Episode 12 Leum is Danns


Episode 12

Similar Content

Browse content similar to Episode 12. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Domhnall Eoghainn.

0:00:220:00:24

Bheil sibh deiseil airson Leum 's Danns? Math fhein!

0:00:240:00:27

Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:270:00:29

An toiseach gluasad no dha 'son ur cur ann an sunnd!

0:00:290:00:33

An toiseach, cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:330:00:38

Sin sibh, gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:380:00:42

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:420:00:47

Sin air ais suas gu h-ard mar chraoibh,

0:00:500:00:53

direach mar a bha sibh,

0:00:530:00:55

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:550:00:59

Sin e agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:00:590:01:02

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoth.

0:01:020:01:06

Gu aon taobh agus gun taobh eile 's a-rithist.

0:01:060:01:12

Gu aon taobh agus gun taobh eile.

0:01:120:01:15

Sin e!

0:01:150:01:17

Wow, 's math a rinn sibh!

0:01:170:01:20

Bheil sibh air ur doigh a-nis?

0:01:200:01:22

Tha.

0:01:220:01:23

Sgoinneal fhein.

0:01:230:01:25

Uill saoillidh mi gu bheil sibh deiseil airson beagan danns

0:01:250:01:28

a-nis nach eil?

0:01:280:01:29

Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:290:01:33

Bheil sibh ag aithneachadh cait' bheil sinn?

0:01:330:01:37

Tha an t-uamhas dhaoine ann nach eil?

0:01:370:01:40

Tha sin ceart, ann an steisean nan treanaichean.

0:01:400:01:45

'S fior thoigh leam fhin a bhi air treana,

0:01:450:01:48

doigh siubhal math dha rireamh.

0:01:480:01:51

# Treana, treana dol sios an reile

0:01:510:01:54

# Ruith air an reile le rothan luath

0:01:540:01:56

# Treana, treana dol sios an reile

0:01:560:01:59

# Ruith air an reile le rothan luath

0:01:590:02:02

# Treana, treana dol sios an reile

0:02:020:02:04

# Ruith air an reile le rothan luath

0:02:040:02:07

# Treana, treana dol sios an reile

0:02:070:02:09

# Ruith air an reile le rothan luath. #

0:02:090:02:12

Treanaichean - tha iad air leth math son siubhal nach eil!

0:02:130:02:17

Uill sin agaibh an t-seist, agus 's fhearr dhuinn a-nise gluasadan

0:02:170:02:20

a lorg air a son.

0:02:200:02:22

Ciamar a thoisich i ma-tha.

0:02:220:02:24

Treana, treana dol sios an reile.

0:02:240:02:27

Uill son sin nach cuir sibhse caran mar rothan treana le ur lamhan,

0:02:270:02:31

direach mar seo!

0:02:310:02:32

Treana, treana dol sios an reile.

0:02:320:02:35

'S as deidh sin 's e a bh' againn - Ruith air an reile le rothan luath.

0:02:350:02:41

Nis tha sin a' ciallachadh gu feum thu suil gheur a chumail a-mach ma

0:02:410:02:44

tha thu airson a h-uile cail fhaicinn.

0:02:440:02:46

'S nach e gluasad math eile bhiodh ann an sin airson an orain againn.

0:02:460:02:50

Deanaibh mar seo son deanamh cinnteach gu bheil sibh a' toirt

0:02:500:02:53

suil mhath air a h-uile cail. Ruith air an reile le rothan luath.

0:02:530:02:59

'S gu dearbha 's e an aon da loidhne a tha a' nochdadh sa chorr

0:02:590:03:03

dhen t-seist. Leis an sin 's e na h-aon ghluasadan a bhios againn.

0:03:030:03:07

Tha iad gu math furasta.

0:03:070:03:10

Bheil sibh airson feuchainn ri na gluasadan

0:03:100:03:12

a dheanamh ris a' cheol a-nis?

0:03:120:03:14

Ceart ma-tha. Bheil sibh deiseil?

