Earball Araidh/Connie the Naturalist (A Familiar Tail) Ag Ionnsachadh Le Blarag


Earball Araidh/Connie the Naturalist (A Familiar Tail)

Similar Content

Browse content similar to Earball Araidh/Connie the Naturalist (A Familiar Tail). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:05:500:05:57

Halo, a h-uile duine! Tha mi dol a chruinneachadh earbaill!

0:06:110:06:15

Seall, tha mi togail dealbh dhen h-uile earball a chi mi sa choille.

0:06:160:06:20

An dealbh seo de earball fada tana - sin earball luchaig.

0:06:200:06:23

'S am fear bianach seo, sin earball coinein.

0:06:230:06:26

Tha gach earball diofraichte.

0:06:260:06:28

Saoil am faigh sinn tuilleadh earbaill son mo chruinneachaidh?

0:06:290:06:32

Thugainn.

0:06:320:06:34

Seall! Damhan-allaidh! 'S docha gum faigh sinn earball bhuaithe-san.

0:06:390:06:43

Bheir sinn suil. A bheil earball air damhan-allaidh?

0:06:430:06:47

CLANN: Chan eil!

0:06:500:06:52

Chan eil, tha sin ceart!

0:06:540:06:57

Uill ma-tha, mur a bheil earbaill air damhain-allaidh,

0:06:570:07:00

chan urrainn dhuinn earball damhain-allaidh fhaighinn.

0:07:000:07:03

A bheil thu faicinn beathach eile an aiteigin faisg?

0:07:030:07:07

CLANN: Tha!

0:07:080:07:10

O seall - muc! A bheil earbaill air mucan?

0:07:130:07:17

CLANN: Tha!

0:07:190:07:21

Tha, tha earbaill sonraichte bachlagach air mucan.

0:07:210:07:24

Seall air mo chruinneachadh -

0:07:240:07:26

a bheil thu faicinn earball bachlagach muice an aite sam bith?

0:07:260:07:29

CLANN: Chan eil!

0:07:320:07:34

Chan eil? Chan eil dealbh agam de earball muice.

0:07:340:07:37

Togaidh sinn dealbh dheth airson mo chruineachaidh.

0:07:370:07:40

Abair dhealbh snog!

0:07:470:07:50

Chi sinn a bheil beathach eile le earball timcheall an seo. Thugainn!

0:07:500:07:56

Innis dhomh,

0:08:020:08:03

a bheil thu faicinn beathach eile le earball faisg air seo?

0:08:030:08:06

CLANN: Tha!

0:08:100:08:11

Ann an seo? Sin m' earball-sa!

0:08:110:08:15

Dhiochuimhnich mi!

0:08:150:08:17

Tha earball ormsa cuideachd!

0:08:170:08:19

Uill, bheir sinn suil, eh?

0:08:190:08:21

A bheil dealbh de earball ba nam chruinneachadh fhathast?

0:08:210:08:24

CLANN: Chan eil!

0:08:270:08:28

Chan eil, tha sin ceart. Chan eil earball ba ann cheana.

0:08:280:08:31

Uill, togaidh sinn dealbh dhem earball-sa!

0:08:310:08:34

Wow, abair cruinneachadh iongantach!

0:08:400:08:44

Taing airson mo chuideachaidh le mo chruinneachadh.

0:08:440:08:47

Bidh sinn gad fhaicinn, bye!

0:08:470:08:50

E-mail [email protected]

0:08:500:08:52

Download Subtitles

SRT

ASS