Episode 9 Leum is Danns


Episode 9

Similar Content

Browse content similar to Episode 9. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Amanda. De mar a tha sibh an-diugh?

0:00:220:00:27

Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns? Math dha-riribh.

0:00:270:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:36

Tiugainnibh ma-tha!

0:00:360:00:38

Cuir do lamhan suas dhan adhar. Sin sibh.

0:00:380:00:42

Air ur corra-biod agus ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:420:00:48

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:480:00:53

Sin air ais suas ard mar chraoibh,

0:00:560:00:59

direach mar a bha sibh,

0:00:590:01:02

ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:01:020:01:05

agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:050:01:08

Sin sibh. 'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:080:01:14

Cumaibh a' dol. Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:140:01:19

Sin e! Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:190:01:23

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. ..Tha? Math fhein.

0:01:230:01:28

Uill saoillidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:280:01:32

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:320:01:36

Bheil sibh ag aithneachadh an t-aite seo?

0:01:420:01:46

Tha diofar bheathaichean ri fhaighinn an seo.

0:01:460:01:50

Torr mor bheathaichean. Bheil fhios agaibh caite bheil sinn?

0:01:500:01:55

Tha sin ceart!

0:01:550:01:58

Tha sinn aig an sutha

0:02:000:02:03

agus 's ann mu'n sutha tha oran Leum 's Danns an diugh.

0:02:030:02:07

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:02:070:02:11

# Chi sinn na beathaichean

0:02:110:02:13

A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:02:130:02:15

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:02:150:02:18

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh. #

0:02:180:02:22

OK, ma-tha. Tha oran an la 'n-diugh mun t-sutha

0:02:220:02:25

agus sin agad seist an orain.

0:02:250:02:28

Nise de na gluasadan a bhiodh math leis?

0:02:280:02:30

Tiugainn chun an sutha. Tiugainn ann an-diugh.

0:02:300:02:35

Siuthadaibh gluaisibh ur gairdeanan mar seo.

0:02:350:02:38

Tiugainn chun an sutha. Tiugainn ann an-diugh.

0:02:380:02:42

Sin sibh. Tha sibh a' deanamh math! 'S an uairsin.

0:02:420:02:46

Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich.

0:02:460:02:50

'S tha sin againn da thuras.

0:02:500:02:53

Uill, chi sinn na beathaichean le prosbaig!

0:02:530:02:56

'S tha sinne math air ruith, leum agus cluich nach eil!

0:02:560:03:00

Direach mar na beathaichean. De mu dheidhinn seo!

0:03:000:03:04

Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich.

0:03:040:03:08

Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich.

0:03:080:03:12

Bhiodh sinn gle mhath.

0:03:120:03:14

'S an uarsin tha sinn air ais gu...

0:03:140:03:17

Tuiginn chun an siutha. Tiugain ann an-diugh.

0:03:170:03:20

Sin ma-tha na gluasadan air fad airson na seist.

0:03:200:03:24

Feuchaidh sinn e a-nise leis a' cheol ma-tha. Deiseil le na gluasadan?

0:03:240:03:29

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:03:360:03:40

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:03:400:03:43

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:03:430:03:47

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh. #

0:03:470:03:51

Tha e agaibh nach eil.

0:03:510:03:53

Ach mur eil buileach fhathast, na gabhaibh dragh.

0:03:530:03:57

Cluinnidh sibh an t-seist gu math tric fhathast.

0:03:570:04:00

'S e sin am priomh rud a bhios againn san oran.

0:04:000:04:03

'S leis an sin tha cothroman gu leor feuchainn air na gluasadan a tha sin fhathast.

0:04:030:04:08

An-drasta ge-ta, gheibh sinn barrachd a-mach mu dheidhinn an sutha!

0:04:080:04:12

An robh sibhse a riamh aig sutha?

0:04:140:04:18

Chi thu uiread de dhiofar bheathaichean.

0:04:180:04:21

Tha na muncaidhean cho eibhinn ag eigheachd sa streap 's a' leum.

0:04:210:04:26

Agus sin an leomhann le fhiaclan mora, beathach mor laidir.

0:04:260:04:34

Agus an cangaru a' leum sa bobadaich.

0:04:380:04:41

Oh, chan eil cail as fhearr leam fhin na bhith dol dhan sutha.

0:04:410:04:46

Tha an sutha na aite math airson gluasadan nach eil?

0:04:520:04:56

Tha diofar ghluasadan aig a h-uile beathach.

0:04:560:05:00

Nise, de na beathaichean a tha a' cordadh ribhse?

