Episode 3 Leum is Danns


Episode 3

Similar Content

Browse content similar to Episode 3. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello! Is mise Amanda.

0:00:220:00:25

De mar a tha sibh an-diugh?

0:00:250:00:27

Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns? Math dha-riribh.

0:00:270:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:36

Tiugainnibh ma-tha!

0:00:360:00:38

Cuir do lamhan suas dhan adhar. Sin sibh.

0:00:380:00:43

Air ur corra-biod agus ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:430:00:48

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:480:00:53

Sin air ais suas ard mar chraoibh

0:00:550:00:59

direach mar a bha sibh,

0:00:590:01:02

ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan,

0:01:020:01:05

agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:050:01:07

Sin sibh.

0:01:070:01:10

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:100:01:14

Cumaibh a' dol. Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:140:01:19

Sin e! Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:190:01:23

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. Tha? Math fhein.

0:01:230:01:28

Uill saoillidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:280:01:33

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:330:01:36

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:01:360:01:40

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:01:400:01:44

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad

0:01:440:01:47

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad! #

0:01:470:01:51

Uill mar a chi sibh 's ann mu bhrogan a tha oran an latha 'n- diugh.

0:01:510:01:55

Tha iomadh seorsa brogan ann - brogan ruith, brogan dannsa,

0:01:550:01:59

brogan coiseachd, brogan spaideil, brogan mora, brogan beaga,

0:01:590:02:03

brogan spors, brogan fasant'. Cia mheud paidhir a th'agad fhein?

0:02:030:02:08

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:02:080:02:11

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:02:110:02:15

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:02:150:02:18

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad! #

0:02:180:02:22

An tug siud oirbh suil a thoirt air ur brogan fhein?

0:02:220:02:26

Na chord oran an latha an-diugh ribh? Chord? Gle mhath!

0:02:260:02:30

Sin an t-seist ma-tha.

0:02:300:02:32

An cordadh e ribhse gluasadan boogie nam brogan a dheanamh?

0:02:320:02:36

Chordadh? Gle mhath.

0:02:360:02:38

Eil cuimhn' agaibh ciamar a bha an t-seist a' dol? Uill thoisich e le...

0:02:380:02:44

Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:02:440:02:47

Saoillidh mi gum bi dannsa beag math!

0:02:470:02:50

Direach mar seo - tri ceumannan dhan taobh seo,

0:02:500:02:53

's an uairsin do chas a-mach. Sin e.

0:02:530:02:57

'S an uairsin an aon rud dhan taobh eile.

0:02:570:03:00

Aon, dha, tri, agus do chas eile a-mach. Math fhein!

0:03:000:03:04

Agus tha sin againn da thuras.

0:03:040:03:07

Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:03:070:03:11

Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:03:110:03:15

An d' fhuair sibh air sin a dheanamh? Fhuair? Gle mhath.

0:03:150:03:20

An ath phios ma-tha.

0:03:200:03:22

As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:03:220:03:26

Uill sin do bhrogan, agus bhiodh seo math airson dad!

0:03:260:03:30

'S tha sin againn da thuras cuideachd.

0:03:300:03:33

As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:03:330:03:37

As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:03:370:03:41

Agus sin agad danns' an t-seist againn. Na chord e ribh?

0:03:410:03:45

Sin sibh fhein! De mu dheidhinn feuchainn ri dheanamh ris a' cheol?

0:03:450:03:50

Tiugainnibh ma-tha.

0:03:500:03:51

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:03:530:03:56

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:03:560:04:00

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:04:000:04:04

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad! #

0:04:040:04:07

Oh, nach sibh a tha math air danns!

0:04:090:04:12

Sin agaibh seist an orain againn

0:04:120:04:14

's cluinnidh sibh e a-rithist 's a-rithist

0:04:140:04:17

's gheibh sibh cothrom na gluasadan a dheanamh cuideachd.

0:04:170:04:20

Na gabhaibh dragh mur a faigh sibh ceart e oir chan eil ann ach Leum 's Danns.

0:04:200:04:25

An-drasta barrachd mu bhrogan!

0:04:250:04:27

Abair measgachadh de bhrogan - diofar dhathan agus diofar phatrain.

0:04:270:04:37

Brogan spaideil, brogan spors, brogan airson coiseachd

0:04:370:04:43

agus an fheadhainn as fhearr leam fhin,

0:04:430:04:46

botannan airson a bhith a' leum anns a' pholl agus anns na loin.

0:04:460:04:51

Tha cuid de bhrogan a' ceangal le barrallan, cuid a' steigeadh duinte,

0:04:510:04:57

agus cuid de bhrogan le bucall.

0:04:570:05:02

An smaoinich sibh fhein air gluasadan eile a bhiodh math airson boogie nam brogan?

0:05:030:05:08

Ceangal bharrallan? Aye, bhiodh sin math!

0:05:080:05:11

Siuthad ma-tha, nach lub sinn sios a cheangal ur barrallan.

0:05:110:05:16

Nach sibh a smaoinich air a' ghluasad mhath!

