Episode 22 Leum is Danns


Episode 22

Similar Content

Browse content similar to Episode 22. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Dol Eoin.

0:00:220:00:25

Ciamar a tha sibh an-diugh? Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns?

0:00:250:00:29

Math dha-riribh.

0:00:290:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:35

Tuigainnibh ma tha!

0:00:350:00:37

Cuir do lamhan suas dhan adhar. Sin sibh.

0:00:370:00:42

Ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:420:00:45

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:450:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh direach mar a bha sibh,

0:00:510:00:56

ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:00:560:01:00

agus crathaibh ur corragan cuideachd. Sin sibh.

0:01:000:01:04

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:040:01:08

Cumaibh a' dol.

0:01:100:01:11

Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:110:01:13

Sin e! Wow!

0:01:140:01:16

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis.

0:01:160:01:18

Tha? Math fhein.

0:01:180:01:21

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:210:01:25

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:250:01:28

Tha a' chlann seo a' toirt a chreidsinn gur

0:01:290:01:31

e daoine crosta a th' unnta ach co iad?

0:01:310:01:34

Bheil fhios agad co na daoine a bhitheas a' cleachdadh

0:01:340:01:37

a' bhratach shonraichte seo?

0:01:370:01:39

Seall tha paids air an suilean agus clobhd salach mun cinn.

0:01:410:01:47

'S e spuinneadairean a th' unnta!

0:01:470:01:50

# Tarraing an rop

0:01:530:01:55

# Suas n' seol

0:01:550:01:57

# Mach a seo

0:01:570:01:59

# Mus beir 'ad oirnn

0:01:590:02:02

# Tarraing an rop

0:02:020:02:04

# Suas n' seol

0:02:040:02:07

# Mach a seo

0:02:070:02:08

# Mus beir 'ad oirnn. #

0:02:080:02:10

Uill mar a chunnaic sinn 's ann mu spuinneadairean a tha

0:02:120:02:15

oran an latha 'n-diugh? Tha 'd eagalach nach eil?

0:02:150:02:18

Cha bu thoigh leam idir an coinneachadh?

0:02:180:02:21

'S fhearr dhuinn a-nis gluasadan a chur ris an t-seist ma-tha.

0:02:210:02:24

Ciamar a thoisich i a-rithist? Tarraing an rop.

0:02:240:02:27

Nach dean sinn sin a-reist.

0:02:270:02:29

Siuthaidibh tarraingibh an rop comhla rium.

0:02:290:02:32

Tarraing an rop.

0:02:320:02:33

Sin e.

0:02:330:02:35

'S an uairsin. Suas a seol.

0:02:350:02:37

Cuiridh sinn ar gairdeanan an taobh seo agus slaodaidh sinn sios mar seo.

0:02:370:02:42

Suas an seol.

0:02:420:02:43

Nise 's i an ath loidhne san t-seist. Mach a seo.

0:02:440:02:48

De ur beachd?

0:02:480:02:49

Mar seo an toiseach ma-tha

0:02:490:02:50

agus an uairsin air ais tarsainn air do ghualainn.

0:02:500:02:53

Sin e. Mach a seo.

0:02:530:02:56

Agus an loidhne mu dheireadh. Mus beir iad oirnn.

0:02:560:03:00

Nach biodh sinn a' ruith seo airson faighinn air falbh bhuapa.

0:03:000:03:04

Mus beir iad oirnn.

0:03:040:03:05

Agus tha sinn a' deanamh a h-uile cail a tha sin da thuras.

0:03:060:03:10

A-nis, feuchaidh sinn air leis a' cheol.

0:03:100:03:13

Deiseil ma-tha? Seo an ceol a' tighinn.

0:03:130:03:15

# Tarraing an rop

0:03:200:03:22

# Suas n' seol

0:03:220:03:24

# Mach a seo

0:03:240:03:26

# Mus beir 'ad oirnn

0:03:260:03:29

# Tarraing an rop

0:03:290:03:31

# Suas n' seol

0:03:310:03:33

# Mach a seo

0:03:330:03:35

# Mus beir 'ad oirnn. #

0:03:350:03:37

Am bi cuimhn' agaibh air an siud?

0:03:390:03:42

Tha mi an dochas gum bi

0:03:420:03:44

oir dh' fhaodadh gu faigh na spuinneadairean greim oirnn mur a bi!

0:03:440:03:48

Mar sin, cuimhnich nuair a chluinneas tu an t-seist

0:03:480:03:51

gum bi thu deiseil airson an rop a tharraing!

