Episode 21 Leum is Danns


Episode 21

Similar Content

Browse content similar to Episode 21. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello! Is mise Amanda. 'Eil sibh deiseil airson Leum 's Danns?

0:00:220:00:27

Math fhein! Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:270:00:31

Ach an toiseach gluasad no dha 'son ur cur ann an sunnd!

0:00:310:00:36

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:360:00:39

Sin sibh.

0:00:390:00:40

Gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:400:00:43

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:450:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh.

0:00:500:00:55

Direach mar a bha sibh,

0:00:550:00:56

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:560:01:00

Sin e agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:000:01:03

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoith.

0:01:050:01:09

Gu aon taobh agus gun taobh eile.

0:01:090:01:13

'S a-rithist gu aon taobh agus gun taobh eile.

0:01:130:01:18

Sin e!

0:01:180:01:19

Wow! 'S math a rinn sibh!

0:01:200:01:23

'Eil sibh air ur doigh a-nis?

0:01:230:01:26

Tha?

0:01:260:01:27

Sgoinneil fhein.

0:01:270:01:28

Uill saoilidh mi gu bheil sinn

0:01:280:01:31

deiseil airson beagan danns a-nise, nach eil?

0:01:310:01:34

Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:340:01:37

Tha mi cinnteach gu bheil fhios agad

0:01:380:01:41

de tha seo a' dearrsadh anns an adhar.

0:01:410:01:43

'S i a' ghrian a th'ann 's chan eil dad nas fhearr

0:01:430:01:47

na bhith a- muigh nuair a tha a' ghrian a' dearrsadh!

0:01:470:01:50

# Trath sa mhadainn

0:01:500:01:53

# Toirt thugainn solas an la

0:01:530:01:56

# Tha a' ghrian buidhe ag eirigh

0:01:560:02:00

# Cho breagha is cho blath. #

0:02:000:02:03

Aww. 'S fior thoigh leams' a' ghrian.

0:02:050:02:07

Chuala sibh an seist an siud ma-tha,

0:02:070:02:10

ach de na gluasadan a bhiodh math a dhol comhla rithe?

0:02:100:02:14

Deiseil son mo chuideachadh? Tha? Gle mhath!

0:02:140:02:18

Ciamar a thoisich i ma-tha?

0:02:180:02:20

Trath sa mhadainn.

0:02:200:02:22

Uill, de mu dheidhinn seo?

0:02:220:02:25

Seo bhios tu a' deanamh nuair a tha thu a' dusgadh sa mhadainn nach e?

0:02:250:02:29

Siuthadaibh, sin do ghairdean suas.

0:02:290:02:32

"Trath sa mhadainn".

0:02:320:02:34

'S as deidh sin, Toirt thugainn solas an la.

0:02:350:02:38

Uill 's e sin na bhios a' ghrian a' deanamh gun teagamh,

0:02:380:02:42

's de mu dheidhinn a' ghrian a dheanamh mar seo!

0:02:420:02:46

Toirt thugainn solas an la.

0:02:460:02:48

Sin sibh. Tha sibh a' deanamh math!

0:02:480:02:50

Agus san ath loidhne - Tha a' ghrian buidhe ag eirigh.

0:02:500:02:55

Nach dean sinn seo.

0:02:550:02:56

Tha a' ghrian bhuidhe ag eirigh.

0:02:560:03:00

Agus son crioch a chur air an t-seist. Cho breagha is cho blath.

0:03:000:03:04

Uill de mu dheidhinn seo son 'cho breagh' agus seo son 'cho blath'.

0:03:040:03:09

Phew!

0:03:090:03:10

Cho breagha is cho blath.

0:03:100:03:13

Sin ma-tha na gluasadan airson na seist!

0:03:130:03:17

Nach eil iad math! De mu dheidhinn a-nise gun cuir sinn an ceol ris.

0:03:170:03:22

Deanamh deiseil!

