Episode 11 Leum is Danns


Episode 11

Similar Content

Browse content similar to Episode 11. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello! Is mise Amanda. De mar a tha sibh an-diugh?

0:00:220:00:27

Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns? Math dha-riribh.

0:00:270:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:36

Tiugainnibh ma-tha!

0:00:360:00:39

Cuir do lamhan suas dhan adhar. Sin sibh.

0:00:390:00:43

Air ur corra-biod agus ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:430:00:48

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:480:00:53

Sin air ais suas ard mar chraoibh,

0:00:560:00:59

direach mar a bha sibh, ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:00:590:01:05

agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:050:01:08

Sin sibh.

0:01:080:01:10

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:100:01:14

Cumaibh a' dol.

0:01:140:01:17

Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:170:01:19

Sin e! Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:190:01:23

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. Tha? Math fhein.

0:01:230:01:28

Uill, saoillidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a- nise.

0:01:280:01:33

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:330:01:37

Seall, tha e gu math trath anns a' mhadainn

0:01:370:01:41

agus sin an cloc ag innse dha Joanna g' eil thide ann eirigh.

0:01:410:01:45

Eirich as do leabaidh.

0:01:450:01:48

# Eirich as do leabaidh Tha ghrian anns an adhar

0:01:500:01:55

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:01:550:01:59

# Eirich as do leabaidh Tha ghrian anns an adhar

0:01:590:02:05

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha. #

0:02:050:02:10

Chan eil mise uabhasach math air a bhith ag eirigh trath sa mhadainn, a bheil sibhse?

0:02:100:02:15

Nise de mu dheidhinn gluasadan airson a' seist. De a bhiodh math?

0:02:150:02:21

Uill ma chuimhnicheas sinn air na facial...

0:02:210:02:24

eirich as do leabaidh.

0:02:240:02:26

De mu dheidhinn seo a dheanamh le do ghairdean

0:02:260:02:29

a' toirt a chreidsinn gur e Mamaidh a tha ag eigheach oirnn "Eirich as do leabaidh"

0:02:290:02:34

agus mar seo airson sealltainn gu bheil sinne nar cadal. Sin sibh.

0:02:340:02:39

Eirich as do leabaidh.

0:02:390:02:42

'S a-nis - tha a' ghrian anns an adhar.

0:02:420:02:45

Uill nach dean sinn seo airson sealltainn gu bheil a' ghrian shuas ard san adhar.

0:02:450:02:51

Tha a' ghrian anns an adhar.

0:02:510:02:54

Tha sinn a-nis air ais gu eirich as do leabaidh.

0:02:540:02:57

'S nach dean sinn an aon ghluasad a-rithist ma-tha.

0:02:570:03:00

Eirich as do leabaidh.

0:03:000:03:03

Agus mu dheireadh - cuir failte air an latha.

0:03:030:03:08

Direach mar a rinn sinn le tha a' ghrian anns an adhar -

0:03:080:03:11

cuir failte air an latha.

0:03:110:03:13

Sin ma-tha na gluasadan

0:03:130:03:16

agus bidh sinn a' deanamh a h-uile cail a bha siud da thuras.

0:03:160:03:20

Agus sin agaibh an t-seist. A bheil cuimhn' agaibh air na bha siud?

0:03:200:03:25

De mu dheidhinn gum feuch sinn air leis a' cheol a-nis. Dean deiseil ma-tha?

0:03:250:03:29

# Oh eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:03:320:03:37

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:03:370:03:42

# Eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:03:420:03:47

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha. #

0:03:470:03:51

Ciamar a chaidh dhuibh ma-tha?

0:03:510:03:55

Na chord e ribh? Tha sibh a' deanamh gle mhath.

0:03:550:03:58

Mur eil e buileach agaibh fhathast na gabhaibh dragh

0:03:580:04:02

oir bidh cothroman gu leor againn 's sinn a' cluinntinn na seist gu math tric san oran.

0:04:020:04:07

Ach de eile a bhios sinn a' deanamh sa mhadainn?

0:04:070:04:10

Uill, as deidh dhi eirigh as a leabaidh

0:04:110:04:15

bi Joanna a fosgladh nan cuirtearan gus an faic i de seorsa la a th'ann.

0:04:150:04:20

Feumaidh i a h-aodach a chuir oirre, nach fheum?

0:04:250:04:29

Agus a brogan.

0:04:290:04:31

'S an rud as fhearr leam fhin a bhi ag ithe bracaist.

0:04:330:04:38

'S as deidh sin feumaidh Joanna a' fiaclan a ghlanadh.

0:04:450:04:50

Tha torr ri dheanamh anns a' mhadainn nach eil?

0:04:500:04:54

De mu dheidhinn a dhol air ais chun an orain gus am faigh sinn gluasadan eile a-nise.

0:04:540:04:59

De a bhios sibhse a' deanamh a chiad char?

