Tòimhseachan nan Tunnag Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Tòimhseachan nan Tunnag

Similar Content

Browse content similar to Tòimhseachan nan Tunnag. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Ah! Tha mise a' caithris na h-oidhche,

0:00:320:00:35

nuair a bu choir dhomh bhith nam shuain!

0:00:350:00:38

Ah, seall ise Morag, 's i 'g aisling.

0:00:380:00:41

De bha siud?

0:00:420:00:43

Oh, gu sealladh orm!

0:00:430:00:45

Arf!

0:00:450:00:47

Siud e a-rithist! Seall!

0:00:500:00:52

Oh, tha seo caran neonach!

0:00:540:00:56

Gu de idir a tha gabhail aite?!

0:00:580:01:00

Oh, chan eil seo idir a' cordadh rium.

0:01:000:01:02

Chuireadh seo eagal air na samhanaich fhein.

0:01:020:01:05

Siuthad a-niste a' Lucais -

0:01:200:01:22

's cinnteach gu bheil am freagairt agadsa.

0:01:220:01:25

Seall, tha iad feumach air cobhair!

0:01:250:01:28

THA AM FON A' SEIRM

0:01:280:01:29

THA SRANN AIGE

0:01:290:01:30

Oh, gu sealladh orm! Cuideigin eile ann an eiginn!

0:01:360:01:39

Gu de idir a tha dol air adhart?

0:01:390:01:42

Ah, 's fior thoil le Lucas bhith ag obair tron oidhche!

0:01:420:01:45

THE I A' RANAIL

0:01:510:01:53

Oh! Bata air na sgeirean air faire!

0:01:570:01:59

Seall - Tha Mac an Fhidhleir

0:01:590:02:01

air a chuid charago a chall 's tha am bata dol dhan ghrunnd.

0:02:010:02:04

Ach an upraid!

0:02:040:02:06

Ho-ho! Nach seall thusa air na h-uidheamachd spaideil a tha sin!

0:02:100:02:13

Sin sibh 'illean, air ur faiceall! Air ur socair a-nis.

0:02:150:02:19

Tha mi duil g' eil an gnothach agai.

0:02:220:02:25

Oh. Oh, tha sinn ga call!

0:02:250:02:27

Cha robh an "Titanic" fhein cho luath seo. Oh, Lucais,

0:02:270:02:31

tha i gad thoirt leatha,

0:02:310:02:32

tha corr is ceathrad tunna innte co-dhiu.

0:02:320:02:35

"Wahey!" Sin agad e!

0:02:360:02:39

Oh, gu sealladh orm!

0:02:410:02:43

Tha na suilean iargalta air tilleadh!

0:02:430:02:46

Nach e seo a tha eagallach?

0:02:550:02:57

Chan eil mi ga thuigsinn idir, idir...de do bheachd?

0:02:570:03:02

Hmm.

0:03:020:03:04

Bha siud uabhasach!

0:03:100:03:13

Eist!

0:03:140:03:15

Mo chreach 's a thainig!

0:03:190:03:23

Obh obh - theab mi dhol a cochall mo chridhe!

0:03:230:03:26

Gu de idir!

0:03:310:03:33

Ha! Ha! Oh, nach seall thu!

0:03:330:03:35

Tunnagan rubair! Tunnagan rubair!

0:03:350:03:40

Sin agad na bh' ann!

0:03:400:03:41

Sin sibh illean.

0:03:430:03:45

Nach eil sin math fhein.

0:03:450:03:47

Ah-ha! Tha fios againn a-nis de bh' ann.

0:03:480:03:51

Abair g' eil iad siud toilichte.

0:03:510:03:53

Tha fiu's Morag agus Seumas air an doigh glan.

0:03:550:03:59

Chan eil an gnothach cho dona a-nis

0:04:010:04:04

's fios againn mun deidhinn.

0:04:040:04:05

Ha! Ha! Ha! Turas nan Tunnag!

0:04:180:04:21

Sin sibh pein!

0:04:210:04:23

Cha do ghleidh thu te?!

0:04:230:04:25

Oh, thusa cuideachd?

0:04:250:04:27

Och 's ann a tha mi fhin ag iarraidh te dhiubh!

0:04:270:04:29

Download Subtitles

SRT

ASS