Cunnart a' Chroinn Chugallaich Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Cunnart a' Chroinn Chugallaich

Similar Content

Browse content similar to Cunnart a' Chroinn Chugallaich. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo! Tha latha mor againn an-seo - tha Sir Fearghas MacFhiadhaich

0:00:320:00:36

a tighinn airson measadh a dheanamh air Lucas!

0:00:360:00:39

Chan fhaca mi riamh Lucas cho ain-fhoiseil...

0:00:390:00:43

Seo e tighinn!

0:00:450:00:47

Faighear air an uair...

0:00:510:00:53

Sin agaibh Sir Fearghas - cho pongail ri duine choisich riamh!

0:00:530:00:57

Seall cho sgiobalta 's a tha an duine!

0:00:570:01:01

Chan fhaigh moran seachad air an fhir-sa!

0:01:010:01:04

Mo chreach!

0:01:100:01:12

Abair toiseach toiseachaidh!

0:01:150:01:17

Nis, feumaidh Lucas e fhein a ghluasad

0:01:170:01:19

mu chuairt an aite gu luath...

0:01:190:01:21

Lucas - air do shocair 'ille bhig!

0:01:220:01:26

Gu sealladh orm!

0:01:270:01:29

Faiceallach!

0:01:300:01:32

SIGHS Nach d' thuirt mi ribh -

0:01:330:01:36

chan eil moran dol a dh'fhaighinn seachad air.

0:01:360:01:38

WHISTLES

0:01:380:01:39

Nis Lucas,

0:01:390:01:41

obair-smalaidh...

0:01:410:01:42

tha seo fior chudromach...

0:01:420:01:44

feumaidh tu d' aire a chumail air a' ghniomh.

0:01:440:01:46

Oh Lucas, 's e an teine a tha thu a' smaladh 's chan e Seoras 's Sandy!

0:01:510:01:55

Obh obh obh!

0:01:550:01:58

Seadh. Tomhas neart a-nis. WHISTLE PEEPS

0:02:000:02:03

Oh chan eil foir aice mu dad an-diugh!

0:02:030:02:06

Tha iad fhathast air acair!

0:02:060:02:08

Luuuuuuucas!

0:02:080:02:10

Mo chreach!

0:02:140:02:16

Mo chreach mhor!!

0:02:170:02:20

'S tu thoil e nis a bhalaich!

0:02:200:02:22

'S gann gun gabh e uile a chreidsinn!

0:02:240:02:27

Chan eil seo gu bhith ro laghach sam bith...eist.

0:02:280:02:30

Neo-churamach, neo-chomasach, cunnartach...maslach fhein!!

0:02:300:02:35

Lucas bochd!

0:02:350:02:37

Tha e math air obair - cha robh e ach iomagaineach mun deuchainn!

0:02:370:02:40

Ohhhhh, tha seo uabhasach.

0:02:400:02:42

Mar pheanas, feumaidh Lucas fuireach a-staigh an-diugh!

0:02:420:02:45

Feumaidh Alasdair Somhairle a thoirt a-mach leis.

0:02:450:02:47

Tha Somhairle seann ach 's e sar bhata-teasairginn

0:02:470:02:50

a th' ann a dh'aindheoin sin!

0:02:500:02:52

SIGHS Tha mi cho tursach mun a h-uile rud!

0:02:520:02:55

Eistibh, tha iad a radh gu bheil crann-ola beag ann

0:02:570:03:00

an cunnart faisg air Abhainn Diddley,

0:03:000:03:02

far a bheil creagan chunnartach 's sughadairean.

0:03:020:03:05

'S e fior dhroch aite a th' ann ma tha thu ann an eiginn sam bith...

0:03:050:03:09

Tha choltas ann g' eil an crann gus tighinn air tir!

0:03:120:03:16

Chan eil do neart ann an Somhlaire bochd

0:03:160:03:18

seo a dheanamh leis fhein...

0:03:180:03:19

Tha Alasdair feumach air cuideachadh air choireginn.

0:03:190:03:22

Seal co th' air faire - Lucas agus Sir Fearghas!

0:03:220:03:24

Hooray! H-uile duine suas! Yahooo!

0:03:240:03:29

Ooops! Sin e nis!

0:03:310:03:34

Tha sin gu math nas fhearr Lucas!

0:03:350:03:38

Gu sealladh orm! Tha e air a bhriogais a chall!

0:03:410:03:44

Ha-ha ha-ha.

0:03:440:03:46

Siuthadaibh 'illean! Oh agus Holly cuideachd!

0:03:480:03:51

Uill chanain fhein gun do rinn sibh obair air leth an siud.

0:03:540:03:58

Tha mi an dochas g' eil Sir Fearghas den aon bheachd!

0:03:580:04:01

APPLAUSE

0:04:010:04:06

Nis, nam biodh briogais bheag cho snasail agam fhin,

0:04:060:04:09

cha bhodraiginn le briogais nas motha!

0:04:090:04:11

Tha mi smaointinn g' eil e toilichte gu leor!

0:04:110:04:15

Agus 's e dh'fhaodas - bha iad uile direach...

0:04:150:04:18

THA E A PLOSGADH

0:04:180:04:20

SQUAWKS

0:04:200:04:21

Abair duais - Ribeag Clann MhicFhiadhaich!!

0:04:220:04:27

Cheerie!

0:04:290:04:30

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:370:04:40

Download Subtitles

SRT

ASS