Episode 18 Leum is Danns


Episode 18

Similar Content

Browse content similar to Episode 18. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Dol Eoin. Ciamar a tha sibh an-diugh?

0:00:220:00:26

Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns? Math dha-riribh.

0:00:260:00:30

An toiseach ge-ta beagan gluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:300:00:35

Tuigainnibh ma tha! Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:350:00:40

Sin sibh. Ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:400:00:45

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:450:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh.

0:00:500:00:54

Direach mar a bha sibh, ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:00:540:00:59

agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:00:590:01:02

Sin sibh. 'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:020:01:08

Cumaibh a' dol. Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:100:01:13

Sin e! Wow!

0:01:130:01:16

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. Tha? Math fhein.

0:01:160:01:20

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:200:01:25

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:250:01:28

Nach eil na daoine seo a' coimhead trang.

0:01:280:01:31

Ach a bheil fhios agad de tha iad a' deanamh?

0:01:310:01:35

Bheil e agad? Tha sin ceart. Tha iad a' togail taigh!

0:01:350:01:42

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:01:420:01:46

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:01:460:01:50

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:01:520:01:56

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh. #

0:01:560:02:00

Tha obair mhor ann a bhith a' togail taigh nach eil!

0:02:060:02:09

'S tha a h- uile duine cho trang. Uill sin agad seist an orain,

0:02:090:02:13

ach de mu dheidhinn gluasadan freagarrach a lorg a-nise?

0:02:130:02:17

Nise ciamar a bha e a' dol a-rithist? 'S e a' chiad loidhne... suas, suas na blocaichean.

0:02:170:02:22

De mu dheidhinn seo? Tog suas na blocaichean.

0:02:220:02:26

Bhiodh sin math. Suas, suas na blocaichean.

0:02:260:02:30

'S an uairsin... le spaid is le saimeant.

0:02:300:02:34

Uill bidh thu a' cladhach le spaid, direach mar seo.

0:02:340:02:37

Siuthadaibh cladhaich comhla rium. Le spaid is le saimeant.

0:02:370:02:42

Math dha-riribh. 'S as deidh sin - brag brag ord is fiodh.

0:02:420:02:47

Uill tha sin furasta.

0:02:470:02:49

Seo na bhios tu a' deanamh le ord nach e. Brag brag ord is fiodh.

0:02:490:02:55

Agus an loidhne mu dheireadh dhen t-seist...togaidh sinn an taigh.

0:02:550:03:00

Uill de mu dheidhinn seo a dheanamh le ur lamhan son togail.

0:03:000:03:04

Togaidh sinn an taigh.

0:03:040:03:06

Gle mhath! Agus sin agad na gluasadan air fad airson na seist!

0:03:060:03:10

Nach fheuch sinn iad leis a' cheol a-nise!

0:03:100:03:13

Bhiodh sin math nach biodh. Bheil sibh deiseil?

0:03:130:03:16

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:03:210:03:25

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:03:250:03:30

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:03:310:03:35

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh. #

0:03:350:03:41

Sgoinneil fhein. 'S math a rinn sibh! Bheil na gluasadan agaibh?

0:03:410:03:45

Uill na gabhaibh cus dragh mur eil.

0:03:450:03:48

'S i an t-seist am priomh phairt den oran,

0:03:480:03:51

's leis an sin cluinnidh sibh a-rithist agus a- rithist i tron phrogram.

0:03:510:03:56

Mar sin, bidh cothroman gu leor agaibh fhathast na gluasadan ionnsachadh.

0:03:560:03:59

An-drasta ge-ta, suil eile air na tha a' dol nuair a bhios tu a' togail taigh!

0:03:590:04:04

Uill tha torr diofar innealan a dhith airson taigh a thogail nach eil?

0:04:060:04:12

Agus feumaidh an luchd obrach a bhith gu math laidir.

0:04:160:04:20

Seo agad an soar. Bidh esan ag obair le fiodh 's e ga ghearradh le sabh.

0:04:230:04:30

Agus mu sheallas tu shuas gu h-ard shuas os do chionn

0:04:340:04:39

chi thu daoine ag obair air mullach an taighe.

0:04:390:04:42

Tha iad a' cur sgleat air airson an taigh a dhion.

0:04:440:04:48

'S iad a tha trang nach eil?

