Ffermio


Ffermio

Cyfres gylchgrawn wythnosol am faterion cefn gwlad. S4C's countryside and farming magazine.


Similar Content

Browse content similar to Ffermio. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Series List

Mon, 15 Feb 2016

Ffermio: Mon, 15 Feb 2016

Y tro hwn bydd Meinir yn bwrw golwg ar y diwydiant llaeth. Meinir looks at the milk ind...

Mon, 22 Feb 2016

Ffermio: Mon, 22 Feb 2016

Bydd Alun yng nghanol y gwartheg yn Sioe Botensial Rhuthun yn dilyn yr arddangos a'r ar...

Mon, 29 Feb 2016

Ffermio: Mon, 29 Feb 2016

Y tro hwn, bydd Daloni ynghanol dofednod cynhenid Cymreig yn Rhoshirwaun. Daloni learns...

Mon, 07 Mar 2016

Ffermio: Mon, 07 Mar 2016

Bydd Meinir yn dilyn y gof Daniel Thomas wrth ei waith ac Alun yn cwrdd â Rhodri Jones ...

Mon, 14 Mar 2016

Ffermio: Mon, 14 Mar 2016

Bydd Meinir yn holi'r Prif Weinidog David Cameron am y Refferendwm Ewropeaidd. Meinir w...

Mon, 04 Apr 2016

Ffermio: Mon, 04 Apr 2016

Bydd Daloni ym Mhwllheli yn gweld sut mae menter fferm Bryn Rhydd wedi datblygu yn ysto...

Mon, 11 Apr 2016

Ffermio: Mon, 11 Apr 2016

Bydd Daloni yn edrych ar sut mae un criw o ffermwyr yn gobeithio rhoi mwy o lais i gynh...

Mon, 18 Apr 2016

Ffermio: Mon, 18 Apr 2016

Gydag Etholiad y Cynulliad ar y gorwel, bydd Alun yn edrych ar faniffestos y pleidiau. ...

Mon, 25 Apr 2016

Ffermio: Mon, 25 Apr 2016

Y tro hwn, bydd y criw yn edrych ar y diwydiant bîff. The crew looks at the beef indust...

Mon, 02 May 2016

Ffermio: Mon, 02 May 2016

Bydd Daloni yn ymweld â'r ffermwr llaeth organig Stuart Taylor a Meinir yn cwrdd â'r cy...

Mon, 09 May 2016

Ffermio: Mon, 09 May 2016

Bydd Meinir yn mwynhau Sadwrn Barlys yn Aberteifi a bydd Alun yn ymweld â milfeddygfa s...

Mon, 16 May 2016

Ffermio: Mon, 16 May 2016

Bydd Meinir yn dilyn hanes arwerthiant buches Jersey adnabyddus o eiddo Huw a Jennifer ...

Mon, 23 May 2016

Ffermio: Mon, 23 May 2016

Meinir sy'n dilyn Eddie a Bunty Morgan o Gilycwm wrth iddynt baratoi gwartheg ar gyfer ...

Mon, 06 Jun 2016

Ffermio: Mon, 06 Jun 2016

Cyfweliad â'r Comisiynydd Ewropeaidd dros Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig, Phil Hogan...

Mon, 13 Jun 2016

Ffermio: Mon, 13 Jun 2016

Meinir sy'n clywed am effaith y gaeaf gwlypaf ar gofnod ar ein pridd. Meinir finds out ...

Mon, 27 Jun 2016

Ffermio: Mon, 27 Jun 2016

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

Mon, 04 Jul 2016

Ffermio: Mon, 04 Jul 2016

Meinir sy'n ymweld â Gwyl Cefn Gwlad Cymru ym Mharc Gwledig Pen-bre. Meinir visits the ...

Mon, 11 Jul 2016

Ffermio: Mon, 11 Jul 2016

Yr wythnos hon bydd y criw ym Meirionnydd wrth i'r sir baratoi ar gyfer ar gyfer Y Sioe...

Mon, 15 Aug 2016

Ffermio: Mon, 15 Aug 2016

Ar ol hoe fach dros yr haf mae Ffermio yn ol gyda chyfres newydd. In the first of a new...

Mon, 22 Aug 2016

Ffermio: Mon, 22 Aug 2016

Bydd Alun Elidyr yn cwrdd a Tomos Davies a'i deulu ar Fferm Rhydygors, Sir Gaerfyrddin....

