Episode 5 Leum is Danns


Episode 5

Similar Content

Browse content similar to Episode 5. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello! Is mise Amanda.

0:00:220:00:25

De mar a tha sibh an-diugh?

0:00:250:00:27

Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns? Math dha-riribh.

0:00:270:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:37

Tiugainnibh ma-tha!

0:00:370:00:38

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:380:00:42

Sin sibh!

0:00:420:00:44

Air ur corra-biod agus ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:440:00:48

Nise, crub sios mar ball,

0:00:490:00:51

sios beag biodach.

0:00:510:00:53

Sin air ais suas ard mar chraoibh.

0:00:550:00:59

Direach mar a bha sibh, ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:01:000:01:05

agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:050:01:07

Sin sibh.

0:01:080:01:10

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:100:01:14

Cumaibh a' dol.

0:01:160:01:17

Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:170:01:19

Sin e! Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:190:01:23

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. Tha?

0:01:230:01:27

Math fhein.

0:01:270:01:29

Uill saoillidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:290:01:33

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:330:01:36

Tha am balach a' coimhead a-mach an uinneig.

0:01:380:01:41

Ach co air a tha e a' coimhead?

0:01:410:01:43

Tha sin ceart - uisge! Uisge trom!

0:01:430:01:47

Tha e a' dortadh agus a h-uile cail a-muigh cho fliuch!

0:01:470:01:53

Abair uisge!

0:01:530:01:55

Boinneagan mora 's boinneagan tiugh!

0:01:550:01:58

Agus sin cuspair an la 'n diugh.

0:01:580:02:00

# Uisge fuar, uisge fliuch

0:02:000:02:05

# Uisge tuiteam sios an-diugh

0:02:050:02:09

# Uise breagha, uisge fliuch

0:02:090:02:13

# Boinneagan mora Goinneagan tiugh. #

0:02:130:02:17

Tha an t-oran mu uisge ma-tha

0:02:220:02:24

agus saoilidh mise gum biodh dannsa beag

0:02:240:02:27

gu math freagarrach airson an t-seist 's an t-oran cho siubhlach!

0:02:270:02:30

Nach biodh?

0:02:300:02:32

Nise, thoisich e le - Uisge fuar, uisge fliuch.

0:02:320:02:36

'S de mu dheidhinn seo a dheanamh -

0:02:360:02:38

tha thu fuar, 's tha e fliuch.

0:02:380:02:41

Sin e!

0:02:410:02:43

Uisge fuar, uisge fliuch.

0:02:430:02:46

An uairsin -

0:02:460:02:48

uisge tuiteam sios an-diugh.

0:02:480:02:50

Uill 's ann as an adhar a tha e a' tighinn!

0:02:500:02:53

Leis an sin de mu dheidhinn seo.

0:02:530:02:55

Uisge tuiteam sios an-diugh.

0:02:550:02:58

'S as deidh sin -

0:02:580:03:00

uisge breagha, uisge fliuch

0:03:000:03:03

Uill nach dean sinn an t-aon ghluasad 's a bh' againn aig an toiseach.

0:03:030:03:07

Bheil cuimhn' agad?

0:03:070:03:09

Uisge breagha, uisge fliuch.

0:03:090:03:12

Sin e !

0:03:120:03:14

Agus airson na loidhne mu dheireadh.

0:03:140:03:16

Boinneagan mora, boinneagan tiugh.

0:03:160:03:19

Ni sinn seo a-rithist!

0:03:190:03:20

Boinneagan mora, boinneagan tiugh.

0:03:200:03:24

Agus sin agad danns na seist.

0:03:240:03:26

Nise de mu dheidhinn an ceol a chluinntinn

0:03:260:03:30

agus feuchaidh sinn air le sin! Seo e a-tighinn ma-tha!

0:03:300:03:33

# Uisge fuar, uisge fliuch

0:03:450:03:49

# Uisge tuiteam sios an-diugh

0:03:490:03:53

# Uisge breagha, uisge fliuch

0:03:530:03:57

# Boinneagan mora Boinneagan tiugh. #

0:03:570:04:01

Oh tha an dannsa sin a' cordadh riumsa!

0:04:030:04:06

Bheil e agaibh?

0:04:060:04:07

Mur eil fhathast, na gabhaibh dragh.

0:04:070:04:09

Tha uine gu leor againn fhathast oir 's i an seist am pios san oran

0:04:090:04:13

a chluinneas tu a-rithist agus a-rithist.

0:04:130:04:16

An-drasta ge-ta de mu dheidhinn barrachd fhaighinn a-mach mu uisge!

0:04:160:04:21

Uill, ged a bhios an t-uisg' ann faodaidh tu a dhol a-mach a chluich.

0:04:220:04:26

Cur ort do chota,

0:04:260:04:28

agus leum 's na loin na do bhotannan.

0:04:280:04:32

Tha an t-uisg' a' cordadh ri na tunnagan cuideachd.

0:04:370:04:41

Seall orra 's iad a' snamh anns na loin.

0:04:410:04:45

'S uaireanan chi thu bogha-froise alainn.

0:04:490:04:53

Air ais dhan oran ma-tha gus am faigh sinn barrachd ghluasadan mu uisge.

