Episode 15 Leum is Danns


Episode 15

Similar Content

Browse content similar to Episode 15. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Amanda.

0:00:220:00:25

De mar a tha sibh an-diugh?

0:00:250:00:27

Eil sibh deiseil airson beagan Leum's Danns?

0:00:270:00:30

Math dha-riribh.

0:00:300:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:37

Tiugainnibh ma-tha!

0:00:370:00:38

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:390:00:42

Sin sibh.

0:00:420:00:43

Air ur corra-biod agus ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:430:00:49

Nise, crub sios mar ball,

0:00:490:00:51

sios beag biodach.

0:00:510:00:53

Sin air ais suas ard mar chraoibh...

0:00:560:00:59

..direach mar a bha sibh,

0:01:000:01:02

ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:01:020:01:05

agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:050:01:08

Sin sibh.

0:01:080:01:10

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:100:01:14

Cumaibh a' dol.

0:01:150:01:17

Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:170:01:19

Sin e! Wow!

0:01:190:01:22

'S math a rinn sibh!

0:01:220:01:24

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis?

0:01:240:01:26

Tha? Math fhein.

0:01:260:01:29

Uill saoillidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:290:01:33

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:330:01:36

Bheil fhios agad de tha seo?

0:01:380:01:39

'S e. Seo agad sneachd.

0:01:390:01:42

Tha mise cinnteach gun caomh leibhse a bhi a' cluich a muigh

0:01:430:01:46

nuair a tha an sneachd a tuiteam mar seo.

0:01:460:01:49

Tha e a' coimhead gu math fuar nach eil?

0:01:490:01:51

Ach thabair g'eil e breagha cuideachd.

0:01:520:01:55

Ach de direach an rud as fhearr buileach

0:01:550:01:57

a dh' fhaodas tu a dheanamh 'san t-sneachd?

0:01:570:02:00

# Nuair a thuit am sneachd an-diugh

0:02:000:02:05

# Rinn sinn bodach sneachd a-muigh

0:02:050:02:09

# Putan guail agus stoc mhor thiugh

0:02:090:02:14

# Bodach cruinn le suilean dubh. #

0:02:140:02:19

Mar a chunnaic sibh tha oran an latha 'n-diugh

0:02:210:02:23

mu bhith a' deanamh bodach sneachd

0:02:230:02:25

agus chuala sibh an t-seist a tha gu bhith againn.

0:02:250:02:27

De mu dheidhinn gluasadan a chur rithe ma-tha!

0:02:270:02:30

Nise de bhiodh math?

0:02:300:02:32

Nuair a thuit an sneachd an-diugh.

0:02:330:02:36

Thoiribh an toiseach a chreidsinn gu bheil an sneachd a' tuiteam

0:02:360:02:39

direach mar seo.

0:02:390:02:41

Nuair a thuit an sneachd an-diugh.

0:02:410:02:44

Sin sibh.

0:02:440:02:46

'S as deidh sin -

0:02:460:02:47

rinn sinn bodach sneachd a-muigh.

0:02:470:02:50

A-nis gairdeanan a-mach 's danns gun a' chliathaich.

0:02:500:02:54

Rinn sinn bodach sneachd a-muigh.

0:02:540:02:57

Sin agad e.

0:02:570:02:59

De an ath rud ma-tha?

0:02:590:03:01

Putan guail agus stoc mhor thiugh.

0:03:010:03:05

Uill de mu dheidhinn gun dean sinn na putanan guail

0:03:050:03:08

suas air mionach a' bhodaich!

0:03:080:03:09

Sin sibh agus a-nis ur gairdeanan timcheall urh-amhachan

0:03:090:03:14

a' deanamh stoc timcheall air a cheann.

0:03:140:03:17

Putan guail agus stoc mhor thiugh.

0:03:170:03:20

Tha sibh a' deanamh math agus son na loidhne mu dheireadh dhen t-seist -

0:03:200:03:26

bodach cruinn le suilean dubh.

0:03:260:03:29

Uill de mu dheidhinn seo.

0:03:290:03:31

Bodach cruinn le suilean dubh.

0:03:310:03:35

Math fhein!

0:03:350:03:37

Uill sin gluasadan airson seist an latha 'n-diugh.

0:03:370:03:41

'Eil iad agaibh a-nis? Uill de mu dheidhinn fheuchainn ris a' cheol?

0:03:410:03:45

Deiseil ma-tha?

0:03:450:03:47

# Nuair a thuit an sneachd an-diugh

0:03:570:04:02

# Rinn sinn bodach sneachd a-muigh

0:04:020:04:06

# Putan guail agus stoc mhor thiugh

0:04:060:04:11

# Bodach cruinn le suilean dubh. #

0:04:110:04:16

Sin sibh! Sgoinneil!

0:04:220:04:24

Nise am bi cuimhn' agaibh air an siud?

0:04:240:04:28

Tha mi gle chinnteach gum bi.

0:04:280:04:30

Mar sin, cuimhnich nuair a chluinneas

0:04:300:04:33

tu an t-seist gum bi thu deiseil airson bodach sneachd a dheanamh!

0:04:330:04:36

Bidh sinn a' cluich na seist eadar gach rann dhen oran.

