Episode 10 Leum is Danns


Episode 10

Similar Content

Browse content similar to Episode 10. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Domhnall Eoghainn.

0:00:220:00:24

Bheil sibh deiseil airson Leum 's Danns?

0:00:240:00:26

Math fhein! Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:260:00:30

An toiseach...

0:00:300:00:31

Gluasad no dha 'son ur cur ann an sunnd!

0:00:310:00:34

An toiseach, cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:340:00:38

Sin sibh, gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:380:00:43

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:430:00:48

Sin air ais suas gu h-ard mar chraoibh,

0:00:500:00:54

direach mar a bha sibh,

0:00:540:00:56

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:560:01:00

Sin e agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:000:01:02

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoth.

0:01:040:01:07

Gu aon taobh agus gun taobh eile 's a-rithist -

0:01:070:01:13

Gu aon taobh agus gun taobh eile.

0:01:130:01:16

Sin e! Wow, 's math a rinn sibh!

0:01:160:01:20

Bheil sibh air ur doigh a-nis.

0:01:200:01:22

Tha? Sgoinneil fhein.

0:01:220:01:25

Uill saoilidh mi gu bheil sibh deiseil airson beagan danns a-nise,

0:01:250:01:29

nach eil? Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:290:01:33

Bheil fhios agad de tha seo?

0:01:350:01:37

Se - seo agad cloc!

0:01:370:01:40

Nach e tha mor!

0:01:400:01:41

'S abair thusa clocaichean an seo.

0:01:430:01:45

Feadhainn bheag 's feadhainn mhor.

0:01:450:01:47

Iomadh seorsa 's iad a' dol tic-toc, tic-toc.

0:01:470:01:52

'S math gu bheil clocaichean ann ge-ta.

0:01:520:01:55

Smaoinich thusa mura biodh clocaichean againn.

0:01:560:01:59

Cha bhiodh fhios againn de an uair a bhiodh e nuair a dh'eireadh sinn sa mhadainn.

0:01:590:02:04

Cha bhiodh fhios againn cuin' a bhiodh am dinneir ann no fiu 's cuin bhiodh am falbh dhan chroileagan.

0:02:040:02:09

Tha clocaichean gu math feumail nach eil?

0:02:090:02:13

# Tic-toc, tic-toc

0:02:130:02:15

# De an uair a tha e?

0:02:150:02:17

# Tic-toc, tic-toc

0:02:170:02:19

# Coimhead ris a' chloc! #

0:02:190:02:21

Sin seist an orain again. Nach eil e math!

0:02:220:02:25

Tic-toc, tic-toc. De an uair a tha e?

0:02:250:02:27

Tic-toc, tic-toc. Coimhead ris a' chloc!

0:02:270:02:31

Saoil de na gluasadan a bhiodh math airson dealbh math a dheanamh de chloc?

0:02:310:02:35

Uill de mu dheidhinn ar lamhan a chleachdadh mar spogan cloca.

0:02:350:02:39

Siuthadaibh, nach toir sinn a chreidsinn gur e cloc a th'annainn.

0:02:390:02:42

Cuiribh ur lamhan suas mar seo.

0:02:420:02:45

'S an uairsin gluais do lamhan direach mar gum b' e spogan cloca a bh'annta.

0:02:450:02:51

Sin thu. 'Eil e cordadh riut a bhith na do chloc?

0:02:510:02:53

Tha? 'S math sin.

0:02:530:02:56

Nach fheuch sinn e aon turas eile.

0:02:560:02:58

Cuir do lamhan suas gu meadhan la agus

0:02:580:03:01

tic-toc, tic-toc.

0:03:010:03:03

De an uair a tha e?

0:03:030:03:05

Tic-toc, tic-toc,

0:03:050:03:06

coimhead ris a' chloc!

0:03:060:03:08

Agus sin na gluasadan a bhios sinn a' deanamh airson an t-seist againn an-diugh.

0:03:080:03:13

A bheil sibh airson sin fheuchainn ris a' cheol a-nis?

0:03:130:03:15

Tha? Gle mhath.

0:03:150:03:17

# Tic-toc, tic-toc

0:03:220:03:24

# De an uair a tha e?

0:03:240:03:26

# Tic-toc, tic-toc

0:03:260:03:28

# Coimhead ris a' chloc! #

0:03:280:03:30

Seo a-nis...nach sibh a bha math...

