Episode 16 Leum is Danns


Episode 16

Similar Content

Browse content similar to Episode 16. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Dol Eoin. Ciamar a tha sibh an-diugh?

0:00:220:00:26

Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns? Math dha-riribh.

0:00:260:00:30

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:300:00:35

Tuigainnibh ma tha! Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:350:00:40

Sin sibh. Ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:400:00:44

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:440:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh, direach mar a bha sibh,

0:00:510:00:56

ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:00:560:01:00

agus crathaibh ur corragan cuideachd. Sin sibh.

0:01:000:01:03

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:030:01:09

Cumaibh a' dol.

0:01:090:01:11

Beagan a bharrachd leumadaich. Sin e! Wow!

0:01:110:01:16

Bheil sibh a' faireachdainn subailte a-nis? Tha? Math fhein.

0:01:160:01:20

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:200:01:25

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:250:01:28

'S e togalach gu math mor a tha seo.

0:01:280:01:31

An e taigh a th' ann? Chan e.

0:01:310:01:34

Sin Mairi agus a mamaidh a' dol na bhroinn.

0:01:350:01:38

Seall tha iad a' putadh troilidh. Ach carson?

0:01:380:01:42

'S tha iad a' cur rudan dhan troilidh. Bheil e agaibh?

0:01:440:01:50

Tha sibh ceart. Tha iad anns a' bhuth airson rudan a cheannach.

0:01:500:01:54

# Bogsaichean, pacaidean

0:01:550:01:59

# Pocannan is pasganan

0:01:590:02:03

# Tilg dhan an troilidh iad

0:02:030:02:06

# 'S a-mach leat sios an tranns. #

0:02:060:02:09

Oh 's toil leam a bhith anns a' bhuth agus a' taghadh nan rudan a chuireas mi dhan troilidh.

0:02:110:02:17

Na bogsaichean 's na pacaidean direach mar a chuala sinn san t-seist.

0:02:170:02:21

Agus feumaidh sinn a- nise gluasadan a chur ris an t-seist.

0:02:210:02:25

Bheil cuimhn' agaibh ciamar a bha i a' dol?

0:02:250:02:27

Uill, thoisich i le... bogsaichean, pacaidean.

0:02:270:02:31

'S nach dean sinn mar seo airson nam bogsaichean 's nam pacaidean.

0:02:310:02:35

Sin sibh gu aon taobh agus an uairsin gun taobh eile.

0:02:350:02:40

Bogsaichean, pacaidean.

0:02:400:02:42

Agus 's i an ath loidhne pocannan is pasganan

0:02:420:02:46

Uill saoilidh mi gun cum sinn e simplidh agus gun dean sinn an aon rud a-rithist.

0:02:460:02:52

Pocannan is pasganan. Sin e!

0:02:520:02:55

'S as deidh sin 's e a th' againn tilg dhan an troilidh iad.

0:02:550:02:59

Nach dean sinn sin fhein. Cuiridh sinn na tha sin dhan troilidh.

0:02:590:03:04

Deanaibh sin comhla rium. Tilg dhan an troilidh iad.

0:03:040:03:08

Sin e agus 's i loidhne mu dheireadh na seist...

0:03:080:03:12

's a-mach leat sios an tranns.

0:03:120:03:15

De dh'fhaodadh sinn a dheanamh airson seo?

0:03:150:03:18

'S e deagh ghluasad a bhiodh an sin. Bheir sinn a chreidsinn g'eil sinn a' bruthadh na troilidh.

0:03:180:03:25

'S a-mach leat sios an tranns.

0:03:250:03:27

Agus sin na gluasadan airson na seist. Tha e agaibh nach eil!

0:03:270:03:32

An duil a bheil sibh deiseil airson fheuchainn ris a' cheol a-nis?

0:03:320:03:36

Ceart ma-tha.

0:03:360:03:37

# Bogsaichean, pacaidean Pocannan is pasganan

0:03:420:03:48

# Tilg dhan an troilidh iad 'S a-mach leat sios an tranns. #

0:03:480:03:56

Sgoinneil! Nise cluinnidh sinn an t-seist gu math tric tron oran.

0:03:580:04:03

'S mar sin gheibh sinn cothrom feuchainn air na gluasadan a- rithist 's a- rithist.

0:04:030:04:09

An-drasta tillidh sin dhan bhuth gus faicinn de eile a tha dol.

0:04:090:04:14

Cuid de rudan air sgeilpichean ard.

0:04:140:04:17

Agus tha cuid de rudan eile air sgeilpichean iosal.

0:04:190:04:23

Tha torr rudan ri cheannachd. Nam measg, ubhlan.

0:04:230:04:28

'S de eile a-nis? De mu dheidhinn siampu?

0:04:310:04:35

Agus toothpaste

0:04:350:04:37

agus sios an tranns leis an troilidh.

0:04:370:04:41

Agus nuair a tha a h-uile cail agad tha an t-am paigheadh air an son.

0:04:410:04:47

Agus na pocannan a lionadh.

0:04:470:04:49

'S e aite gu math trang a th'anns a' bhuth nach e?