0:03:510:03:53

Bidh sinn a' cluich na seist eadar gach rann dhen oran,

0:03:530:03:56

's mar sin

0:03:560:03:57

gheibh sinn cothrom feuchainn air nagluasadan a-rithist 's a-rithist.

0:03:570:04:01

Theid sinn air ais a choimhead air na spuinneadairean an-drasta ge-ta

0:04:010:04:04

gus tuilleadh fhaighinn a-mach mun deidhinn.

0:04:040:04:07

Tha coltas an spuinneadair gu math annasach le paids air a shuil

0:04:070:04:12

agus clobhd mu cheann.

0:04:120:04:14

Bi iad a' cleachdadh clar agus bi iad a' coimhead airson na croise

0:04:140:04:19

gus am faigh iad lorg air an oir.

0:04:190:04:21

Tha bratach shonraichte aig spuinneadairean cuideachd

0:04:240:04:27

direach mar an te seo

0:04:270:04:29

's tha iad an comhnaidh a' lorg ciste lan or agus airgid.

0:04:290:04:33

Seall an t-airgead a th' aig a bhalach seo.

0:04:350:04:38

Oh mo chreach nach e tha crosta.

0:04:420:04:46

Nach e na spuinneadairean a tha seo air fad a tha crosta!

0:04:480:04:53

Tha spuinneadairean robach 's salach nach eil.

0:04:530:04:56

Feusagan dubh 's paids air an suil.

0:04:560:04:59

Eagalach!

0:04:590:05:00

De mu dheidhinn a-nise gum faigh sinn tuilleadh ghluasadan

0:05:000:05:03

airson a' chorr dhen oran againn.

0:05:030:05:05

Nach toisich sinn le coltas an spuinneadair.

0:05:050:05:08

Uill gu math tric bidh paids air a shuil agus clobhd salach ma cheann!

0:05:080:05:13

De mu dheidhinn seo?

0:05:130:05:14

Paids air a' shuil agus clobhd salach ma cheann.

0:05:140:05:17

'S bidh spuinneadairean a' goid 's a' creach. Tha iad cho crosta.

0:05:180:05:22

A' goid direach mar seo.

0:05:220:05:25

Sin e - tha e agaibh!

0:05:250:05:27

Nise, bheil fios agaibh ciamar a bhios

0:05:270:05:30

na spuinneadairean a' lorg nan cisteachan lan oir is airgid?

0:05:300:05:33

'S ann, tha sin ceart

0:05:330:05:36

bidh iad a' coimhead ri crois air clar agus ga lorg.

0:05:360:05:39

Nach cleachd sinn a' chrois mar ghluasad.

0:05:390:05:42

Ni sinn crois le ar lamhan.

0:05:420:05:44

Tha sin gu math furasta nach eil?

0:05:440:05:46

'S an uairsin gheibh iad lorg air a' chiste. Oh wow!

0:05:460:05:51

'S tha i lan airgid agus oir.

0:05:510:05:54

Siuthadaibh togaibh suas an t-airgead 's an t-or.

0:05:540:05:58

Gle mhath!

0:05:580:06:00

Uill, saoilidh mi g'eil gu leor ghluasadan againn a-nis.

0:06:000:06:03

Paids air a shuil agus clobhd salach ma cheann.

0:06:030:06:07

A' goid 's a' creach.

0:06:070:06:09

Crois air a' chlar agus ciste lan airgid agus oir.

0:06:100:06:15

Sin e.

0:06:150:06:17

Bheil sibh ag iarraidh feuchainn air an t-seist

0:06:170:06:19

aon uair eile mus dean sinn an t-oran slan?

0:06:190:06:23

Seo i a' tighinn ma-tha.

0:06:230:06:24

# Tarraing an rop

0:06:290:06:31

# Suas n' seol

0:06:310:06:34

# Mach a seo

0:06:340:06:35

# Mus beir 'ad oirnn

0:06:350:06:38

# Tarraing an rop

0:06:380:06:40

# Suas n' seol

0:06:400:06:43

# Mach a seo

0:06:430:06:44

# Mus beir 'ad oirnn. #

0:06:440:06:46

Math dha-riribh!

0:06:480:06:49

Rinn sibh a' chuis air cuimhneachadh air gun dragh sam bith!

0:06:490:06:52

Leis an sin

0:06:520:06:53

tha sinn deiseil dha-riribha Leum 's a Dhanns le na Spuinneadairean!

