Dèideag airson Paids (A Toy for Patch) Blarag a' Bho


Dèideag airson Paids (A Toy for Patch)

Paids's ball has come apart and now he's got nothing to play with. Blàrag decides to help him make a new toy.


Similar Content

Browse content similar to Dèideag airson Paids (A Toy for Patch). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:09:500:09:57

Mar as abhaist, chaidh Blarag airson cuairt.

0:10:410:10:44

'S e latha uamhasach teth a bh' ann.

0:10:440:10:47

Bha na arcan-luachrach a' gabhail na greine

0:10:470:10:50

agus na luchagan nan suidhe fo na craobhan.

0:10:500:10:53

Fhad 's a bha i coiseachd, chuala Blarag cuideigin a' caoineadh.

0:11:000:11:04

CAOINEADH Oh!

0:11:040:11:07

Bha an seann darach a' caoineadh

0:11:070:11:09

o chionns gun robh a' ghrian air na meanglan a chrionadh

0:11:090:11:12

's cha robh duilleag air fhagail airson nan eoin.

0:11:120:11:16

Bha Blarag gu math dorainneach.

0:11:160:11:18

Bha treud de chaoraich bheaga faisg.

0:11:200:11:23

Bha iad a' coimhead air an lon, a bha cha mhor tioram.

0:11:230:11:27

Oh!

0:11:270:11:28

Dh'innis aon de na caoraich do Bhlarag de bha tachairt.

0:11:280:11:32

Chan eil uisge gu leor ann.

0:11:320:11:33

Chan eil fhios agam de thachras mura sil i a dh' aithghearr.

0:11:330:11:37

BEITIDH WAILS

0:11:370:11:39

Na gabh dragh, bheir mise uisge thugaibh.

0:11:410:11:45

Tapadh leat, a Bhlarag, Ach tha feum againn air uisge

0:11:450:11:50

's cha bhith e tighinn ach as na sgothan.

0:11:500:11:54

Mar sin, chaidh Blarag a choimhead airson sgothan.

0:12:010:12:05

Oh!

0:12:110:12:13

'S mu dheireadh, lorg i sgothan.

0:12:150:12:17

Humh! Tha fhios gun toir mi orra sileadh!

0:12:180:12:21

Chaidh Blarag suas a' bheinn, gu durachdach.

0:12:280:12:31

Stad Blarag, aig an robh deagh shuilean,

0:12:370:12:40

airson coimhead air an t-sealladh.

0:12:400:12:43

Ooh! Tha mi shuas cho ard!

0:12:440:12:46

Seall an arc-luachrach laghairt alainn!

0:12:460:12:48

Bha Blarag oirre coiseachd. Ach, an uairsin.

0:12:500:12:52

Oh!

0:12:520:12:55

Oaaaaah!

0:12:550:12:57

Ach cha do thuit Blarag.

0:12:570:12:59

Ciamar nach do thuit? Ah!

0:12:590:13:02

Sin e! Bha gobhar beag air a sabhaladh!

0:13:020:13:05

Beeh, Beeeh.

0:13:060:13:08

Haoidh! De tha thusa a' deanamh an seo?

0:13:080:13:10

Tha mi dol suas a' bheinn a dh' innse dha na sgothan sileadh.

0:13:100:13:13

Cuidichidh mise thu. Lean mise agus dean an aon rud leamsa.

0:13:130:13:17

Woooooh!

0:13:270:13:29

Uaaaah!

0:13:300:13:32

Agus seo mar a fhuair Blarag - taing dhan ghobhar bheag - na sgothan.

0:13:320:13:38

Bha iad a' mearanaich.

0:13:380:13:39

Tapadh leat airson do chuideachadh.

0:13:390:13:42

'S e do bheatha. Thoir an aire a' dol sios.

0:13:420:13:45

Mar sin leat.

0:13:450:13:46

Hallo, sgothan. Tha mi airson fabhar fhaighneachd.

0:13:460:13:50

De tha thu ag iarraidh?

0:13:500:13:52

Tha mi ag iarraidh oirbh sileadh air na h-achaidhean.

