Taibhs an t-Sneachda (The Snow Ghost) Blarag a' Bho


Taibhs an t-Sneachda (The Snow Ghost)

Similar Content

Browse content similar to Taibhs an t-Sneachda (The Snow Ghost). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:09:500:09:57

'S e madainn geamhraidh a bh' ann, 's bha an duthaich comhdaichte

0:10:410:10:45

air a chomhdachadh ann an le sneachda.

0:10:450:10:47

Dh' eirich Blarag trath airson coimhead air

0:10:470:10:50

na h-achaidhean dhearrsach gheal.

0:10:500:10:51

Tha seo direach sgoinneil! O, 's toigh leam an sneachda!

0:10:510:10:56

Bhlarag! Bhlarag!

0:10:560:10:59

Haoidh! Thugainn airson cuairt san t-sneachda!

0:11:000:11:03

Deagh smuain, a Phaids!

0:11:040:11:06

'S dh' fhalbh an dithis aca tron duthaich reoite.

0:11:080:11:11

Air an rathad, chaidh iad seachad air Grainne a' ghraineag.

0:11:130:11:18

Bha an stocainn striopach air a shron airson a chumail blath.

0:11:180:11:22

Ach a dh' aindeoin sin, bha e air an cnatan fhaighinn.

0:11:220:11:26

Atchooo! Atchoooo!

0:11:260:11:27

An uairsin chunnaic iad daolag bheag thrang.

0:11:270:11:30

Bha e roiligeadh peits mhor chruinn tron t-sneachda.

0:11:300:11:33

Cait bheil thu a' dol leis a' pheitseag mhor sin?

0:11:330:11:34

Tha mi ga thoirt dhachaigh gu mo theaghlach a bhiathadh.

0:11:340:11:38

Cumaidh e dol sinn airson seachain!

0:11:380:11:39

Gu sunndach, roilig an daolag am peitseag air falbh.

0:11:390:11:45

An ath rud chunnaic iad seangan a' cluich san t-sneachda.

0:11:450:11:49

Hallo, a Mhaighstir Sheangain! Tha torr spors agad an sin!

0:11:530:11:56

Gu dearbha. Agus tha biadh gu leor againn air a storadh a-staigh,

0:11:560:12:00

's mar sin faodaidh sinn cluich a-muigh san t-sneachda.

0:12:000:12:02

Fhad 's a bha an seangan a' bruidhinn,

0:12:020:12:04

chunnaic Paids rud gu math neonach.

0:12:040:12:06

Oh!

0:12:060:12:08

Bha cumadh annasach a' gluasad san t-sneachda.

0:12:080:12:11

A Bhlarag, a Bhlarag! Tha an sneachd a' gluasad leis fhein.

0:12:120:12:17

Chan eil mise a' faicinn sion a' gluasad.

0:12:190:12:22

Ach bha e gluasad, chunnaic mi e le mo shuilean fhein!

0:12:250:12:29

Chum Blarag oirre coiseachd, ach - mo chreach -

0:12:290:12:32

's ann a ghluais an cumadh seachad oirre.

0:12:320:12:35

Choimhead i air le iongnadh, ach aig a' mhionaid sin, stad e!

0:12:350:12:41

-BHLARAG SNIFFS

-Oh, Bhlarag!

0:12:420:12:44

Seo an rud as neonaiche a chunnaic mi riamh!

0:12:450:12:48

A Phaids, tha deagh shron agadsa.

0:12:480:12:51

Feuch 's gun dean thu a-mach de th' ann!

0:12:510:12:53

PAIDS SNIFFS

0:12:530:12:54

Chan eil sion a dh' fhios agamsa.

0:12:540:12:56

Chan eil mise a' faileadh ach sneachda!

0:12:560:12:58

Uill tha mise dol a chladhach feuch 's de th' ann.

0:12:580:13:01

Chan eil mise tuigsinn seo idir, Phaids! Chan eil sion ann!

0:13:050:13:10

An uairsin chunnaic Paids cnap eile, 's chaidh e choimhead de bh'ann.

0:13:100:13:14

Seall, seo fear eile!

0:13:140:13:16

A Phaids, tha mi smaointinn gur e taibhs a th' ann! Taibhs sneachda!

0:13:170:13:20

Obh!

0:13:200:13:23

Fhad 's a bha na dealain-de a' cluich san t-sneachda,

0:13:250:13:28

chaidh Blarag agus Paids a dh' fhaicinn an caraid, Gearan.

0:13:280:13:31

'S mar sin, tha mi smaointinn

0:13:310:13:32

gur e taibhs a th' anns a chnap san t-sneachda.

