Episode 1 Leum is Danns


Episode 1

Similar Content

Browse content similar to Episode 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Amanda.

0:00:220:00:25

De mar a tha sibh an-diugh?

0:00:250:00:27

Eil sibh deiseil airson beagan Leum is Danns?

0:00:270:00:30

Math dha-riribh.

0:00:300:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:37

Tiugainnibh ma-tha!

0:00:370:00:38

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:390:00:42

Sin sibh...

0:00:420:00:43

Air ur corra-biod agus ur gairdeanan suas cho ard'ss as urrainn dhuibh.

0:00:430:00:48

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:480:00:53

Sin air ais suas ard mar chraoibh...

0:00:560:00:59

direach mar a bha sibh, ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:00:590:01:05

agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:050:01:08

Sin sibh...

0:01:080:01:10

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:110:01:13

Cumaibh a' dol.

0:01:150:01:17

Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:170:01:19

Sin e!

0:01:190:01:21

Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:210:01:23

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. Tha?

0:01:230:01:27

Math fhein.

0:01:270:01:29

Uill saoillidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:290:01:33

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:330:01:37

A bheil fios agaibh cait a bheil sinn an seo?

0:01:380:01:41

Seall a' ghainmheach 's a' mhuir.

0:01:410:01:43

Tha sin ceart - tha sinn air an traigh.

0:01:430:01:48

'S fior thoigh leams a bhith air an traigh as t-samhradh,

0:01:480:01:51

nuair a tha a' ghrian a' dearrsadh agus i cho blath.

0:01:510:01:55

Saoilidh mi g'eil e cordadh riuthasan cuideachd...abair g'eil spors aca.

0:01:550:02:01

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:02:010:02:04

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:02:040:02:07

# Bidh spors ann fad an la

0:02:070:02:11

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:02:120:02:15

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:02:150:02:18

# Bidh spors ann fad an la. #

0:02:180:02:23

Ohhhh - aon de na aitichean as fhearr leam air an t-saoghal! An Traigh.

0:02:260:02:31

Agus sin agad seist an orain.

0:02:320:02:34

Nise de na gluasadan a bhiodh math leis an t-seist ma-tha?

0:02:340:02:39

Uill - ciamar a tha e a' dol a-rithist...

0:02:390:02:42

Tha a' ghrian a' dearrsadh.

0:02:420:02:44

De mu dheidhinn a' ghrian a dheanamh mar seo.

0:02:440:02:47

Tha a' ghrian a' dearrsadh 'S an uairsin -

0:02:470:02:51

Tha i breagh' agus blath.

0:02:510:02:53

Uill bidh thu a' deanamh seo nuair a tha thu blath.

0:02:530:02:57

Tha i breagh' agus blath.

0:02:570:02:59

'S as deidh sin -

0:03:000:03:02

Ni sinn danns' air an traigh. Ni sinn danns' air an traigh.

0:03:020:03:05

Bhiodh seo math mar dhanns!

0:03:050:03:07

Ni sinn danns' air an traigh.

0:03:070:03:09

Ni sinn danns' air an traigh.

0:03:090:03:11

'S an loidhne mu dheireadh - Bidh spors ann fad an la.

0:03:120:03:16

De mu dheidhinn seo?

0:03:160:03:18

Bidh spors ann fad an la.

0:03:180:03:21

Sin ma-tha na gluasadan air fad airson na seist.

0:03:210:03:25

Ciamar a chaidh leibh?

0:03:250:03:27

De mu dheidhinn fheuchainn leis a' cheol a-nise!

0:03:270:03:30

'S docha gum bi sin nas fhasa! Deiseil son danns ma-tha!

0:03:300:03:33

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:03:330:03:37

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:03:370:03:39

# Bidh spors ann fad an la

0:03:390:03:44

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:03:440:03:47

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:03:470:03:50

# Bidh spors ann fad an la. #

0:03:500:03:55

Ciamar a chaidh leibh ma-tha?

0:03:560:03:58

Mur do rinn sibh a' chuis air na gabhaibh dragh.

0:03:580:04:01

Bidh cothroman gu leor ann feuchainn air nuair a ni sinn an oran

0:04:010:04:06

aig an deireadh oir cluinnidh sibh an seist gach turas eadar na rannan!

0:04:060:04:09

'S gheibh sinn cothrom feuchainn air as deidh dhuinn obrachadh a-mach

0:04:090:04:12

de na gluasadan eile a bhiodh math airson an orain.

0:04:120:04:16

Air ais dhan traigh an-drasta ma-tha.

0:04:160:04:18

Oh seall an caisteal breagha a tha iad a' togail le peile agus spaid.

0:04:200:04:26

Tha a' mhuir a' coimhead rudeigin fuar...

0:04:260:04:28

ro fhuar airson snamh an-diugh.

0:04:280:04:30

Tha torr rudan math ri dheanamh air an traigh -

0:04:310:04:34

a' cluich le balla

0:04:340:04:36

ma tha thu a' faireachdainn sgith faodaidh tu laighe air ais

0:04:360:04:40

a' gabhail na greine

0:04:400:04:41

agus an rud as fhearr leam fhin - a' gabhail picnic.