0:13:520:13:55

Chan eil sinn ag iarraidh gluasad as a seo. Tha sinn uamhasach sgith.

0:13:550:14:00

De tha tachairt?

0:14:030:14:04

Na sgothan - chan eil iad ag iarraidh gluasad as a seo.

0:14:040:14:07

Tha na sgothan sin uamhasach leisg -

0:14:070:14:11

feumaidh iad a' ghaoth airson am putadh air adhart.

0:14:110:14:14

Ach chan eil gaoth sam bith ann. Gluaisibh, mas e ur toil e.

0:14:140:14:20

Bha an iolaire a' faireachdainn truas ri Blarag.

0:14:200:14:23

"Cuidichidh mi i" thuirt i rithe fhein.

0:14:230:14:26

Crath an iolaire a sgiathan gu math luath, agus ghluais na sgothan.

0:14:260:14:30

Oh! Aah!

0:14:310:14:34

Bha e na iongnadh do Bhlaraig, agus dh' iarr te dhe na sgothan oirre

0:14:340:14:38

cuairt a ghabhail comhla rithe.

0:14:380:14:40

Uaaaah!

0:14:400:14:41

Hallo, hallo, eoin bhig.

0:14:460:14:48

Seall - tha sinn os cionn na coille.

0:14:480:14:52

Sgoinneil. Faodaidh sinn stad. Toisichibh air sileadh!

0:14:520:14:57

Oh! Siuthad - doirt sios beagan uisge.

0:14:570:15:01

Nuair a chunnaic Blarag nach robh na sgothan ag iarraidh sileadh,

0:15:010:15:05

thoisich i leum orra, gan diogladh.

0:15:050:15:08

Rinn na sgothan uimhir de ghaireachdainn

0:15:080:15:11

's gun do thoisich iad a' sileadh.

0:15:110:15:13

Ha, Ha, Ha!

0:15:130:15:17

Dhoirt an t-uisge air na h-achaidhean

0:15:190:15:22

agus dh' fhas na duilleagan air na craobhan a-rithist.

0:15:220:15:25

Ha, Ha, Ha!

0:15:290:15:34

Leum na caoraich gu toilichte.

0:15:340:15:36

Bha an lochan loma-lan uisge a-rithist.

0:15:360:15:40

Nochd na seilcheagan. Bha iad airson an t-uisge fionnar fhaireachdainn.

0:15:400:15:44

Leum na h-eisg gu h-aoibhneach. Agus bha a' choille beo a rithist.

0:15:460:15:51

'S math a rinn thu, Bhlarag. Thug thu orra sileadh.

0:15:580:16:01

Rinn Blarag gaire. Bha i toilichte.

0:16:010:16:05

Oh! Ciamar tha mi dol a dh' fhaighinn sios?

0:16:050:16:08

Chuala an sgoth Blarag agus thoisich i tighinn a-nuas gu talamh.

0:16:080:16:13

He, he!

0:16:130:16:15

Uh! Tapadh leat, a sgoth.

0:16:160:16:18

Mar sin leat, a Bhlarag.

0:16:180:16:20

Thig a-staigh, a Bhlarag. No bidh thu bog fliuch.

0:16:230:16:27

A Bhlarag, cait an robh thu? Bha iomagain oirnn.

0:16:310:16:35

Bha mi ag itealachadh air mullach sgoth.

0:16:350:16:38

Agus fhad 's a dh' innis Blarag mun sgeulachd mhor a bh' aice,

0:16:380:16:41

bha i a' sileadh a-muigh agus bha uisge gu leor aig na planndaichean

0:16:410:16:45

agus aig na beathaichean airson uine mhor.

0:16:450:16:48

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:17:070:17:10

E-mail [email protected]

0:17:100:17:13

Paids's ball has come apart and now he's got nothing to play with. Blàrag decides to help him make a new toy, but this turns out to be difficult. In the end, with some help from the other animals and a little imagination, they find the perfect toy for Paids, and together they learn an interesting lesson.


Download Subtitles

SRT

ASS