Episode 14 Leum is Danns


Episode 14

Similar Content

Browse content similar to Episode 14. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Dol Eoin.

0:00:220:00:24

Bheil sibh deiseil airson Leum's Danns?

0:00:240:00:26

Math fhein! Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:260:00:30

An toiseach gluasad no dha 'son ur cur ann an sunnd!

0:00:300:00:34

An toiseach, cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:340:00:38

Sin sibh, gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:380:00:42

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:420:00:48

Sin air ais suas gu h-ard mar chraoibh,

0:00:490:00:54

direach mar a bha sibh,

0:00:540:00:55

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:550:00:59

Sin e agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:00:590:01:03

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoth.

0:01:030:01:07

Gu aon taobh agus gun taobh eile 's a-rithist

0:01:070:01:12

Gu aon taobh agus gun taobh eile.

0:01:120:01:16

Sin e! Wow, 's math a rinn sibh!

0:01:160:01:20

Bheil sibh air ur doigh a-nis?

0:01:200:01:22

Tha. Sgoinneil fhein.

0:01:220:01:25

Uill saoillidh mi gu bheil sibh deiseil airson

0:01:250:01:27

beagan danns a-nis nach eil?

0:01:270:01:29

Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:290:01:33

Bheil sibh ag aithneachadh iad seo? Se...

0:01:380:01:42

se biastagan a th'unnta

0:01:420:01:44

agus tha an t-uabhas diofar sheorsaichean bhiastagan ann.

0:01:440:01:49

# Biastagan beaga, biastagan mor

0:01:490:01:52

# Biastagan dhen a h-uile seors'

0:01:520:01:56

# Biastagan fada, biastagan caol

0:01:560:02:00

# Biastagan rin lorg nar saoghal. #

0:02:000:02:03

Biastagan. Sin cuspair oran an latha 'n-diugh

0:02:060:02:09

agus sin agaibh seist an orain.

0:02:090:02:11

Ach de mu dheidhinn gluasadan?

0:02:110:02:14

Uill thoisich e le - biastagan beaga

0:02:140:02:17

Nach dean sinn sinn fhin beag an toiseach mar bhiastagan beag

0:02:170:02:21

Crub sios.

0:02:210:02:23

Tha sin math. Biastagan beaga

0:02:230:02:26

An uairsin - Biastagan mor

0:02:260:02:30

Leum a-nis mor le do ghairdeanan 's do chasan a-mach chun na cliathaich

0:02:300:02:36

mar leum rionnaig. Biastagan mor

0:02:360:02:39

Oh tha sibh math air leum.

0:02:390:02:42

'S as deidh sin tha an t-seist a' dol Biastagan dhen a h-uile seors'

0:02:420:02:47

De mu dheidhinn seo?

0:02:470:02:50

Biastagan dhen a h-uile seors'

0:02:500:02:54

Nis 's e an ath loidhne Biastagan fada

0:02:540:02:57

Uill nach dean sinn ar cuirp fada mar seo.

0:02:570:03:01

Biastagan fada

0:03:010:03:03

S na biastagan eile - Biastagan caol

0:03:030:03:07

Nach fheuch sinn air na biastagan caol mar seo?

0:03:070:03:11

Tha sin math nach eil! Biastagan caol

0:03:110:03:15

Agus an loidhne mu dheireadh - Biastagan rin lorg nar saoghal

0:03:150:03:19

Uill de an cumadh a th' air an saoghal?

0:03:190:03:23

Tha e cruinn nach eil?

0:03:230:03:25

A-reist nach dean sinn seo -

0:03:250:03:28

Biastagan rin lorg nar saoghal.

0:03:280:03:33

Agus sin agad na gluasadan airson na seist.

0:03:330:03:36

De mu dheidhinn fheuchainn le ceol a-nise,

0:03:360:03:39

bidh e nas fhearr buileach. Deiseil? Seo an ceol!

