Episode 2 Leum is Danns


Episode 2

Similar Content

Browse content similar to Episode 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Domhnall Eoghainn.

0:00:220:00:24

'Eil sibh deiseil airson Leum 's Danns?

0:00:240:00:26

Math fhein! Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:260:00:30

An toiseach gluasad no dha son ur cur ann an sunnd!

0:00:300:00:34

An toiseach - cuir do lamhan suas dhan adhar,

0:00:340:00:38

sin sibh...gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:380:00:42

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:420:00:48

Sin air ais suas gu h-ard mar chraoibh.

0:00:500:00:53

Direach mar a bha sibh,

0:00:530:00:56

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:560:00:59

Sin e. Agus crathaibh ur corragan cuideach.

0:00:590:01:03

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoth.

0:01:030:01:07

Gu aon taobh agus gun taobh eile.

0:01:070:01:10

'S a-rithist - su aon taobh agus gun taobh eile! Sin e!

0:01:100:01:17

Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:170:01:20

'Eil sibh air ur doigh a-nis. Tha?

0:01:200:01:23

Sgoinneil fhein.

0:01:230:01:25

Uill, saoilidh mi gu bheil sibh deiseil airson beagan danns a-nise,

0:01:250:01:28

nach eil? Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:280:01:33

De tha'd a' cluich an seo? Bheil sibh ag aithneachadh?

0:01:370:01:41

Tha sin ceart - ball-coise.

0:01:410:01:44

Am bi thu fhein a' cluich ball-coise, a' feuchainn ris a' bhalla

0:01:440:01:49

a chur dhan lion le do chas no le do cheann.

0:01:490:01:54

# Ball-coise

0:01:550:01:57

# Ball-coise

0:02:010:02:04

# Cleachd do chas no cleachd do cheann

0:02:070:02:10

# Buail am balla dhan a lion

0:02:100:02:13

# Ball-coise! #

0:02:140:02:18

Ball-coise ma-tha!

0:02:220:02:24

Nise de mu dheidhinn gluasadan a chur air doigh airson na seist!

0:02:240:02:27

Uill thoisich e le ainm a' gheama' - ball-coise.

0:02:270:02:31

'S bha e mar gun robh thu ag eigheachd ball-coise!

0:02:310:02:35

De mu dheidhinn seo - gairdeanan dhan adhar!

0:02:350:02:38

Ball...

0:02:380:02:40

..coise!

0:02:400:02:41

Sin e! 'S cluinnidh sinn "ball-coise" gu tric san oran

0:02:410:02:45

mar a shaoileadh tu - agus sin ma tha na ni sinn gach turas!

0:02:450:02:49

Nise as deidh sin san t-seist 's e an ath loidhne -

0:02:490:02:53

"Cleachd do chas no chleachd do cheann."

0:02:530:02:55

Nise chanainn gum bi seo math son, "Cleachd do chas."

0:02:550:02:59

'S an uairsin - "Cleachd do cheann."

0:03:010:03:03

Uill, direach buail am balla le do cheann.

0:03:030:03:05

"Cleachd do chas no chleachd do cheann."

0:03:050:03:10

'S an uairsin - "Buail am balla dhan an lion."

0:03:100:03:13

Uill, cleachdadh sinn na breaban a-rithist - direach mar seo.

0:03:130:03:17

"Buail am balla dhan an lion."

0:03:170:03:20

'S mu dheireadh tha sinn air ais gu,

0:03:200:03:23

"Ball...coise!"

0:03:230:03:26

Sin agad e ! Agus sin agad danns na seist.

0:03:260:03:29

Nise de mu dheidhinn a chur ris a' cheol fhad 's a tha e nar n-inntinn!

0:03:290:03:34

Seo e a' tighinn ma-tha.

0:03:340:03:36

# Ball-coise

0:03:380:03:42

# Ball-coise

0:03:440:03:48

# Cleachd do chas no cleachd do cheann

0:03:510:03:54

# Buail am balla dhan an lion

0:03:540:03:57

# Ball-coise! #

0:03:570:04:01

Oh, wow! Bha sin math nach robh! 'S tha torr ri dheanamh!

0:04:040:04:09

Ach na gabh dragh mur do chuimhnich thu air a h-uile cail.

0:04:090:04:12

Gheibh sinn cothrom feuchainn air turas no dha fhathast oir

0:04:120:04:15

's i an t-seist am pios san oran a chluinneas tu a-rithist

0:04:150:04:18

agus a-rithist.

0:04:180:04:20

An-drasta ge-ta gheibh sinn a-mach barrachd mu bhall-coise!

0:04:200:04:24

Seo an reitire a' toiseachadh geam ball-coise

0:04:260:04:31

le bhith a' seideadh na fead aige.

0:04:310:04:32

Tha'd a' feuchainn ri tadhal fhaighinn -

0:04:320:04:37

a' cur a' bhalla dhan lion.

0:04:370:04:38

Feumaidh am fear gleidhidh leum suas

0:04:380:04:41

dhan adhar tric gus stad a chur air a' bhalla.

0:04:410:04:45

'S abair gum bi eigheachd ann nuair a gheibh iad tadhal.

0:04:450:04:50

Nise de mu dheidhinn barrachd ghluasadan fhaighinn mu bhall-coise

0:04:530:04:57

airson a' chorr dhen oran againn!

0:04:570:04:59

Uill, a bharrachd air a bhith a' breabadh a' bhall

0:04:590:05:01

bidh thu cuideachd a' leum torr nuair a tha thu a' cluich ball-coise!

