Episode 6 Leum is Danns


Episode 6

Similar Content

Browse content similar to Episode 6. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Domhnall Eoghainn.

0:00:220:00:24

'Eil sibh deiseil airson Leum 's Danns? Math fhein!

0:00:240:00:28

Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:280:00:30

An toiseach gluasad no dha son ur cur ann an sunnd!

0:00:300:00:34

An toiseach - cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:340:00:38

Sin sibh, gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:380:00:42

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:420:00:47

Sin air ais suas gu h-ard mar chraoibh...direach mar a bha sibh,

0:00:500:00:55

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:550:00:59

Sin e, agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:00:590:01:03

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoth.

0:01:030:01:07

Gu aon taobh agus gun taobh eile. 'S a-rithist -

0:01:070:01:12

Gu aon taobh agus gun taobh eile! Sin e!

0:01:120:01:17

Wow, 's math a rinn sibh!

0:01:170:01:20

'Eil sibh air ur doigh a-nis. Tha? Sgoinneil fhein.

0:01:200:01:25

Uill, saoilidh mi gu bheil sibh deiseil airson beagan danns a-nise,

0:01:250:01:29

nach eil? Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:290:01:34

Tha mi cinnteach g' eil fios agaibh de a tha tachairt an seo?

0:01:340:01:40

Tha an geam a' coimhead math nach eil!

0:01:400:01:43

A' cur am parsail timcheall.

0:01:430:01:46

Sin geam air son partaidh. 'S e partaidh a th' ann.

0:01:460:01:51

An robh thu fhein a-riamh aig partaidh?

0:01:550:01:57

'S docha nuair a bha co-la-breith agad no aig caraid -

0:01:570:02:02

direach mar seo.

0:02:020:02:03

Sin partaidh math! Partaidh co-la-breith.

0:02:060:02:10

# Partaidh, partaidh

0:02:110:02:13

# Nach tig thu gu mo phartaidh

0:02:130:02:16

# Partaidh mor mo cho la breith

0:02:160:02:18

# Partaidh, partaidh. #

0:02:180:02:22

Oh chan eil cail as fhearr leam fhin na partaidh,

0:02:260:02:29

agus sin agad seist an orain!

0:02:290:02:32

Ach de mu dheidhinn gluasadan!

0:02:320:02:34

Uill, 's e rud gu math beothail a th'ann am partaidh nach e,

0:02:340:02:38

's mar sin nach biodh dannsa beag gu math iomchaidh.

0:02:380:02:41

Nis, partaidh, partaidh.

0:02:410:02:44

Ma ni sinn danns beag mar seo, gu aon taobh an toiseach,

0:02:440:02:48

's an uairsin gun an taobh eile. Sin e.

0:02:480:02:51

'S cuimhnich seo a dheanamh le do ghairdeanan.

0:02:510:02:55

Tha e agaibh. Partaidh, partaidh.

0:02:550:02:58

'S a-nis tha sinn a' faighneach.

0:02:580:03:01

Nach tig thu gu mo phartaidh.

0:03:010:03:03

Uill, nach dean sinn mar seo.

0:03:030:03:05

Nach tig thu gu mo phartaidh.

0:03:050:03:08

Sin agad e!

0:03:080:03:09

Agus bidh sibh toilichte a chluinntinn gur e an aon da ghluasad

0:03:090:03:13

a th' againn airson na seist air fad!

0:03:130:03:15

Direach mar seo.

0:03:150:03:17

Partaidh, partaidh

0:03:170:03:19

Nach tig thu gu mo phartaidh

0:03:190:03:22

Partaidh mor mo cho la breith

0:03:220:03:25

Partaidh, partaidh.

0:03:250:03:27

Chan eil sinn ach a' deanamh a' chiad da ghluasad

0:03:270:03:30

agus an uairsin gan deanamh a-rithist.

0:03:300:03:33

Sin na gluasadan ma-tha agus sin agaibh an t-seist.

0:03:330:03:36

De mu dheidhinn gum feuch sinn air leis a' cheol.

0:03:360:03:39

Siuthadaibh! Deiseil ma-tha?

0:03:390:03:42

# Partaidh, partaidh

0:03:480:03:51

# Nach tig thu go mo phartaidh

0:03:510:03:53

# Partaidh mor mo cho la breith

0:03:530:03:56

# Partaidh, partaidh. #

0:03:560:03:59

Tha sibh uabhasach math air danns? Na chord e ribh? 'S math sin.

0:04:020:04:07

Nise 's i an t-seist am priomh phairt dhen oran

0:04:070:04:10

's mar sin bidh sinn ga cluinntinn eadar gach rann.

0:04:100:04:14

S mur eil na gluasadan buileach agad fhathast de an diofar.

0:04:140:04:17

Gheibh thu iad an ath uair a ni sinn an t-seist.

0:04:170:04:20

Ach an-drasta nach till sinn chun a' phartaidh!

0:04:200:04:24

Balunaichean dearg...

0:04:250:04:27

agus balunaichean gorm.

0:04:270:04:29

Chi thu iad sin aig partaidh!

0:04:290:04:31

Agus adan - oh, tha na h-adan sin a' coimhead breagha.

0:04:310:04:36

Nach eil iad dathach!

0:04:360:04:38

Gheibh thu biadh de gach seorsa aig partaidh cuideachd.

0:04:390:04:43

Milsean is siucaran. Ium ium!

0:04:430:04:48

'S bidh a h-uile duine a' danns aig partaidh nach bi.

0:04:500:04:54

Fealla-dha is gaireachdainn! A h-uile duine cho toilichte!

