Na tri Mucan beaga (Three Little Pigs) Sgriobag/Get Squiggling


Na tri Mucan beaga (Three Little Pigs)

Similar Content

Browse content similar to Na tri Mucan beaga (Three Little Pigs). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag, Deilbh ni mi,

0:00:040:00:09

# De chu, de chat, de luch. Ni mi dealbh sam bith,

0:00:090:00:16

# Nach fhaigh thu paipear, 'eil peansail nad chroig?

0:00:160:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag, Bidh tu cho sona ri broig.

0:00:210:00:27

# Dean Dealbh!

0:00:270:00:30

Hello, a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

Hmm...dh'aithich mi am fuaim ud! 'S e beathach a th' ann...

0:00:510:00:55

a tha a' fuireach air tac... beathach le earball beag curlach.

0:00:550:01:00

Muc a th' ann! An sgriob sinn muc dhuinn fhin? De seorsa loidhne a ni sinn?

0:01:020:01:08

Bheir sinn suil...

0:01:080:01:10

'S e loidhne dhireach a th' innte!

0:01:210:01:24

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:240:01:29

Tha thid' againn sgriobadh. Sgriobaidh sinn sroin na muice. Cleachdaidh sinn loidhne dhireach.

0:01:290:01:37

Cuir do pheansail air a' phaipear. Tarsainn, tarsainn.

0:01:370:01:44

De mar a chaidh dhut?

0:01:450:01:48

Tarsainn, tarsainn.

0:01:480:01:52

Feumaidh sinn loidhne lubach a chleachdadh a-nis. Suas,

0:01:520:01:57

lub timcheall agus sios. Da chearcall airson a cuinnlean. Ni sinn loidhne

0:01:570:02:05

chruinn airson a h-aodann. Timcheall agus timcheall...gu far

0:02:050:02:11

na thoisich sinn. Da shuil aon, dha.

0:02:110:02:18

Beul doigheil agus da chluais.

0:02:180:02:24

Cleachdaidh sinn loidhne dhireach agus loidhne lubach. Dean an aon

0:02:240:02:30

rud leis a' chluais eile. Sin ceann na muice.

0:02:300:02:35

Sgriobaidh sinn bodhaig chruinn anis.

0:02:350:02:38

Timcheall, timcheall agus timcheall.

0:02:380:02:44

Sgoinneil. Feumaidh a' mhuc casan.

0:02:440:02:50

Aon rud eile.

0:02:500:02:53

Tha earball curlach caol air muc!

0:02:530:02:58

Muc mhiorbhaileach. An coinnich sinn rithe?

0:02:580:03:01

Can na facail draoidheil comhla rium: ordag, sgealbag, gunna fada,

0:03:010:03:06

mac an aba, ludag thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:060:03:11

Hello. Is mise Murchadh. Murchadh a' Mhuc.

0:03:210:03:24

Math coinneachadh riut, a Mhurchaidh. Is mise Sgriobag.

0:03:270:03:31

Tha thu math air feadalaich. Cha chuala mi muc a-riamh a' feadalaich!

0:03:310:03:35

Chan urrainn dhomh a leasachadh. Tha mi cho doigheil na mo thaigh

0:03:350:03:39

beag boidheach sraibh, 's gu bheil mi a' feadalaich fad na h-uine!

0:03:390:03:43

'S iongantach mur a h-eil an taigh direach alainn a-reist.

0:03:430:03:46

Dh'fhaodadh sinn fhaicinn. A bheil pailteas paipeir

0:03:460:03:51

agus peansailean agad? Sgriobaidh sinn dealbh! Feumaidh sinn

0:03:510:03:56

loidhnichean direach. 'S e cumadh cearnach a th' air taigh.

0:03:560:03:59

Sin ceithir loidhnichean direach.

0:03:590:04:02

Deiseil? Tarsainn, sios,

0:04:030:04:09

tarsainn, suas.

0:04:090:04:14

Feumaidh e mullach da loidhne dhireach eile aon, dha.

0:04:170:04:23

Uinneag...

0:04:230:04:29

agus doras an uair sin.

0:04:290:04:33

'S e taigh sraibh a tha seo agus tha sin a' ciallachadh

0:04:330:04:36

gun cleachd sinn moran loidhnichean direach.

0:04:360:04:40

Cuiridh mi crioch air an taigh is cuiridh mi dath buidhe air.

0:04:440:04:48

De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:04:480:04:51

Sgriobaidh mi coille timcheall air an taigh againn a-nis.

0:04:510:04:55

Oh, is toigh leam mo thaigh sraibh!

0:05:000:05:03

Is toigh leamsa an fheadalaich agad.