0:03:390:03:43

# Biastagan beaga, biastagan mor

0:03:480:03:52

# Biastagan dhen a h-uile seors'

0:03:520:03:55

# Biastagan fada, Biastagan caol

0:03:550:03:59

# Biastagan rin lorg nar saoghal. #

0:03:590:04:03

Nach ann agaibh a tha a' chuimhne mhath?

0:04:050:04:08

'S math a rinn sibh.

0:04:080:04:10

Nise 's i an t-seist am pairt dhen oran

0:04:100:04:13

a bhios sinn a' cluinntinn eadar gach rann,

0:04:130:04:15

's mar sin cluinnidh sinn e gu math tric

0:04:150:04:17

agus bidh cothrom agaibh feuchainn air na gluasadan ud tric.

0:04:170:04:22

Ach an-drasta nach teid sinn a dh'fhaicinn de na biastagan eile

0:04:220:04:26

ris an coinnich sinn an-diugh.

0:04:260:04:28

O wow seall air lion an damhan allaidh..

0:04:290:04:33

Abair torr chasan.

0:04:330:04:35

Seall air an dealan de alainn.

0:04:350:04:37

Agus sin an seilean. Tha na biastagan uile cho eadar-dhealaichte.

0:04:370:04:44

Na boiteagan fada agus seall air an t-seilcheag,

0:04:440:04:48

tha I cho sliobach le slige air a druim. Agus sin na daolagan,

0:04:480:04:53

saoghal annasach na biastagan.

0:04:530:04:55

Tha an t-uabhas diofar sheorsaichean bhiastagan ann nach eil.

0:04:550:04:59

Nis de mu dheidhinn gluasadan eile airson an orain.

0:04:590:05:02

An toiseach, de mu dheidhinn seilcheag?

0:05:020:05:06

Uill tha cuid de sheilcheagan le sligean ceangailte rin druim.

0:05:060:05:10

De mu dheidhinn a dheanamh mar seo

0:05:100:05:13

airson sealltainn gu bheil slige air an druim.

0:05:130:05:16

Sin sibh.

0:05:160:05:18

Dhomh fhin chan eil biastagan ann cho breagha

0:05:180:05:22

cho iongantach ri dealan-de,

0:05:220:05:25

len sgiathan alainn dathach.

0:05:250:05:27

Nach toir sinn a chreidsinn gur e dealan-de a th'annainn.

0:05:270:05:31

'S ma tha dealan de breagha,

0:05:310:05:34

chan eil biastag ann cho mi-chailear ri meanbh chuileag.

0:05:340:05:39

Na dh'fhairich sibhse meanbh- chuileag as t- samhradh?

0:05:390:05:42

Cuileag bheag a tha gad fhagail a' tachais as do chiall.

0:05:420:05:46

Siuthadaibh tachaisibh ur cinn.

0:05:460:05:48

Agus sin na gluasadan a bhios sinn a' deanamh airson an orain.

0:05:510:05:54

Seilcheag le slige.

0:05:540:05:57

An dealan-de breagha

0:05:570:06:00

Agus a' mheanbh-chuileag thachaiseach.

0:06:000:06:04

Uill a-nise cha mhor nach eil sinn deiseil airson an orain gu leir.

0:06:040:06:08

Tha mi an dochas gum bi cuimhn' agaibhs air na gluasadan,

0:06:080:06:11

co-dhiu gluasadan na seist.

0:06:110:06:13

'Eil sibh ag iarraidh a dhol tron t-seist

0:06:130:06:15

aon uair eile mus seinn sinn an t-oran air fad.

0:06:150:06:18

Seo e ma-tha, deanaibh deiseil.

0:06:180:06:21

# Biastagan beaga, biastagan mor

0:06:280:06:32

# Biastagan dhen a h-uile seors'

0:06:320:06:35

# Biastagan fada, biastagan caol

0:06:350:06:39

# Biastagan rin lorg nar saoghal. #

0:06:390:06:42

Sin sibh.

