Episode 13 Leum is Danns


Episode 13

Similar Content

Browse content similar to Episode 13. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello! Is mise Amanda.

0:00:220:00:25

De mar a tha sibh an-diugh? Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns?

0:00:250:00:30

Math dha-riribh. An toiseach ge-ta,

0:00:300:00:33

beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh. Tiugainnibh ma-tha!

0:00:330:00:38

Cuir do lamhan suas dhan adhar. Sin sibh.

0:00:380:00:43

Air ur corra-biod agus ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:430:00:48

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:480:00:53

Sin air ais suas ard mar chraoibh,

0:00:560:00:59

direach mar a bha sibh,

0:00:590:01:02

ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:01:020:01:05

agus crathaibh ur corragan cuideachd. Sin sibh.

0:01:050:01:09

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:090:01:15

Cumaibh a' dol.

0:01:150:01:17

Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:170:01:19

Sin e! Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:190:01:23

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis? Tha? Math fhein.

0:01:230:01:28

Uill saoillidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a- nise.

0:01:280:01:33

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:330:01:37

Tha sinn anns an taigh. Ach de an t-seomar?

0:01:370:01:40

'S e, an cidsin.

0:01:400:01:43

Tha torr ri dheanamh anns a' chidsin nach eil?

0:01:450:01:49

Am bi thusa a' cuideachadh mamaidh neo dadaidh anns a' chidsin?

0:01:520:01:56

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:02:000:02:03

# Trang a' cur an taigh air doigh

0:02:030:02:07

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:02:070:02:11

# Obair gu leor. #

0:02:120:02:14

Sin agad an cidsin ma-tha agus 's ann mu dheidhinn a' chidsin a tha oran an la 'n-diugh!

0:02:160:02:21

Agus sin agad an t-seist!

0:02:210:02:24

Nise saoilidh mise gum biodh e math danns' beag a chur ri cheile air a shon.

0:02:240:02:30

Danns beag a dh'fhaodas sinn a dheanamh gach turas a chluinneas sinn an t-seist.

0:02:300:02:34

Uill bha an ceol gu math socair agus thoisich e le... anns a' chidsin, anns a' chidsin.

0:02:340:02:39

De mu dheidhinn seo.

0:02:390:02:42

An lamh seo suas mar seo an toiseach agus an uairsin am laimh eile!

0:02:420:02:47

Anns a' chidsin, anns a' chidsin.

0:02:470:02:50

'S an uairsin. Trang a' cur an taigh air doigh.

0:02:500:02:54

Uill tha sin fior 's abair obair.

0:02:540:02:57

Nise airson an taigh a riochdachadh de mu dheidhinn seo.

0:02:570:03:01

Gairdeanan suas son an taigh gu leir a shealltainn!

0:03:010:03:05

Trang a' cur an taigh air doigh. Sin agad e!

0:03:050:03:09

'S as deidh sin tha sinn air ais gu...

0:03:090:03:13

anns a' chidsin, anns a' chidsin.

0:03:130:03:15

Bheil cuimhn' agaibh?

0:03:150:03:18

Anns a' chidsin, anns a' chidsin.

0:03:180:03:20

'S mu dheireadh son crioch a chur air an t-seist. Obair gu leor!

0:03:200:03:25

Uill, abair e! 'S airson seo,

0:03:250:03:28

cuiridh sinn ar gairdeanan a-mach mar seo 's togaidh sinn suas iad.

0:03:280:03:34

Obair gu leor!

0:03:340:03:35

Sin agad e! Agus sin agad danns na seist.

0:03:350:03:39

Nise cuiridh sinn an danns beag sin airson na seist ris a' cheol fhad 's a tha e fhathast nar n-inntinn!

0:03:390:03:45

Seo e a' tighinn ma-tha.

0:03:450:03:47

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:03:550:03:58

# Trang a' cur an taigh air doigh

0:03:580:04:02

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:04:020:04:06

# Obair gu leor. #

0:04:060:04:11

Math fhein!

0:04:110:04:13

Tha e agad nach eil! Nis' na gabhaibh dragh mur do chuimhnich sibh air a h-uile cail.

0:04:130:04:19

Gheibh sinn cothrom feuchainn air turas no dha fhathast

0:04:190:04:22

oir 's i an t-seist am pios san oran a chluinneas tu a-rithist agus a-rithist.

0:04:220:04:27

An-drasta ge-ta theid sinn air ais dhan chidsin - tha torr ri dheanamh ann an cidsin!

0:04:270:04:33

Tha biadh air a dheanamh anns a' chidsin.

0:04:330:04:34

Seall tha Raonaid a' cuideachadh a' mamaidh cur car dhen bhrot.

0:04:340:04:38

Agus seo a' piuthair Sarah a' cuideachadh mamaidh a' glanadh nan soithichean.

0:04:380:04:45

Am bi thusa sguabadh an lair coltach ri Sarah?

0:04:450:04:49

Agus a' suathadh a' bhuird?

0:04:500:04:53

'S nuair a tha an t-aodach air a nighe, feumaidh sinn a chur dhan bhascaid. Sin thu fhein, a Raonaid.