0:06:530:06:57

# Tarraing an rop

0:07:060:07:09

# Suas n' seol

0:07:090:07:11

# Mach a seo

0:07:110:07:13

# Mus beir 'ad oirnn

0:07:130:07:15

# Tarraing an rop

0:07:150:07:18

# Suas n' seol

0:07:180:07:20

# Mach a seo

0:07:200:07:22

# Mus beir 'ad oirnn

0:07:220:07:24

# Seall air faire

0:07:240:07:27

# Seo i a' tighinn

0:07:270:07:28

# Bata fear

0:07:280:07:31

# Na feusaige duibh

0:07:310:07:33

# Spuinneadairean

0:07:330:07:36

# Na bleigeirtean crost'

0:07:360:07:38

# Bidh 'ad a' goid

0:07:380:07:40

# 's a' creach gun sgur

0:07:400:07:42

# Tarraing an rop

0:07:420:07:44

# Suas n' seol

0:07:440:07:46

# Mach a seo

0:07:460:07:48

# Mus beir 'ad oirnn

0:07:480:07:50

# Tarraing an rop

0:07:500:07:52

# Suas n' seol

0:07:520:07:55

# Mach a seo

0:07:550:07:57

# Mus beir 'ad oirnn

0:07:570:07:59

# Tha paids air a shuil

0:07:590:08:02

# Clobhd salach ma cheann

0:08:020:08:04

# Murt 's mo chreach!

0:08:040:08:06

# Tha mi faireachdainn fann

0:08:060:08:08

# Seo iad a' tighinn

0:08:080:08:10

# A' dluthachadh oirnn

0:08:100:08:13

# B'fhearr an-drast

0:08:130:08:14

# Gu robh mi sa Bheinn

0:08:140:08:16

# Tarraing an rop

0:08:160:08:18

# Suas n' seol

0:08:180:08:20

# Mach a seo

0:08:200:08:23

# Mus beir 'ad oirnn

0:08:230:08:25

# Tarraing an rop

0:08:250:08:27

# Suas n' seol

0:08:270:08:30

# Mach a seo

0:08:300:08:31

# Mus beir 'ad oirnn

0:08:310:08:34

# Seall air seo!

0:08:340:08:37

# Tha crois air clar

0:08:370:08:39

# Cist' lan airgid

0:08:390:08:41

# Agus oir

0:08:410:08:43

# Seudan luachmhor

0:08:430:08:45

# Sgillinn gu leor

0:08:450:08:47

# Ac' air falach

0:08:470:08:50

# Sa Bheinn Mhoir!

0:08:500:08:51

# Tarraing an rop

0:08:510:08:54

# Suas n' seol

0:08:540:08:56

# Mach a seo

0:08:560:08:58

# Mus beir 'ad oirnn

0:08:580:09:00

# Tarraing an rop

0:09:000:09:02

# Suas n' seol

0:09:020:09:05

# Mach a seo

0:09:050:09:06

# Mus beir 'ad oirnn

0:09:060:09:09

# Siuthadaibh a-nise

0:09:090:09:12

# Suas leis an seol

0:09:120:09:14

# Tha SINNE a' dol

0:09:140:09:15

# Dhan Bheinn Mhoir!

0:09:150:09:18

# Cladhaichidh sinn

0:09:180:09:20

# Le neart gu leor

0:09:200:09:22

# 'S ann AGAINN a bhios

0:09:220:09:24

# A' chist' lan oir!

0:09:240:09:26

# Tarraing an rop

0:09:260:09:28

# Suas n' seol

0:09:280:09:31

# Mach a seo

0:09:310:09:33

# Mus beir 'ad oirnn

0:09:330:09:35

# Tarraing an rop

0:09:350:09:37

# Suas n' seol

0:09:370:09:40

# Tionndaidh am bat'

0:09:400:09:41

# Theid SINNE air an toir. #

0:09:410:09:46

Oh, wow! Bha sibh math nur spuinneadairean an-diugh.

0:09:500:09:55

Nach sibh a bha easgaidh!

0:09:550:09:56

Sin sibh pein. Tha sibh airidh air beagan fois a-nis.

0:10:030:10:08

Tha'n uine air ruith oirnn an-diugh

0:10:080:10:10

's mar sin chun ath Leum is Danns leigibh ur n-anail.

0:10:100:10:14

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:290:10:32

E-mail [email protected]

0:10:320:10:35

Download Subtitles

SRT

ASS