0:03:140:03:17

# Treana, treana dol sios an reile

0:03:240:03:27

# Ruith air an reile le rothan luath

0:03:270:03:29

# Treana, treana dol sios an reile

0:03:290:03:32

# Ruith air an reile le rothan luath

0:03:320:03:34

# Treana, treana dol sios an reile

0:03:340:03:37

# Ruith air an reile le rothan luath

0:03:370:03:40

# Treana, treana dol sios an reile

0:03:400:03:42

# Ruith air an reile le rothan luath. #

0:03:420:03:45

Nach sibh a bha math le sin!

0:03:460:03:49

'S cuimhnichibh gum bi agaibh ri dheanamh turas no dha fhathast!

0:03:490:03:52

Tha seist eadar gach rann dhen oran.

0:03:520:03:55

Ach nach till sinn chun an steisein an-drasta far a bheil torr

0:03:550:03:58

threanaichean a' feitheamh ri falbh.

0:03:580:04:01

Sud an duine a crathadh na brataich

0:04:010:04:04

gus am falbh an treana.

0:04:040:04:06

Uaireanan bithear a seideadh feadan cuideachd.

0:04:060:04:10

Na dorsan a' duineadh,

0:04:100:04:13

agus tha an treana a-nis a' fagail an steisean.

0:04:130:04:17

Seo an treana a-nis a-muigh air an duthaich.

0:04:250:04:30

Treana, treana dol sios an reile.

0:04:300:04:33

Seall cho luath sa tha na rothan a' dol timcheall.

0:04:330:04:38

Se aite gu math trang a th' anns an steisean.

0:04:380:04:42

Daoine a' feitheamh ri treana agus treanaichean a stad

0:04:420:04:45

anns an steisean aig an ceann uidhe

0:04:450:04:48

agus seo agad na daoine a' tighinn dhith 's an turas aca deiseil.

0:04:480:04:53

Oh tha an t-uamhas a' dol nuair a tha thu air an treana.

0:04:560:04:59

Tha cuisean cho trang.

0:04:590:05:01

Nise de na gluasadan eile a bhiodh math airson an orain.

0:05:010:05:05

Uill, seo agad dannsa beag a dh' fhaodadh sinn a chleachdadh

0:05:050:05:08

tron oran.

0:05:080:05:10

De mu dheidhinn ceumannan mar seo

0:05:100:05:12

'son sealltainn gu bheil sinn ag ullachadh 'son falbh air an treana.

0:05:120:05:15

Bheil sibh ga dheanamh?

0:05:150:05:17

Sin agad e!

0:05:170:05:19

'S an uairsin de mu dheidhinn a' bhratach a chrathach gus am falbh

0:05:190:05:24

an treana. Math fhein!

0:05:240:05:27

'S de na rudan a chi thu nuair a tha thu air treana?

0:05:270:05:30

Am bi mamaidh a' leughadh?

0:05:300:05:32

Sin gluasad mhath. Nach fhaod thu leabhar fhosgladh mar seo.

0:05:320:05:36

'S de mu dheidhinn dadaidh.

0:05:370:05:39

Bidh esan na chadal, nach bi?

0:05:390:05:41

Srann aige, mar seo.

0:05:410:05:43

'S bidh thusa feuchainn ri dhusgadh le bhith ag eigheachd,

0:05:450:05:48

"NA RAINIG SINN FHATHAST?"

0:05:480:05:51

Uill tha mi smaoineachadh gu bheil gluasadan gu leor ann an sin

0:05:510:05:54

airson an orain againn. De ur beachd?

0:05:540:05:56

Tha? Ceart ma-tha.

0:05:560:05:59

Am bi cuimhn' agaibh orra?

0:05:590:06:01

Bithidh!

0:06:010:06:02

An dannsa beag.

0:06:020:06:04

A' crathadh na brataich gus am falbh an treana.

0:06:050:06:09

Mamaidh a' leughadh leabhar.

0:06:090:06:11

'S Dadaidh na chadal.

0:06:110:06:13

'S thusa a' feuchainn ri dhusgadh le bhith ag eigheachd,

0:06:130:06:16

"NA RAINIG SINN FHATHAST?"

0:06:160:06:18

Gle mhath ma-tha. Tha na gluasadan gu leir agaibh.

0:06:180:06:21

Ach de mu dheidhinn a dhol tron t-seist aon turas eile?

0:06:210:06:24

Bheil cuimhn' agaibh oirre?