0:04:360:04:40

Uill nach till sinn chun t-sneachd a-nis

0:04:400:04:44

gus am faic sinn de eile a bhios a' tachairt nuair a tha sneachd ann.

0:04:440:04:48

Feumaidh sinn a bhi gu math faiceallach

0:04:500:04:53

nuair a tha e cuir an t-sneachd

0:04:530:04:54

oir faodaidh na rathaidean a bhi gu math sleamhainn.

0:04:540:04:59

Ach bithidh torr mor spors againn san t-sneachd cuideachd nach bi.

0:04:590:05:02

Seall orra a falbh air slaod...

0:05:020:05:05

..agus a skiiadh...

0:05:080:05:10

..ach an rud as fhearr buileach bhi a' deanamh bodach sneachda.

0:05:130:05:17

Seall tha iad a' deanamh ball mor cruinn son a chorp...

0:05:170:05:22

..agus a cuir suilean dubh air.

0:05:240:05:27

Bodach cruinn le suilean dubh.

0:05:280:05:30

Nise, a bheil beachdan eile agaibh airson gluasadan?

0:05:320:05:35

Gluasadan eile dhan bhodach sneachda!

0:05:350:05:39

Uill,

0:05:390:05:40

de mu dheidhinn seo son toiseachadh.

0:05:400:05:42

Bidh sinn a' deanamh ball mor cruinn

0:05:420:05:45

nuair a bhios sinn a' deanamh corp a' bhodaich shneachda.

0:05:450:05:48

Deanadh sibhse sibh fhein mar ball mor cruinn.

0:05:480:05:52

Sin sibh crubaibh sios.

0:05:520:05:55

'S bidh am bodach sneachd a' seasamh mor ard.

0:05:550:05:58

Seas a-nise ard mar am bodach sneachd.

0:05:580:06:01

Oh tha sibh math.

0:06:010:06:03

'S a-nise nach toir sinn air a' bhodach sneachd danns.

0:06:030:06:07

Siuthadaibh! Crathaibh sibh fhein agus toisichibh a' danns.

0:06:070:06:11

Sgoinneil fhein!

0:06:120:06:14

Tha sibh a-nis air na gluasadanair fad ionnsachadh son an orain!

0:06:140:06:18

# Nuair a thuit an sneachd an-diugh

0:06:270:06:32

# Rinn sinn bodach sneachd a-muigh

0:06:320:06:36

# Putan guail agus stoc mhor thiugh

0:06:360:06:41

# Bodach cruinn le suilean dubh. #

0:06:410:06:46

Math fhein.

0:06:490:06:51

Cuiridh sinn na gluasadan air fad comhladh a-nis.

0:06:510:06:54

Eil sibh deiseil airson an t-oran slan a dheanamh?

0:06:540:06:57

Tiugainnaibh a dheanamh bodach sneachd ma-tha...

0:06:570:07:00

# Nuair a thuit an sneachd an-diugh

0:07:140:07:19

# Rinn sinn bodach sneachd a-muigh

0:07:190:07:24

# Putan guail agus stoc mhor thiugh

0:07:240:07:28

# Bodach cruinn le suilean dubh

0:07:280:07:33

# Cuir thu fhein nad bhal mor cruinn

0:07:410:07:44

# Mar chorp mor bodach sneachd

0:07:440:07:47

# Roilig timcheall null 's a-nall Mar bala mor de shneachda

0:07:470:07:51

# Nuair a thuit an sneachd an diugh

0:07:510:07:55

# Rinn sinn bodach sneachd a muigh

0:07:550:08:00

# Putan guail agus stoc mor thiugh

0:08:000:08:05

# Bodach cruinn le suilean dubh

0:08:050:08:09

# Bodach sneachd na sheasamh ard

0:08:180:08:21

# Seas mar bodach sneachda

0:08:210:08:23

# Bodach sneachd na sheasamh ard

0:08:230:08:25

# Seas mar bodach sneachda

0:08:250:08:27

# Nuair a thuit an sneachd an diugh

0:08:270:08:31

# Rinn sinn bodach sneachd a muigh

0:08:310:08:36

# Putan guail agus stoc mor thiugh

0:08:360:08:41

# Bodach cruinn le suilean dubh

0:08:410:08:46

# Bodach sneachd a' danns air an lar

0:08:540:08:57

# Danns mar bodach sneachda

0:08:570:08:59

# Bodach sneachd a' danns air an lar

0:08:590:09:01

# Danns mar bodach sneachda

0:09:010:09:04

# Nuair a thuit an sneachd an diugh

0:09:040:09:08

# Rinn sinn bodach sneachd a muigh

0:09:080:09:12

# Putan guail agus stoc mor thiugh

0:09:120:09:17

# Bodach cruinn le suilean dubh. #

0:09:170:09:24

Oh bha sibh math nur bodaich sneachd an-diugh.

0:09:420:09:45

Na chord e ribh? Bha sibh direach miorbhaileach!

0:09:450:09:49

Direach air leth. Uill, tha an t-am againn falbh.

0:09:530:09:57

Feuch gun cuimhnich sibh a bhith deiseil

0:09:570:09:59

'son Leum's Danns an ath thuras.

0:09:590:10:01

An-drasta, leigibh ur n-anail.

0:10:010:10:04

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:180:10:21

E-mail [email protected]

0:10:210:10:24

Download Subtitles

SRT

ASS