0:05:000:05:04

Chord na muncaidhean rium-sa agus seo a bhios muncaidh a' deanamh nach e!

0:05:040:05:10

Siuthadaibh! Dean mar am muncaidh!

0:05:100:05:13

Sin agad e. 'S bidh iad cuideachd a' streap.

0:05:130:05:17

Mar seo agus a' leum bho thaobh gu taobh.

0:05:170:05:22

Sin ma-tha gluasadan math airson an orain.

0:05:240:05:27

Agus de mu dheidhinn an cangaru!

0:05:270:05:30

Nise tha lamhan beaga mar seo air am beulaibh, ach abair casan mora!

0:05:300:05:35

Math airson a bhith a' leum, direach mar seo.

0:05:350:05:39

Sin agad e!

0:05:390:05:42

Nise bhiodh aon no dha ghluasad eile math.

0:05:420:05:46

De mu dheidhinn an leomhainn.

0:05:460:05:49

Uill bidh iad a' ruith gu luath agus tha fiaclan mora geur aca!

0:05:490:05:55

Siuthadaibh, ruith.

0:05:550:05:57

Agus fiaclan mora geur. Grrrrr!

0:05:570:06:02

Sin sibh agus sin na gluasadan eile airson an orain ma-tha.

0:06:020:06:08

Dean mar am muncaidh...

0:06:080:06:10

's an sreap...

0:06:100:06:13

agus an leum

0:06:130:06:15

agus leum eile mar cangaru

0:06:150:06:17

agus ruith mar an leomhann fiadhaich le fiaclan geura! Grrr!

0:06:170:06:25

Sgoinneil! Sin na gluasadan airson an orain air fad ma-tha.

0:06:250:06:30

Nise cha mhor nach eil sinn deiseil airson an t-oran slan a' dheanamh.

0:06:300:06:34

Ach an toiseach feuchaidh sinn air an t-seist aon uair eile.

0:06:340:06:38

Seo e a' tighinn ma-tha.

0:06:380:06:39

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:06:390:06:43

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:06:430:06:47

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:06:470:06:51

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh. #

0:06:510:06:55

Math fhein! Ni sinn an t-oran air fad a-nis' ma-tha.

0:06:550:07:00

An t-am airson bogadaich!

0:07:000:07:03

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:07:150:07:19

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:07:190:07:23

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:07:230:07:26

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:07:260:07:30

# Seall air a' mhuncaidh

0:07:300:07:34

# Cho beag cho crost 's cho dubh

0:07:340:07:38

# Dean mar am muncaidh

0:07:380:07:42

# Ag eigheachd "oo" "oo" "oo"!

0:07:420:07:45

# Dean mar am muncaidh

0:07:450:07:49

# A' leum bho thaobh gu taobh

0:07:490:07:53

# Dean mar am muncaidh

0:07:530:07:57

# A' streap gu h-ard sa chraoibh

0:07:570:08:00

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:08:000:08:04

Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:08:040:08:07

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:08:070:08:11

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:08:110:08:15

# Seall air a' changaroo

0:08:150:08:20

# Le sliasaid laidir thiugh

0:08:200:08:23

# Dean mar an cangaroo comhla riums an diugh

0:08:230:08:30

# Dean mar an cangaroo

0:08:300:08:34

# a' bobadaich mar ball

0:08:340:08:38

# Dean mar an cangaroo

0:08:380:08:42

# a' leum a-null 's a-nall

0:08:420:08:45

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:08:450:08:49

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:08:490:08:52

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:08:520:08:57

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:08:570:09:00

# Seall air an leomhann

0:09:000:09:05

# Le muing mholach ruadh

0:09:050:09:08

# Dean mar an leomhann

0:09:080:09:12

# 's e a' ruith cho luath

0:09:120:09:15

# Dean mar an leomhann

0:09:150:09:19

# Le fiaclan mora geur

0:09:190:09:23

# Dean mar an leomhann

0:09:230:09:26

# Ag eigheachd "raaaaair"!

0:09:260:09:29

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:09:290:09:34

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:09:340:09:38

# Chi sinn na beathaichean A' ruith, 's a' leum, 's a' cluich

0:09:380:09:41

# Tiugainn chun an sutha Tiugainn ann an-diugh

0:09:410:09:45

Bha sibh air leth! Direach sgoinneil!

0:09:530:09:56

Uill, tha an t-am dhuinn falbh.

0:10:000:10:04

Chun an ath Leum 's Danns, leigibh ur n-anail.

0:10:040:10:09

Download Subtitles

SRT

ASS