0:05:050:05:08

Tha mo bhrathair, mo phiuthar 's mi fhin ann an comhlan feadalaich.

0:05:080:05:12

Siuthaidibh!

0:05:130:05:15

Miorbhaileach!

0:05:170:05:19

Toilichte gun chord e riut.

0:05:190:05:21

Chi mi a-rithist thu!

0:05:210:05:23

Agus 's fhearr dhomhsa an taigh a sgioblachadh!

0:05:230:05:26

A, Mhurchaidh! Thainig cuideigin a cheilidh ort.

0:05:310:05:34

Ho - am madadh-allaidh.

0:05:350:05:38

Mo chreach! Ruith, a, Mhurchaidh, ruith!

0:05:450:05:48

Tha mi a' falbh!

0:05:480:05:50

Oh, fhuair Murchadh beag air falbh! Gheibh sinn lorg air...

0:05:520:05:58

ach chan fhaod am madadh-allaidh ar faicinn.

0:05:580:06:02

Hello, a, Mhac 's a, Mhor. Leag am madadh-allaidh mo thaigh gu talamh!

0:06:110:06:16

-Mo chreach!

-Mo chreach!

0:06:160:06:17

Am faod mi fuireach nur taigh fiodha?

0:06:170:06:21

Faodaidh gu dearbha!

0:06:210:06:23

'S math sin. Bidh Murchadh ceart gu leor.

0:06:240:06:28

Tha thu a' coimhead cho bronach.

0:06:310:06:33

Uill, tha an taigh math, ach chan eil leabaidh agam. Agus chan eil e uabhasach comhfhurtail air an lar.

0:06:330:06:40

Na gabh dragh. Sgriobaidh sinn leabaidh dhut. A bheil pailteas

0:06:400:06:45

paipeir agus peansailean agad? Sgriobaidh sinn dealbh!

0:06:450:06:50

Ni sinn am babhstair an toiseach. Cleachaidh sinn loidhnichean

0:06:500:06:54

direach eile airson sin.

0:06:540:06:56

Deiseil? Tarsainn,

0:06:560:07:02

sios, tarsainn agus suas.

0:07:020:07:09

Sin cliathaich a' bhabhstair. Ni sinn casan beaga a-nis.

0:07:090:07:14

Sin aonan, T'eile aig a' cheann eile.

0:07:170:07:22

Agus cluasag air a mhuin.

0:07:220:07:25

De am patran a bhios air do leabaidh.

0:07:280:07:31

Bidh strianagan dearga is geala air an te agamsa.

0:07:310:07:35

Sin e. Leabaidh chomhfhurtail!

0:07:380:07:40

Oh - tapadh leibhse. Tha i a' coimhead cho comhfhurtail.

0:07:400:07:46

Obh obh! A Mhurchaidh! Seo am madadh-allaidh a-rithist!

0:07:520:07:57

Aaaggh!

0:07:570:07:58

Uill, bu choir dhaibh a bhith sabhailte anns an taigh fhiodha.

0:08:010:08:05

Obh obh! Ruithibh a mhucan, ruithibh!

0:08:110:08:14

Tha sinn a' deanamh as!

0:08:140:08:16

Oh, fhuair iad air falbh. Siuthad, lorgaidh sinn iad...

0:08:170:08:22

ach chan fhaod am madadh-allaidh ar faicinn!

0:08:220:08:25

Ah! Sin sibh.

0:08:380:08:39

Hello. B' fhearr leam gu robh taigh againn an seo am measg nan dithean.

0:08:390:08:45

Ach, 's ann a leagadh am madadhallaidh e.

0:08:450:08:48

'S e a dh'fheumas sibh ach taigh laidir.

0:08:480:08:51

'S math a dh'fhaoidte gu faigh sinn freagairt ann an seo.

0:08:510:08:55

Feuch am faic thu doigh airson taigh laidir a thogail dhaibh.

0:08:550:09:00

Sin Anna agus a h-athair. Tha iad a' togail bhalla le saimeant agus breigeachan.

0:09:050:09:10

Bidh na breigeachan a' dol air muin a cheile.

0:09:150:09:18

Nuair a thiormaicheas an saimeant, theid e cruaidh agus laidir.

0:09:260:09:31

'S e sin an t-adhbhar a tha moran thaighean air an deanamh le breigeachan.

0:09:310:09:36

Am faca tu cail a chleachdadh sinn airson taigh laidir a thogail dhaibh?

0:09:360:09:40

Aaah! Breigeachan. Sin a dh'fheumas sinn. Taighe breige!

0:09:400:09:47

'S e! Cha b' urrainn fius madadhallaidh taigh breige a leagail!