0:13:320:13:34

De tha thu ag radh?

0:13:340:13:36

Cnap beag sneachda a bhios a gluasad timcheall

0:13:360:13:38

leis fhein 's an uairsin dol a sealladh?

0:13:380:13:39

Aidh. Am faca tusa e cuideachd, Ghearain?

0:13:390:13:42

Tha mi ga fhaicinn air do chulaibh an-drasta fhein.

0:13:420:13:46

Sin e! Sin e... an taibhs sneachda, na ruith san t-sneachda!

0:13:500:13:54

Grrrr!! Tha mise dol a dh' fhaicinn de da-rireabh a th' ann.

0:13:540:13:57

O Ghearain! Thoir an aire!

0:14:020:14:05

O! Ow!

0:14:100:14:11

O, Ghearain bhochd. A bheil thu ceart gu leor?

0:14:110:14:14

Tha mi ceart gu leor. Agus tha thu ceart: 's e taibhs a th' ann,

0:14:140:14:17

agus taibhs gu math gleusda cuideachd.

0:14:170:14:19

Uill ma-tha, feumaidh sinne bhith nas gleusda, nach fheum!

0:14:190:14:23

Choimhead Blarag, Paids agus Gearan

0:14:290:14:32

air feadh na coille airson na taibhs.

0:14:320:14:35

Ma sheasas mi air a' chnap shneachda seo,

0:14:380:14:40

chi mi fada bhuam air gach taobh, agus 's docha gum faic mi an taibhs.

0:14:400:14:44

Ooooh! Tha e gluasad! Aaaaaaaah! Oof!

0:14:500:14:54

Hooray! Mu dheireadh thall! Siud i! Fhuair sinn an taibhs!

0:15:030:15:06

Ruith Blarag as deidh na taibhse, feuchainn ri greim fhaighinn oirre.

0:15:060:15:11

Ach ann am priobadh na sula - poof! Chaidh e a-mach a sealladh.

0:15:110:15:16

Bha Blarag bronach.

0:15:160:15:18

Bha i ag iarraidh le a lan-chridhe an taibhs a ghlacadh.

0:15:180:15:22

Ach cha robh i bronach ro fhada,

0:15:220:15:23

agus chum i oirre a' sireadh comhla le a caraidean.

0:15:230:15:28

An taibhs! Thall an siud! Direach air ur culaibh!

0:15:300:15:34

Aah! Aah!

0:15:340:15:37

Tha e tighinn gar faighinn gar n-ionnsaigh!

0:15:370:15:41

Ach bha Blarag treun, 's dh' fhuirich i direach far an robh i.

0:15:410:15:46

Oooh!

0:15:470:15:48

Huh!

0:15:510:15:52

Ow! Ghortaich mi mo shron!

0:15:550:15:57

Chan e taibhs a th' ann idir, ach famh!

0:15:580:16:01

Tha mi air a bhith coimhead airson

0:16:040:16:06

mo dhachaigh fon t-sneachda fad an latha!

0:16:060:16:08

Bha mi ceart fad na h-uine!

0:16:080:16:10

Nach tuirt mi riut nach eil a leithid de rud ann ri taibhs!

0:16:100:16:12

Ha ha!

0:16:120:16:14

Bha Blarag agus a caraidean gle thoilichte.

0:16:160:16:19

Bha iad air diomhaireachd na taibhs shneachda fhuasgladh,

0:16:190:16:22

agus chuidich iad am famh faighinn dhachaigh.

0:16:220:16:26

Taing mhor, a chairdean,

0:16:260:16:28

tha mi uamhasach duilich ma chuir mi an t-eagal oirbh.

0:16:280:16:31

O, na gabh dragh mun a sin,

0:16:310:16:33

cha robh eagal air duine againn, an robh, Phaids?

0:16:330:16:35

Uill, bha beagan dragh ormsa. Ach aig an aon am bha spors againn!

0:16:350:16:40

ALL LAUGH

0:16:400:16:43

An oidhche ud, bha Blarag a' faireachdainn uamhasach sabhailte.

0:16:450:16:49

Cha robh i a' gabhail an eagail ro thaibhsean, oir chan eil iad ann.

0:16:490:16:53

Aislingean math, a Bhlarag.

0:16:530:16:55

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:17:150:17:18

E-mail [email protected]

0:17:180:17:21

One cold winter's day Blarag and her friend Paids are walking through the country. They have a lot of fun playing in the snow, but they find something very surprising; a strange lump moving along under the snow! They try to catch it but don't succeed. Finally, they decide to ask their friend for help so that they can find out who the snow ghost really is.


Download Subtitles

SRT

ASS