0:04:410:04:45

Oh 's urrainn dhut uimhir de rudan a dheanamh aig an traigh!

0:04:500:04:54

Tha e cho math!

0:04:540:04:55

De mu dheidhinn gluasadan eile airson an orain againn ma-tha!

0:04:550:04:59

De na rudan eile a bhios tu a' deanamh?

0:04:590:05:02

A' togail caisteal gainmhich!

0:05:020:05:04

'S bidh sinn a' cladhach le spaid - direach mar seo!

0:05:040:05:09

De eile? De?

0:05:110:05:14

Tha sin ceart, bidh thu a' snamh!

0:05:140:05:17

Siuthadaibh, snamh!

0:05:170:05:19

Oh, thasibh a' deanamh math!

0:05:190:05:22

'S bidh thu cuideachd a' sadail bala suas dhan adhar, direach mar seo.

0:05:230:05:28

Siuthadaibh, feuchaibh e!

0:05:290:05:30

Sin e!

0:05:320:05:33

'S mu dheireadh - agus am pios as fhearr leamsa -

0:05:330:05:36

a' gabhail na greine!

0:05:360:05:39

Oh, tha a' ghrian cho blath!

0:05:390:05:42

Ach bheir an aire 's cuir ort ola na greine.

0:05:420:05:46

Sin ma-tha na gluasadan againn airson an orain mun traigh:

0:05:470:05:50

A' togail caisteal gainmhich!

0:05:500:05:53

A' snamh!

0:05:540:05:56

A' sadail bala suas dhan adhar...

0:05:570:06:00

Agus a' gabhail na greine!

0:06:010:06:04

Nise - mus seinn sinn an t-oran air fad

0:06:050:06:09

seo cothrom feuchainn air an t-seist aon uair eile!

0:06:090:06:12

Bheil na gluasadan agaibh deiseil?

0:06:120:06:15

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:06:160:06:19

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:06:190:06:21

# Bidh spors ann fad an la

0:06:210:06:25

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:06:260:06:29

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:06:290:06:32

# Bidh spors ann fad an la. #

0:06:320:06:36

Sin agad e!

0:06:360:06:38

Tha sinn deiseil airson a h-uile cail a chur ri cheile a-nise

0:06:380:06:42

agus an t-oran slan a sheinn!

0:06:420:06:44

Dhan traigh ma-tha!

0:06:440:06:46

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:06:570:06:59

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:06:590:07:02

# Bidh spors ann fad an la!

0:07:020:07:07

# Tog caisteal breagha le peile's spaid

0:07:070:07:12

# Le gainmheach's sligean

0:07:120:07:17

# Cuir flaga dathach na mhullach

0:07:170:07:22

# 's feuch a-nis mus tuit e

0:07:220:07:28

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:07:280:07:31

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:07:310:07:34

# Bidh spors ann fad an la!

0:07:340:07:39

# Mach dhan mhuir le aodach snaimh

0:07:390:07:44

# Ni sinn spleesh agus splash

0:07:440:07:50

# Leam 's a' cluich leis a' bhalla

0:07:500:07:55

# Anns a' mhuir gorm cho blath

0:07:550:08:00

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:08:000:08:03

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:08:030:08:06

# Bidh spors ann fad an la!

0:08:060:08:11

# Nise nar suidhe air plaide

0:08:110:08:16

# Le biadh agus le deoch

0:08:160:08:22

# Rudan milis 's rudan fallain

0:08:220:08:26

# A h-uile cail 's e cho blast'

0:08:260:08:32

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:08:320:08:35

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:08:350:08:38

# Bidh spors ann fad an la!

0:08:380:08:43

# Tog caisteal breagha le peile 's spaid

0:08:430:08:48

# Le gainmheach 's sligean

0:08:480:08:53

# Cuir flaga dathach na mhullach

0:08:530:08:59

# 's feuch a-nis mus tuit e

0:08:590:09:05

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:09:050:09:07

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:09:070:09:10

# Bidh spors ann fad an la!

0:09:100:09:15

# Tha a' ghrian a' dearrsadh Tha i breagha agus blath

0:09:150:09:18

# Ni sinn danns' air an traigh Ni sinn danns' air an traigh

0:09:180:09:21

# Bidh spors ann fad an la!

0:09:210:09:26

# Bidh spors ann fad an la! #

0:09:260:09:31

Oh, nach sibh a tha math air Leum 's Danns!

0:09:420:09:46

Direach sgoinneil!

0:09:490:09:51

Tha an t-am dhuinn a-nise falbh ge-ta.

0:09:510:09:53

Chi sinn sibh an ath thuras

0:09:530:09:55

son barrachd Danns 's Leum 's Leum 's Danns.

0:09:550:09:59

Ach an-drasta leigibh ur n-anail.

0:09:590:10:02

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:070:10:10

Email [email protected]

0:10:100:10:13

Download Subtitles

SRT

ASS