Mon, 29 Aug 2016

Ffermio: Mon, 29 Aug 2016

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

Mon, 05 Sep 2016

Ffermio: Mon, 05 Sep 2016

Gyda'r treialon cwn defaid rhyngwladol ar y gorwel, bydd Daloni yn ymweld a chapten Cym...

Mon, 12 Sep 2016

Ffermio: Mon, 12 Sep 2016

Yr wythnos hon bydd Alun yn ymweld a'r efeilliaid Sion a Hanna Thomas ar Fferm Drysgolg...

Mon, 19 Sep 2016

Ffermio: Mon, 19 Sep 2016

Rhaglen uchafbwyntiau o'r Treialon Cwn Defaid Rhyngwladol o fferm Sandilands ger Tywyn,...

Mon, 26 Sep 2016

Ffermio: Mon, 26 Sep 2016

Bydd Alun yn ymweld ag arwerthiant hyrddod yr NSA a bydd Meinir yn cwrdd a bridiwr ifan...

Mon, 03 Oct 2016

Ffermio: Mon, 03 Oct 2016

Bydd Alun yn y Senedd ym Mae Caerdydd yn clywed y diweddaraf am yr afiechyd y diciau. A...

Mon, 10 Oct 2016

Ffermio: Mon, 10 Oct 2016

Bydd Alun yn arwerthiant olaf y gymdeithas ddefaid CAMDA a byddwn yng nghanol trafodaet...

Mon, 17 Oct 2016

Ffermio: Mon, 17 Oct 2016

Ymweliad a dau frawd sydd newydd ddychwelyd i fyw ar fferm yn y Preseli wedi cyfnod yn ...

Mon, 24 Oct 2016

Ffermio: Mon, 24 Oct 2016

Bydd Meinir yn ymweld a Wyn Jones yn ardal Rhandirmwyn ger Llanymddyfri, sy'n cyfuno ei...

Mon, 31 Oct 2016

Ffermio: Mon, 31 Oct 2016

Bydd Meinir yn ymweld a Sioe Laeth Cymru yng Nghaerfyrddin ac yn holi'r mudiadau ynglyn...

Mon, 21 Nov 2016

Ffermio: Mon, 21 Nov 2016

Mae Meinir yn Llangeitho yng nghwmni'r Teulu Downes ac mae Alun yn dilyn Sarah Vaughan ...

Mon, 05 Dec 2016

Ffermio: Mon, 05 Dec 2016

Bydd Alun yn cwrdd ag enillwyr y gystadleuaeth fawr a bydd Daloni yn ymweld ag uned foc...

Mon, 12 Dec 2016

Ffermio: Mon, 12 Dec 2016

Bydd Daloni yn ymweld a sioe amaethyddol Nadoligaidd o wartheg a defaid yn Rhuthun. Dal...

Mon, 19 Dec 2016

Ffermio: Mon, 19 Dec 2016

Bydd Ffermio yn dathlu'r Nadolig wrth i Alun, Daloni a Meinir ymgynnull yn Nhafarn y Ff...

Dathlu 20 Mlynedd

Ffermio: Dathlu 20 Mlynedd

Ail-fyw rhai o uchafbwyntiau'r gyfres a rhai o adegau mwyaf pryderus y diwydiant gan we...

Mon, 16 Jan 2017

Ffermio: Mon, 16 Jan 2017

Cyngor gan arbenigwyr am sut i ddiogelu dofednod rhag ffliw adar. After cases of bird f...

Mon, 23 Jan 2017

Ffermio: Mon, 23 Jan 2017

Bydd Meinir yn clywed am droseddwyr sy'n targedu'r diwydiant amaeth. Meinir finds out a...

Mon, 30 Jan 2017

Ffermio: Mon, 30 Jan 2017

Bydd Alun ym Mannau Brycheiniog yn gweld sut mae'r Parc Cenedlaethol a'r ffermwyr lleol...

Mon, 06 Feb 2017

Ffermio: Mon, 06 Feb 2017

Bydd Meinir yn Mart Caerfyrddin ac Alun yn cwrdd a dau ifanc sydd am lwyddo yn y byd am...