0:04:580:05:01

Torr rudan ri fhaicinn 's ri cheannach.

0:05:010:05:04

Uill de a-nise mu dheidhinn tuilleadh ghluasadan fhaighinn airson a' chorr dhen oran.

0:05:040:05:09

Nuair a tha thu ann am buth mhor tha cuid dhe na rudan a bhios tu a' ceannach shuas air sgeilpichean ard

0:05:090:05:14

agus cuid eile air sgeilpichean iosal.

0:05:140:05:17

Sin suas gu h-ard an toiseach son nam briosgaidean

0:05:170:05:21

agus an uairsin sios gu na sgeilpichean gu h-iosal airson bainne.

0:05:210:05:25

Nis' a bharrachd air biadh bidh sinn a' ceannach rudan eile.

0:05:250:05:29

Rudan mar siampu. Oh bhiodh sin math airson gluasad.

0:05:290:05:34

Seo mar a bhios sinn a' deanamh nuair a bhios sinn a' nighe ar cinn le siampu nach e? Feuch sibhse e.

0:05:340:05:40

Tha sibh a' deanamh math! Nise de mu dheidhinn aon ghluasad eile.

0:05:420:05:47

De mu dheidhinn seo.

0:05:470:05:49

As deidh dhuinn an stuth a cheannach feumaidh sinn na pocannan a lionadh

0:05:490:05:54

agus an cuir dhan char. Direach mar seo.

0:05:540:05:57

Agus sin agad na gluasadan air fad airson an orain.

0:05:570:06:01

An toiseach, suas gu na sgeilpichean gu h-ard

0:06:010:06:05

agus sios gu na sgeilpichean gu h-iosal.

0:06:050:06:08

A' nighe ur falt leis an t-siampu.

0:06:080:06:11

'S mu dheireadh a' lionadh nam pocannan agus gan cur dhan char.

0:06:110:06:15

Sin agad e. Tha sinn deiseil airson an t-oran slan a dheanamh a-nis.

0:06:150:06:20

Ach mus teid sinn thuige nach teid sinn tron t- seist aon uair eile. Deiseil ma-tha?

0:06:200:06:26

# Bogsaichean, pacaidean Pocannan is pasganan

0:06:290:06:36

# Tilg dhan an troilidh iad 'S a-mach leat sios an tranns. #

0:06:360:06:44

Sin sibh p' fhein! Tha sinn deiseil airson a h-uile cail a chur ri cheile agus an t-oran slan a sheinn.

0:06:450:06:52

Deanabh deiseil a dhol dhan bhuth!

0:06:520:06:55

# Bogsaichean, pacaidean Pocannan is pasganan

0:07:040:07:12

# Tilg dhan an troilidh iad 'S a-mach leat sios an tranns

0:07:120:07:18

# Ruig suas gu h-ard son briosgaidean

0:07:210:07:25

# Sios a-nis son ceic

0:07:250:07:28

# Bainne agus siucar

0:07:280:07:32

# A chuireas sinn dhan teatha

0:07:320:07:36

# Bogsaichean, pacaidean Pocannan is pasganan

0:07:360:07:43

# Tilg dhan an troilidh iad 'S a-mach leat sios an tranns

0:07:430:07:50

# Na diochuimhnich nis an t-aran

0:07:520:07:56

# Ubhlan agus hama

0:07:560:07:59

# Bhios agad na do bhocsa

0:07:590:08:03

# Anns an sgoil a h-uile latha

0:08:030:08:07

# Bogsaichean, pacaidean Pocannan is pasganan

0:08:070:08:14

# Tilg dhan an troilidh iad 'S a-mach leat sios an tranns

0:08:140:08:22

# Ceannaichidh sinn siampu Chuireas gleansa nar falt

0:08:240:08:30

# 's toothpaste son ar fiaclan

0:08:300:08:34

# 's ni sinn gaire bhreagha gheal

0:08:340:08:38

# Bogsaichean, pacaidean Pocannan is pasganan

0:08:380:08:46

# Tilg dhan an troilidh iad 'S a-mach leat sios an tranns

0:08:460:08:53

# Tha ar troilidh loma-lan An t-am a-nis son paigheadh

0:08:550:09:02

# Lionaidh sinn na pocannan 'S cuiridh sinn iad dhan char

0:09:020:09:10

# Bogsaichean, pacaidean Pocannan is pasganan

0:09:100:09:17

# Tilg dhan an troilidh iad 'S a-mach leat sios an tranns

0:09:170:09:25

# Tilg dhan an troilidh iad 'S a-mach leat sios an tranns. #

0:09:250:09:32

Oh bha siud math nach robh.

0:09:420:09:45

-Bha sibh math le na troilidhean agaibh an diugh.

-Yay!

0:09:450:09:49

Tha sibh airidh air! Math dha-riribh.

0:09:490:09:52

Siud sinn deiseil a leum 's a danns an- diugh.

0:09:520:09:55

Nach tig sibh air ais comhla rinn an ath thuras airson an tuilleadh.

0:09:550:09:59

An-drasta ge-ta leigibh ur n-anail.

0:09:590:10:02

Download Subtitles

SRT

ASS