Episode 4 Leum is Danns


Episode 4

Similar Content

Browse content similar to Episode 4. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Domhnall Eoghainn.

0:00:220:00:24

'Eil sibh deiseil airson Leum 's Danns? Math fhein!

0:00:240:00:28

Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:280:00:30

An toiseach gluasad no dha son ur cur ann an sunnd!

0:00:300:00:34

An toiseach - cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:340:00:38

Sin sibh, gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:380:00:42

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:420:00:48

Sin air ais suas gu h-ard mar chraoibh direach mar a bha sibh,

0:00:490:00:55

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:550:00:59

Sin e, agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:00:590:01:03

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoth.

0:01:030:01:07

Gu aon taobh agus gun taobh eile.

0:01:070:01:11

'S a-rithist.

0:01:110:01:13

Gu aon taobh agus gun taobh eile. Sin e!

0:01:130:01:17

Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:170:01:20

'Eil sibh air ur doigh a-nis. Tha? Sgoinneil fhein.

0:01:200:01:25

Uill, saoilidh mi gu bheil sibh deiseil airson beagan danns a-nise, nach eil?

0:01:250:01:30

Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:300:01:33

Bheil sibh ag aithneachadh iad seo? Tha feadhainn mhora ann

0:01:330:01:37

agus feadhainn bheaga.

0:01:370:01:40

Feadhainn chaola,

0:01:400:01:43

agus feadhainn thiugha.

0:01:430:01:46

'S e - seo agad cuibhlichean!

0:01:460:01:50

Agus 's ann mu chuibhlichean a tha oran an la 'n-diugh.

0:01:500:01:55

# Cuibhlichean mor

0:01:550:01:58

# Cuibhlichean beag

0:02:000:02:04

# Cuibhlichean tiugh

0:02:050:02:09

# Cuibhlichean caola. #

0:02:100:02:15

Cuibhlichean ma-tha!

0:02:180:02:20

Agus sin agad seist an orain. Bidh e math son danns nach bi!

0:02:200:02:25

De mu dheidhinn gluasadan airson na seist.

0:02:250:02:29

Uill, thoisich e le cuibhlichean mor.

0:02:290:02:32

'S bha uine gu leor againn airson gluasad math. De mu dheidhinn seo?

0:02:320:02:37

Cuibhlichean mor.

0:02:370:02:41

'S as deidh sin tha sinn a' dol gu cuibhlichean beag.

0:02:410:02:45

Uill, as deidh dhuinn a bhith mor, nach dean sinn fhein beag biodach!

0:02:450:02:51

Mar seo - siuthadaibh. Cuibhlichean beag.

0:02:510:02:55

Sgoinneil! 'S an uairsin gu chuibhlichean de sheors' eile - cuibhlichean tiugha!

0:02:570:03:03

Uill, tha sin direach mar cuibhlichean mor.

0:03:030:03:07

Leis an sin ni sinn an gluasad sin a-rithist! Bheil cuimhn' agaibh?

0:03:070:03:11

Cuibhlichean tiugha! Sgoinneil!

0:03:110:03:15

'S mu dheireadh an aite cuibhlichean tiugh, cuibhlichean caola!

0:03:150:03:21

Agus son sin ni sinn seo -

0:03:210:03:24

gairdeanan a-steach agus an uairsin sios mar seo.

0:03:240:03:28

Siuthadaibh - feuchaibh e! Cuibhlichean caola!

0:03:280:03:34

Agus sin agad na gluasadan airson na seist. Bheil iad agaibh?

0:03:350:03:39

Feuchaidh sinn an t-seist leis a' cheol a-nise ma-tha!

0:03:390:03:43

Deanaibh deiseil!

0:03:430:03:46

# Cuibhlichean mor

0:03:510:03:55

# Cuibhlichean beag

0:03:550:04:00

# Cuibhlichean tiugh

0:04:010:04:05

# Cuibhlichean caola. #

0:04:050:04:12

Oh, bha sin math - gu leor danns 's leum an sin ma-tha!

0:04:130:04:17

Nise cluinnidh sibh an t-seist turas no dha fhathast tron phrogram,

0:04:170:04:22

leis gur e sin priomh phairt an orain.

0:04:220:04:25

'S leis an sin tha cothrom gu leor ann fhathast feuchainn air na gluasadan sin!

0:04:250:04:30

An-drasta ge-ta suil eile air cuibhlichean!

0:04:300:04:33

Tha an uiread de dhiofar chuibhlichean ann - mor...

0:04:330:04:39

agus beag.

0:04:390:04:42

Tha iad math airson siubhal. Chi sinn cuibhlichean a h-uile la...

0:04:420:04:46

Air pramaichean...

0:04:460:04:49

air busaichean agus air caraichean...

0:04:490:04:52

..agus air baidhsagalan...

0:04:540:04:57

agus air bara anns a' gharradh.

0:04:570:05:00

Oh 's fior thoigh leam cuibhlichean!

0:05:020:05:06

Nise de mu dheidhinn crioch a chur air na gluasadan airson an orain againn ma-tha!

