An Siommach Gearaineach (The Grumpy Fox) Blarag a' Bho


An Siommach Gearaineach (The Grumpy Fox)

Gaelic children's cartoon. Blàrag and little dog Paids meet a grumpy fox. One day, the fox eats a toadstool and begins to feel very unwell.


Similar Content

Browse content similar to An Siommach Gearaineach (The Grumpy Fox). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:19:500:19:57

B' e latha breagha grianach a bh' ann,

0:20:430:20:46

's mar sin, chaidh Blarag agus a caraid Paids

0:20:460:20:49

airson cuairt a-mach don duthaich.

0:20:490:20:52

An ceann uine, chunnaic Blarag sionnach a' tighinn an taobh eile.

0:20:520:20:57

Hallo, Mhaighstir Sionnaich! Abair deagh latha!

0:21:030:21:07

Grrr! Carson a dh' fheumas daoine daonnan "hallo" ag radh?

0:21:080:21:12

Cha robh Blarag a' smaointinn gun robh e ceart direach grunsgal nuair a chuireadh cuideigin failte ort.

0:21:120:21:20

Chum an sionnach air le aodann gruamach.

0:21:200:21:22

-Madainn mhath!

-Chan e madainn mhath a tha ann! Fada ro theth! Nise a-mach as mo shealladh!

0:21:220:21:29

Bha Blarag a' smaointinn gun robh an sionnach feumail air cuideachadh 's lean iad e gu diomhair.

0:21:290:21:35

Grrrr! Tha mi air a bhith coimhead airson biadh fad an latha agus cha d' fhuair mi sion fhathast.

0:21:350:21:39

A bheil an t-acras ort? Carson nach tig thu a-null chun an taigh agamsa 's gabh do dhinneir comhla rinne?

0:21:390:21:45

'S beag orm e nuair a bheir daoine fiathachadh dhomh gu dinneir. Gheibh mi biadh dhomh fhin!

0:21:450:21:51

Choimhead e airson biadh, gus an d' fhuair e balg-losgainn.

0:21:530:21:58

Na ith am balg-losgainn sin, 's docha gun dean e cron ort!

0:21:580:22:02

Bha dragh air Blarag is Paids.

0:22:020:22:04

Grrr! Chan eil feum agamsa air comhairle. Tha seo sabhailte gu leor.

0:22:040:22:09

< Nyam! Yum!

0:22:090:22:12

As deidh dha am balg-losgainn a shluigeadh sios, dh' fhalbh an sionnach gearanach air a shlighe,

0:22:170:22:23

cho toilichte ri righ.

0:22:230:22:25

Bha beachd aig Blarag 's Paids nach biodh am balg-losgann math dha, 's lean iad e.

0:22:250:22:30

Cha robh fada gus an robh bru ghoirt aig an t sionnach.

0:22:300:22:33

Mo stamag bhochd! Chan eil mi faireachdainn gu math! Mmm.

0:22:330:22:37

Bha fhios aig Blarag is Paids nach robh an sionnach a' faireachdainn gu math,

0:22:370:22:41

's bha iad a' faireachdainn gu math duilich air a shon.

0:22:410:22:44

-Bu choir dhut a bhith air eisteachd ris an dithein.

-Tha fhios agam.

0:22:440:22:48

Tha thu ceart. Ooh! Tha e goirt!

0:22:480:22:51

O de ni sinn airson do chuideachadh.

0:22:510:22:54

Direach aig a' mhionaid sin, co nochd ach seangain bheaga chairdeil.

0:22:540:22:59

Halo, sheangain! Dh' ith an sionnach seo balg-losgann. Fear puinnseanach.

0:22:590:23:03

'S a nis tha e faireachdainn gu math tinn. An teid agaibh air a chuideachadh?

0:23:030:23:07

Gu dearbha fhein! Ni sinn e nas fhearr ann an uine ghoirid. Ach feumaidh sinn torr uisge.

0:23:070:23:13

Falbhaidh sinne 's gheibh sinn uisge, nach fhaigh, a Phaids! Thugainn!

0:23:130:23:17

An toiseach, fhuair Blarag bucaid.

0:23:240:23:28

Bha Blarag is Paids gu math toilichte.

0:23:280:23:32

A nis bha an t uisge aca a dh' iarr na seangain orra fhaighinn.

0:23:320:23:36

Ach bha an t-uisge a' sruthadh a toll sa bhucaid.