0:03:310:03:33

's gheibh sibh cothrom no dha eile a bhith nur clocaichean oir cluinnidh sibh an t-seist tric sa phrogram.

0:03:330:03:38

Ach an-drasta barrachd mu chlocaichean.

0:03:380:03:41

Cha dheanadh sinn moran as aonais clocaichean!

0:03:430:03:46

Seall tha e ochd uairean.

0:03:470:03:49

An t-am eirigh...

0:03:510:03:52

..agus bracaist ithe.

0:03:570:03:59

'S aig meadhon la,

0:04:010:04:03

an t-am airson bobhla brot is rola.

0:04:030:04:07

'S aig tri uairean feasgar an t-am cluich.

0:04:120:04:16

's docha air baidhsagal.

0:04:180:04:19

Abair spors!

0:04:210:04:23

'S an uairsin aig seachd uairean an t-am a dhol dhan leabaidh.

0:04:310:04:37

-Oidhche mhath.

-Oidhche mhath.

0:04:370:04:40

Tha torr rudan a' tachairt troimh 'n latha...

0:04:410:04:43

bho dh'eireas tu trath sa mhadainn gus an teid thu a chadal air an oidhche.

0:04:430:04:47

Agus nach smaoinich sinn air gluasadan airson nan amannan eadar-dhealaichte sin.

0:04:470:04:51

Trath sa mhadainn - nuair a thig thu as an leabaidh,

0:04:510:04:54

's tu cho prabach 's cho cadalach.

0:04:540:04:56

De an seorsa ghluasadan a bhiodh math airson seo?

0:04:560:04:59

De tha thusa smaoineachadh?

0:04:590:05:01

Aye, sin thu. Cuir do ghairdean suas mar seo.

0:05:010:05:05

Sin gluasad math son sealltainn gu bheil sinn direach air a thighinn as an leabaidh!

0:05:050:05:11

De na rudan eile a bhios sinn a' deanamah trath sa mhadainn?

0:05:110:05:14

Bidh sinn ag ithe bracaist mhor nach bi? Sin sibh.

0:05:140:05:18

Sin gluasad eile airson an orain againn.

0:05:180:05:21

De mu dheidhinn cuairt dhan a' bhuth a-nis. Cuimhnich air baga.

0:05:210:05:25

Cuir baga air do ghairdean. 'Eil do bhaga agad?

0:05:250:05:29

Tha? Gle mhath!

0:05:290:05:31

Tha sinn deiseil son a dhol dhan bhuth a-nis. Trobhadaibh.

0:05:310:05:35

Ni sinn ceumannan dhan bhuth.

0:05:350:05:37

Siuthadaibh. Deanaibh ceumannan comhla rium.

0:05:370:05:39

Bidh an t-acras an-comhnaidh orm fhin mu mheadhan latha

0:05:410:05:44

's gle thric 's caomh leam a bhith ag ithe rudeigin.

0:05:440:05:48

Dean thusa sin.

0:05:480:05:49

Nise, feasgar,

0:05:500:05:52

chan eil cail cho math ri bhitha-muigh air do bhaidhsagal.

0:05:520:05:55

Sin sibh - eil sibh air a' bhaic?

0:05:550:05:57

Chan eil rian nach eil sibh sgith, an t-am a dhol dhan leabaidh.

0:06:000:06:05

Uill tha torr ghluasadan againn airson an orain a-nis.

0:06:060:06:09

A' cur do ghairdean suas 's tu ag eirigh.

0:06:090:06:13

Ag ithe bracaist mhor.

0:06:130:06:16

A'cur baga air do ghairdean.

0:06:160:06:18

A'falbh dhan bhuth.

0:06:180:06:20

Bidh an t-acras ort 's tu ag ithe rudeigin aig meadhan la.

0:06:210:06:24

A bhith a-muigh air do bhaidhsagal.

0:06:240:06:27

Sinn mu dheireadh a'dol dhan leabaidh.

0:06:270:06:30

Gle mhath! Ach a bheil cuimhn' agad air gluasadan na seist?

