Episode 30 Leum is Danns


Episode 30

Similar Content

Browse content similar to Episode 30. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Dol Eoin.

0:00:220:00:25

Ciamar a tha sibh an-diugh?

0:00:250:00:26

Bheil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns?

0:00:260:00:29

Math dha-riribh.

0:00:290:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:35

Tuigainnibh ma tha!

0:00:350:00:36

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:360:00:40

Sin sibh.

0:00:400:00:42

Ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:420:00:45

Nise, crub sios mar ball,

0:00:450:00:48

sios beag biodach.

0:00:480:00:51

Sin air ais suas ard mar chraoibh, direach mar a bha sibh.

0:00:510:00:56

Ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan,

0:00:560:01:00

agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:000:01:03

Sin sibh.

0:01:030:01:04

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:040:01:08

Cumaibh a' dol.

0:01:100:01:11

Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:110:01:14

Sin e! Wow.

0:01:140:01:16

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis.

0:01:160:01:18

Tha? Math fhein.

0:01:180:01:21

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:210:01:25

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:250:01:28

Oh seall air na h-itealagan breagha.

0:01:280:01:31

Ach de bhios a' cumail nan itealagan seo san adhar?

0:01:310:01:35

'S de bhios a' toirt air na duilleagan

0:01:350:01:39

's na rudan eile seo a bhith a' gluasad?

0:01:390:01:42

A' ghaoth. Nach e?

0:01:440:01:46

# Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith

0:01:490:01:52

# Tha an talamh fada fodham

0:01:520:01:55

# Gabh mo lamh 's theid sinne

0:01:550:01:59

# A dhanns' am measg nan sgothan

0:01:590:02:01

# Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith,

0:02:010:02:04

# Tha an talamh fada fodham

0:02:040:02:06

# Gabh mo lamh 's theid sinne

0:02:060:02:11

# A dhanns' am measg nan sgothan. #

0:02:110:02:13

An toil leibh fhein a bhith a-muigh anns a' ghaoith?

0:02:130:02:16

Tha mi cinnteach gun toigh leibh a bhith a' cur

0:02:160:02:18

itealagain suas dhan adhar co-dhiu!

0:02:180:02:21

Uill chuala sinn an t-seist an siud

0:02:210:02:23

's nach cuidich sibh mi a-nise a' deanamh ghluasadan a theid leatha.

0:02:230:02:28

Ceart ma-tha. Thoisich an t-seist le, "Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith."

0:02:280:02:33

Nach toir sinn a-reisd a chreidsinn g'eil sinn a' sgeith.

0:02:330:02:36

Cuiridh sinn a-mach ar gairdeanan mar seo.

0:02:360:02:39

Sin e. Tha sinn mar itealain.

0:02:390:02:42

"Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith."

0:02:420:02:46

Nise se an ath loidhne, "Tha an talamh fada fodham."

0:02:460:02:49

De mu dheidhinn a dheanamh simplidh,

0:02:490:02:52

agus gun cum sinn oirnn leis an aon ghluasad

0:02:520:02:54

oir tha sinn shuas ard a' sgiathalaich,

0:02:540:02:57

agus tha an talamh shios gu fada.

0:02:570:03:00

"Tha an talamh fada fodham."

0:03:000:03:02

Tha sinn an uairsin a' dol chun loidhne,

0:03:040:03:07

"Gabh mo lamh 's theid sinn."

0:03:070:03:09

De ar beachd air seo? Oh aye bhiodh sin math.

0:03:090:03:13

Nach fheuch sinn air? A' cur a-mach aon laimh an toiseach,

0:03:130:03:17

's an uairsin an lamh eile, sin e.

0:03:170:03:20

Agus a-nis danns beag mar seo.

0:03:200:03:23

Gabh mo lamh 's theid sinn."

0:03:230:03:26

Tha sin math. 'S mu dheireadh, "A dhanns' am measg nan sgothan."

0:03:280:03:33

Uilll nach danns sinn direach mar a tha an t-oran ag radh.

0:03:330:03:36

Cuiridh sinn car air an lar,

0:03:360:03:38

agus de mu dheidhinn seo a dheanamh le ar lamhan.

