Detectibh Blarag: Da-omhaireachd 's an t-Isean (Detective Connie: The Case of the Missing Chirp) Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie


Detectibh Blarag: Da-omhaireachd 's an t-Isean (Detective Connie: The Case of the Missing Chirp)

Similar Content

Browse content similar to Detectibh Blarag: Da-omhaireachd 's an t-Isean (Detective Connie: The Case of the Missing Chirp). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:14:500:14:57

Hallo, a Bhlarag! An cuidich thu mi cluich detectibh an diugh?

0:15:090:15:14

'S e am dinnearach a th' ann, ach tha Goban fhathast a' cluich.

0:15:140:15:18

An cuidich thu mi ga lorg.

0:15:180:15:20

Na gabh dragh - gheibh sinne Goban dhut!

0:15:200:15:23

O sgoinneil!

0:15:230:15:25

Seo dealbh de Ghoban.

0:15:260:15:28

Tha e buidhe, le casan beaga eoin.

0:15:280:15:31

Thugnaibh, detectibhean - theid sinn a lorg isean buidhe

0:15:320:15:37

le casan beaga eoin, de!

0:15:370:15:39

Uill, de tha seo?

0:15:400:15:43

Tha mise faicinn lorgan beathaich!

0:15:430:15:46

Bheir sinn suil air casan bheaga isein airson faicinn de seorsa

0:15:460:15:50

lorgan a dh' fhagadh esan.

0:15:500:15:52

Co mheud ordag a th' air? Cunntaidh sinn.

0:15:540:15:57

-BLARAG AND CLANN:

-Aon, dha, tri, ceithir.

0:15:570:16:04

Ceithir ordagan! Tha sin ceart.

0:16:040:16:06

'S ma tha ceithir ordagan aig Goban air gach cas,

0:16:060:16:09

saoil de na lorgan a rinn esan.

0:16:090:16:13

Na lorgan seo?

0:16:130:16:15

CLANN: Chan e!

0:16:160:16:18

De mu dheidhinn na lorgan seo?

0:16:190:16:22

CLANN: 'S e!

0:16:240:16:27

O 'S E! Tha gach lorgan an seo le ceithir ordagan...

0:16:280:16:32

aon, dha, tri, ceithir.

0:16:320:16:37

Direach mar Ghoban!

0:16:370:16:39

'S docha gun stiuir na lorgan sinn gu Goban!

0:16:390:16:42

O, seall. Saoil co tha seo?

0:16:480:16:50

Chirp, chirp! Chirp, chirp!

0:16:500:16:54

'S docha gur e Goban a th' ann! Hmmm.

0:16:540:16:58

De an dath a tha air an isean bheag seo a fhuair sinn?

0:17:000:17:04

CLANN: Buidhe!

0:17:040:17:07

Buidhe! Sin an aon dath le Goban!

0:17:070:17:11

Agus a bheil casan beaga eoin air?

0:17:120:17:15

CLANN: Tha!

0:17:170:17:18

Miorbhaileach! Rinn sinn e! Fhuair sinn Goban.

0:17:180:17:22

Chirp, chirp!

0:17:220:17:23

Hi, Ghobain! Am dinneireach - Siuthad! Thugainn dhachaigh!

0:17:230:17:30

Tha coltas gu bheil diomhaireachd eile air fhuasgladh. Taing airson

0:17:300:17:34

gach cuideachadh an-diugh, dhetectibhean. Mar sin leat!

0:17:340:17:37

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:17:370:17:39

Download Subtitles

SRT

ASS