0:09:470:09:51

Ach co as a tha sinn a' dol a dh'fhaighinn taigh breige?

0:09:510:09:55

Gheibh sibh fear. Sgriobaidh sinn e. A bheil pailteas paipeir agus

0:09:550:10:00

peansailean agad? Sgriobaidh sinn dealbh! Cleachdaidh sinn loidhnichean direach.

0:10:000:10:05

Deiseil? Ni sinn cearnag.

0:10:070:10:10

Tarsainn, sios, tarsainn, suas.

0:10:100:10:16

Feumaidh sinn mullach da loidhne dhireach eile aon, dha.

0:10:160:10:23

Uinneag...

0:10:230:10:27

agus doras an uair sin.

0:10:270:10:33

Sin sinn. Sin ar taigh.

0:10:330:10:35

Ni sinn taigh breige dheth a-nis.

0:10:350:10:38

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach a' dol tarsainn. Tarsainn,

0:10:380:10:43

tarsainn.

0:10:430:10:46

Agus feadhainn bheaga a' dol sios airson crioch a chur air na breigeachan.

0:10:460:10:51

Sios, sios, sios, sios. Cum ort.

0:10:510:10:58

A bheil thu a' faicinn nam breigeachan?

0:10:580:11:01

Criochnaichidh mi mo bhreigeachan is cuiridh mi dath orra.

0:11:010:11:06

De an dath a bhios air an fheadhainn agadsa?

0:11:060:11:09

Sin e. Tha e deiseil.

0:11:110:11:13

Oh! Oh, a Sgriobag. Taigh breige laidir dhuinn fhin!

0:11:130:11:18

Ah-ha! Tha am madadh-allaidh a' tighinn!

0:11:210:11:25

Oh, mo chreach. Seo e fhein!

0:11:250:11:28

Cha dean esan cron sam bith air an taigh ur.

0:11:310:11:34

Owwwww! Tha mi gun fheum. Chan urrainn dhomh a dheanamh!

0:11:370:11:44

'S math sin!

0:11:440:11:46

Carson a tha thu a' feuchainn ris an taigh aca a leagail co-dhiu, a bhleigeird?

0:11:460:11:50

Chan eil mise a' feuchainn ri cail a leagail. Tha mi a' feuchainn ri fead a dheanamh.

0:11:500:11:55

-Fead!?

-Direach!

0:11:550:11:58

Ach ged a sheideas mi le m' uile neart...cha nochd fead...

0:11:580:12:02

Cail ach m' anail. Bha duil 'am gu sealladh sibh dhomh ciamar a ni mi fead.

0:12:020:12:08

-B' e sin an t-adhbhar a bha thu gan leantainn!

-Mmm...

0:12:080:12:11

Uill, carson nach do dh'innis thu dhuinn? Nach eil fhios agad gu seall sin dhut.

0:12:110:12:16

Feumaidh tu do bheul a dheanamh cruinn, mar seo...

0:12:160:12:20

Siuthad...seid!

0:12:240:12:26

An e mise a bh' ann. Na leig mi fead?

0:12:310:12:33

Leig.

0:12:330:12:35

Nach seinn sinn oran mu dheidhinn feadalaich. Seinn comhla rinn.

0:12:350:12:41

# 'S e muc bheag a th' annam le sroin phinc mhaol,

0:12:410:12:45

# 'S e muc bheag a th' annam le 'earball curlach caol,

0:12:460:12:50

# 'S e muc bheag a th' annam, ni mi danns' is buiceil

0:12:510:12:55

# 'S e mucan beaga a th' annainn, ni sinn fead na muice,

0:12:560:13:00

# Fead na muice, sin a th' aca air, Mur a dean thu fead a bhroinein,

0:13:000:13:07

# Feuch cronan. Hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum.

0:13:070:13:11

# 'S e madadh-allaidh a th' annam, is fada a tha mo bhus,

0:13:110:13:15

# Seididh mi gu laidir, seididh, abair thus',

0:13:170:13:19

# 'S e madadh-allaidh a th' annam is leagainn do dhachaigh.

0:13:210:13:25

# 'S e madadh-allaidh a th' annam is ni mi fead a' mhadaidh.

0:13:260:13:30

# Fead a' mhadaidh, Sin a th' aca air.

0:13:300:13:34

# Mur a dean thu fead a bhroinein, feuch cronan.

0:13:340:13:38

# Hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum. #

0:13:380:13:41

Nach robh siud math! Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:420:13:46

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu a dh'aithghearr.

0:13:460:13:50

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:500:13:51

Tioraidh.

0:13:510:13:54

E-mail subtitling @bbc.co.uk

0:14:080:14:12

Download Subtitles

SRT

ASS