Episode 24 Leum is Danns


Episode 24

Similar Content

Browse content similar to Episode 24. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Dol Eoin.

0:00:220:00:24

Ciamar a tha sibh an-diugh?

0:00:240:00:26

Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns?

0:00:260:00:30

Math dha-riribh.

0:00:300:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:35

Tuigainnibh ma tha!

0:00:350:00:37

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:370:00:40

Sin sibh. Ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:400:00:45

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:450:00:51

Sin air ais suas ard mar chraoibh. Direach mar a bha sibh.

0:00:510:00:56

Ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:560:01:00

Agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:000:01:03

Sin sibh. 'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:030:01:09

Cumaibh a' dol. Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:090:01:13

Sin e! Wow.

0:01:130:01:16

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. Tha? Math fhein.

0:01:160:01:20

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:200:01:25

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:250:01:28

'Tha seo a' coimhead breagha.

0:01:290:01:32

'Ach de tha iad a' deanamh? Oh tha na nigheanan seo a' dannsa nach eil.

0:01:320:01:36

'S ann mu dhanns a tha Leum is Danns an diugh!

0:01:360:01:40

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:01:400:01:44

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:01:440:01:49

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:01:490:01:53

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar. #

0:01:530:01:58

O tha e uabhasach math a bhith a' danns ri ceol.

0:01:580:02:02

Tha e math dhut cuideachd?

0:02:020:02:04

De an danns as fhearr leibh? Dannsa Gaidhealach, ballet,

0:02:040:02:08

disco, tap? Tha iomadh seorsa ann,

0:02:080:02:11

agus 's ann mu danns a tha oran an latha 'n-diugh.

0:02:110:02:14

Feumaidh sinn a-nise gluasadan a chur ris an t-seist a chuala sinn.

0:02:140:02:19

Eil cuimhn' agaibh mar a thoisich i?

0:02:190:02:21

Danns, danns, danns.

0:02:210:02:24

Tiugainn 's ni sinn dannsa.

0:02:240:02:25

Uill nach bu choir dhuinn direach danns gu math simplidh a dheanamh.

0:02:250:02:30

Tiugainn 's danns comhla rium.

0:02:300:02:32

Danns, danns, danns.

0:02:320:02:34

Tiugainn 's ni sinn dannsa.

0:02:340:02:36

Sin e agus ni sinn an t-aon rud a-rithist airson an ath loidhne.

0:02:360:02:41

Danns, danns', danns'.

0:02:410:02:43

An dannsa beag a-rithist.

0:02:430:02:45

Dannsa, dannsa, dannsa.

0:02:450:02:47

Sin e agus airson na loidhne mu dheireadh.

0:02:470:02:50

Cuir charan mun an lar.

0:02:500:02:52

De ni sinn? Aye bhiodh sin math fhein,

0:02:520:02:55

cuiridh sinn caran mun lar direach mar a tha an t-oran ag radh.

0:02:550:02:59

Cuir charan mun an lar.

0:02:590:03:01

Chan eil cail as fhearr leamsa na a bhith a' danns.

0:03:010:03:05

'Eil cuimhne agaibh air na gluasadan a-nis?

0:03:050:03:08

Uill bidh sinn a' deanamh a h- uile cail a bha siud da thuras.

0:03:080:03:12

Ceart ma-tha. De mu dheidhinn fheuchainn ris a' cheol a-nis?

0:03:120:03:16

Da thuras cuimhnich. Deiseil ma-tha?

0:03:160:03:18

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:03:220:03:26

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:03:260:03:30

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:03:300:03:35

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar. #

0:03:350:03:40

Tha e agaibh. Math dha-riribh!

0:03:430:03:45

Cuimhnichibh ma-tha nuair a chluinneas sibh an t-seist,

0:03:450:03:49

's bidh sin eadar gach rann san oran,

0:03:490:03:51

gum bi sibh a' deanamh na dh'ionnsaich sinn an-drasta.

0:03:510:03:54

Ach de mu dheidhinn tilleadh chun an danns son barrachd fhaighinn a- mach mu dheidhinn. Tiugainnibh.

0:03:540:04:00

Tha dannsaichean eadar-dhealaichte anns gach duthaich - mar Siona.

0:04:000:04:04

'S dannsa Gaidhealach san duthaich againn fhin.

0:04:040:04:09

Tha mi cinnteach gu bheil thu air dannsa Gaidhealach

0:04:090:04:15

mar seo fhaicinn mar-tha.

0:04:150:04:17

An do dh'fheuch thu fhein air?

0:04:170:04:19

Nach iad a tha subailte a' leum air an corra-biod'.

0:04:210:04:26

Yee Haa! Tha torr ghluasadan an luib dannsa loidhne mar seo.

0:04:260:04:32

Agus dannsa tap mar a chi sibh an seo.

0:04:350:04:39

Nach eil na casan aca tha a' gluasad luath.

0:04:390:04:43

Oh tha torr diofar sheorsaichean danns ann nach eil

0:04:430:04:47

agus tha diofar dhannsan gu bhith againn san oran.

