Episode 7 Leum is Danns


Episode 7

Similar Content

Browse content similar to Episode 7. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Amanda. De mar a tha sibh an-diugh?

0:00:220:00:27

Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns?

0:00:270:00:30

Math dha-riribh. An toiseach ge-ta,

0:00:300:00:33

beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh. Tiugainnibh ma-tha!

0:00:330:00:38

Cuir do lamhan suas dhan adhar. Sin sibh.

0:00:380:00:43

Air ur corra-biod agus ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:430:00:48

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:480:00:53

Sin air ais suas ard mar chraoibh,

0:00:550:00:59

direach mar a bha sibh,

0:00:590:01:02

ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:01:020:01:05

agus crathaibh ur corragan cuideachd. Sin sibh.

0:01:050:01:09

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:090:01:14

Cumaibh a' dol. Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:140:01:19

Sin e! Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:190:01:23

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. Tha? Math fhein!

0:01:230:01:28

Uill, saoillidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:280:01:33

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:330:01:37

Abair aodann annasach! Bheil sibh ag aithneachadh an duine seo?

0:01:400:01:45

Seo agad duine a tha uamhasach eibhinn!

0:01:450:01:49

Agus seall a shroin dhearg.

0:01:490:01:53

Bidh e a' deanamh diofar chleasan agus rudan gorach 's a' toirt gair' oirnn!

0:01:530:01:59

Seo agad an cleasaiche!

0:01:590:02:02

# Is mise an cleasaiche eibhinn

0:02:060:02:09

# A bhios toirt gair' air clann

0:02:090:02:12

# Cuiridh mi orm mo shroin mhor dhearg

0:02:120:02:16

# Is seasaidh mi air mo cheann. #

0:02:160:02:19

Oh! Cleasaiche!

0:02:190:02:22

'S iad a tha math son gair' a thoirt ort.

0:02:220:02:25

Tha iad cho gorach agus cho eibhinn!

0:02:250:02:28

Sin ma-tha seist an orain ach de na gluasadan a bhiodh math comhla ris?

0:02:280:02:34

Uill, ciamar a tha e a' toiseachadh?

0:02:340:02:37

Is mise an cleasaiche eibhinn.

0:02:370:02:40

Uill airson an orain 's tusa an cleasaiche!

0:02:400:02:44

Leis an sin dean seo.

0:02:440:02:47

Is mise an cleasaiche eibhinn.

0:02:470:02:50

'S as deidh sin - a bhios toirt gair' air clann.

0:02:500:02:54

Uill, seo gaire! Agus faodaidh sinn a dheanamh mar seo.

0:02:540:02:59

A bhios toirt gair' air clann.

0:02:590:03:02

Bheil sin agaibh?

0:03:020:03:04

'S an uairsin, an ath loidhne.

0:03:040:03:06

Cuiridh mi orm mo shroin mhor dhearg.

0:03:060:03:09

Uill, tha sin furasta - sroin chruinn dhearg a' chleasaiche!

0:03:090:03:14

Cuiridh mi orm mo shroin mhor dhearg.

0:03:140:03:18

'S an loidhne mu dheireadh.

0:03:180:03:21

Is seasaidh mi air mo cheann.

0:03:210:03:24

Uill, ged a tha cleasaichean a' deanamh rudan gorach eibhinn mar sin fad na h-uine,

0:03:240:03:29

chan eil sinne dol a dh'fheuchainn air! Cumaidh sinn simplidh e. Mar seo.

0:03:290:03:34

Is seasaidh mi air mo cheann.

0:03:340:03:36

Sin e! Nise de mu dheidhinn a' cheol a chur ris a-nise agus feuchaidh sinn air le sin!

0:03:360:03:43

Deanaibh deiseil ma-tha.

0:03:430:03:45

# Is mise an cleasaiche eibhinn

0:03:480:03:52

# A bhios toirt gair' air clann

0:03:520:03:56

# Cuiridh mi orm mo shroin mhor dhearg

0:03:560:03:59

# Is seasaidh mi air mo cheann. #

0:03:590:04:02

Agus sin agad na tha ri dheanamh airson na seist!

0:04:040:04:08

Ciamar a chaidh leibh? Mur eil e buileach agad fhathast na gabh dragh.

0:04:080:04:12

Tha uine gu leor againn fhathast

0:04:120:04:15

oir 's i an seist am pios san oran a chluinneas tu a-rithist agus a-rithist. An-drasta ge-ta...

0:04:150:04:21

de mu dheidhinn barrachd fhaighinn a-mach mu shaoghal a' chleasaiche.

0:04:210:04:25

Nach eil an t-aodach aige dathach!

0:04:250:04:29

Seall - spotan de gach seorsa!

0:04:290:04:32

'S abair thusa brogan mora.

0:04:360:04:39

Math airson stampadh...agus danns!

0:04:390:04:44

Agus de mu dheidhinn car a' chleasaiche.

0:04:440:04:47

Tha caraichean neonach aca!

0:04:470:04:51

Tha iad seo math air car a' chleasaiche a dhraibheadh nach eil!

0:04:510:04:56

Air ais dhan oran ma-tha son barrachd ghluasadan!

0:04:580:05:01

Nise 's e aon rud a tha sonraichte mu chleasaichean gu bheil aodach dathach orra

0:05:010:05:07

's uaireannan tha spotan de gach seorsa orra cuideachd.

0:05:070:05:10

Aodach dathach le spotan de gach seorsa.

