Episode 23 Leum is Danns


Episode 23

Similar Content

Browse content similar to Episode 23. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Amanda.

0:00:220:00:24

'Eil sibh deiseil airson Leum 's Danns?

0:00:240:00:28

Math fhein! Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:280:00:31

Ach an toiseach gluasad no dha 'son ur cur ann an sunnd!

0:00:310:00:36

Cuir do lamhan suas dhan adhar. Sin sibh.

0:00:360:00:40

Gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:400:00:44

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:450:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh.

0:00:510:00:54

Direach mar a bha sibh,

0:00:540:00:56

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:560:01:00

Sin e agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:000:01:03

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoth.

0:01:050:01:09

Gu aon taobh agus gun taobh eile

0:01:090:01:13

's a-rithist gu aon taobh agus gun taobh eile.

0:01:130:01:18

Sin e!

0:01:180:01:19

Wow, 's math a rinn sibh!

0:01:200:01:23

'Eil sibh air ur doigh a-nis? Tha?

0:01:230:01:26

Sgoinneil fhein.

0:01:260:01:28

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil

0:01:280:01:31

airson beagan danns a-nise, nach eil?

0:01:310:01:33

Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:330:01:37

Oh, seall an rocaid a' dol suas dha na speuran.

0:01:380:01:41

Nach i a tha mor ach saoil cait a bheil i a' dol.

0:01:410:01:45

Suas suas dhan adhar! Suas gu fanas!

0:01:450:01:49

# Tha sinn a' dol tro na speuran

0:01:490:01:53

# Suas ann an rocaid bheag

0:01:530:01:55

# Soraidh slan dhan t-saoghal shios

0:01:550:02:00

# A' siubhal miltean a h-uile diog

0:02:000:02:03

# Wooosh! Wooosh! Wooooooosh! #

0:02:030:02:08

Uill 's ann mu fanas a tha Leum is Danns an-diugh.

0:02:080:02:12

Agus 's i an t-seist am pios dhen oran

0:02:120:02:14

a chuala sibh ann an siud,

0:02:140:02:16

ach feumaidh sinne a-nise gluasadan a chur rithe.

0:02:160:02:20

Ciamar a thoisich i ma-tha? Tha sinn a' dol tro na speuran.

0:02:200:02:24

Uill nuair a theid sinn tro na speuran

0:02:240:02:26

feumaidh do ghairdean a bhith mach mar seo.

0:02:260:02:29

Tha sinn a' dol tro na speuran.

0:02:290:02:31

Sin agad e agus 's e a th' againn an uairsin - Suas ann an rocaid bheag.

0:02:310:02:37

De mu dheidhinn seo son rocaid.

0:02:370:02:39

Bhiodh sin math nach biodh - Suas ann an rocaid bheag.

0:02:390:02:44

Agus 's i an ath loidhne - Soraidh slan dhan t-saoghal shios.

0:02:450:02:49

De mu dheidhinn gun smeid sinn! Direach mar seo!

0:02:490:02:54

Soraidh slan dhan t-saoghal shios.

0:02:540:02:57

Math dha-riribh. Tha thu math air smeideadh.

0:02:570:03:00

Nise tha rocaid cuideachd a' siubhal aig astar luath nach eil?

0:03:000:03:05

A' siubhal miltean a h-uile diog!

0:03:050:03:08

De mu dheidhinn seo son siubhal agus son "Miltean a h-uile diog".

0:03:080:03:14

Uill diogan. Thoiribh suil air ur n-uaireadairean.

0:03:140:03:17

A' siubhal miltean a h-uile diog.

0:03:170:03:20

'S an uairsin an loidhne mu dheireadh.

0:03:200:03:23

Wooosh! Wooosh! Wooooooosh!

0:03:230:03:26

Uill de mu dheidhinn ur gairdean suas mar seo son an rocaid.

0:03:260:03:30

Wooosh! Wooosh! Wooooooosh!

