Na Biastagan Sia-chasach (Birds of a Feather with The Ant) Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie


Na Biastagan Sia-chasach (Birds of a Feather with The Ant)

Similar Content

Browse content similar to Na Biastagan Sia-chasach (Birds of a Feather with The Ant). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:09:500:09:57

Hallo! Tha an seangan seo a' lorg a charaidean. An cuidich thu sinn?

0:10:070:10:12

Cuidichidh!

0:10:130:10:15

Gle mhath! Lorgaidh sinn do charaidean a-nis, a sheangain bhig.

0:10:150:10:19

Tha mi coimhead airson nam biastagan eile. Tha sia casan air biastagan,

0:10:190:10:22

direach mar a tha ormsa! Seall -aon, dha, tri, ceithir, coig, sia.

0:10:220:10:29

O seadh, mar sin coimheadaidh sinn airson biastagan eile.

0:10:290:10:34

Seall- sin agad beathach! 'S docha gur e biastag a th' ann.

0:10:340:10:38

Nise - a bheil sia casan air a' bheathach seo?

0:10:380:10:42

Chan eil!

0:10:440:10:46

'S e tunnag a th' ann, agus chan eil air

0:10:460:10:48

tunnagan ach da chois, 's mar sin chan e biastagan a th' annta.

0:10:480:10:51

A bheil thu faicinn beathach sam bith

0:10:530:10:55

eile a dh' fhaodadh bhith na bhiastag?

0:10:550:10:56

Tha! Direach air do bheulaibh!

0:10:560:10:58

Gu dearbh! Damhan-allaidh. Hallo dhamhain-allaidh bhig.

0:10:580:11:02

A bheil thu smaointinn gur e biastag

0:11:020:11:04

a th' ann an damhan-allaidh mar seo, a Bhlarag?

0:11:040:11:07

Chan eil mi cinnteach.

0:11:070:11:09

Cunntaidh sinn na casan air/aig an damhan allaidh.

0:11:090:11:11

Aon, dha, tri, ceithir,

0:11:110:11:15

coig, sia, seachd, ochd.

0:11:150:11:20

Ochd casan! Tha sin fius barrachd na sia!

0:11:220:11:24

Ach chan eil aig biastagan ach sia casan, a Bhlarag. Mar sin.

0:11:240:11:28

Chan urrainn do dhamhan-allaidh a bhith na bhiastag.

0:11:280:11:31

De mu dheidhinn daolag ud? Co mheud cas a th' air an daolag?

0:11:310:11:35

Aon, dha, tri, ceithir,

0:11:360:11:41

coig, sia!

0:11:410:11:44

Sia casan! Tha sin a' ciallachadh gur e biastag a th' anns an daolag-

0:11:450:11:48

direach mar an seangan!

0:11:480:11:49

Rinn thu chuis! Lorg thu biastag eile!

0:11:490:11:53

Taing airson do chuideachadh!

0:11:530:11:55

'S e do bheatha. Baidh, bhiastagan!

0:11:550:11:58

E-mail [email protected]

0:12:000:12:03

Download Subtitles

SRT

ASS