0:04:470:04:50

Ach de mu dheidhinn gluasadan eile a lorg a bhiodh freagarach.

0:04:500:04:54

De na dannsan a bhiodh math?

0:04:540:04:56

Dannsa Sionach? Aye, bhiodh sin math!

0:04:560:04:59

Uill bithear a cleachdadh riobanan dathtach ann an dannsa Sionach,

0:04:590:05:04

nach dean sinn seo a-reist.

0:05:040:05:06

Agus airson sealltainn gur e dannsa Sionach a th'ann

0:05:060:05:10

nach cuir sinn ar lamhan ri cheile air ar beulaibh.

0:05:100:05:13

Sin e. Nise na dh'fheuch sibh a-riamh air dannsa tap?

0:05:130:05:18

Uill bidh e rudeigin coltach ri seo

0:05:180:05:20

agus sin agad gluasad eile airson an orain.

0:05:200:05:25

Agus de mu dheidhinn dannsa Gaidhealach

0:05:250:05:29

tha sin gu math furasta nach eil?

0:05:290:05:31

Sin sibh. Agus 's urrainn dhut dannsa Gaidhealach

0:05:310:05:35

a dheanamh ri ceol a' bhogsa.

0:05:350:05:38

Mar sin nach toir sinn a chreidsinn g'eil sinn a' cluich a' bhogsa.

0:05:380:05:42

Sin e! 'S mu dheireadh de mu dheidhinn dannsa loidhne?

0:05:420:05:47

Mar sin cuiribh oirbh ur n-adan

0:05:470:05:49

agus ur botannan cowboy agus ni sinn dannsa loidhne

0:05:490:05:53

agus bithear ag eibheachd yeehah agus a bualadh do sliosaid.

0:05:530:05:57

Sin e agus sin na gluasadan air fad airson an orain.

0:05:570:06:01

An toiseach riobanan airson dannsa Sionach.

0:06:010:06:05

'S an uairsin dannsa Tap,

0:06:050:06:08

dannsa Gaidhealach agus a' cluich a' bhogsa.

0:06:080:06:14

'S mu dheireadh dannsa loidhne le yeehah!

0:06:140:06:18

Agus sin sinn deiseil airson an orain shlain a-nis.

0:06:180:06:22

Am biodh e feumail dhuibh an t-seist a chluinntinn

0:06:220:06:25

aon uair eile mus teid sinn gun an oran slan? Bhiodh!

0:06:250:06:29

Seo e ma-tha.

0:06:290:06:30

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:06:330:06:38

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:06:380:06:42

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:06:420:06:47

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:06:470:06:51

'S math a rinn sibh! Tha e agaibh.

0:06:540:06:56

Chan eil air fhagail a-nise ach an t-oran air fad a dheanamh.

0:06:560:07:00

Tiugainnibh ma-tha agus ni sinn danns!

0:07:000:07:03

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:07:080:07:12

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:07:120:07:17

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:07:170:07:21

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:07:210:07:26

# Riobanan 's criosan Ni sinn dannsa Sionach

0:07:260:07:31

# Crath an taobh 's an taobh ud iad Abair fhein dathan breagha

0:07:310:07:35

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:07:350:07:40

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:07:400:07:44

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:07:440:07:49

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:07:490:07:53

# Cuir ort brogan a ni brag Agus ni sinn dannsa tap

0:07:530:07:58

# Falbh bho thaobh gu taobh dhen lar

0:07:580:08:00

# Deanamh brig, brag briggety brag

0:08:000:08:02

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:08:020:08:07

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:08:070:08:11

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:08:110:08:16

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:08:160:08:20

# A-nis cuir ort an fheileadh 'S theid sinn chun a' cheilidh

0:08:200:08:25

# Cluinnidh sinn am bogsa 'S ni sinn dannsa Gaidhealach

0:08:250:08:30

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:08:300:08:34

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:08:340:08:38

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:08:570:09:01

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:09:010:09:06

# Botannan cowboy agus ad Danns-loidhn' ni sinn gun stad

0:09:060:09:10

# Ag eisteachd ceol a Tennessee Abair spors - YEEHAAA, YIPPEE!!

0:09:100:09:15

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:09:150:09:19

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar

0:09:190:09:24

# Danns', danns', danns' Tiugainn 's ni sinn dannsa

0:09:240:09:28

# Danns, danns', danns' Cuir charan mun an lar. #

0:09:280:09:34

Seo nis. Chan eil rian nach eil sibh air blathachadh a-nis.

0:09:420:09:46

Bha e math nach robh? 'S bha sibhse air leth.

0:09:460:09:50

Sin sibh pein.

0:09:530:09:55

Uill tha an t-am againn falbh a-nis

0:09:550:09:57

ach nach tig sibh a leum 's a dhanns comhla rinn an ath thuras.

0:09:570:10:01

An drasta ged tha leigibh ur n-anail.

0:10:010:10:06

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:190:10:22

E-mail [email protected]

0:10:220:10:25

Download Subtitles

SRT

ASS