Dol M-e-e-e M-e-e-e! (Birds of a Feather - with Little Lamb) Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie


Dol M-e-e-e M-e-e-e! (Birds of a Feather - with Little Lamb)

Similar Content

Browse content similar to Dol M-e-e-e M-e-e-e! (Birds of a Feather - with Little Lamb). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:14:500:14:57

Hallo h-uile duine!

0:15:060:15:08

Tha feum aig an uan bheag seo ar cuideachadh an-diugh.

0:15:080:15:11

Tha e ag iarraidh a Mhamaidh a lorg. An cuidich thu sinn?

0:15:110:15:16

-Cuidichidh!

-An cuidich? Sgoinneil!

0:15:160:15:20

Bidh mo Mhamaidh ag radh...

0:15:200:15:22

BAAAA!

0:15:220:15:23

..direach coltach riumsa.

0:15:230:15:24

BAAAA!

0:15:240:15:26

Ceart ma-tha, eistidh sinn airson beathach tha dol...

0:15:260:15:30

BAAAA!

0:15:300:15:31

..cum do chluasan fosgailte.

0:15:310:15:32

RIBBIT!

0:15:350:15:36

Tha mi cluinntinn cuideigin! Saoil an e mo Mhamaidh a th' ann?

0:15:360:15:40

Uill, an eist sinn, ma-tha?

0:15:400:15:42

RIBBIT! RIBBIT! RIBBIT!

0:15:420:15:44

'S docha gur e do Mhamaidh a th' ann.

0:15:450:15:47

Ma tha Mamaidh an uain ag radh.

0:15:470:15:49

BAAA! BAAA!

0:15:490:15:52

'S tha am beathach seo ag radh...

0:15:520:15:54

RIBBIT! RIBBIT!

0:15:540:15:56

..saoil an e seo Mamaidh an uain bhig?

0:15:560:15:59

Chan e!

0:16:020:16:04

'Uill, saoil de an seorsa beathach a tha ann?

0:16:040:16:08

RIBBIT!

0:16:080:16:09

Losgann!

0:16:090:16:10

O. Tha an losgann a' dol...

0:16:100:16:12

RIBBIT! RIBBIT! RIBBIT!

0:16:120:16:14

'S an t-uan a' dol...

0:16:140:16:15

BAAA!

0:16:150:16:16

Mar sin, chan e an losgann (am) Mamaidh aig an uain bhig.

0:16:160:16:20

Chan e, chan e sin mo Mhamaidh.

0:16:200:16:23

Slan leat, losgainn!

0:16:230:16:25

BAAA!

0:16:270:16:28

Eist! Tha mi cluinntinn fuaim eile!

0:16:280:16:30

'S docha gur e mo Mhamaidh a th' ann!

0:16:300:16:32

Uill, ma tha Mamaidh an uain bhig a' dol...

0:16:320:16:35

BAAA!

0:16:350:16:36

Agus am beathach seo a' dol.

0:16:360:16:38

BAAA!

0:16:380:16:40

Saoil an e am beathach seo Mamaidh an uain bhig?

0:16:400:16:44

'S e!

0:16:460:16:47

BAAA!

0:16:480:16:50

'S e mo Mhamaidh a th' ann!

0:16:500:16:52

'S math a dh' eist sibh uile! Fhuair sibh Mamaidh an uain bhig-a' chaora!

0:16:530:16:57

Taing airson mo Mhamaidh a lorg, Bhlarag.

0:16:570:17:00

O, 's e do bheatha, uain bhig!

0:17:000:17:04

Chi sinn thu an ath thuras! B-A-I-D-H !

0:17:040:17:06

Download Subtitles

SRT

ASS