Episode 8 Leum is Danns


Episode 8

Similar Content

Browse content similar to Episode 8. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Domhnall Eoghainn.

0:00:210:00:24

Bheil sibh deiseil airson Leum 's Danns? Math fhein!

0:00:240:00:28

Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:280:00:30

An toiseach gluasad no dha son ur cur ann an sunnd!

0:00:300:00:34

An toiseach - cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:340:00:38

Sin sibh. Gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:380:00:43

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:430:00:48

Sin air ais suas gu h-ard mar chraoibh, direach mar a bha sibh.

0:00:500:00:55

Ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:550:00:59

Sin e agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:00:590:01:02

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoth.

0:01:030:01:07

Gu aon taobh agus gun taobh eile. 'S a-rithist -

0:01:070:01:12

Gu aon taobh agus gun taobh eile. Sin e!

0:01:120:01:17

Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:170:01:20

'Eil sibh air ur doigh a-nis? Tha? Sgoinneil fhein.

0:01:200:01:24

Uill, saoilidh mi gu bheil sibh deiseil airson beagan danns a-nise,

0:01:240:01:28

nach eil? Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:280:01:33

Abair spors 's fealla-dha. 'S gu dearbha abair eacarsaich!

0:01:340:01:39

Sin cuspair an la 'n-diugh!

0:01:390:01:42

# Tha an t-am air tighinn airson eacarsaich

0:01:420:01:44

# Le gluasadan gu leor

0:01:440:01:49

# A bheil sibh deiseil airson beagan ploidh

0:01:490:01:52

# is cuideachd beagan spors

0:01:520:01:56

# Aon! Stamp air an lar!

0:01:560:02:00

# Dha! Lamhan an aird!

0:02:000:02:03

# Tri! Suas agus sios

0:02:030:02:07

# Aon, dha, tri

0:02:070:02:11

Uill sin agaibh seist an orain againn

0:02:110:02:14

's tha an t-am air tighinn airson eacarsaich.

0:02:140:02:17

Tha eacarsaich math airson do bhothaig a chumail fallain.

0:02:170:02:21

'S nach teid sinn tro na gluasadan a dh'fhaodadh sinn a dheanamh

0:02:210:02:24

ris a' chiad phairt dhen oran againn. Nis, uill thoisich e le...

0:02:240:02:27

Tha an t-am air tighinn airson eacarsaich.

0:02:270:02:30

Uill, faodaidh sinn toiseachadh le suil air d' uaireadair

0:02:300:02:35

agus beagan bobadaich.

0:02:350:02:38

Tha an t-am air tighinn airson eacarsaich.

0:02:380:02:42

'S an ath loidhne...

0:02:420:02:43

Le gluasadan gu leor.

0:02:430:02:45

Gluais do lamhan ris a' cheol mar siud 's mar seo.

0:02:450:02:49

Le gluasadan gu leor.

0:02:490:02:53

'S an uairsin - a bheil sibh deiseil airson beagan ploidh,

0:02:530:02:57

is cuideachd beagan spors.

0:02:570:02:59

Uill thoir suil air d' uaireadair a-rithist

0:02:590:03:02

son deanamh cinnteach gu bheil thu deiseil son beagan ploidh 's spors.

0:03:020:03:07

'S an uairsin cuiridh sinn car mun lar, direach mar seo.

0:03:070:03:11

A bheil sibh deiseil airson beagan ploidh, is cuideachd beagan spors.

0:03:110:03:17

'S an uairsin na h-aireamhan

0:03:170:03:20

Aon! Stamp air an lar!

0:03:200:03:22

Uill tha sin follaiseach gu leor.

0:03:220:03:24

Aon! Stamp air an lar!

0:03:240:03:28

An uairsin. Dha! Lamhan an aird!

0:03:280:03:31

Dha! Lamhan an aird!

0:03:310:03:34

Agus mu dheireadh - tri! Suas agus sios!

0:03:340:03:38

Tri! Suas agus sios!