0:04:590:05:02

Uill feumaidh sinn na cuirtearan fhosgladh.

0:05:020:05:05

Siuthadaibh, fosglaibh na cuirtearan.

0:05:050:05:08

De eile? ..Tha sin ceart.

0:05:100:05:13

Feumaidh sinn ar n-aodach 's ar brogan a chur oirnn, direach mar seo.

0:05:130:05:18

Sin sibh, tha sibh a' deanamh math!

0:05:190:05:22

'S an uairsin feumaidh sinn ar bracaist ithe.

0:05:220:05:26

Agus 's fhearr dhuinn gun diochuimhneachadh ar fiaclan.

0:05:290:05:32

Deanaibh deiseil le ur bruisichean ma-tha agus glanaidh sinn ar fiaclan.

0:05:320:05:37

Uill tha sinn air ar bracaist ithe, sinn fhin a nighe

0:05:370:05:42

agus tha sinn a-nis deiseil airson a dhol dhan sgoil.

0:05:420:05:45

Feumaidh sinn am bus fhaighinn. Am bi sibhse a' faighinn am bus dhan sgoil?

0:05:450:05:50

Nach greas sinn oirnn ma-tha

0:05:500:05:53

agus cuiridh sinn ar bagannan air ar druim. Math fhein!

0:05:530:05:57

Agus sin agad na gluasadan eile airson oran an latha 'n- diugh.

0:05:570:06:02

Oran mu bhith ag eirigh sa mhadainn

0:06:020:06:04

'Eil cuimhn' agad de rinn sinn?

0:06:040:06:06

Dh'fhosgail sinn na cuirtearan.

0:06:060:06:09

Chuir sinn oirnn ar n-aodach agus ar brogan.

0:06:090:06:13

Dh'ith sinn ar bracaist.

0:06:130:06:16

Ghlan sinn ar fiaclan.

0:06:160:06:19

Agus chuir sinn oirnn ar bagannan sgoile.

0:06:190:06:23

Siuthadaibh, deanaibh cabhaig mus caill sinn am bus!

0:06:230:06:27

Tha sibh a' deanamh uabhasach math gan cuimhneachadh.

0:06:270:06:30

Nise, de mu dheidhinn a dhol thairis air an t-seist aon uair eile

0:06:300:06:35

mus cluinn sin an t-oran slan? Seo e a' tighinn.

0:06:350:06:38

# Oh eirich as do leabaidh Tha ghrian anns an adhar

0:06:400:06:45

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:06:450:06:49

# Eirich as do leabaidh Tha ghrian anns an adhar

0:06:490:06:54

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha. #

0:06:540:06:59

Tha sibh a' deanamh gle mhath.

0:06:590:07:01

An duil a-nis 'eil sibh deiseil airson a h-uile cail a chur comhla

0:07:010:07:06

agus an t-oran slan a dheanamh?

0:07:060:07:08

Na biodh sibh idir leisg a-nis

0:07:080:07:11

nuair a bhios sibh ag eirigh as a' mhadainn.

0:07:110:07:13

# Eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:07:220:07:28

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:07:280:07:32

# Siud an cloc ag innse dhomh G'eil madainn a-nis ann

0:07:320:07:37

Fosgail a-nis na cuirtearan 'S cluinn na h-eoin a' seinn

0:07:370:07:41

# Oh eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:07:410:07:47

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:07:470:07:51

# Eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:07:510:07:56

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:07:560:08:01

# Ni mi meuran mor a-nis Gairdean suas dhan an adhar

0:08:010:08:06

# Cuiridh mi orm m'aodach 'S mo bhrogan th'air an lar

0:08:060:08:11

# Eirigh as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:08:110:08:15

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:08:150:08:20

# Oh eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:08:200:08:25

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:08:250:08:30

# Nuairsin sios an staidhre A chur boiseag air mo bhus

0:08:300:08:34

# Bracaist, cupan ti is tost Is m'fhiaclan ann am fruis

0:08:340:08:40

# Oh eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:08:400:08:44

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:08:440:08:48

# Oh eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:08:480:08:53

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:08:530:08:58

# Tha am bus a' nis a' tighinn Mo bhaga sgoile mun dhruim

0:08:580:09:03

# Obair dachaidh 's leabhraichean Thug an tidsear dhuinn

0:09:030:09:08

# Oh eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:09:080:09:13

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:09:130:09:18

# Eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:09:180:09:22

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:09:220:09:27

# Oh eirich as do leabaidh Tha a' ghrian anns an adhar

0:09:270:09:32

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha

0:09:320:09:38

# Eirich as do leabaidh 'S cuir failte air an latha! #

0:09:380:09:42

Na chord e ribh? Bha e math nach robh? Nach sibh a bha easgaidh!

0:09:500:09:55

Tha an t-am againn falbh ach chun an ath Leum 's Danns, leigibh ur n-anail.

0:09:580:10:03

Download Subtitles

SRT

ASS