0:03:220:03:23

# Trath sa mhadainn

0:03:280:03:31

# Toirt thugainn solas an la

0:03:310:03:35

# Tha a' ghrian buidhe ag eirigh

0:03:350:03:38

# Cho breagha is cho blath. #

0:03:380:03:42

Agus sin agad e. Cho furasta ri sin.

0:03:440:03:48

Bheil e agaibh?

0:03:480:03:50

Mur eil buileach fhathast na gabhaibh dragh.

0:03:500:03:53

Cluinnidh sibh an t-seist gu math tric san oran,

0:03:530:03:56

's leis an sin bidh cothroman

0:03:560:03:58

gu leor ann fhathast feuchainn air na gluasadan.

0:03:580:04:01

Ach an-drasta nach till sinn

0:04:010:04:03

gus tuilleadh fhaighinn a-mach mun ghrein.

0:04:030:04:06

Tha a' ghrian cudromach dhuinn nuair a bhios i a' dearrsadh.

0:04:060:04:10

Bidh i a' toirt air rudan fas. Mar na fluraichean seo.

0:04:100:04:14

Agus chan eil dad nas fhearr na bhith a' cluich a-muigh

0:04:140:04:17

air an traigh nuair a bhios a' ghrian a' dearrsadh.

0:04:170:04:21

Oh seall, tha a' chlann seo a' cluich anns a' ghainmhich.

0:04:210:04:25

Aaaaah, 's a' gabhail na greine - oh 's e tha math.

0:04:250:04:29

Nach iad a tha toilichte air an traigh anns a' ghrein.

0:04:290:04:32

Tha a' ghrian breagha nuair a bhios i ag eirigh trath anns a' mhadainn,

0:04:320:04:37

agus cuideachd nuair a bhios i a' dol fodha ag deireadh an la.

0:04:370:04:41

Sin a' ghrian ma tha.

0:04:420:04:44

'S de mu dheidhinn tuilleadh ghluasadan fhaighinn airson an oran.

0:04:440:04:48

Nise leis gu bheil a' ghrian cho blath uaireannan

0:04:480:04:51

feumaidh tu adan samhraidh agus glainneachan grein' a chur ort.

0:04:510:04:56

Siuthadaibh cuiribh oirbh iad.

0:04:560:04:58

Na h-adan samhraidh agus na glainneachain grein'.

0:04:580:05:01

'S tha sinn a-nise deiseil a dhol a chluich.

0:05:010:05:04

Dhan traigh, no dhan phairc!

0:05:040:05:06

Ciamar a bhios tu a' faireachdainn nuair a tha a' ghrian a' dearrsadh?

0:05:060:05:11

Tha sin ceart, bidh thu toilichte!

0:05:110:05:13

Tha a h- uile duine toilichte a' cluich sa ghrein nach eil?

0:05:130:05:17

Yeahh! Siuthadaibh.

0:05:170:05:19

Gairdeanan suas os do chionn!

0:05:190:05:21

Nise a bharrachd air a bhith a' fagail a h-uile duine toilichte,

0:05:220:05:26

bidh solas agus blaths na greine a' toirt air rudan fas.

0:05:260:05:30

Rudan mar sitheanan.

0:05:300:05:32

Dean thu fhein mar sithean a' fas.

0:05:320:05:35

Sin sibh!

0:05:350:05:36

'S mu dheireadh aig deireadh an la de bhios a' tachairt?

0:05:370:05:40

Bheil fhios agaibh? Tha sibh ceart!

0:05:400:05:43

Bidh a' ghrian a' dol fodha. Direach mar seo.

0:05:430:05:46

Sin agad na gluasadan ma-tha.

0:05:480:05:50

Feumaidh sinn ar n-adan samhraidh a chur oirnn

0:05:500:05:54

agus ar glainneachain grein'.

0:05:540:05:55

'S tha a h-uile duine toiliche a' cluich sa ghrein! Yeahh!

0:05:550:05:59

Bidh na sitheanan a' fas.

0:05:590:06:02

'S an uairsin aig deireadh an la bidh a' ghrian a' dol fodha.

