Episode 19 Leum is Danns


Episode 19

Similar Content

Browse content similar to Episode 19. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Amanda. 'Eil sibh deiseil airson Leum 's Danns?

0:00:220:00:27

Math fhein! Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:270:00:31

Ach an toiseach gluasad no dha son ur cur ann an sunnd!

0:00:310:00:36

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:360:00:39

Sin sibh. Gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:390:00:44

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:440:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh. Direach mar a bha sibh,

0:00:500:00:56

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan. Sin e.

0:00:560:01:01

Agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:010:01:03

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoth.

0:01:050:01:09

Gu aon taobh agus gun taobh eile. 'S a-rithist, gu aon taobh

0:01:090:01:16

agus gun taobh eile! Sin e.

0:01:160:01:20

Wow, 's math a rinn sibh! 'Eil sibh air ur doigh a-nis. Tha?

0:01:200:01:27

Sgoinneil fhein.

0:01:270:01:28

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns

0:01:280:01:32

a-nise, nach eil? Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:320:01:37

Bheil sibh ag aithneachadh cait' a bheil a' chlann seo?

0:01:390:01:42

Na h-innealan aca?

0:01:420:01:43

Tha iad gu math trang.

0:01:430:01:46

Na sitheanan alainn?

0:01:460:01:48

An garradh!

0:01:480:01:50

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:01:500:01:54

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:01:540:01:59

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:01:590:02:04

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid. #

0:02:040:02:08

Oh is toil leamsa a bhith sa gharradh. A' ghrian a' dearrsadh 's

0:02:080:02:11

e cho blath agus boidheach! Sin ma-tha seist an orain again ach de

0:02:110:02:16

na gluasadan a bhiodh math comhla ris?

0:02:160:02:20

Uill ciamar a tha e a' toiseachadh. Tiugainn dhan a' gharradh.

0:02:200:02:24

Uill tha sin furasta gu leor.

0:02:240:02:26

De bhios tu a' deanamh mar is trice le do ghairdean nuair

0:02:260:02:29

a tha thu ag radh 'tiugainn'.

0:02:290:02:31

Tha sin ceart tha thu a' deanamh seo -

0:02:310:02:33

Tiugainn dhan a' gharradh. Agus 's i an ath loidhne -

0:02:330:02:38

Am measg nan sithean alainn

0:02:380:02:40

Oh tha na sitheanan a' cordadh rium cho mor 's iad cho

0:02:410:02:44

boidheach air do bheulaibh! De mu dheidhinn gun dean sinn seo?

0:02:440:02:48

Am measg nan sithean alainn. Tha sinn an uairsin air ais gu -

0:02:480:02:52

Tiugainn dhan a' gharradh.

0:02:520:02:54

'S leis an sin nach dean sinn an dearbh ghluasad a bh'

0:02:540:02:57

again aig an toiseach a-rithist.

0:02:570:02:59

Bheil cuimhn' agaibh? Sin agad e! Tiugainn dhan a' gharradh.

0:02:590:03:04

Gle mhath! Tha sibh a' deanamh math. Agus airson na loidhne

0:03:040:03:09

mu dheireadh - Le do racan is do spaid.

0:03:090:03:12

Uill, sin agad cuid de na h-innlealan a tha gu feum sa gharradh.

0:03:120:03:16

Ach de a ni thu leis an fheadhainn sin? UIll le racan -

0:03:160:03:20

bidh thu a' racadh an fheoir. Agus le spaid?

0:03:200:03:25

Tha sin ceart bidh thu a' cladhadh. Le do racan is do spaid.

0:03:250:03:32

Agus sin agad na gluasadan airson na seist ma-tha!

0:03:320:03:36

Agus bidh sinn ga sheinn da thuras.

0:03:360:03:38

Nach fheuch sinn e a-nise leis a' cheol.

0:03:380:03:41

Deanaibh deiseil ma-tha!

0:03:410:03:43

# Tiugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:03:480:03:52

# Tiugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid.

0:03:520:03:57

# Tiugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:03:570:04:01

# Tiugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid. #

0:04:010:04:06

Sin sibh pein! Bheil e agaibh? An ire mhath?

0:04:060:04:11

Mur eil buileach fhathast na gabh dragh.

0:04:110:04:14

Bidh cothroman gu leor ann fhathast leis gur e an seist

0:04:140:04:17

am priomh phairt den oran.

0:04:170:04:19

Air ais an-drasta ge-ta son an tuilleadh fhaighinn

0:04:190:04:22

a-mach mun gharradh!

0:04:220:04:24

Uill airson toirt air rudan fas feumaidh tu siol a chur dhan talamh.

0:04:270:04:32

'S an uairsin le teas bhon ghrein agus cuideachd uisge

0:04:320:04:37

fasaidh an glasraich 's na sitheanan.

0:04:370:04:39

Abair sitheanan alainn.