0:04:520:04:55

Uill de mu dheidhinn gluasadan eile a lorg airson an orain againn a-nise ma-tha.

0:04:550:05:01

Tha torr diofar obraichean an luib togail taigh nach eil, agus torr diofar dhaoine ga dheanamh.

0:05:010:05:07

Ach son na daoine sin fhaicinn feumaidh tu a bhith a' coimhead air an son, direach mar seo.

0:05:070:05:13

Agus 's docha gum faic thu iad 's iad ag obair cho trang!

0:05:140:05:18

Co a chi sinn an toiseach ma-tha?

0:05:180:05:21

De mu dheidhinn an clachair 's e cho laidir 's cho mor a' togail nam blocaichean.

0:05:210:05:27

Siuthadaibh seall cho laidir 's a tha thu. Clachair mor laidir! Sin agad e.

0:05:270:05:34

Co eile a bhios ann? De mu dheidhinn an t-saoir?

0:05:340:05:38

Nise bidh esan ag obair le fiodh 's e ga ghearradh le sabh direach mar seo.

0:05:380:05:43

Siuthad gearr am fiodh leis an t-sabh. Math fhein!

0:05:440:05:48

Nise de eile a chi sinn! De mu dheidhinn mullach an taighe?!

0:05:480:05:53

Bidh daoine ag obair an sin, 's a' cur sgleat air.

0:05:530:05:56

De mu dheidhinn seo airson mullach an taighe. Sin agad e!

0:05:560:06:01

'S gu dearbha sin agad na gluasadan air fad.

0:06:010:06:04

A' toirt suil air co a chi sinn. An clachair laidir mor.

0:06:040:06:10

An saor 's e ag gearradh an fhiodh le sabh.

0:06:100:06:14

Agus mullach an taighe. Math fhein.

0:06:140:06:17

Tha iad agaibh saoilidh mi! Tha sinn deiseil airson Leum is Danns!

0:06:170:06:22

Ach an toiseach nach teid sinn tron t-seist aon uair eile. Deanaibh deiseil!

0:06:220:06:28

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:06:330:06:37

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:06:370:06:41

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:06:430:06:47

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh. #

0:06:470:06:52

Nach sibh a rinn math! Chan eil air fhagail a-nise ach an taigh a thogail agus an t-oran air fad a sheinn!

0:06:520:06:58

Deiseil a thogail ma-tha?

0:06:580:07:01

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:07:140:07:19

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:07:190:07:24

# Seall air a' chlachair cho laidir is cho mor

0:07:240:07:29

# Togaidh e na blocaichean gan togail aon air aon

0:07:290:07:34

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:07:340:07:38

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:07:380:07:43

# Seall air an saor le sabh is tairnean mor

0:07:440:07:48

# Togail ballaichean is dorsan le brag is fuaim gu leor

0:07:480:07:53

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:07:530:07:58

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:07:580:08:03

# Seall suas gu h-ard shuas os do chionn

0:08:030:08:07

# Tha fear an sin cur sgleat airson an taigh a dhion

0:08:070:08:13

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:08:130:08:17

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:08:170:08:22

# Seall air a' chlachair cho laidir is cho mor

0:08:220:08:27

# Togaidh e na blocaichean gan togail aon air aon

0:08:270:08:32

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:08:320:08:36

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:08:360:08:41

# Seall air an saor le sabh is tairnean mor

0:08:410:08:45

# Togail ballaichean is dorsan le brag is fuaim gu leor

0:08:450:08:51

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:08:510:08:56

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:08:560:09:01

# Seall suas gu h-ard shuas os do chionn

0:09:010:09:05

# Tha fear an sin cur sgleat airson an taigh a dhion

0:09:050:09:11

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:09:110:09:15

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:09:150:09:20

# Suas suas na blocaichean le spaid is le saimeant

0:09:260:09:31

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh

0:09:310:09:35

# Brag brag ord is fiodh togaidh sinn an taigh. #

0:09:350:09:39

Uill nach robh sin math! Se obair trang a th' ann a bhith a' togail taigh!

0:09:470:09:52

'S bha sibh pein direach air leth!

0:09:520:09:55

Yay!

0:09:550:09:57

Sin sibh! Uill tha an t-am dhuinn falbh.

0:09:570:10:01

Chun an ath Leum is Danns ma-tha, leigibh ur n-anail.

0:10:010:10:05

Download Subtitles

SRT

ASS