Episode 17 Leum is Danns


Episode 17

Similar Content

Browse content similar to Episode 17. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Amanda.

0:00:220:00:24

'Eil sibh deiseil airson Leum's Danns?

0:00:240:00:28

Math fhein!

0:00:280:00:30

Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:300:00:32

Ach an toiseach gluasad no dha son ur cur ann an sunnd!

0:00:320:00:36

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:360:00:39

Sin sibh.

0:00:390:00:41

Gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:410:00:44

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:440:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh.

0:00:500:00:55

Direach mar a bha sibh, ach an turas-sa le ur gairdeanan

0:00:550:00:59

sgapte mar gheugan.

0:00:590:01:01

Sin e agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:010:01:04

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoith.

0:01:050:01:09

Gu aon taobh agus gun taobh eile,

0:01:090:01:13

's a-rithist, Gu aon taobh agus gun taobh eile!

0:01:130:01:18

Sin e!

0:01:180:01:20

Wow 's math a rinn sibh!

0:01:200:01:23

'Eil sibh air ur doigh a-nis?

0:01:230:01:26

Tha?

0:01:260:01:27

Sgoinneil fhein.

0:01:270:01:29

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson

0:01:290:01:31

beagan danns a-nise, nach eil?

0:01:310:01:33

Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:330:01:38

Abair togalach mor.

0:01:390:01:41

Saoil cait' a bheil a h-uile duine a' dol?

0:01:410:01:43

Seo agad am port-adhair.

0:01:430:01:46

Far am bi pleanaichean a' tighinn agus a' falbh.

0:01:460:01:49

# Tha sinn a' falbh air pleana

0:01:490:01:51

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:01:510:01:54

# A h-uile duine Comhla ri cheile

0:01:540:01:57

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:01:570:01:59

# Ard Ard Ard. #

0:01:590:02:04

'S e aite gu math trang a th'ann am port adhair nach e?

0:02:040:02:08

Mar sin cuspair uabhasach math airson oran Leum is Danns an-diugh.

0:02:080:02:13

Nach fheuch sinn an-drasta ri gluasadan a dheanamh

0:02:130:02:16

a bhiodh freagarrach airson na seist a chuala sinn.

0:02:160:02:19

De nis mar a thoisich i?

0:02:190:02:21

Tha sinn a' falbh air pleana.

0:02:210:02:24

Uill toisichidh sinn le danns beag son deanamh deiseil

0:02:240:02:28

Tha sinn a' falbh air pleana

0:02:280:02:31

Agus son an ath loidhne -

0:02:310:02:33

Suas Suas Suas dha na speuran

0:02:330:02:36

Nach toir sinn a chreidsinn gur e pleanaichean a th' annainn.

0:02:360:02:40

Cuir do lamhan a-mach mar seo. Sin sibh.

0:02:400:02:43

Wow! Abair pleana!

0:02:430:02:45

Suas Suas Suas dha na speuran,

0:02:450:02:49

'S as deidh sin tha an seist a' dol -

0:02:490:02:51

A h-uile duine comhla ri cheile

0:02:510:02:54

Suas Suas Suas dha na speuran

0:02:540:02:56

Agus son sin nach eil cho math dhuinn cumail a' dol mar pleana.

0:02:560:03:00

A h-uile duine comhla ri cheile

0:03:000:03:03

Suas Suas Suas dha na speuran

0:03:030:03:06

Nise 's i an loidhne mu dheireadh dhen t-seist Ard Ard Ard

0:03:060:03:11

'S ma tha sinn a' dol buileach ard nach fhaod sinn seo a shealltainn

0:03:110:03:15

le bhith deanamh seo le ar lamhan.

0:03:150:03:17

Ard Ard Ard

0:03:170:03:21

Agus sin na gluasadan airson na seist.

0:03:210:03:23

A bheil sibh a' faireachdainn

0:03:230:03:25

deiseil airson fheuchainn leis a' cheol a-nis? Tha.