0:06:440:06:46

Saoilidh mi gu bheil sibh deiseil airson an orain againn, a bheil?

0:06:460:06:51

Seo e a' tighinn ma-tha. Oran nam biastagan!

0:06:510:06:54

# Biastagan beaga, biastagan mor

0:07:050:07:09

# biastagan dhen a h-uile seors'

0:07:090:07:13

# Biastagan fada, biastagan caol

0:07:130:07:17

# Biastagan ri'n lorg nar saoghal.

0:07:170:07:20

# Tha feadhainn a tha reamhair 's feadhainn a tha caol

0:07:220:07:25

# Tha feadhainn ann le taighean ceangailte rin druim

0:07:250:07:29

# Tha feadhainn a tha sleamhainn 's sliobach na do laimh

0:07:290:07:33

# Thoir suil fon an talamh an sin tha iad a' tamh

0:07:330:07:38

# Biastagan beaga, biastagan mor

0:07:380:07:42

# Biastagan dhen h-uile seors'

0:07:420:07:45

# Biastagan fada, biastagan caol

0:07:450:07:49

# Biastagan ri'n lorg nar saoghal

0:07:490:07:53

# Meanbh-chuileagan beaga A toirt oirnn bhi tachais

0:07:540:07:58

# Dealan-de cho breagha Sgiathan le torr dhathan

0:07:580:08:02

# Seilean-mil cho trang A deocadh air na sithean

0:08:020:08:05

# Seal an t-seilean spagach Na chadal anns an uinneag

0:08:050:08:11

# Biastagan beaga, biastagan mor

0:08:110:08:14

# Biastagan dhen a h-uile seors'

0:08:140:08:18

# Biastagan fada, biastagan caol

0:08:180:08:22

# Biastagan ri'n lorg nar saoghal

0:08:220:08:26

# Daolag bheag le spotan boiteag 's i cho fada

0:08:260:08:30

# An t-seilcheag le slige Agus lion an damhan-allaidh

0:08:300:08:34

# Tha biastagan le sgiathan 'S cuid le moran chasan

0:08:340:08:38

# Abair saoghal iongantach 's gach creutair ann na annas

0:08:380:08:43

# Biastagan beaga, biastagan mor

0:08:430:08:47

# Biastagan dhen a h-uile seors'

0:08:470:08:50

# Biastagan fada, biastagan caol

0:08:500:08:54

# Biastagan ri'n lorg nar saoghal

0:08:540:08:59

# Tha feadhainn a tha reamhair 's feadhainn a tha caol

0:08:590:09:03

# Tha feadhainn ann le taighean Ceangailte rin druim

0:09:030:09:06

# Tha feadhainn a tha sleamhainn 's sliobach na do laimh

0:09:060:09:10

# Thoir suil fon an talamh An sin tha iad a' tamh

0:09:100:09:15

# Biastagan beaga, biastagan mor

0:09:150:09:19

# Biastagan dhen a h-uile seors'

0:09:190:09:22

# Biastagan fada, biastagan caol

0:09:220:09:26

# Biastagan ri'n lorg nar saoghal

0:09:260:09:31

# Biastagan! #

0:09:310:09:33

Math dha riribh.

0:09:420:09:44

Saoilidh mi gun do chord e ribh, nach do chord?

0:09:440:09:47

Rinn sibh air leth math!

0:09:470:09:49

Sin sibh p' fhein.

0:09:510:09:53

Co dhiu tha an t-am againn falbh.

0:09:530:09:56

Feuch gun cuimhnich sibh a bhith deiseil son

0:09:560:09:58

Leum 's Danns an ath thuras

0:09:580:10:00

ach an-drasta leigibh ur n-anail.

0:10:000:10:04

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:190:10:22

Email [email protected]

0:10:220:10:25

Download Subtitles

SRT

ASS