0:03:380:03:41

Math dha-riribh agus sin agaibh na gluasadan gu leir.

0:03:410:03:45

Tha torr ann nach eil?

0:03:450:03:47

Ach chi sibh mar a bhios e tighinn ri cheile

0:03:470:03:49

ris a' cheol an-drasta fhein. Bheil sibh deiseil?

0:03:490:03:52

# Tha an t-am air tighinn airson eacarsaich

0:03:590:04:03

# Le gluasadan gu leor

0:04:030:04:06

# A bheil sibh deiseil airson beagan ploidh

0:04:060:04:10

# is cuideachd beagan spors

0:04:100:04:14

# Aon! Stamp air an lar!

0:04:140:04:18

# Dha! Lamhan an aird!

0:04:180:04:22

# Tri! Suas agus sios

0:04:220:04:25

# Aon, dha, tri! #

0:04:250:04:29

Rinn sibh math. Tha e furasta nuair a ni sibh e turas no dha nach eil?

0:04:290:04:34

Gabhaidh sinn ar n-anail an-drasta ge-ta

0:04:340:04:37

agus gheibh sinn a-mach barrachd mu eacarsaich.

0:04:370:04:40

A' falbh air baidhsagal.

0:04:400:04:42

Sin direach aon dhe na rudan as urrainn dhuinn

0:04:420:04:45

a bhith a' deanamh mar eacarsaich.

0:04:450:04:47

De an seorsa eacarsaich is toigh leibhse?

0:04:470:04:50

Nach iad a tha math leis a hula hoop.

0:04:520:04:54

Sin eacarsaich math, cuir car dheth le do ghairdean.

0:04:540:04:59

No do lamhan suas dhan adhar agus a' cur car dheth le do mhionach.

0:04:590:05:04

'S de mu dheidhinn a bhith a' dol suas agus sios air an dreallaig.

0:05:040:05:09

Casan a-mach 's a-steach!

0:05:090:05:12

Tha eacarsaich cho math dhut airson do chumail fallain.

0:05:120:05:16

Seall oirre-se a' leum suas agus sios air an trampoline,

0:05:160:05:20

tha e a' cordadh rithe nach eil!

0:05:200:05:23

Abair spors. Nis, bheil cuimhn' agaibh air a' chiad phairt dhen oran

0:05:230:05:28

mus teid sinn thairis air aon uair eile

0:05:280:05:30

de na gluasadan eile a th' ann son a' chorr dhen oran?

0:05:300:05:34

Uill bidh sibh toilichte a chluinntinn gur e an aon rud

0:05:340:05:37

a th' ann ach beagan nas luaithe, direach mar seo.

0:05:370:05:40

Aon! Stamp air an lar!

0:05:400:05:42

Dha! Lamhan an aird!

0:05:420:05:44

Tri! Suas agus sios!

0:05:440:05:46

Aon, dha, tri!

0:05:460:05:48

A' rithist ma-tha.

0:05:480:05:49

Aon! Stamp air an lar!

0:05:490:05:51

Dha! Lamhan an aird!

0:05:510:05:53

Tri! Suas agus sios!

0:05:530:05:55

Aon, dha, tri!

0:05:550:05:57

Agus sin agad na gluasadan air fad a tha a dhith oirnn!

0:05:570:06:00

Nise mus dean sinn an t-oran slan, ni sinn a' chiad phairt a-rithist.

0:06:000:06:05

Bheil cuimhn' agaibh air?

0:06:050:06:07

Seo e a' tighinn. Dean deiseil!

0:06:070:06:10

# Tha an t-am air tighinn airson eacarsaich

0:06:170:06:21

# Le gluasadan gu leor

0:06:210:06:24

# A bheil sibh deiseil airson beagan ploidh

0:06:240:06:28

# Is cuideachd beagan spors

0:06:280:06:32

# Aon! Stamp air an lar!

0:06:320:06:36

# Dha! Lamhan an aird!

0:06:360:06:39

# Tri! Suas agus sios

0:06:390:06:43

# Aon, dha, tri. #

0:06:430:06:47

Math fhein.