0:03:250:03:28

Gle mhath.

0:03:280:03:29

Tiugainnibh ma-tha.

0:03:290:03:31

# Tha sinn a' falbh air pleana

0:03:350:03:37

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:03:370:03:40

# A h-uile duine Comhla ri cheile

0:03:400:03:43

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:03:430:03:46

# Ard Ard Ard. #

0:03:460:03:51

Oh, tha sibh a' deanamh math dha-riribh.

0:03:530:03:56

Agus bidh cothrom agaibh a bhith siubhal mar pleana gach uair a

0:03:560:04:00

chluinneas sibh an t-seist.

0:04:000:04:02

Sin eadar gach rann san oran.

0:04:020:04:04

An-drasta ge-ta nach till sinn gun a' phort adhair

0:04:040:04:07

gus faicinn de eile a tha a' dol!

0:04:070:04:09

Seo pleana a' tighinn gu talamh.

0:04:100:04:12

Daoine a' tighinn.

0:04:160:04:18

Ach an duil co as a thainig iad?

0:04:180:04:21

Sin na bagannan aca.

0:04:210:04:23

Agus sin agad na daoine a' falbh.

0:04:250:04:28

Ach cai' l iad a' dol?

0:04:280:04:31

Sin am pleana a' fagail a' phuirt-adhair.

0:04:340:04:38

Suas suas suas dha na speuran.

0:04:380:04:42

Oh an duil caite a bheil iad a' dol?

0:04:440:04:46

Nise de mu dheidhinn gluasadan airson a' chorr dhen oran againn.

0:04:460:04:51

Uill tha moran dhaoine sa phort adhair nach eil?

0:04:510:04:54

"Daoine ri tighinn 's daoine ri falbh".

0:04:540:04:57

'S nach fhaodadh sinn an toiseach toirt a chreidsinn

0:04:570:05:00

gur e pleana a' tha tighinn gu talamh a th' annainn.

0:05:000:05:02

direach mar seo 's a' falbh a-nise Sin agad e!

0:05:020:05:07

Tha e gu math sgith ort a bhith siubhal, nach eil?

0:05:070:05:11

Am bi duine san teaghlach agads a' tuiteam nan cadal nuair

0:05:110:05:14

a bhios sibh a' siubhal?

0:05:140:05:15

Bidh mise uaireannan!

0:05:150:05:17

Co eile san teaghlach agaibhse a bhios na chadal?

0:05:170:05:20

An e dadaidh?

0:05:200:05:22

Cuiridh mi geall gur e!

0:05:220:05:24

Oh bhiodh sin math mar ghluasad!

0:05:240:05:27

Ach chan fhaod sinn a bhith nar cadal

0:05:280:05:31

'son uine ro fhada oir bidh iad ag

0:05:310:05:32

eigheachd oirnne direach mus bi againn ri dhol air bord a' phleana.

0:05:320:05:36

Sin gluasad eile.

0:05:360:05:38

'S fhearr dhuinn eisdeachd, direach mar seo.

0:05:380:05:41

Seo a-nis, am bi cuimhn' agaibh air a h-uile cail a tha sin?

0:05:410:05:46

Pleana ri tighinn sios air an raon-laighe

0:05:460:05:49

agus pleana a' fagail a' phuirt adhair.

0:05:490:05:52

Dadaidh na chadal 's co aig a tha fios nach bi srann aige!

0:05:520:05:56

Agus ag eisdeachd ri luchd-obrach a' phuirt-adhair ag eigheachd oirnn.

0:05:560:06:01

Sin sibh ma-tha.

0:06:010:06:03

Saoil a bheil na gluasadan gu leir againn air ionnsachadh a-nis?

0:06:030:06:07

A bheil sibh deiseil airson an orain shlain? Tha?

0:06:070:06:11

Gle mhath.

0:06:110:06:12

'S fhearr dhuinn ge-ta an t-seist a chluinntinn aon uair eile mus

0:06:120:06:16

toisich sinn.