0:04:540:04:58

Co againn nach toil a bhith aig partaidh,

0:05:030:05:06

bidh torr ploidh agus spors again.

0:05:060:05:09

Uill, nach cleachd sinn cuid dhen sin

0:05:090:05:11

airson gluasadan airson a' chorr dhen oran.

0:05:110:05:14

Mar as trice tha balunaichean aig partaidh, diofar chumaidhean.

0:05:140:05:18

De mu dheidhinn balunaichean fada, caol is cruinn,

0:05:180:05:22

deanaibh na balunaichean comhla rium-s' mar seo.

0:05:220:05:25

Balunaichean fada, caol, 's a-nis feadhainn chruinn.

0:05:250:05:30

Sin sibh. 'S de mu dheidhinn adan?

0:05:300:05:34

'S abhaist adan a bhith oirnn nach abhaist.

0:05:340:05:37

Nach fheuch sinn seo airson ad.

0:05:370:05:39

Uill, chan e partaidh a bhiodh ann as aonais biadh math,

0:05:390:05:45

's siucaran 's rudan, ium. An toil leibhse siucaran?

0:05:450:05:49

Tha mi lan chinnt gun toil. 'S nach deanadh sin gluasad math,

0:05:490:05:53

mar seo agus an uairsin a' cur ar lamhan air ar mionaichean

0:05:530:05:57

's a' deanamh ium, ium.

0:05:570:06:00

'S fhearr dhuinn gun diochuimhneachadh danns,

0:06:000:06:03

bidh a h-uile duine danns aig partaidh nach bi.

0:06:030:06:06

An ann mar seo a bhios sibhse a' danns?

0:06:060:06:09

Sin na gluasadan air fad ma-tha.

0:06:100:06:12

Am bi cuimhne agaibh air a h-uile caila tha siud?

0:06:120:06:15

Theid mi tromhpa gu math aithghearr leibh a-rithist.

0:06:150:06:19

A' deanamh balunaichean fada, caol is cruinn.

0:06:190:06:22

Ad air do cheann.

0:06:220:06:25

Biadh math.

0:06:250:06:27

Agus mu dheireadh - a' danns!

0:06:270:06:30

Uill, a-nise cha mhor nach eil sinn deiseil airson an orain shlain,

0:06:330:06:37

ach direach mus dean sinn sin

0:06:370:06:39

nach teid sinn tron t-seist aon uair eile gus am bi i agaibh.

0:06:390:06:43

# Partaidh, partaidh

0:06:500:06:52

# Nach tig thu gu mo phartaidh

0:06:520:06:55

# Partaidh mor mo cho la breith

0:06:550:06:58

# Partaidh, partaidh. #

0:06:580:07:00

Tha sibh deanamh cho math, abair g'eil cuimhne mhath agaibh.

0:07:020:07:07

Ach a bheil sibh deiseil airson an t-oran air fad a sheinn.

0:07:070:07:11

Tha? Deiseil ma-tha? Seo e a' tighinn, tiugainn chun a' phartaidh!

0:07:110:07:17

# Balunaichean dearg, balunaichean gorm

0:07:310:07:36

# Balunaichean fada, caol is cruinn

0:07:360:07:41

# Ceic mhor bhlasta le aireamh na meadhan

0:07:410:07:47

# Coinnlean soilleir a' lasadh cho breagha

0:07:470:07:53

# Partaidh, partaidh

0:07:530:07:56

# Nach tig thu go mo phartaidh

0:07:560:07:58

# Partaidh mor mo cho la breith

0:07:580:08:01

# Partaidh, partaidh

0:08:010:08:03

# Ad air mo cheann is aodach cho spaideil

0:08:070:08:12

# Braiste snog le m' aois air mo bhroilleach

0:08:120:08:17

# Biadh de gach seorsa, ium, ium ,ium

0:08:170:08:22

# Milsean is siucairean, lan ar broinn

0:08:220:08:29

# Partaidh, partaidh

0:08:290:08:31

# Nach tig thu gu mo phartaidh

0:08:310:08:34

# Partaidh mor mo cho la breith

0:08:340:08:37

# Partaidh, partaidh

0:08:370:08:40

# Geamaichean is duaisean, danns is ceol

0:08:430:08:49

# Fealla-dha is gaireachdainn, abair spors

0:08:490:08:54

# Preasantan is caraidean ag eigheachd 's a' seinn

0:08:540:08:59

# A h-uile duine toilichte comhla riums'

0:08:590:09:05

# Partaidh, partaidh

0:09:050:09:08

# Nach tig thu go mo phartaidh

0:09:080:09:10

# Partaidh mor mo cho la breith

0:09:100:09:13

# Partaidh, partaidh

0:09:130:09:16

# Partaidh, partaidh

0:09:160:09:18

# Nach tig thu go mo phartaidh

0:09:180:09:21

# Partaidh mor mo cho la breith

0:09:210:09:23

# Partaidh, partaidh

0:09:230:09:26

# Partaidh, partaidh

0:09:260:09:28

# Nach tig thu gu mo phartaidh

0:09:280:09:31

# Partaidh mor mo cho la breith

0:09:310:09:33

# Partaidh, partaidh

0:09:330:09:36

# Partaidh mor mo cho la breith

0:09:360:09:39

# Partaidh, partaidh. #

0:09:390:09:42

Na chord e ribh? Bha e math nach robh? Nach sibh a bha easgaidh!

0:09:470:09:53

Sin sibh. Uill, tha an t-am againn falbh.

0:09:560:10:00

Chun an ath Leum 's Danns, leigibh ur n-anail.

0:10:000:10:04

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:060:10:09

E-mail [email protected]

0:10:090:10:12

Download Subtitles

SRT

ASS