Episode 20 Leum is Danns


Episode 20

Similar Content

Browse content similar to Episode 20. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Dol Eoin. Ciamar a tha sibh an-diugh?

0:00:220:00:27

Bheil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns? Math dha-riribh.

0:00:270:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:35

Tuigainnibh ma tha! Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:350:00:40

Sin sibh. Ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:400:00:45

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:450:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh.

0:00:500:00:54

Direach mar a bha sibh, ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:00:540:01:00

agus crathaibh ur corragan cuideachd. Sin sibh.

0:01:000:01:03

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:030:01:08

Cumaibh a' dol. Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:080:01:13

Sin e! Wow.

0:01:130:01:16

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. Tha? Math fhein.

0:01:160:01:20

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:200:01:25

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:250:01:28

Nach eil a' chlann seo easgaidh

0:01:280:01:31

's iad ag eacarsaich le an gairdeanan agus an casan. Spors le balla.

0:01:310:01:36

Gairdeanan laidir.

0:01:390:01:41

Agus 'son a bhith ri diofar eacarsaich feumaidh tu do bhodhaig a ghluasad!

0:01:410:01:45

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:01:450:01:49

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:01:490:01:53

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:01:530:01:58

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair. #

0:01:580:02:03

Uill tha lan dhuil againn ar bodhaigean a ghluasad an-diugh nach eil?

0:02:030:02:07

Agus 's ann mu do bhodhaig a tha oran an latha 'n- diugh,

0:02:070:02:10

's chuala sinn an t-seist an siud.

0:02:100:02:13

De mu dheidhinn gluasadan ma-tha.

0:02:130:02:15

Nis', thoisich an t-seist le - tha sinne gu bhith sunndach.

0:02:150:02:19

De mu dheidhinn gun seall sinn cho sunndach 's a tha sinn le bhith deanamh ceumannan mar seo.

0:02:190:02:25

Tha sinne gu bhith sunndach.

0:02:250:02:28

Sin e, 's an uairsin - ag eacarsaich 's a' dannsa.

0:02:280:02:32

De ur beachd? Eacarsaich.

0:02:320:02:35

Uill nach dean sinn eacarsaich, direach mar seo.

0:02:350:02:38

Gu aon taobh agus a-nis gun taobh eile.

0:02:380:02:41

Ag eacarsaich 's a' dannsa.

0:02:410:02:44

Tha sibh deanamh math. 'S a-nis tha - ar bodhaigean a' gluasad'.

0:02:440:02:49

Nach fheuch sinn seo. Crub sios gu aon taobh

0:02:490:02:53

agus cuir do chas air do chulaibh mar seo agus gun taobh eile.

0:02:530:02:57

Ar bodhaigean a' gluasad. Tha e agaibh!

0:02:570:03:01

Agus airson na loidhne mu dheireadh, mun cuairt air feadh an lair.

0:03:010:03:06

Theid sinn air ais chun nan gluasadan a rinn sinn aig an toiseach, eil cuimhn' agaibh?

0:03:060:03:11

Mun cuairt air feadh an lair.

0:03:110:03:14

Agus sin agad na gluasadan airson na seist

0:03:140:03:18

agus bidh sinn gan deanamh da thuras.

0:03:180:03:21

A bheil sibh deiseil airson feuchainn air leis a' cheol? Tiugainnibh ma-tha.

0:03:210:03:26

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:03:310:03:36

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:03:360:03:40

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:03:400:03:44

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair. #

0:03:440:03:49

Nach sibh a tha easgaidh an-diugh!

0:03:490:03:52

Agus cuimhnichibh gum bi sibh a' deanamh nan gluasadan sin gach uair a chluinneas sibh an t-seist tron oran.

0:03:520:03:58

An-drasta nach toir sinn suil eile air ar bodhaigean.

0:03:580:04:02

Feumaidh do bhodhaig a bhith gu math laidir airson eacarsaich.

0:04:020:04:07

A bhith a' glacadh balla le do lamhan.

0:04:100:04:15

A' leum air trampoline le do chasan.

0:04:170:04:20

'S ma tha thu math, a' deanamh car a' mhuiltein!

0:04:220:04:27

Gairdeanan suas agus sios.

0:04:270:04:30

Seo spors a tha math airson do bhodhaig. A' cluich le hula hoop.

0:04:320:04:38

A' dol timcheall air do ghairdean, no do mhionach.

0:04:380:04:41

Tha eacarsaich fior mhath airson do bhodhaig.

0:04:410:04:46

'S urrainn dhuinn torr a dheanamh le ar bodhaigean

0:04:460:04:51

le mar a tha sinn gan cleachdadh nuair a tha sinn ag eacarsaich

0:04:510:04:55

agus nach smaoinich sinn air gluasadan airson cuid dhiubh airson a' chorr dhen oran.