0:06:160:06:17

Ceart ma-tha!

0:06:170:06:18

# Tha sinn a' falbh air pleana

0:06:220:06:25

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:06:250:06:28

# A h-uile duine Comhla ri cheile

0:06:280:06:30

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:06:300:06:33

# Ard Ard Ard. #

0:06:330:06:38

A bheil a h-uile cail agaibh a-nis, tha sibh a' deanamh uabhasach math.

0:06:420:06:46

Faodaidh sibh a bhith nur paidhleat

0:06:460:06:48

air pleana sam bith a dh'fhalbhas leamsa!

0:06:480:06:51

Tiugainnibh ma-tha 's sinn dol a shiubhal

0:06:510:06:53

suas, suas, suas dha na speuran!

0:06:530:06:56

# Tha sinn a' falbh air pleana

0:07:060:07:09

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:07:090:07:12

# A h-uile duine Comhla ri cheile

0:07:120:07:15

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:07:150:07:17

# Ard Ard Ard

0:07:170:07:22

# Anns a' Phort Adhair seo

0:07:220:07:25

# An-drasta

0:07:250:07:26

# Daoine ri tighinn Daoine ri falbh

0:07:260:07:29

# Daoine nan cabhaig

0:07:290:07:31

# A' cur nan caran

0:07:310:07:32

# Esan na chadal 'S a bhaga fo cheann

0:07:320:07:37

# Tha sinn a' falbh air pleana

0:07:370:07:40

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:07:400:07:43

# A h-uile duine Comhla ri cheile

0:07:430:07:45

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:07:450:07:48

# Ard Ard Ard

0:07:480:07:53

# Tha sinn a' falbh air pleana

0:07:530:07:56

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:07:560:07:59

# A h-uile duine Comhla ri cheile

0:07:590:08:01

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:08:010:08:04

# Ard Ard Ard

0:08:040:08:09

# Anns a' Phort Adhair seo

0:08:090:08:12

# An-drasta Daoine ri tighinn Daoine ri falbh

0:08:120:08:16

# Co as a thainig 'ad Ca'il iad a' dol?

0:08:160:08:19

# Steornabhagh Lunnainn No 'n ann a New York?

0:08:190:08:23

# Tha sinn a' falbh air pleana

0:08:230:08:27

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:08:270:08:29

# A h-uile duine Comhla ri cheile

0:08:290:08:32

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:08:320:08:35

# Ard Ard Ard

0:08:350:08:39

# Tha sinn a' falbh air pleana

0:08:390:08:43

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:08:430:08:45

# A h-uile duine Comhla ri cheile

0:08:450:08:48

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:08:480:08:50

# Ard Ard Ard

0:08:500:08:55

# Anns a' Phort Adhair seo

0:08:550:08:58

# An-drasta Daoine ri tighinn Daoine ri falbh

0:08:580:09:02

# Cluinn a-nis 'S iad ag eigheachd oirnne

0:09:020:09:05

# Feumaidh sinn a-nis' a dhol air bord

0:09:050:09:11

# Tha sinn a' falbh air pleana

0:09:110:09:13

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:09:130:09:16

# A h-uile duine Comhla ri cheile

0:09:160:09:19

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:09:190:09:21

# Ard Ard Ard

0:09:210:09:26

# Suas Suas Suas dha na speuran

0:09:270:09:29

# Ard Ard Ard. #

0:09:290:09:37

Bha siud math nach robh?

0:09:450:09:47

Tha e follaiseach gun do chord e ribh.

0:09:470:09:53

Tha sibh airidh air.

0:09:530:09:55

Uill, siud agaibh Leum is Danns airson latha eile.

0:09:550:09:58

An cuimhnich sibh a thighinn air ais comhla rinn an ath thuras?

0:09:580:10:02

Ma tha mi an duil!

0:10:020:10:03

An-drasta ge-ta.

0:10:030:10:05

Leigibh ur n-anail.

0:10:050:10:06

Download Subtitles

SRT

ASS