0:06:240:06:26

# Treana, treana dol sios an reile

0:06:330:06:36

# Ruith air an reile le rothan luath

0:06:360:06:39

# Treana, treana dol sios an reile

0:06:390:06:41

# Ruith air an reile le rothan luath

0:06:410:06:44

# Treana, treana dol sios an reile

0:06:440:06:46

# Ruith air an reile le rothan luath

0:06:460:06:49

# Treana, treana dol sios an reile

0:06:490:06:52

# Ruith air an reile le rothan luath. #

0:06:520:06:55

Sgoinneil!

0:06:550:06:56

Tha sinn deiseil airson a h-uile cail a th'ann a chur ri cheile.

0:06:560:07:00

An t-oran air fad a sheinn.

0:07:000:07:03

Choo, choo!

0:07:030:07:05

# Treana, treana dol sios an reile

0:07:180:07:21

# Ruith air an reile le rothan luath

0:07:210:07:23

# Treana, treana dol sios an reile

0:07:230:07:26

# Ruith air an reile le rothan luath

0:07:260:07:29

# Treana, treana dol sios an reile

0:07:290:07:31

# Ruith air an reile le rothan luath

0:07:310:07:34

# Treana, treana dol sios an reile

0:07:340:07:36

# Ruith air an reile le rothan luath

0:07:360:07:38

# Treana, treana na stad anns an steisean

0:07:380:07:42

# Daoine le bagannan a' tighinn air bord

0:07:420:07:44

# An t-am airson falbh seid an fhideag

0:07:440:07:47

# Flaga ga chrathadh ca'il I gar toirt

0:07:470:07:49

# Treana, treana dol sios an reile

0:07:540:07:57

# Ruith air an reile le rothan luath

0:07:570:08:00

# Treana, treana dol sios an reile

0:08:000:08:02

# Ruith air an reile le rothan luath

0:08:020:08:05

# Treana, treana dol sios an reile

0:08:050:08:07

# Ruith air an reile le rothan luath

0:08:070:08:10

# Treana, treana dol sios an reile

0:08:100:08:13

# Ruith air an reile le rothan luath

0:08:130:08:15

# Muigh air an duthaich siud I a' siubhail

0:08:150:08:18

# Deanamh aig astar 's falbh cho luath

0:08:180:08:20

# Treana, treana cum air an reile

0:08:200:08:23

# Rothan cur nan caran sios am bruthach

0:08:230:08:26

# Treana, treana dol sios an reile

0:08:310:08:33

# Ruith air an reile le rothan luath

0:08:330:08:36

# Treana, treana dol sios an reile

0:08:360:08:39

# Ruith air an reile le rothan luath

0:08:390:08:41

# Treana, treana dol sios an reile

0:08:410:08:44

# Ruith air an reile le rothan luath

0:08:440:08:46

# Treana, treana dol sios an reile

0:08:460:08:49

# Ruith air an reile le rothan luath

0:08:490:08:51

# Mamaidh a' leughadh Dadaidh na chadal

0:08:510:08:54

# Iain beag ag eigheach "Na rainig sinn fhathast?!"

0:08:540:08:57

# Dol gu slaodach tron an tunail

0:08:570:09:02

# 'S a' stad aig an steisean aig a' cheann eile

0:09:020:09:06

# Treana, treana dol sios an reile

0:09:080:09:11

# Ruith air an reile le rothan luath

0:09:110:09:13

# Treana, treana dol sios an reile

0:09:130:09:16

# Ruith air an reile le rothan luath

0:09:160:09:19

# Treana, treana dol sios an reile

0:09:190:09:21

# Ruith air an reile le rothan luath

0:09:210:09:24

# Treana, treana dol sios an reile

0:09:240:09:26

# Ruith air an reile le rothan luath. #

0:09:260:09:29

Bha sibh math an-diugh!

0:09:440:09:46

Na chord e ribh bhith ruith air na reilichean?

0:09:460:09:49

Chord!

0:09:520:09:54

Oh 's mi a tha toilichte!

0:09:540:09:56

Sin sibh pein.

0:09:560:09:59

Uill tha siud gu leor airson latha,

0:09:590:10:01

an t-am airson sinn fhin a shocrachadh.

0:10:010:10:04

Leigibh ur n-anail.

0:10:040:10:06

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:150:10:18

Download Subtitles

SRT

ASS