0:04:390:04:44

'S nuair a bhios an obair deante

0:04:440:04:47

suidh an uairsin a' gabhail na grein'.

0:04:470:04:51

Uill ged a tha an garradh na aite son gabhail air do shocair

0:04:550:04:58

uaireannan, tha an t-uabhas diofar obraichean ann son cuisean

0:04:580:05:02

a chur air doigh nach eil!

0:05:020:05:04

De mu dheidhinn a-nise gun cuir sinn air doigh gluasadan

0:05:040:05:07

eile airson a' chorr den oran.

0:05:070:05:09

Nise son toirt air rudan fas, fluraichean no glasraich.

0:05:090:05:13

Rud sam bith. Feumaidh tu siol a chur dhan talamh.

0:05:130:05:16

Siuthadaibh cuiribh an siol dhan talamh.

0:05:160:05:19

An uairsin fasaidh na sitheanan agus an glasraich le teas bhon ghrein,

0:05:190:05:25

agus cuideachd uisge. Nach dean sinn seo son an uisge. Sin sibh pein.

0:05:250:05:32

Tha sin math. 'S de mu dheidhinn a- nise gun toir

0:05:320:05:35

sinn a chreidsinn gur e sinne na fluraichean a' fas.

0:05:350:05:38

Siuthad, sin suas ard dha na speuran 's tu cho dathte 's cho boidheach.

0:05:380:05:44

'S nuair bhios an obair deiseil leis an racan agus leis an spaid,

0:05:440:05:48

cothrom beagan fois a ghabhail. Mu dheireadh thall!

0:05:480:05:52

Siuthad cas a-mach agus sin air ais le do ghairdean air cul do chinn

0:05:520:05:58

's tu a' gabhail na greine!

0:05:580:06:00

Ahhhhhh! Agus sin na gluasadan air fad.

0:06:000:06:04

A' cur siol dhan talamh An t-uisge a' tighinn sios

0:06:040:06:09

na fluraichean a' fas 's a' gabhail fois 's a' gabhail na greine.

0:06:090:06:15

Tha sinn deiseil airson an t-oran air fad fheuchainn ma-tha.

0:06:150:06:19

Ach an toiseach nach teid sinn thairis air an t-seist aon turas

0:06:190:06:23

eile direach son a chur nar cuimhne! Seo i a' tighinn!

0:06:230:06:27

# Tiugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:06:320:06:36

# Tiugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:06:360:06:41

# Tiugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:06:410:06:46

# Tiugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid. #

0:06:460:06:51

Tha e agaibh nach eil? 'S fhearr dhuinn a-nise deanaibh

0:06:510:06:55

air a' gharradh 'son a h-uile cail a chur ri cheile.

0:06:550:06:58

Deanaibh deiseil son beagan Leum is Danns am measg nam

0:06:580:07:02

fluraichean 's a' ghlasraich ma-tha!

0:07:020:07:05

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:07:140:07:19

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:07:190:07:24

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:07:240:07:28

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:07:280:07:33

# Cuir siol dhan an talamh 's le uisge is grian gu leor

0:07:340:07:39

# Ann am beagan mhiosan Gheibh sinn sneapan agus cal

0:07:390:07:44

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:07:440:07:49

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:07:490:07:53

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:07:530:07:58

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:07:580:08:04

# Air taobh eile a' gharraidh tha na fluraichean a' fas.

0:08:040:08:09

# Le direach deoch beag uisge bidh iad dathte 's bidh iad ard.

0:08:090:08:14

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:08:140:08:19

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:08:190:08:24

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:08:240:08:28

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:08:280:08:33

# Cruinnich feur le racan Tionndaidh talamh le spaid

0:08:330:08:39

# Suidh a-nis a' gabhail na grein Nuair a bhitheas an obair deant

0:08:390:08:44

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:08:440:08:49

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:08:490:08:54

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:08:540:08:58

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:08:580:09:04

# An t-am a-nis son barbeque 's sinn deiseil son ar biadh

0:09:040:09:08

# Roilichean le isbeanan Airson sinn fhin a lionadh

0:09:080:09:14

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:09:140:09:19

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid

0:09:190:09:23

# Tugainn dhan a' gharradh Am measg nan sithean alainn

0:09:230:09:28

# Tugainn dhan a' gharradh Le do racan is do spaid. #

0:09:280:09:34

Oh bha sibh math math sa gharradh.

0:09:510:09:54

Bha e follaiseach gun do chord e ribh.

0:09:540:09:56

Bha sibh direach miorbhaileach!

0:09:560:09:58

Air leth fhein. Uill tha an t-am againn falbh.

0:10:010:10:05

Feuch gun cuimhnich sibh a bhith deiseil 'son Leum is Danns

0:10:050:10:08

an ath thuras. Chun uairsin, leigibh ur n-anail.

0:10:080:10:12

Download Subtitles

SRT

ASS