0:04:550:05:01

Uill nuair a bhios tu a' sealltainn g'eil thu laidir bidh thu a' deanamh seo, nach bi

0:05:010:05:06

agus bhiodh sin math na ghluasad.

0:05:060:05:08

Agus de mu dheidhinn nuair a bhios tu a' leum suas dhan adhar 'son greim fhaighinn air balla.

0:05:080:05:14

Tha fios agaibh ciamar a ni sibh sin nach eil?

0:05:140:05:19

Sin sibh! 'S de eile?

0:05:210:05:23

Uill nach fhaca sinn feadhainn a' leum air trampoline an sin?

0:05:230:05:27

Saoilidh mise gun deanadh sin gluasad math airson an orain. De ur beachd?

0:05:270:05:33

Math fhein.

0:05:330:05:36

Tha e uabhasach math a bhith a' leum air trampoline nach eil?

0:05:360:05:41

Agus rud eile is toigh leamsa cuideachd, a' cluich le hula hoop.

0:05:410:05:45

Na dh'fheuch sibh sin a-riamh?

0:05:450:05:47

Ciamar a bhios tu ga dheanamh? Tha sin ceart. Sin ma-tha gluasad math!

0:05:470:05:54

'S gu dearbha sin agaibh na gluasadan air fad airson an orain!

0:05:540:05:58

A' sealltainn g'eil sinn laidir. A' faighinn greim air balla.

0:05:580:06:03

A' deanamh car a' mhuiltein air trampoline.

0:06:050:06:08

Agus a' cluich le hula-hoop.

0:06:090:06:13

Seo a-nis. Tha sibh air a h-uile cail ionnsachadh

0:06:130:06:17

agus tha sinn a-nis deiseil airson an oran slan a dheanamh,

0:06:170:06:20

ach am biodh e feumail an t-seist a chur nur cuimhne aon uair eile?

0:06:200:06:24

Seo an t- seist ma-tha.

0:06:240:06:27

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:06:310:06:36

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:06:360:06:40

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:06:400:06:44

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair. #

0:06:440:06:48

Ceart ma-tha, tha cuimhne mhath agaibh!

0:06:480:06:52

Tha mi an dochas cuideachd g'eil cuimhn' agaibh air na gluasadan.

0:06:520:06:56

Ach na gabhaibh dragh mur a h-eil iad agaibh gu leir.

0:06:560:06:59

Tiugainnibh a ghluasad ar bodhaigean ma-tha!

0:06:590:07:02

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:07:140:07:19

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:07:190:07:23

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:07:230:07:27

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:07:270:07:32

# Cleachdaidh sinn ar gairdeanan Sealltainn g'eil sinn laidir

0:07:320:07:36

# 'S nach beir thu nis air balla Siuthad - cleachd do lamhan

0:07:360:07:41

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:07:410:07:46

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:07:460:07:50

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:07:500:07:54

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:07:540:07:58

# 'S de mu dheidhinn ar casan Tha seo gar cumail fallain

0:07:580:08:03

# A' deanamh car a' mhuiltein A-muigh air trampoline

0:08:030:08:08

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:08:080:08:12

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:08:120:08:16

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:08:160:08:21

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:08:210:08:25

# Faigh a-nise an hula-hoop 's cuir car dheth mu do mhionach

0:08:250:08:30

# Cia mheud a rinn thu'n turas seo? A' dol timcheall, timcheall

0:08:300:08:35

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:08:350:08:40

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:08:400:08:43

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:08:430:08:48

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:08:480:08:52

# 'S a bheil sibh nise easgaidh Son rionnag mhor nan speuran

0:08:520:08:56

# A dheanamh le ur gairdeanan 's ur casan mar an ceudna

0:08:560:09:02

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:09:020:09:07

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:09:070:09:10

# Tha sinne gu bhith sunndach Ag eacarsaich 's a' dannsa

0:09:100:09:14

# Ar bodhaigean a' gluasad Mun cuairt air feadh an lair

0:09:140:09:19

# Ar bodhaigean a' gluasad... #

0:09:190:09:22

Aon, dha, tri!

0:09:220:09:24

# ..Mun cuairt air feadh an lair. #

0:09:240:09:27

Abair fhein g'eil sibh easgaidh an-diugh.

0:09:410:09:44

Tha sibh cleachdte ri bhith a' cleachdadh ur bodhaigean 's dearbh bha sibh math.

0:09:440:09:49

Sin sibh! Uill siud sinn deiseil a' leum 's a' danns an-diugh

0:09:520:09:57

ach thigibh comhla rinn an ath thuras airson tuilleadh.

0:09:570:10:01

Chun uairsin ge-ta. Leigibh ur n-anail.

0:10:010:10:05

Download Subtitles

SRT

ASS