Mon, 13 Feb 2017

Ffermio: Mon, 13 Feb 2017

Wrth i Ewrop ddioddef o brinder llysiau oherwydd y tywydd sut effaith mae hyn yn cael a...

Mon, 20 Feb 2017

Ffermio: Mon, 20 Feb 2017

Bydd Meinir ym Mydroilyn, Ceredigion yn cwrdd a theulu sydd wed arallgyfeirio mewn ffor...

Mon, 27 Feb 2017

Ffermio: Mon, 27 Feb 2017

Byddwn ni'n edrych ar sut mae un ffermwr yn mynd ati i leihau'r defnydd o gyffuriau gwr...

Mon, 06 Mar 2017

Ffermio: Mon, 06 Mar 2017

Bydd Meinir yn ymweld a dau frawd ifanc sydd wedi dychwelyd adref i odro 1400 o wartheg...

Mon, 13 Mar 2017

Ffermio: Mon, 13 Mar 2017

Daloni fydd yn holi beth fydd sefyllfa statws wyau maes yng Nghymru. Daloni will be enq...

Mon, 20 Mar 2017

Ffermio: Mon, 20 Mar 2017

Bydd Alun yn ymweld a theulu o Dalgarreg sydd yn chwilio am bartner busnes newydd. Alun...

Mon, 27 Mar 2017

Ffermio: Mon, 27 Mar 2017

Ydy ffermio ar yr ucheldir o dan fygythiad yn sgil Brexit? Will upland farming come und...

Mon, 10 Apr 2017

Ffermio: Mon, 10 Apr 2017

Bydd Alun yn gweld sut mae diffyg cyflymdra'r we yn effeithio ar fusnesau gwledig a byd...

Mon, 17 Apr 2017

Ffermio: Mon, 17 Apr 2017

Bydd Alun yng nghwmni Elan Davies ar Fferm Mynydd Gorddu ger Talybont sydd ynghanol y t...

Mon, 24 Apr 2017

Ffermio: Mon, 24 Apr 2017

Bydd Alun yn edrych ar werthiant cig oen yn yr archfarchnadoedd ac yn gweld sut mae'r g...

Mon, 01 May 2017

Ffermio: Mon, 01 May 2017

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

Mon, 08 May 2017

Ffermio: Mon, 08 May 2017

Ydych chi erioed wedi teimlo'n isel a ddim yn gwybod lle i droi? Alun fydd yn siarad am...

Mon, 15 May 2017

Ffermio: Mon, 15 May 2017

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

Mon, 22 May 2017

Ffermio: Mon, 22 May 2017

Bydd Alun yn Sioe Ddefaid yr NSA yn Nhalybont ar Wysg yn gweld sut mae'r diwydiant yn p...

Mon, 29 May 2017

Ffermio: Mon, 29 May 2017

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

Mon, 05 Jun 2017

Ffermio: Mon, 05 Jun 2017

Bydd Meinir ac Alun yn Sioe Pontargothi ac yn holi beth yw gwerth y sioeau bach i fferm...

Mon, 12 Jun 2017

Ffermio: Mon, 12 Jun 2017

Ymateb i'r Etholiad Cyffredinol, gwerth llaeth a fferm sy'n cynnig cyfleoedd i blant o'...

Mon, 19 Jun 2017

Ffermio: Mon, 19 Jun 2017

Y tro hwn, cawn glywed oblygiadau canlyniadau'r Etholiad Cyffredinol ar y diwydiant ama...

Mon, 26 Jun 2017

Ffermio: Mon, 26 Jun 2017

Bydd Alun yn gweld sut mae un teulu wedi mynd ati i gynhyrchu cig gafr yn Sir Benfro. A...

Mon, 03 Jul 2017

Ffermio: Mon, 03 Jul 2017

Bydd Daloni yn ymweld a chwmni Llaeth y Llan. Meinir and Alun find out how the scheme t...

Mon, 10 Jul 2017

Ffermio: Mon, 10 Jul 2017

Bydd Meinir yn clywed barn Y Farwnes Eluned Morgan am sut mae gwneud y mwyaf o adnoddau...

Mon, 17 Jul 2017

Ffermio: Mon, 17 Jul 2017

Yn y rhaglen olaf tan ganol Awst, bydd Daloni yn gofyn a oes cyfleoedd i gwmniau bwyd o...