0:23:360:23:40

Obh! Obh! Phaids! Tha a' bhucaid falamh!

0:23:470:23:50

Bheil thu cinnteach? 'S docha gu bheil drudhag air fhagail?

0:23:500:23:54

Ach bha Blarag ceart. Cha robh deur sa bhucaid.

0:23:540:23:56

Fius aon bhoinne. Cha robh fhios aig Blarag 's Paids de dheanadh iad.

0:23:560:24:02

De ni sinn? Bheil beachd sam bith agad, Phaids?

0:24:020:24:04

Dh' fhaodamaid tuilleadh fhaighinn. Ach, a bheil fhios agad?

0:24:040:24:08

Thigeadh e a-mach tron toll sa bhucaid a rithist.

0:24:080:24:12

An uairsin nochd crubag bheag chairdeil.

0:24:120:24:16

Hallo, a chairdean! Bha mi ag eisteachd agus saoilidh mi gun teid agam ur cuideachadh.

0:24:160:24:20

'S e an rud a dh' feumas sinn cnap mor deigh.

0:24:200:24:23

O! Ach chan e deigh tha dhith oirnn ach uisge.

0:24:230:24:27

-Ach, sin th' ann an deigh - uisge reoite.

-Oooooh!

0:24:270:24:33

Chan eil sion neonach mu dheidhinn! Leanaibh mise agus chi sibh!

0:24:330:24:38

Ha seall! Theid aige air ruith gu math luath airson crubag bheag!

0:24:470:24:51

Dh'innis a' chrubag mar a bhiodh an sneachd a' leaghadh air na beanntan as t earrach

0:24:550:25:01

agus a' tuiteam na chnapan a-steach dhan abhainn.

0:25:010:25:05

Hooray!

0:25:100:25:13

Sin agad e!

0:25:130:25:15

Ruith a' chrubag air adhart ris an deigh, agus lean Blarag is Paids gu toilichte as a dheidh.

0:25:150:25:21

Oooooh!

0:25:210:25:23

Pathadh eagalach orm! Neo caite bheil iad leis an uisge?

0:25:230:25:26

Na gabh dragh, seo sinn!

0:25:260:25:29

Bidh thu nas fhearr ann am mionaid, bithidh.

0:25:290:25:32

Aidh! Thug sinn cnap mor deigh bhon abhainn dhut.

0:25:320:25:37

Ach chan eil deigh gu feum! Heh grrr! 'S e uisge a tha dhith orm!

0:25:370:25:41

Fuirich thusa! Latha teth a th'ann, leaghaidh an deigh, a-steach na uisge.

0:25:460:25:50

Agus fhad 's a bha an deigh a' leaghadh, chruinnich fear dhe na seangain luibhean sonraichte.

0:25:500:25:56

Measgaichidh mi iad seo san uisge. Ni iad sinn do stamag nas fhearr.

0:25:560:26:00

Nuair a bha an iocshlaint deiseil, dh' ol an sionnach suas e air fad.

0:26:070:26:12

Ahhh.

0:26:150:26:17

Ha ha ha! Ha ha ha!

0:26:170:26:20

O! Tha mi faireachdainn nas fhearr! Taing airson ur cuideachaidh!

0:26:200:26:25

Bha Blarag 's a caraidean gle thoilichte.

0:26:250:26:29

A bheil fhios agaibh, bha siud fior choibhneil. Am bu toigh leibh bhith nur caraidean?

0:26:290:26:34

Gu dearbh fhein, bu toil. Fius ged a tha thu gearanach.

0:26:340:26:38

Mise? Gearanach? Grrr! Chan eil fhios agam co air tha sibh bruidhinn!

0:26:380:26:44

Ha ha ha!

0:26:440:26:48

An oidhche sin, smaoinich Blarag gur e uaireannan na beathaichean gearanach

0:26:540:26:58

is motha tha feumail air ar taic.

0:26:580:27:01

Ma tha sinne coibhneil dhaibhsan, 's docha gum bidh iadsan nan deagh charaidean dhuinne.

0:27:010:27:06

Gaelic children's cartoon. Blàrag and little dog Paids meet a grumpy fox. He is a bad tempered fox and is always complaining about everything, which is perhaps why he hasn't got many friends. One day, refusing to listen to the others' advice, he eats a toadstool and begins to feel very tired and thirsty. But luckily Blàrag and Paids are there, ready to find a way to help the little fox.


Download Subtitles

SRT

ASS