0:03:380:03:41

Feuchaidh sinn e, "A dhanns' am measg nan sgothan."

0:03:410:03:45

Agus sin na gluasadan airson na seist.

0:03:470:03:49

Tha 'd gu math furasta nach eil?

0:03:490:03:51

Bheil sibh airson feuchainn air na gluasadan ris a' cheol a-nis?

0:03:510:03:55

Deanaibh deiseil ma-tha.

0:03:550:03:56

# Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith

0:03:590:04:02

# Tha an talamh fada fodham

0:04:020:04:05

# Gabh mo lamh 's theid sinn'

0:04:050:04:09

# A dhanns' am measg nan sgothan. #

0:04:090:04:10

Sin sibh. Cha tug sibh fada ag ionnsachadh.

0:04:130:04:16

Cuimhnichibh a-nis a h-uile uair a chluinneas sibh an t-seist

0:04:160:04:19

gun dean sibh na gluasadan a dh'ionnsaich sinn.

0:04:190:04:22

An-drasta nach till sinn gus

0:04:220:04:23

tuilleadh fhaighinn a-mach mun ghaoith.

0:04:230:04:25

Bidh a' ghaoth a' toirt air torr rudan diofraichte gluasad.

0:04:270:04:30

Mar na geugan seo...

0:04:300:04:32

..agus a' bhratach seo. Nach i a' ghaoth a tha laidir.

0:04:350:04:39

Seall seo, 's e muilnean gaoithe a th'annta

0:04:400:04:44

agus 's i a' ghaoth a tha toirt orra a dhol timcheall.

0:04:440:04:47

Feumaidh gu bheil a' ghaoth laidir airson toirt air

0:04:470:04:50

na gairdeanan aca caran a chur.

0:04:500:04:52

'S i a' ghaoth a bhios a' tiormachadh aodach

0:04:570:04:59

a tha air a chrochadh air loidhne cuideachd.

0:04:590:05:02

Agus, a' toirt air itealagan

0:05:030:05:05

breagha lan dhathan mar seo a bhith a' sgeith san adhar.

0:05:050:05:10

Uill chunnaic sinn torr

0:05:120:05:13

co-cheangailte ris a' ghaoith an siud nach fhaca?

0:05:130:05:15

Ach tha beagan obrach againn ri dheanamh fhathast.

0:05:150:05:18

Feumaidh sinn gluasadan eile fhaighinn

0:05:180:05:21

airson oran an latha 'n-diugh.

0:05:210:05:23

Nise de bhios a' tachairt anns a' ghaoith?

0:05:230:05:26

Oh tha fios agams, bidh craobhan a' crathadh.

0:05:260:05:29

Nach dean sinn na geugan a' crathadh.

0:05:290:05:32

Gairdeanan a-mach mar seo agus a-nall gun taobh eile.

0:05:320:05:35

Sin e.

0:05:350:05:37

Tha sibh math air geugan a dheanamh.

0:05:370:05:40

Nise, tha a' ghaoth math airson aodach a' thiormachadh cuideachd

0:05:400:05:43

nuair a chrochas sinn e air an t-sreang

0:05:430:05:46

's nach biodh sin math mar ghluasad.

0:05:460:05:48

Tiugainnibh comhla rium agus crochaidh sinn an t-aodach.

0:05:480:05:51

'S a-nis ni sinn a' ghaoth a' tiormachadh an aodaich.

0:05:530:05:57

Tha sibh a' deanamh uabhasach math.

0:05:570:06:01

De mu dheidhinn aon ghluasad eile? Na smaoinich sibh air cail?

0:06:010:06:07

O bhiodh sin gu math freagarrach, muilnean gaoithe.

0:06:070:06:11

Bidh a'ghaoth a' toirt air na gairdeanan aca caran a chur, nach bi?

0:06:110:06:16

Bheir sinn a chreidsinn

0:06:160:06:17

gur e gairdeanan nam muilnean gaoithe a th'annainn.

0:06:170:06:20

Gairdeanan a-mach direach,

0:06:200:06:22

agus timcheall mar seo.

0:06:220:06:24

Sin e agus sin sinn air na gluasadan air fad ionnsachadh.

