Taimhseachan na Craoibh (The Puzzle) Ag Ionnsachadh le Blarag/Learning with Connie


Taimhseachan na Craoibh (The Puzzle)

Similar Content

Browse content similar to Taimhseachan na Craoibh (The Puzzle). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:19:500:19:57

Hallo h-uile duine! De mu dheidhinn geam!

0:20:070:20:10

Tha mirean-measgaichte agam an seo. An cuidich thu mi?

0:20:100:20:14

Cuidichidh!

0:20:140:20:16

O sgoinneil. Seo fear de na mirean-measgaichte as fhearr leam.

0:20:160:20:20

Fear de chraoibh!

0:20:200:20:22

De am pios tha sibh a smaointinn tha dol a-seo?

0:20:240:20:27

Am freumh...

0:20:280:20:30

Mullach na craoibhe.

0:20:300:20:31

No stoc na craoibhe?

0:20:310:20:33

An stoc!

0:20:350:20:37

Ceart! Faodaidh an stoc mor a dhol dhan mheadhan. Nise, mir eile.

0:20:370:20:42

De tha a' fas a-mach as an stoc shuas ard? Mullach na craoibhe no...

0:20:450:20:50

..am freumh?

0:20:500:20:51

Mullach na craoibhe!

0:20:520:20:54

Ceart! Sin far am bi mullach na craoibhe a' dol!

0:20:540:20:57

Am bi am mirean seo dhol air mar seo?

0:20:570:21:00

Cha bhi!

0:21:010:21:03

No an tionndaidh sinn, mar seo? A bheil sinn nas fhearr?

0:21:030:21:07

Tha!

0:21:070:21:08

Nis, tha e ceart! Tha sibh math air mirean-measgaichte.

0:21:080:21:12

Nise, 's e am freumh an aon phios a th' air fhagail.

0:21:120:21:16

Saoil de am pios a bhios dol sios an seo?

0:21:160:21:19

Am freumh!

0:21:200:21:22

Tha sin ceart - tha na freumhan a' dol sios fon talamh airson uisge

0:21:240:21:28

fhaighinn dhan chraoibh.

0:21:280:21:30

'S math a rinn thu. Taing airson do chuideachadh!

0:21:300:21:33

Carson nach dean sinn mirean -measgaichte eile a dh' aithghearr!

0:21:330:21:37

Mar sin leat!

0:21:370:21:38

E-mail [email protected]

0:21:380:21:40

Download Subtitles

SRT

ASS