0:03:300:03:34

Sin ma-tha na gluasadan againn gu leir. Tha iad gle mhath nach eil!

0:03:340:03:39

'Nach fheuch sinn e ris a' cheol a-nis. Deanaibh deiseil.

0:03:390:03:43

# Tha sinn a' dol tro na speuran

0:03:470:03:51

# Suas ann an rocaid bheag

0:03:510:03:54

# Soraidh slan dhan t-saoghal shios

0:03:540:03:58

# A' siubhal miltean a h-uile diog

0:03:580:04:02

# Wooosh! Wooosh! Wooooooosh! #

0:04:020:04:07

Sgoinneil. Nach sibh a tha math!

0:04:090:04:14

Nise, a h-uile uair a chluinneas sibh an t-seist,

0:04:140:04:17

feuchaibh ri na gluasadan sin a dheanamh

0:04:170:04:20

agus mur a dean sibh a' chuis na gabhaibh dragh.

0:04:200:04:23

Bidh cothroman gu leor ann fhathast.

0:04:230:04:26

Cluinnidh sibh an seist a- rithist agus a-rithist san oran.

0:04:260:04:30

An-drasta ge-ta gheibh sinn a-mach beagan a bharrachd mu Fanas.

0:04:300:04:34

Tha fanas gu math fad air falbh bhon t-saoghal againne.

0:04:340:04:38

Sin a' ghealach!

0:04:380:04:39

Agus seo mar a tha i a' coimhead ann am fanas.

0:04:390:04:42

An saoghal againn fhein agus a' ghealach.

0:04:420:04:45

Agus seo a' ghrian mar a chi sinn i bhon phlanaid againn fhein.

0:04:470:04:51

Mor is cruinn. 'S ann am fanas.

0:04:510:04:54

Tha i gu math faisg. Seall mar a tha i a' dearrsadh!

0:04:540:04:57

'S na rionnagan a' priobadh cuideachd!

0:04:570:05:00

Saoil co ris a tha e coltach a bhith siubhal ann an rocaid.

0:05:000:05:04

Na smaoinich sibhse air an sin a-riamh?

0:05:040:05:07

Tha mi smaoineachadh gum biodh eagal ormsa a' dol suas cho ard ri sin!

0:05:070:05:12

'S bhiodh tu cho faisg dhan ghealaich 's dhan ghrein.

0:05:120:05:15

Smaoinich cho mor 's a bhiodh iad.

0:05:150:05:18

Cho mor ri sin nach biodh?

0:05:180:05:20

Uill sin gluasad math 'son dealbh a dheanamh

0:05:200:05:23

dhen ghealaich shlain 's dhen ghrein mhoir nach e?

0:05:230:05:26

Siuthad feuch fhein ri sin a dheanamh. Sin sibh!

0:05:260:05:31

Agus airson grian a' dearrsadh nach fhaod

0:05:310:05:34

sinn seo a dheanamh le ar lamhan.

0:05:340:05:37

Gle mhath! Nise bhiodh aon ghluasad eile math saoilidh mi.

0:05:370:05:42

De eile a chi thu ann am fanas a thuilleadh

0:05:420:05:45

air a' ghrein 's a' ghealaich?

0:05:450:05:47

'S e, rionnagan beaga 's iad a' priobadh rinn!

0:05:470:05:50

Ach ciamar a ni sinn rionnagan a' priobadh?

0:05:500:05:53

De mu dheidhinn fheuchainn ri dheanamh

0:05:530:05:56

le ar meuran direach mar seo?

0:05:560:05:58

Gle mhath. Tha sin a-nis gu math coltach ri rionnagan.

0:05:580:06:02

Sin ma-tha na gluasadan againn.

0:06:020:06:04

Gealach shlan 's grian mhor. A' ghrian a' dearrsadh.

0:06:040:06:09

Agus na rionnagan a' priobadh.

