A' Fàs Mòr (The Flower Grows) Bruno


A' Fàs Mòr (The Flower Grows)

Similar Content

Browse content similar to A' Fàs Mòr (The Flower Grows). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:14:500:14:57

Tha Bruno shuas, is Bruno shios Tha Bruno a' boingeil as a chiall

0:15:000:15:04

Siud e! Seo e! Null 's a-nall

0:15:040:15:06

'S toigh le Bruno cluich le clann

0:15:070:15:10

Seall a-nis air

0:15:100:15:11

De a tha e ris

0:15:120:15:14

Oi! Bruno!

0:15:150:15:16

'Eil thu airson cluich?!

0:15:160:15:17

Seall air an dithean, cho beag sa tha e.

0:15:220:15:25

De tha Bruno a' deanamh?

0:15:260:15:28

O seadh, tha e a' fas mor mar an dithean.

0:15:310:15:33

Agus seo dithean beag eile.

0:15:350:15:37

Ceart Bruno, dean thu fhein cho beag ris an dithean

0:15:370:15:40

agus sgaoil do ghairdeanan.

0:15:400:15:41

Sin thu fhein, a' fas agus a' fas.

0:15:410:15:46

'S a-nis tha na ditheanan gu leir a' fas mor -

0:15:470:15:50

direach mar thu fhein, Bruno.

0:15:500:15:51

Mar sin leat an-drasda.

0:15:510:15:53

Download Subtitles

SRT

ASS