Blarag agus a Saenmhair (Connie and her Grandmother) Blarag a' Bho


Blarag agus a Saenmhair (Connie and her Grandmother)

Blàrag and her grandmother go out for a walk in the forest. Blàrag's grandmother teaches her to love and respect nature.


Similar Content

Browse content similar to Blarag agus a Saenmhair (Connie and her Grandmother). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Bha Blarag air bhoil oir bha a seanmhair a' tighinn.

0:00:400:00:44

Hallo, Ghranaidh.

0:00:440:00:45

Hallo, a Bhlarag a m' eudail.

0:00:450:00:47

Nise, nach eil thu dol a thoirt dhomh pog mar fhailte?

0:00:470:00:50

Gu dearbha fhein bheir mi dhuibh pog, a Ghranaidh.

0:00:500:00:53

Tha gaol agam oirbh!

0:00:550:00:58

Nise, de mu dheidhinn cuairt bheag a-mach dhan duthaich?

0:01:000:01:03

Sonraichte, Ghranaidh.

0:01:030:01:05

Leum Blarag suas is sios le toileachas.

0:01:070:01:11

Bha Mamaidh agus Dadaidh air an doigh,

0:01:110:01:12

bha fhios aca gun ionnsaicheadh Blarag

0:01:120:01:14

an t-uamhas air a cuairt, o chionns gur e bo ghlic a bha na seanmhair.

0:01:140:01:21

Bha Blarag agus a seanmhair air a bhith a' coiseachd

0:01:250:01:29

tro na paircean airson deagh uine nuair a chunnaic iad eoin

0:01:290:01:33

air leth breagha a' sgeitheadh seachad.

0:01:330:01:36

Bha Blarag airson faighinn a mach mu na h-eoin

0:01:360:01:38

agus dh' fhaighnich i do Ghranaidh co as a thainig iad.

0:01:380:01:41

Thainig iad a aite gu math fuar, a Bhlarag.

0:01:410:01:44

Thuirt Granaidh, bidh iad a' tighinn gach earrach.

0:01:440:01:47

Sin o chionns gu bheil an t-earrach cho breagha an seo.

0:01:470:01:50

Chum Blarag agus a Granaidh orra coiseachd tron phairc.

0:01:500:01:54

Agus an uairsin chunnaic iad da eun nan suidhe ann an craoibh,

0:01:560:02:00

agus stad iad airson coimhead orra.

0:02:000:02:03

A Ghranaidh, carson a thog an t-eun ud a' gheug bheag?

0:02:100:02:13

A bheil e dol ga ithe airson a dhinneir?

0:02:130:02:15

O chan eil - cha bhi eoin ag ithe gheugan, a Bhlarag.

0:02:150:02:18

Nach bi? Carson a dh' fhalbh i leis, ma-ta?

0:02:180:02:21

Chi sinn caite an teid iad agus 's docha gum faigh sinn a-mach.

0:02:210:02:25

Lean Blarag agus a Granaidh an t-eun chun na nid.

0:02:310:02:36

Seall, a Bhlarag,

0:02:360:02:37

bidh eoin a' cruinneachadh gheugan airson an neadan a dheanamh.

0:02:370:02:40

Am bi? Uill, tha sin iongantach! Bha duil agamsa gum biodh neadan

0:02:400:02:44

a' fas am mullach nan craobhan leotha fhein.

0:02:440:02:47

(Ha-ha!)

0:02:470:02:49

Chaidh seangan beag trang seachad, a' giulan duilleag.

0:02:540:02:57

Oh!

0:03:000:03:01

Bha Blarag airson faighinn a-mach

0:03:010:03:03

de bha an seangan a' dol a dheanamh leis an duilleig, agus lean i e.

0:03:030:03:07

Agus lean Granaidh.

0:03:070:03:09

Seallaibh, Ghranaidh, tha na seangain a' cruinneachadh

0:03:160:03:19

dhuilleagan airson na neadan aca fhein a dheanamh!

0:03:190:03:21

Ha-ha, chan eil, a Bhlarag,

0:03:210:03:23

chan eil iad a' cleachdadh nan duilleagan airson neadan a dheanamh.

0:03:230:03:26

Tha iad a' cur nan duilleagan fon talamh gus am bi iad aca

0:03:260:03:28

mar bhiadh nuair a thig an geamhradh.

0:03:280:03:30

Wow! Aah!

0:03:300:03:33

Agus fhad 's a bha na seangain bheaga thrang

0:03:330:03:36

a' cruinneachadh dhuilleagan,

0:03:360:03:37

choimhead Blarag agus Granaidh orra gu sunndach.