0:05:160:05:19

'S caite an teid sinn a-nis 's ar brogan ceangailt'?

0:05:190:05:23

De mu dheidhinn cuairt sios an rathad, coisich comhla rium.

0:05:230:05:28

Sin gluasad math eile airson an orain againn.

0:05:290:05:33

A' ceangal ar barrallan agus a' dol cuairt mun bhaile.

0:05:330:05:38

Ach chan e aon phaidhir bhrogan a th'againn, an e?

0:05:380:05:42

Nach eil botannan againn cuideachd?

0:05:420:05:45

Cait' am bi thu dol nuair a chuireas tu ort do bhotannan?

0:05:450:05:50

Dhan a' pholl an ann?

0:05:500:05:52

Nach biodh e math a' leum a-null 's a- nall sa pholl?

0:05:520:05:56

Sin gluasad miorbhaileach nach e? Siuthad feuch air!

0:05:560:05:59

Uill, cha chreid mise nach eil gu leor ghluasadan againn a-nis.

0:06:020:06:07

Bheil cuimhn' agaibh orra?

0:06:070:06:09

A' ceangal do bharrallan.

0:06:090:06:13

'S an uairsin cuairt sios an rathad,

0:06:130:06:16

's mu dheireadh a' cur ort do bhotannan

0:06:160:06:19

agus a' leum a-null 's a-nall sa pholl mar seo?

0:06:190:06:23

Gle mhath.

0:06:250:06:27

Cha chreid mi nach eil sinn deiseil a-nise airson boogie nam brogan a dheanamh.

0:06:270:06:32

Ach an toiseach an cuir mi an t-seist nur cuimhne aon uair eile?

0:06:320:06:36

Deanaibh deiseil!

0:06:360:06:37

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:06:370:06:42

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:06:420:06:45

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:06:450:06:49

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad! #

0:06:490:06:53

Sin sibh. Bha fhios agam gum biodh cuimhn' agaibh oirre.

0:06:530:06:58

Eil sibh ag iarraidh feuchainn air an oran air fad a-nis?

0:06:580:07:02

'Eil do bhrogan ort?

0:07:020:07:03

Brogan ruith, brogan dannsa, brogan coiseachd, brogan spaideil,

0:07:070:07:13

brogan mora, brogan beaga, brogan spors, brogan fasant!

0:07:130:07:16

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:07:160:07:20

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:07:200:07:24

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:07:240:07:27

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:07:270:07:31

# Cuir ort do bhrogan Agus ceangail do bharrall

0:07:310:07:35

# Cuir ort do bhrogan Agus ceangail do bharrall

0:07:350:07:39

# Cuairt sios an rathad No dannsa mun bhaile!

0:07:390:07:43

# Cuairt sios an rathad No dannsa mun bhaile!

0:07:430:07:46

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:07:460:07:50

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:07:500:07:54

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:07:540:07:57

As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad

0:07:570:08:02

# Tog do bhrog dheis Tog do bhrog chli

0:08:020:08:05

# Tog do bhrog dheis Tog do bhrog chli

0:08:050:08:08

# Crub sios a-nise 's ni thu leum mor gun stri!

0:08:080:08:12

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:08:120:08:16

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:08:160:08:20

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:08:200:08:24

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad

0:08:240:08:27

# Cuir ort do bhotannan 'Son cluich anns a' pholl

0:08:270:08:31

# Cuir ort do bhotannan 'Son cluich anns a' pholl

0:08:310:08:36

# Botannan dathtach A' leum null 's a-nall

0:08:360:08:39

# Botannan dathtach A' leum null 's a-nall

0:08:390:08:43

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:08:430:08:46

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior math!

0:08:460:08:50

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:08:500:08:54

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad

0:08:540:08:58

# Tog do bhrog dheis Tog do bhrog chli

0:08:580:09:01

# Tog do bhrog dheis Tog do bhrog chli

0:09:010:09:05

Crub sios a-nise 's ni thu leum mor gun stri!

0:09:050:09:09

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior mhath!

0:09:090:09:12

# Dean boogie nam brogan Tha brogan fior math!

0:09:120:09:16

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:09:160:09:20

# As aonais do bhrogan Cha deanadh tu dad!

0:09:200:09:24

# Brogan ruith, brogan dannsa, brogan coiseachd, brogan spaideil

0:09:240:09:28

# Brogan mora, brogan beaga, brogan spors, brogan fasant!

0:09:280:09:32

# Na diochuimhnich slippearan! #

0:09:320:09:35

Nach ann ort a bha na brogan math!

0:09:450:09:48

Tha sibh gu math sgiobalt air ur casan!

0:09:480:09:51

Cheerio!

0:09:510:09:53

Sin sibh pein. Feuch a-nis gum bi do bhrogan dannsa ort an ath thuras a bhios sinn a' Leum a's Danns!

0:09:530:10:01

An drasta leigibh ur n-anail.

0:10:010:10:04

Download Subtitles

SRT

ASS