0:06:470:06:48

Chan eil air fhagail a-nise ach a h-uile cail a chur ri cheile.

0:06:490:06:53

Slaodach agus nas luaithe!

0:06:530:06:55

# Tha an t-am air tighinn airson eacarsaich

0:07:060:07:10

# Le gluasadan gu leor

0:07:100:07:14

# A bheil sibh deiseil airson beagan ploidh

0:07:140:07:17

# is cuideachd beagan spors

0:07:170:07:20

# Aon! Stamp air an lar!

0:07:210:07:25

# Dha! Lamhan an aird!

0:07:250:07:29

# Tri! Suas agus sios!

0:07:290:07:32

# Aon, dha, tri!

0:07:320:07:35

# Aon! Stamp air an lar!

0:07:350:07:40

# Dha! Lamhan an aird!

0:07:400:07:43

# Tri! Suas agus sios!

0:07:430:07:47

# Aon, dha, tri!

0:07:470:07:50

# Rinn sinn direach beagan eacarsaich

0:07:500:07:54

# A' leumadaich suas is sios

0:07:540:07:58

# An toiseach bha sinn 'dol slaodach

0:07:580:08:02

# Nach fheuch sinn e nis nas luaithe

0:08:020:08:05

# Aon! Stamp air an lar!

0:08:050:08:07

# Dha! Lamhan an aird!

0:08:070:08:09

# Tri! Suas agus sios!

0:08:090:08:11

# Aon, dha, tri!

0:08:110:08:12

# Aon! Stamp air an lar!

0:08:120:08:15

# Dha! Lamhan an aird!

0:08:150:08:16

# Tri! Suas agus sios!

0:08:160:08:18

# Aon, dha, tri! #

0:08:180:08:20

Air ais gun toiseach.

0:08:210:08:24

# Tha an t-am air tighinn airson eacarsaich

0:08:270:08:31

# Le gluasadan gu leor

0:08:310:08:35

# A bheil sibh deiseil airson beagan ploidh

0:08:350:08:38

# is cuideachd beagan spors

0:08:380:08:42

# Aon! Stamp air an lar!

0:08:420:08:46

# Dha! Lamhan an aird!

0:08:460:08:50

# Tri! Suas agus sios! Aon, dha, tri!

0:08:500:08:57

# Aon! Stamp air an lar!

0:08:570:09:01

# Dha! Lamhan an aird!

0:09:010:09:04

# Tri! Suas agus sios!

0:09:040:09:08

# Aon, dha, tri!

0:09:080:09:12

# Rinn sinn direach beagan eacarsaich

0:09:120:09:15

# A' leumadaich suas is sios

0:09:150:09:19

# An toiseach bha sinn 'dol slaodach

0:09:190:09:23

# Nach fheuch sinn e nis nas luaithe

0:09:230:09:27

# Aon! Stamp air an lar!

0:09:270:09:29

# Dha! Lamhan an aird! Tri! Suas agus sios!

0:09:290:09:32

# Aon, dha, tri!

0:09:320:09:34

# Aon! Stamp air an lar!

0:09:340:09:36

# Dha! Lamhan an aird!

0:09:360:09:38

# Tri! Suas agus sios!

0:09:380:09:39

# Aon, dha, tri! #

0:09:390:09:43

Cuiridh mi geall gu bheil ur cridheachan a' dol aig astar!

0:09:480:09:52

Tha m' fhear-sa cuideachd. 'S math a rinn sibh!

0:09:520:09:55

Uill, tha an t-am againn falbh.

0:10:000:10:02

Chun an ath Leum 's Danns, leigibh ur n-anail.

0:10:020:10:05

Subtitles by Sean Welsh Red Bee Media Ltd

0:10:070:10:10

E-mail [email protected]

0:10:100:10:13

Download Subtitles

SRT

ASS