0:05:090:05:14

A bharrachd air cuibhlichean air na caraichean 's na bhanaichean 's na laraidhean

0:05:140:05:18

tha cuideachd aon chuibhle nam broinn airson an stiuireadh! Siuthad.

0:05:180:05:22

Stiuir an car leis a' chuibhl' agad. Sin agad e! Math fhein!

0:05:220:05:26

Nise an do mhothaich sibh de an cumadh a th' air cuibhle?

0:05:260:05:30

Direach mar seo. 'S e. 'S e cearcall a th' ann, nach e!

0:05:300:05:34

Leis an sin faodaidh sinn cearcall a chleachdadh son cuibhle a dheanamh.

0:05:340:05:39

Siuthad, feuch e! Bidh sin a' nochdadh gu tric san oran

0:05:390:05:43

oir tha milleanan de chuibhlichean san t-saoghal!

0:05:430:05:47

An saoghal, tha sin caran coltach ri cuibhle cuideachd. Sgoinneil!

0:05:470:05:52

Ach an duil co mheud a th'ann na do dhachaigh fhein!

0:05:520:05:56

Faodaidh sinn an cunntadh - direach mar seo. Aon, dha, tri.

0:05:560:06:01

Oh! Torr tha mi creidsinn. Co-dhiu, sin agad na gluasadan air fad.

0:06:010:06:07

A' stiuireadh a' chair leis a' chuibhl' agad.

0:06:070:06:10

Cumadh cuibhle - 's e sin cearcall.

0:06:100:06:13

Agus sin cuideachd cumadh an t-saoghail - nadar de chuibhle mhor!

0:06:130:06:17

A' cunntadh nan cuibhlichean mar seo. Aon, dha, tri!

0:06:170:06:23

Agus sin sinn deiseil airson Leum agus Danns!

0:06:230:06:27

Ach mus feuch sinn air, aon chothrom eile feuchainn air an t-seist!

0:06:270:06:31

Bheil cuimhn' agaibh air na gluasadan?

0:06:310:06:34

# Cuibhlichean mor

0:06:360:06:41

# Cuibhlichean beag

0:06:410:06:46

# Cuibhlichean tiugh

0:06:460:06:51

# Cuibhlichean caola. #

0:06:510:06:57

Oh tha sibh a' deanamh math!31 Tha sinn deiseil

0:06:570:07:00

airson an t-oran slan a sheinn gun teagamh. Seo e a' tighinn!

0:07:000:07:05

# Tha cuibhlichean mor air an laraidh Is cuibhlichean beag air a' bhan

0:07:310:07:36

# 'S tha cuibhlichean tha meadhanach mor air tractair Uncail Sam

0:07:360:07:41

# Tha cuibhle thiugh air a' bhara

0:07:410:07:44

# Tha cuibhle chaol air traic

0:07:440:07:46

# Ach 's caomh leam fhin na cuibhlichean

0:07:460:07:49

# A th'agam air mo bhaic

0:07:490:07:52

# Cuibhlichean mor

0:07:520:07:57

# Cuibhlichean beag

0:07:570:08:01

# Cuibhlichean tiugh

0:08:010:08:07

# Cuibhlichean caola

0:08:070:08:14

# Bidh cuibhl' a' stiuireadh charaichean sios is suas an rathad

0:08:140:08:19

# Tha milleanan de chuibhlichean San t-saoghal seo air fad

0:08:190:08:24

# Chan urrainn dhuinne cunntadh

0:08:240:08:27

# Na tha ann gu leir

0:08:270:08:29

# Ach cunnt thusa na cuibhlichean Tha na do dhachaigh fhein

0:08:290:08:35

# Cuibhlichean mor

0:08:350:08:40

# Cuibhlichean beag

0:08:400:08:44

# Cuibhlichean tiugh

0:08:440:08:50

# Cuibhlichean caola

0:08:500:08:57

# Cuibhlichean beaga biodach

0:08:570:09:00

# Cuibhlichean meadhanach mor

0:09:000:09:03

# Cuibhlichean tiugh agus bruideil

0:09:030:09:05

# Cuibhlichean mega mor

0:09:050:09:07

# Cuibhlichean, cuibhlichean Cuibhlichean de gach seors

0:09:070:09:12

# Is cuibhle mhor aig an Fheill Toirt dhuinne torr mor spors.

0:09:120:09:17

# Cuibhlichean mor

0:09:170:09:22

# Cuibhlichean beag

0:09:220:09:27

# Cuibhlichean tiugh

0:09:270:09:32

# Cuibhlichean caola. #

0:09:320:09:40

Sin agad na cuibhlichean ma-tha agus 's math a rinn sibh uile!

0:09:460:09:53

Bha sibh direach sgoinneil. Uill, sin agad e 'son la eile.

0:09:530:09:57

Gus an ath thuras ma-tha agus airson crioch a chur air cuisean,

0:09:570:10:02

leigibh ur n-anail.

0:10:020:10:04

Download Subtitles

SRT

ASS