0:03:370:03:41

Cuidich mi! Cuidich mi!

0:03:410:03:44

-Oh!

-Oh!

0:03:440:03:45

Chuala Blarag agus a seanmhair an t-iasg ag eigheach...

0:03:450:03:49

Cuuuuiiidich!

0:03:490:03:50

..agus ruith iad gus faicinn de bha tachairt.

0:03:500:03:53

Hallo, a Mhaighstir Eisg. De tha cearr?

0:03:530:03:54

Chan eil an t-uisge a' ruith 's chan eil fhios agam carson.

0:03:540:03:58

-Anns a bhad, chunnaic seanmhair Bhlaraig de bha cearr.

-Oh!

-De?

0:03:580:04:02

O, tha cnap mor craoibhe a' stobadh na h-aibhne.

0:04:020:04:05

Na gabh thusa dragh, eisg bhig -

0:04:050:04:07

gluaisidh sinne a' chraobh sin ann an tiotan.

0:04:070:04:10

Oh! Taing!

0:04:100:04:12

Cleachdaidh sinn ar sroinean agus putaidh sinn a' chraobh.

0:04:130:04:16

A Ghranaidh, tha mise dol a phutadh na craoibhe on taobh thall.

0:04:210:04:24

Thoir an aire, Bhlarag!

0:04:240:04:25

-Thig air ais chun a' bhruaich no tuiteadh tu steach!

-Oh!

0:04:250:04:30

Owwwhh! Ghranaidh! Cha toigh leam seo idir!

0:04:300:04:34

-Ghranaidh!

-Tha mi tighinn, a Bhlarag! Tha mi a' tighinn!

0:04:340:04:37

-Ohhh!

-Ohhh!

0:04:380:04:39

Granaidh!

0:04:410:04:44

Chunnaic Granaidh Blarag ag itealachadh tro na speuran

0:04:440:04:48

a-null gu duilleagan boga

0:04:480:04:50

far an tainig i a-nuas gu slan sabhailte.

0:04:500:04:53

O Ghranaidh bha thu gle cheart!

0:04:540:04:57

Ma tha thu a' dol tarsainn abhainn feumaidh

0:04:570:04:59

tu bhith uamhasach faiceallach!

0:04:590:05:01

Bha Blarag agus a Granaidh gu math toilichte o chionns gun robh

0:05:010:05:05

iad, comhla, air an t-iasg a chuideachadh!

0:05:050:05:08

O taing airson mo chuideachadh! Tha sibh cho coibhneil coir!

0:05:080:05:12

Bha uimhir de spors air a bhith aig Blarag is Granaidh,

0:05:190:05:23

nach tug iad an aire gun robh an oidhche air tighinn.

0:05:230:05:26

Tha i gu math anmoch agus bu choir dhuinn dhol dhachaigh.

0:05:260:05:29

-De an taobh ceart?

-Cha b' urrain dha bhith na b' fhasa.

0:05:310:05:34

Chan eil againn ach cumail oirnn coiseachd,

0:05:340:05:37

a dh' ionnsaigh na rionnaig sin.

0:05:370:05:39

Choimhead Blarag air an rionnag. Bha i dearrsadh gu soilleir.

0:05:400:05:44

Ciamar tha fhios agaibh gu faigh sinn dhachaidh

0:05:440:05:46

a' leantainn na rionnaig sin?

0:05:460:05:47

O chionns gur e sin an reul-iuil.

0:05:470:05:50

Tha i daonnan gu tuath, agus tha an taigh againne gu tuath.

0:05:500:05:53

Wow. Tha sin miorbhaileach! Leanaidh sin an rionnag sin dhachaigh.

0:05:530:05:57

Bha Granaidh ceart.

0:06:040:06:05

Bha iad air ais aig taigh Bhlaraig ann an uine ghoirid.

0:06:050:06:08

Smaoinich Blarag mun h-uile ni a dh'ionnsaich i o Ghranaidh.

0:06:080:06:12

Tapadh leibh airson mo thoirt air cuairt. Bha e direach sonraichte.

0:06:120:06:16

Tha gaol mor agam oirbh.

0:06:160:06:17

Choimhead Granaidh gu sona air Blarag,

0:06:170:06:19

agus cinnt aice gum fasadh i suas na bo glic aon latha...

0:06:190:06:24

ged a bheireadh e uine!

0:06:240:06:26

Oidhche mhath, a Bhlarag.

0:06:260:06:29

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:06:330:06:36

E-mail - [email protected]

0:06:360:06:39

Download Subtitles

SRT

ASS