0:05:100:05:14

Sin agad e!

0:05:140:05:17

'S tha iad an-comhnaidh a' deanamh danns lan spors is ploidh - direach mar seo.

0:05:170:05:22

Siuthadaibh! Sin e! Math fhein.

0:05:220:05:27

Tha cuid ann cuideachd a chi thu le brogan mora

0:05:270:05:32

's bidh iad a' togail an casan agus gan stampadh air an lar.

0:05:320:05:37

Feuchaibh e!

0:05:370:05:39

Tog do chasan suas is sios.

0:05:390:05:43

Is stamp iad air an lar!

0:05:430:05:46

Sin e. Gle mhath!

0:05:460:05:49

Agus mu dheireadh, de mu dheidhinn nan caraichean gorach aca.

0:05:490:05:54

Oh tha iad sin cho eibhinn!

0:05:540:05:56

Siuthadaibh - draibhibh car a' chleasaiche. Sin agad e!

0:05:560:06:01

Doo rud a dud! Bang! Abair car!

0:06:010:06:06

Sin ma-tha na gluasadan air fad airson oran a' chleasaiche!

0:06:060:06:11

Aodach dathach le spotan de gach seorsa!

0:06:110:06:15

Danns a' chleasaiche 's e lan de spors is ploidh.

0:06:150:06:19

A' togail do chasan leis na brogan mora.

0:06:190:06:23

Agus a' stampadh air an lar!

0:06:230:06:26

Agus a' draibheadh car gorach a' chleasaiche.

0:06:260:06:30

Sgoinneil! Nise a bheil cuimhn' agaibh air gluasadan na seist?

0:06:300:06:37

Siuthadaibh - feuchaibh air aon turas eile!

0:06:370:06:40

# Is mise an cleasaiche eibhinn

0:06:430:06:47

# A bhios toirt gair' air clann

0:06:470:06:51

# Cuiridh mi orm mo shroin mhor dhearg

0:06:510:06:54

# Is seasaidh mi air mo cheann. #

0:06:540:06:58

Sin sinn deiseil gun teagamh sam bith!

0:06:580:07:02

An t-am a-nise airson an orain shlain ma-tha!

0:07:020:07:04

Deiseil a bhith nur cleasaichean?

0:07:040:07:07

# Is mise an cleasaiche eibhinn

0:07:150:07:18

# A bhios toirt gair air clann

0:07:180:07:22

# Cuiridh mi orm mo shroin mhor dhearg

0:07:220:07:26

# Is seasaidh mi air mo cheann

0:07:260:07:29

# Tha m'aodach breagha dathtach

0:07:290:07:33

# Le spotan de gach seors

0:07:330:07:36

# Nach danns thusa comhla rium

0:07:360:07:40

# Is ni sinn ploidh is spors

0:07:400:07:43

# Is mise an cleasaiche eibhinn

0:07:430:07:47

# A bhios toirt gair air clann

0:07:470:07:50

# Cuiridh mi orm mo shroin mhor dhearg

0:07:500:07:54

# Is seasaidh mi air mo cheann

0:07:540:07:57

# Tog do chasan suas is sios

0:07:570:08:01

# Is stamp iad air an lar

0:08:010:08:04

# Is ruith mun cuairt aig astar

0:08:040:08:08

# A' deanamh fuaim mar char

0:08:080:08:11

# Doo rud a dud dud Doo rud a dud dud

0:08:110:08:15

# Doo rud a dud dud, bang!

0:08:150:08:18

# Doo rud a dud dud

0:08:180:08:20

# Doo rud a dud dud Cleasaichean beaga trang

0:08:200:08:26

# Is mise an cleasaiche eibhinn

0:08:260:08:29

# A bhitheas toirt gair air clann

0:08:290:08:33

# Cuiridh mi orm mo shroin mhor dhearg

0:08:330:08:36

# Is seasaidh mi air mo cheann

0:08:360:08:40

# Tha m'aodach breagha dathtach

0:08:400:08:43

# Le spotan de gach seors

0:08:430:08:47

# Nach danns thusa comhla rium

0:08:470:08:50

# Is ni sinn ploidh is spors

0:08:500:08:54

# Is mise an cleasaiche eibhinn

0:08:540:08:57

# A bhios toirt gair air clann

0:08:570:09:01

# Cuiridh mi orm mo shroin mhor dhearg

0:09:010:09:04

# Is seasaidh mi air mo cheann

0:09:040:09:08

# Tog do chasan suas is sios

0:09:080:09:12

# Is stamp iad air an lar

0:09:120:09:15

# Is ruith mun cuairt aig astar

0:09:150:09:18

# A' deanamh fuaim mar char

0:09:180:09:22

# Doo rud a dud dud Doo rud a dud dud

0:09:220:09:26

# Doo rud a dud dud, bang!

0:09:260:09:28

# Doo rud a dud dud Doo rud a dud dud

0:09:280:09:33

# Cleasaichean beaga trang. #

0:09:330:09:37

Sin agad oran a' chleasaiche ma-tha!

0:09:410:09:44

'S bha sibhse direach air leth! Nur cleasaichean beaga trang!

0:09:440:09:49

Sin sibh pein. Uill, tha an t-am againn falbh.

0:09:490:09:57

Feuch gun cuimhnich sibh a bhith deiseil 'son Leum 's Danns an ath thuras.

0:09:570:10:02

An-drasta, leigibh ur n-anail.

0:10:020:10:05

Download Subtitles

SRT

ASS