0:04:530:05:01

Agus nuair a bhitheas e tioram bi mamaidh ga iarnaigeadh.

0:05:010:05:07

Seall tha Sarah a' tionndaidh nan sconaichean le mamaidh,

0:05:070:05:11

feumaidh tu bhi gu math faiceallach. Mmm. Eum, eum.

0:05:110:05:16

Uill de mu dheidhinn barrachd ghluasadan fhaighinn dhan oran a-nise ma-tha!

0:05:160:05:21

Nise, 's e tha dhith oirnn na rudan eile a bhios tu a' deanamh sa chidsin.

0:05:210:05:26

Uill, am bi thusa a' cocaireachd no beicearachd?

0:05:260:05:29

Bi thu a' measgachadh rudan nach bi. Direach mar seo!

0:05:290:05:33

A' cur car dhen bhrot!

0:05:330:05:36

De eile? A' glanadh nan soithichean...

0:05:360:05:40

Agus a' sguabadh an lair.

0:05:410:05:45

Aon no dha eile ma-tha.

0:05:460:05:49

Nis ma tha am bord feumail air glanadh bidh thu...

0:05:490:05:53

a' suathadh a' bhuird!

0:05:530:05:56

De mu dheidhinn a' togail bascaid lan aodaich!

0:05:560:06:01

Agus bi thu cuideachd ag iarnaigeadh.

0:06:010:06:05

Sgoinneil fhein! Agus sin na gluasadan air fad.

0:06:060:06:10

A' cur car dhen bhrot! A' glanadh nan soithichean.

0:06:100:06:14

A' sguabadh an lair. A' suathadh a' bhuird!

0:06:140:06:19

A' togail bascaid lan aodaich! Agus ag iarnaigeadh.

0:06:190:06:24

Math fhein! Sin sinn ma-tha deiseil airson an orain mhoir!

0:06:260:06:30

An toiseach ge-ta seo cothrom eile feuchainn air an t-seist!

0:06:300:06:35

Bheil cuimhn' agad air an danns?

0:06:350:06:37

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:06:450:06:49

# Trang a' cur an taigh air doigh

0:06:490:06:52

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:06:520:06:56

# Obair gu leor. #

0:06:560:07:01

Sin agad e - tha e agaibh!

0:07:010:07:03

Agus chanainn g' eil sinn a-nis deiseil airson an t-oran slan a sheinn. Deanaibh deiseil!

0:07:030:07:09

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:07:220:07:27

# Trang a' cur an taigh air doigh

0:07:270:07:30

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:07:300:07:34

# Obair gu leor

0:07:340:07:37

# Tiugainn dhan a' chidsin far am bi sinn a' cocaireachd

0:07:370:07:41

# Measgaich na h-uighean Is cuir car dhen bhrot

0:07:410:07:45

# Tionndaidh na sgonaichean Is doirt an coire

0:07:450:07:48

# Crath am pana Biadh gu leor

0:07:480:07:52

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:07:520:07:56

# Trang a' cur an taigh air doigh

0:07:560:07:59

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:07:590:08:03

# Obair gu leor

0:08:030:08:07

# Tiugainn dhan a' chidsin far an nigh sinn na soitheachan

0:08:070:08:11

# Truinnsearan, bobhlaichean Cupain gu leor

0:08:110:08:15

# Suath an clobhd Le siabann is burn

0:08:150:08:18

# Tiormaich gach soitheach Is cuir iad air falbh

0:08:180:08:21

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:08:210:08:26

# Trang a' cur an taigh air doigh

0:08:260:08:28

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:08:280:08:32

# Obair gu leor

0:08:320:08:36

# Tiugainn dhan a' chidsin far an sguab sinn an lar

0:08:360:08:40

# Cleachd a' bhruis a-null 's a-nall

0:08:400:08:43

# Suath am bord Air ais 's air adhart

0:08:430:08:47

# Tha an cidsin glan gu leor

0:08:470:08:51

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:08:510:08:55

# Trang a' cur an taigh air doigh

0:08:550:08:58

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:08:580:09:02

# Obair gu leor

0:09:020:09:06

# Tiugainn dhan a chidsin la na nigheadaireachd

0:09:060:09:10

# Bascaid lan aodaich 'S iarann air bord

0:09:100:09:14

# Geansaidhean 's leintean 's tubhailtean shoithichean

0:09:140:09:17

# An nigheadaireachd air doigh!

0:09:170:09:21

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:09:210:09:25

# Trang a' cur an taigh air doigh

0:09:250:09:28

# Anns a' chidsin Anns a' chidsin

0:09:280:09:32

# Obair gu leor! #

0:09:320:09:39

Abair obair sa chidsin ma-tha!

0:09:460:09:49

Ach 's e tha math son a bhith a' Leum 's a' Danns!

0:09:490:09:52

'S bha sibhse direach air leth!

0:09:520:09:54

Sgoinneil fhein! 'S fhearr dhomhsa falbh ge-ta.

0:09:570:10:01

Gus an ath Leum 's Danns ma-tha, leigibh ur n-anail.

0:10:010:10:06

Download Subtitles

SRT

ASS