0:06:090:06:12

Agus gu dearbha sin sinn ma-tha deiseil airson an orain shlain,

0:06:120:06:17

ach an toiseach de mu dheidhinn an t-seist

0:06:170:06:20

a chur nar cuimhne aon uair eile?

0:06:200:06:22

Seo e a' tighinn.

0:06:220:06:23

# Tha sinn a' dol tro na speuran

0:06:270:06:31

# Suas ann an rocaid bheag

0:06:310:06:34

# Soraidh slan dhan t-saoghal shios

0:06:340:06:38

# A' siubhal miltean a h-uile diog!

0:06:380:06:42

# Woooosh! Woooosh! Woooooosh! #

0:06:420:06:47

Oh, tha cuimhne mhath agaibh agus 's math gu bheil

0:06:500:06:54

oir bidh sibh deiseil a-nis airson feuchainn air an oran shlan.

0:06:540:06:59

Theid sinn a Leum 's a Dhanns sa chruinne-ce. Tiugainnaibh!

0:06:590:07:03

Coig,

0:07:090:07:11

ceithir,

0:07:110:07:12

tri,

0:07:120:07:14

dha,

0:07:140:07:16

aon..

0:07:160:07:18

# Tha sinn a' dol tro na speuran

0:07:290:07:33

# Suas ann an rocaid bheag

0:07:330:07:36

# Soraidh slan dhan t-saoghal shios

0:07:360:07:40

# A' siubhal miltean a h-uile diog!

0:07:400:07:44

# Wooooosh! Woooooosh! Wooooooosh!

0:07:440:07:49

# Geallach shlain is grian mhor

0:07:520:07:56

# Dearrsach agus cruinn

0:07:560:07:59

# Agus fada, fada, fad' air falbh

0:07:590:08:03

# Rionnagan a' priobadh rinn

0:08:030:08:06

# Tha sinn a' dol tro na speuran

0:08:060:08:10

# Suas ann an rocaid bheag

0:08:100:08:14

# Soraidh slan dhan t-saoghal shios

0:08:140:08:18

# A' siubhal miltean a h-uile diog!

0:08:180:08:21

# Wooooosh! Woooooosh! Wooooooosh!

0:08:210:08:27

# Tha na planaidean air fad an seo

0:08:280:08:33

# A' cur nan caran sa chruinne-ce

0:08:330:08:36

# Anns an rocaid theid sinn air sgriob

0:08:360:08:41

# Mun cuairt air a h-uile te!

0:08:410:08:44

# Tha sinn a' dol tro na speuran

0:08:440:08:48

# Suas ann an rocaid bheag

0:08:480:08:51

# Soraidh slan dhan t-saoghal shios

0:08:510:08:55

# A' siubhal miltean a h-uile diog!

0:08:550:08:59

# Wooooosh! Woooooosh! Wooooooosh!

0:08:590:09:05

# Pluto Uranus agus Mars

0:09:070:09:10

# Venus, Jupiter is Mercury

0:09:100:09:14

# Saturn, Neptune 's an uair sin air ais

0:09:140:09:18

# Dhan phlanaid alainn againn fhin!

0:09:180:09:22

# Tha sinn a' dol tro na speuran

0:09:220:09:25

# Suas ann an rocaid bheag

0:09:250:09:29

# Soraidh slan dhan t-saoghal shios

0:09:290:09:33

# A' siubhal miltean a h-uile diog!

0:09:330:09:36

# Wooooosh! Woooooosh! Wooooooosh!

0:09:360:09:42

# Wooooosh! Woooooosh! Wooooooosh! #

0:09:440:09:49

Oh chord sin rium 's sinn nar rocaidean ann am fanas!

0:09:580:10:02

'S bha sibh pein direach miorbhaileach!

0:10:020:10:05

Direach air leth!

0:10:080:10:10

Uill tha an t-am againn falbh.

0:10:100:10:13

Chun an ath Leum is Danns ma-tha, leigibh ur n-anail!

0:10:130:10:17

Download Subtitles

SRT

ASS