0:05:010:05:05

Siuthadaibh - leum suas dhan adhar!

0:05:050:05:08

Suas gu h-ard!

0:05:080:05:09

Agus ma ni thu math 's docha gum faigh thu tadhal -

0:05:110:05:14

bidh thu ag eigheadh gu h-ard, "Fhuair sinn tadhal!"

0:05:140:05:18

Siuthadaibh! Eighibh. Fhuair sinn tadhal!

0:05:180:05:23

De eile ma-tha? Uill, bidh reitire a' cumail smachd air cuisean le feadag.

0:05:230:05:28

Leis an sin seid an fheadaig!

0:05:280:05:30

Sin e.

0:05:320:05:33

Nise chanainn gum biodh e math aon eile fhaighinn.

0:05:330:05:36

Uill, bidh an reitire cuideachd a' seideadh na feadaig

0:05:360:05:40

airson deireadh a' gheama,

0:05:400:05:41

agus ma tha thu air buannachadh bidh thu uabhasach fhein toilichte,

0:05:410:05:45

agus a' ruith timcheall le do ghairdeanan shuas anns an adhar.

0:05:450:05:48

Nach bi! Siuthadaibh! Yeah!

0:05:480:05:52

Sin ma-tha na glusadan airson an orain,

0:05:530:05:56

a' leum suas dhan adhar!

0:05:560:05:58

'S ma gheibh thu tadhal - ag eigheadh gu h-ard!

0:05:580:06:02

An uairsin seid an fheadaig.

0:06:020:06:05

Agus mu dheireadh, ma tha thu air buannachadh,

0:06:070:06:09

a' ruith timcheall le do ghairdeanan shuas anns an adhar!

0:06:090:06:13

Math fhein! Sin sinn deiseil ma-tha airson an orain mhoir!

0:06:150:06:20

Mus toisich sinn ge-ta,

0:06:200:06:22

cothrom feuchainn air an t-seist aon uair eile!

0:06:220:06:25

Bheil cuimhn' agaibh air an danns?

0:06:250:06:27

# Ball-coise

0:06:280:06:32

# Ball-coise

0:06:340:06:38

# Cleachd do chas no cleachd do cheann

0:06:410:06:44

# Buail am balla dhan an lion

0:06:440:06:47

# Ball-coise! #

0:06:470:06:51

Oh sgoinneil - saoilidh mi gu bheil e agaibh!

0:06:530:06:58

Leis an sin chanainn gu bheil sinn deiseil

0:06:580:07:00

airson an t-oran slan a sheinn!

0:07:000:07:02

Deiseil son a' gheama mhor?

0:07:020:07:05

# Ball-coise

0:07:080:07:13

# Ball-coise

0:07:150:07:19

# Cleachd do chas no cleachd do cheann

0:07:220:07:25

# Buail am balla dhan a lion

0:07:250:07:28

# Ball-coise

0:07:280:07:32

# H-uile duine comhla rium

0:07:350:07:37

# Breab am balla null 's a-nall

0:07:370:07:41

# Ball-coise

0:07:410:07:44

# A-nise leum suas dhan adhar

0:07:440:07:46

# Buail am balla le do cheann

0:07:460:07:49

# Ball-coise

0:07:490:07:54

# Ball-coise

0:07:540:07:56

# Cleachd do chas no cleachd do cheann

0:07:560:08:00

# Buail am balla dhan a lion

0:08:000:08:03

# Ball-coise

0:08:030:08:07

# H-uile duine comhla rium

0:08:100:08:12

# Buail am balla dhan a lion

0:08:120:08:16

# Ball-coise

0:08:160:08:19

# Leum a-nis suas dhan an adhar

0:08:190:08:21

# Eigh gu ard, fhuair sinn tadhal

0:08:210:08:25

# Ball-coise

0:08:250:08:29

# Ball-coise

0:08:290:08:32

# Cleachd do chas no cleachd do cheann

0:08:320:08:35

# Buail am balla dhan a lion

0:08:350:08:38

# Ball-coise

0:08:380:08:43

# H-uile duine comhla rium

0:08:440:08:48

# Seid an fheadag deireadh a' gheama

0:08:480:08:51

# Ball-coise

0:08:510:08:54

# Ruith a-nis le gairdean ard

0:08:540:08:57

# Bhuannaich sinne tri gu dha

0:08:570:09:00

# Ball-coise

0:09:000:09:04

# Ball-coise

0:09:040:09:07

# Cleachd do chas no cleachd do cheann

0:09:070:09:10

# Buail am balla dhan a lion

0:09:100:09:13

# Ball-coise

0:09:130:09:18

# Ball-coise

0:09:200:09:23

# Ball-coise

0:09:230:09:26

# Cleachd do chas no cleachd do cheann

0:09:260:09:29

# Buail am balla dhan a lion

0:09:290:09:33

# Ball-coise! #

0:09:330:09:38

Sin agad ball-coise ma-tha.

0:09:480:09:50

Abair geam, agus abair oran agus Leum 's Danns!

0:09:500:09:54

'S bha sibhse air leth math!

0:09:540:09:56

Math fhein! 'S fhearr dhomhsa falbh ge-ta.

0:09:580:10:02

Gus an ath Leum 's Danns leigibh ur n-anail.

0:10:020:10:05

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:200:10:23

E-mail - [email protected]

0:10:230:10:26

Download Subtitles

SRT

ASS