Blarag's na Creutairean Sgiathach (Connie the Naturalist - Flying Things) Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie


Blarag's na Creutairean Sgiathach (Connie the Naturalist - Flying Things)

Similar Content

Browse content similar to Blarag's na Creutairean Sgiathach (Connie the Naturalist - Flying Things). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:04:500:04:57

Hallo h-uile duine! Am bu toigh

0:05:100:05:13

leat an cruinneachadh-sgiathach agam fhaicinn?

0:05:130:05:16

-CLANN:

-Bu toil!

0:05:160:05:17

Tha da dhealbh agam de dha bheathach a bhios a' sgiathadh -

0:05:170:05:22

cuileag-lasrach alainn agus iolaire iongantach.

0:05:220:05:25

An cuidich thusa mi tuilleadh chreutairean sgiathach lorg?

0:05:250:05:28

Cuidichidh!

0:05:290:05:31

An cuidich? Sgoinneil! Lean mise!

0:05:310:05:34

O seall - muc bhoidheach phinc.

0:05:420:05:45

Oink, oink.

0:05:450:05:47

'S docha gun cuir mi a' mhuc ri mo chruinneachadh-sgiathach?

0:05:470:05:51

De do bheachd - am bi mucan a' sgiathadh?

0:05:510:05:53

Cha bhi!

0:05:530:05:56

Tha sin ceart - cha bhi mucan a' sgiathadh, am bi?

0:05:560:06:00

Cha bhi a' sgiathadh ach creutairean le sgiathan.

0:06:000:06:02

Nise - a bheil thu faicinn creutair le sgiathan an aite sam bith?

0:06:020:06:06

Direach an siud!

0:06:080:06:10

Sin thu - tha eun le sgiathan na shuidhe direach an sin.

0:06:100:06:14

Agus is urrainn dha sgiathadh!

0:06:140:06:15

Direach ceart airson mo chruinneachadh-sgiathach.

0:06:150:06:18

Saoil a bheil an t-eun seo agam cheana nam chruinneachadh?

0:06:180:06:21

A bheil thu faicinn dealbh

0:06:210:06:23

dhen eun seo cheana nam chruinneachadh-sgiathach?

0:06:230:06:26

Chan eil!

0:06:260:06:29

Chan eil? Uill, ma-ta, bu choir dhuinn a dhealbh a tharraing!

0:06:290:06:33

Sgoinneil! Abair dealbh bhreagha!

0:06:380:06:40

Thugainn, gheibh sinn tuilleadh bheathaichean a bhios a' sgiathadh!

0:06:400:06:44

Ceart. A bheil thu a' faicinn beathach eile?

0:06:480:06:51

Tha! Air a' chraoibh!

0:06:530:06:55

Air a' chraoibh? Tha thu ceart!

0:06:550:06:57

Tha ialtag na chadal bun-os-cionn sa chraoibh sin.

0:06:570:07:01

Saoil am bi ialtagan a' sgiathadh?

0:07:010:07:03

Hello? Duilich ur dhusgadh ach... an teid agaibh air sgiathadh?

0:07:030:07:07

O seall air Maighstir Ialtag!

0:07:070:07:09

Nach e cho math sgiathaidh!

0:07:090:07:13

Buinidh e gu cinnteach dhan chruinneachadh-sgiathach againn, nach eil thu smaointinn?

0:07:130:07:16

Nise - eil dealbh ialtaig againn fhathast?

0:07:160:07:19

-Chan eil!

-Ceart!

0:07:220:07:24

Uill, togaidh sinn dealbh dhen ialtag seo nach tog?

0:07:240:07:27

Wow, tha torr de chreutairean sgiathach na mo chruinneachadh a-nis!

0:07:300:07:34

Tapadh leat airson mo chuideachadh. Mar sin leat!

0:07:340:07:37

Download Subtitles

SRT

ASS