Aireamhan (Numbers) Oran Bho Na Daoine Beaga


Aireamhan (Numbers)

Similar Content

Browse content similar to Aireamhan (Numbers). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:03:500:03:57

# Aon a' seasamh air an loidhne Leis fhein a h-uile la

0:04:130:04:17

# Seall a-nis - co tha tighinn? Co ach aireamh...dha!

0:04:170:04:21

# Dha a' laighe air an loidhne Is e an-drast cho sgith

0:04:210:04:25

# Seall a-nis co tha tighinn?

0:04:250:04:28

# Co ach aireamh...tri!

0:04:280:04:30

# Aon is dha, tri is ceithir Coig, sia, seachd is ochd

0:04:300:04:34

# Naoi is deich Sin iad uile aireamhan cho snog

0:04:340:04:38

# Tri a' suidhe air an loidhne Sona ann an seithear

0:04:380:04:42

# Seall a-nis co tha tighinn? Co ach aireamh...ceithir!

0:04:420:04:46

# Ceithir a' cluich' air an loidhne Is e cho sporsail og

0:04:460:04:50

# Seall a-nis, co tha tighinn? Co ach aireamh...coig?

0:04:500:04:55

# Aon is dha, tri is ceithir Coig, sia, seachd is ochd

0:04:550:04:59

# Naoi is deich Sin iad uile aireamhan cho snog

0:04:590:05:03

# Coig a' coiseachd air an loidhne Aodach spaideil breagha

0:05:030:05:07

# Seall a-nis, co tha tighinn? Co ach aireamh...sia!

0:05:070:05:11

# Sia a' seinn air an loidhne Ceolmhor? De do bheachd?

0:05:110:05:16

# Seall a-nis co tha tighinn? Co ach aireamh...seachd!

0:05:160:05:20

# Aon is dha, tri is ceithir Coig, sia, seachd is ochd

0:05:200:05:24

# Naoi is deich Sin iad uile aireamhan cho snog

0:05:240:05:28

# Seachd a' streap air an loidhne Aodann sona snog

0:05:280:05:32

# Seall a-nis co tha tighinn? Co ach aireamh...ochd!

0:05:320:05:36

# Ochd ag ol air an loidhne Deochan blasta sugh

0:05:360:05:40

# Seall a-nis co tha tighinn Co ach aireamh...naoi!

0:05:400:05:45

# Aon is dha, tri is ceithir Coig, sia, seachd is ochd

0:05:450:05:49

# Naoi is deich Sin iad uile aireamhan cho snog

0:05:490:05:53

# Naoi a' leum air an loidhne A' leum cho ard ri eich

0:05:530:05:57

# Seall a-nis co tha tighinn? Co ach aireamh...deich!

0:05:570:06:01

# Deich a' dannsa air an loidhne Leumadaich le ad

0:06:010:06:06

# Sin sinn deiseil - sin iad uile Tha 'n t-am againne stad!

0:06:060:06:10

# Aon is dha, tri is ceithir Coig, sia, seachd is ochd

0:06:100:06:14

# Naoi is deich Sin iad uile aireamhan cho snog. #

0:06:140:06:18

Download Subtitles

SRT

ASS