0:06:310:06:35

De mu dheidhinn gun cuir mi nur cuimhn' iad aon uair eile?

0:06:350:06:39

# Tic-toc, tic-toc

0:06:430:06:45

# De an uair a tha e?

0:06:450:06:47

# Tic-toc, tic-toc

0:06:470:06:49

# Coimhead ris a' chloc! #

0:06:490:06:51

Seo a-nis, 's e cloc math a th'annad!

0:06:510:06:54

Feuch gun cum thu ris an uair

0:06:540:06:56

agus sinn a-nis a' dol a sheinn an orain air fad!

0:06:560:06:59

# Tic-toc, tic-toc

0:07:070:07:09

# De an uair a tha e?

0:07:090:07:11

# Tic-toc, tic-toc

0:07:110:07:13

# Coimhead ris a' chloc!

0:07:130:07:14

# Aig ochd bidh sinn ag eirigh

0:07:140:07:17

# 'S ag ithe bracaist mhor

0:07:190:07:21

# Hama agus uighean

0:07:230:07:25

# Isbeanan gu leor

0:07:270:07:28

# Tic-toc, tic-toc

0:07:300:07:32

# De an uair a tha e?

0:07:320:07:34

# Tic-toc, tic-toc

0:07:340:07:36

# Coimhead ris a' chloc!

0:07:360:07:38

# Aig leth uair an deidh deich

0:07:380:07:40

# Theid sinn dhan a' bhuth

0:07:420:07:44

# Le sporan agus baga

0:07:460:07:48

# Son ceannach rudan ur

0:07:500:07:52

# Tic-toc, tic-toc

0:07:540:07:56

# De an uair a tha e?

0:07:560:07:57

# Tic-toc, tic-toc

0:07:570:07:59

# Coimhead ris a' chloc!

0:07:590:08:01

# Sreap ri meadhan latha

0:08:010:08:03

# An t-acras air tighinn oirnn

0:08:050:08:07

# Bobhla brot 's rola

0:08:090:08:11

# Glainne suth ri ol

0:08:130:08:14

# Tic-toc, tic-toc

0:08:170:08:19

# De an uair a tha e?

0:08:190:08:21

# Tic-toc, tic-toc

0:08:210:08:23

# Coimhead ris a' chloc

0:08:230:08:24

# Aig tri uairean feasgar

0:08:240:08:26

# 'S toigh leam a bhith cluich

0:08:280:08:30

# Le balla no le baidhsagal

0:08:320:08:35

# Air laithean breagha a-muigh

0:08:360:08:38

# Tic-toc, tic-toc

0:08:400:08:42

# De an uair a tha e?

0:08:420:08:44

# Tic-toc, tic-toc

0:08:440:08:46

# Coimhead ris a' chloc!

0:08:460:08:48

# Tha e nise seachd uairean

0:08:550:08:58

# 'S tha mi deiseil dha mo thi

0:08:590:09:01

# Bi mi 'dol dhan leabaidh

0:09:030:09:05

# 'S mi nis air fas cho sgith

0:09:070:09:09

# Tic-toc, tic-toc

0:09:110:09:13

# De an uair a tha e?

0:09:130:09:15

# Tic-toc, tic-toc

0:09:150:09:17

# Coimhead ris a' chloc!

0:09:170:09:18

# Tha e nis deich uairean

0:09:180:09:21

# Rionnagan san adhar

0:09:230:09:25

# Duinidh mi mo shuilean

0:09:270:09:29

# Gus an tig an latha

0:09:300:09:32

# Tic-toc, tic-toc

0:09:340:09:36

# De an uair a tha e?

0:09:360:09:38

# Tic-toc, tic-toc

0:09:380:09:40

# Coimhead ris a' chloc! #

0:09:400:09:42

Bha sibh math an-diugh! Na chord e ribh?

0:09:500:09:53

CHILDREN CHEER

0:09:530:09:56

Siud gu leor airson latha,

0:09:560:09:59

an t-am airson sinn fhin a shocrachadh.

0:09:590:10:01

Chun an ath thuras, leigibh ur n-anail.

0:10:010:10:04

Fo-thiotalan - Red Bee Media Ltd

0:10:190:10:22

E-mail [email protected]

0:10:220:10:25

Download Subtitles

SRT

ASS