0:06:020:06:07

Sgoinneil fhein. Gluasadan gu leor an sin ma-tha airson an orain againn.

0:06:080:06:13

Ach mus feuch sinn air,

0:06:130:06:14

de mu dheidhinn a dhol thairis air an t-seist aon turas eile!

0:06:140:06:18

Bheil sibh deiseil? Seo e a' tighinn!

0:06:180:06:22

# Trath sa mhadainn

0:06:260:06:28

# Toirt thugainn solas an la

0:06:280:06:32

# Tha a' ghrian buidhe ag eirigh

0:06:320:06:35

# Cho breagha is cho blath. #

0:06:350:06:39

Oh, 's math a rinn sibh cuimhneachadh air.

0:06:410:06:44

Uill saoilidh mi nach eil air fhagail againn

0:06:440:06:47

a-nise ach feuchainn air an oran shlan.

0:06:470:06:50

Deiseil son beagan Leum is Danns sa ghrein?

0:06:500:06:54

# Trath sa mhadainn

0:07:030:07:06

# Toirt thugainn solas an la

0:07:060:07:09

# Tha a' ghrian buidhe ag eirigh

0:07:090:07:13

# Cho breagha is cho blath

0:07:130:07:17

# A' toirt beatha dha na sitheanan

0:07:180:07:22

# Tha fas a-muigh sa gharradh

0:07:220:07:25

# Tha h-uile cail a' coimhead cho snog

0:07:250:07:29

# Nuair a bhios a' ghrian a' dearrsadh

0:07:290:07:36

# Trath sa mhadainn

0:07:360:07:39

# Toirt thugainn solas an la

0:07:390:07:44

# Tha a' ghrian buidhe ag eirigh

0:07:440:07:47

# Cho breagha is cho blath

0:07:470:07:51

# A' dol sios chun na traghad

0:07:520:07:55

# Le adan samhraidh 's glainneachan grein

0:07:550:07:59

# Thig Mamaidh le na reoiteagan

0:07:590:08:02

# Te dhomh fhin 's te dhut fhein

0:08:020:08:10

# Trath sa mhadainn

0:08:100:08:13

# Toirt thugainn solas an la

0:08:130:08:16

# Tha a' ghrian buidhe ag eirigh

0:08:160:08:20

# Cho breagha is cho blath

0:08:200:08:24

# A-muigh a' cluich sa phairc

0:08:260:08:29

# Dreallagan dol suas cho ard

0:08:290:08:33

# Gaireachdainn 's sgreuch na dha

0:08:330:08:36

# A h-uile duine toilichte

0:08:360:08:43

# Trath sa mhadainn

0:08:430:08:46

# Toirt thugainn solas an la

0:08:460:08:50

# Tha a' ghrian buidhe ag eirigh

0:08:500:08:54

# Cho breagha is cho blath

0:08:540:08:58

# Tha ghrian a-nis dol fodha

0:08:590:09:02

# Tha an adhar cho breagha 's cho dearg

0:09:020:09:06

# Theid sinne dhan an leabaidh

0:09:060:09:10

# Gus an eirich a' ghrian a-rithist

0:09:100:09:17

# Trath sa mhadainn

0:09:170:09:20

# Toirt thugainn solas an la

0:09:200:09:24

# Tha a' ghrian buidhe ag eirigh

0:09:240:09:27

# Cho breagha is cho blath. #

0:09:270:09:32

Oh abair spors!

0:09:410:09:42

'S mi a tha toilichte a' seinn mun ghrein.

0:09:420:09:45

'S rinn sibhse math dha-riribh.

0:09:450:09:48

Sin sibh pein!

0:09:510:09:53

Sin a' ghrian a' dol fodha gus la eile ma-tha

0:09:530:09:56

agus gu dearbha 's fhearr dhuinn fhein falbh cuideachd.

0:09:560:10:00

Gus an ath thuras ma-tha leigibh ur n-anail.

0:10:000:10:03

Download Subtitles

SRT

ASS