Mon, 21 Aug 2017

Ffermio: Mon, 21 Aug 2017

Bydd Alun yn gofyn a yw merched yn cael digon o gydnabyddiaeth o fewn y sector amaeth. ...

Mon, 28 Aug 2017

Ffermio: Mon, 28 Aug 2017

Heno byddwn ni'n clywed am straeon ysbrydoledig rhai o ffermwyr ifanc Cymru. Tonight we...

Mon, 23 Oct 2017

Ffermio: Mon, 23 Oct 2017

Y tro hwn, cawn glywed am brofiadau ffermwyr sydd wedi dioddef damweiniau fferm. We hea...

Mon, 30 Oct 2017

Ffermio: Mon, 30 Oct 2017

Bydd Alun yn Sioe Laeth Cymru yn gweld beth yw'r pwyntiau trafod. Alun and Meinir are a...

Mon, 06 Nov 2017

Ffermio: Mon, 06 Nov 2017

Gyda mwy a mwy o ferched yn gweithio fel milfeddygon, Daloni sy'n gofyn oes yna heriau ...

Mon, 13 Nov 2017

Ffermio: Mon, 13 Nov 2017

Dilynwn Gareth Wyn Jones wrth iddo hel y defaid o'r Carneddau a bydd Alun yn cwrdd â br...

Mon, 20 Nov 2017

Ffermio: Mon, 20 Nov 2017

Daloni sy'n archwilio sefyllfa ailgyflwyno'r Lynx i Gymru tra bod Alun yn edrych ar gyn...

Mon, 04 Dec 2017

Ffermio: Mon, 04 Dec 2017

Bydd Alun yn y Ffair Aeaf yn archwilio sefyllfa'r farchnad cig coch yng Nghymru. Alun f...

Mon, 11 Dec 2017

Ffermio: Mon, 11 Dec 2017

Gyda ffermydd yn ddrud i'w prynu, bydd Meinir yn gofyn oes yna ffordd arall i ffermwyr ...

Mon, 18 Dec 2017

Ffermio: Mon, 18 Dec 2017

Cawn weld sut mae Dafydd Jones wedi newid cyfeiriad a bydd Alun yn cynnig help llaw ar ...

Mon, 08 Jan 2018

Ffermio: Mon, 08 Jan 2018

Bydd Daloni yn Llyndy Isaf yn siarad â Teleri Fielden am ei thri mis cyntaf yn rhedeg y...

Mon, 15 Jan 2018

Ffermio: Mon, 15 Jan 2018

Bydd y criw yn edrych ar arwyddocâd cyhoeddiad Michael Gove, AS ar ffermio yng Nghymru....

Mon, 22 Jan 2018

Ffermio: Mon, 22 Jan 2018

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

Mon, 29 Jan 2018

Ffermio: Mon, 29 Jan 2018

Cawn drafod dyfodol magu stoc a gwartheg godro wrth i hanner miliwn o gwsmeriaid droi e...

Mon, 05 Feb 2018

Ffermio: Mon, 05 Feb 2018

Byddwn yn siarad â ffermwyr am eu rhwystredigaeth ynghylch band eang, ac yn mynnu atebi...

Mon, 12 Feb 2018

Ffermio: Mon, 12 Feb 2018

Bydd Meinir mewn sioe newydd sbon i'r diwydiant llaeth sy'n trafod y dechnoleg ddiwedda...

Mon, 19 Feb 2018

Ffermio: Mon, 19 Feb 2018

Bydd Alun yn edrych ar un o afiechydon mwyaf heintus y diwydiant defaid a bydd Meinir y...

Mon, 26 Feb 2018

Ffermio: Mon, 26 Feb 2018

Bydd Alun yn ein harwain o amgylch cynhadledd flynyddol yr NFU ym Mirmingham. Alun take...

Mon, 05 Mar 2018

Ffermio: Mon, 05 Mar 2018

I gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, byddwn yn dathlu cyfraniad merched i amaeth...

Mon, 12 Mar 2018

Ffermio: Mon, 12 Mar 2018

Cawn glywed am effaith cwn yn poeni defaid ar ffermwyr a'r cyngor diweddaraf ar wasgaru...

Mon, 19 Mar 2018

Ffermio: Mon, 19 Mar 2018

Sut mae llyngyr yn effeithio ar fywyd ar y fferm eleni a phrofiad gwaith arbennig i dda...