Taimhseachan an Dathein/The Flower Puzzle Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie


Taimhseachan an Dathein/The Flower Puzzle

Similar Content

Browse content similar to Taimhseachan an Dathein/The Flower Puzzle. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:19:500:19:57

Hallo a h-uile duine! Tha mi toilicht' gu bheil sibh an seo.

0:20:070:20:11

Tha mi a' deanamhmirean-measgaichte? An cuidich thu mi?

0:20:110:20:15

CLANN: Cuidichidh!

0:20:150:20:17

Cuidichidh? 'S e mirean-measgaichte dithein a th' ann - seall!

0:20:170:20:22

De am pios a bhios a dol a-bhos an seo? A' bhileag mhor,

0:20:250:20:29

a' bhileag bheag, a' chas, no an duilleag?

0:20:290:20:34

CLANN: An duilleag!

0:20:370:20:39

Tha sin ceart! Tha an duilleag a' dol direach ceart an sin.

0:20:400:20:44

A-nis, de bhios a dol anns an aite seo.

0:20:440:20:46

De am pios a bu choir dhol an seo -

0:20:460:20:48

a' bhileag mhor, a' bhileag bheag, no a' chas?

0:20:480:20:52

CLANN: A' bhileag bheag!

0:20:540:20:56

A' bhileag bheag! Tha thu ceart.

0:20:580:21:00

'S de am pios dhen dithein a bhuineas an seo?

0:21:000:21:03

A' chas, no a' bhileag mhor?

0:21:030:21:05

CLANN: A' chas!

0:21:060:21:08

Rinn thu e!

0:21:120:21:14

Nis, de am pios a chuireas sinn an seo?

0:21:150:21:17

CLANN: A' bhileag mhor!

0:21:190:21:21

Glan. Rinn sinn mirean-measgaichte an dithein!

0:21:220:21:25

Tha thu fior mhath le mirean-measgaichte.

0:21:250:21:27

Taing airson mo chuideachadh!

0:21:270:21:29

Chi sinn thu an ath thuras. Mar sin leat!

0:21:290:21:32

Download Subtitles

SRT

ASS