0:04:530:04:57

Uill, chan eil cail nas fhearr na bhith a' dol a chluich anns an uisge!

0:04:570:05:02

Ach feumaidh tu thu fhein a chumail tioram,

0:05:020:05:05

's do bhotannan a chur ort!

0:05:050:05:07

Siuthad - cuir ort do bhotannan.

0:05:070:05:09

Agus do chota!

0:05:090:05:12

'S tha sinn deiseil airson a dhol a chluich 's a leum 's na loin!

0:05:120:05:17

Nise 's toigh le tunnagan a bhith san uisge cuideachd!

0:05:170:05:21

Na tunnagan!

0:05:210:05:23

Siuthad - Quack! Quack! Quack!

0:05:230:05:25

Sin e!

0:05:250:05:27

Oh tha sibh a' deanamh math fhein.

0:05:270:05:29

Nise son crioch a chur air na gluasadan againn

0:05:290:05:32

de mu dheidhinn bogha-froise alainn dathach.

0:05:320:05:37

Sin agad e!

0:05:370:05:39

Bogha-froise alainn!

0:05:390:05:41

Agus sin na glusadan airson an orain ma-tha -

0:05:410:05:44

A' deanamh deiseil airson a dhol a chluich anns an uisge -

0:05:440:05:47

'S a' cur ort do bhotannan!

0:05:470:05:50

Agus do chota!

0:05:500:05:52

'S an uairsin a' leum anns na loin!

0:05:520:05:55

Cuimhnich cuideachd air na tunnagan!

0:05:560:05:59

'S mu dheireadh am bogha-froise alainn!

0:05:590:06:04

Agus sin agad e!

0:06:040:06:06

Tha sinn deiseil airson an orain mhoir!

0:06:060:06:09

Mus toisich sinn ge-ta

0:06:090:06:11

seo cothrom feuchainn air an t-seistaon uair eile!

0:06:110:06:14

Bheil cuimhn' agad air an danns?

0:06:140:06:16

# Uisge fuar, uisge fliuch

0:06:280:06:32

# Uisge tuiteam sios an-diugh

0:06:320:06:36

# Uise breagha, uisge fliuch

0:06:360:06:40

# Boinneagan mora Boinneagan tiugh. #

0:06:400:06:45

Oh sgoinneil! Tha sibh a' deanamh math fhein.

0:06:460:06:50

Chan eil air fhagail a-nise ach an t-oran slan a sheinn!

0:06:500:06:54

Deanaibh deiseil!

0:06:540:06:56

# Uisge fuar, uisge fliuch

0:07:120:07:16

# Uisge tuiteam sios an-diugh

0:07:160:07:20

# Uisge breagha, uisge fliuch

0:07:200:07:24

# Boinneagan mora Boinneagan tiugh

0:07:240:07:28

# Coimhead a-mach an uinneag

0:07:280:07:30

# Coimhead a-mach an-diugh

0:07:300:07:32

# Trobhad comhla riumsa tiugainn a-mach a chluich

0:07:320:07:37

# Cuir ort do bhotannan Cuir ort do chot

0:07:370:07:41

# Leumaidh sinn is cluichidh sinn is dannsaidh sinn 's na loin

0:07:410:07:45

# Uisge fuar, uisge fliuch

0:07:450:07:48

# Uisge tuiteam sios an-diugh

0:07:480:07:52

# Uisge breagha, uisge fliuch

0:07:520:07:57

# Boinneagan mora boinneagan tiugh

0:07:570:08:01

# Seall air na tunnagan a' snamh anns na loin

0:08:080:08:13

# Seall air na tunnagan a' gagail air an doigh

0:08:130:08:17

# Seall air na tunnagan a' leum suas gu h-ard

0:08:170:08:21

# Sgeith mar na tunnagan is sgeith suas dhan adhar

0:08:210:08:25

# Uisge fuar, uisge fliuch

0:08:250:08:29

# Uisge tuiteam sios an-diugh

0:08:290:08:33

# Uisge breagha, uisge fliuch

0:08:330:08:37

# Boinneagan mora, boinneagan tiugh

0:08:370:08:42

# Seall suas dhan adhar Seall suas gu h-ard

0:08:500:08:54

# Chi thu am bogha-froise cho breagha is cho datht'

0:08:540:08:58

# Cuir suas do ghairdeanan is leum suas ard

0:08:580:09:02

# Leum suas is gheibh thu bogh frois na do laimh

0:09:020:09:06

# Uisge fuar, uisge fliuch

0:09:060:09:10

# Uisge tuiteam sios an-diugh

0:09:100:09:14

# Uisge breagha, uisge fliuch

0:09:140:09:18

# Boinneagan mora Boinneagan tiugh. #

0:09:180:09:22

Sin agad oran agus danns an uisge ma-tha.

0:09:460:09:49

Bha iad math nach robh?

0:09:490:09:51

'S bha sibhse direach air leth!

0:09:510:09:53

Sin sibh pein.

0:09:560:09:59

Uill, 's fhearr dhomhsa falbh!

0:09:590:10:01

Chun an ath Leum 's Danns ma-tha!

0:10:010:10:03

Leigibh ur n-anail.

0:10:030:10:05

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:150:10:18

Download Subtitles

SRT

ASS