0:06:270:06:31

Geugan a' crathadh sa ghaoith.

0:06:310:06:34

A' crochadh aodach air an t-sreang.

0:06:350:06:37

A' ghaoth a' tiormachadh an aodaich.

0:06:380:06:41

Agus mu dheireadh na muilnean gaoithe.

0:06:410:06:45

Math fhein agus sin sinn deiseil airson Leum is Danns.

0:06:460:06:50

Ach an duil an cordadh e ribh an t-seist a chluinntinn aon uair eile

0:06:500:06:55

mus bi an t-oran slan again?

0:06:550:06:57

Direach gus am bi sinn cinnteach g'eil i agaibh.

0:06:570:07:00

Deiseil ma-tha?

0:07:000:07:01

# Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith

0:07:040:07:07

# Tha an talamh fada fodham

0:07:070:07:10

# Gabh mo lamh 's theid sinn'

0:07:100:07:13

# A dhanns' am measg nan sgothan. #

0:07:130:07:16

Oh 's math a rinn sibh! Tha cuimhne mhath agaibh!

0:07:160:07:20

An t-am a-nis ma-tha airson an orain slan a chluinntinn.

0:07:200:07:24

Deanaibh deiseil son beagan Leum is Danns sa ghaoith!

0:07:240:07:28

# Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith

0:07:370:07:40

# Tha an talamh fada fodham

0:07:400:07:43

# Gabh mo lamh 's theid sinne

0:07:430:07:47

# A dhanns' am measg nan sgothan

0:07:470:07:49

# Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith

0:07:490:07:52

# Tha an talamh fada fodham

0:07:520:07:55

# Gabh mo lamh 's theid sinne

0:07:550:07:59

# A dhanns' am measg nan sgothan

0:07:590:08:01

# Shuas anns an adhar cho gorm

0:08:010:08:07

# Tha itealag lan

0:08:070:08:11

# Dhathan

0:08:110:08:13

# A' sgeith os cionn

0:08:130:08:16

# Nan craobhan mor

0:08:160:08:19

# Le 'n geugan uain'

0:08:190:08:22

# A' crathadh

0:08:220:08:25

# Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith

0:08:250:08:28

# Tha an talamh fada fodham

0:08:280:08:31

# Gabh mo lamh 's theid sinne

0:08:310:08:34

# A dhanns' am measg nan sgothan

0:08:340:08:37

# Tha Mamaidh a' crochadh aodach

0:08:370:08:43

# A-muigh air an t-sreang

0:08:430:08:49

# Stocainnean 's

0:08:490:08:52

# Leintean

0:08:520:08:55

# A thiormaicheas

0:08:550:08:58

# Sa ghaoith

0:08:580:09:01

# Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith

0:09:010:09:04

# Tha an talamh fada fodham

0:09:040:09:07

# Gabh mo lamh 's theid sinne

0:09:070:09:10

# A dhanns' am measg nan sgothan

0:09:100:09:13

# Chi sinn na muilnean

0:09:130:09:17

# Gaoithe

0:09:170:09:19

# Le 'n gairdeanan

0:09:190:09:21

# Mora fada

0:09:210:09:25

# 'S nuair sheideas gaoth

0:09:250:09:28

# Laidir

0:09:280:09:31

# Theid iad timcheall ann an cearcall

0:09:310:09:37

# Tha mis' a' sgeith anns a' ghaoith

0:09:370:09:40

# Tha an talamh fada fodham

0:09:400:09:44

# Gabh mo lamh 's theid sinne

0:09:440:09:46

# A dhanns' am measg nan sgothan

0:09:460:09:49

# Gabh mo lamh 's theid sinne

0:09:490:09:52

# A dhanns' am measg nan sgothan

0:09:520:09:55

# Gabh mo lamh 's theid sinne

0:09:550:09:59

# A dhanns' am measg nan sgothan. #

0:09:590:10:03

Sin agad a' ghaoth ma-tha agus rinn sibhse uabhasach math an-diugh.

0:10:100:10:16

Tha sibh airidh air.

0:10:190:10:21

Uill sin an tide air ruith oirnn airson la eile,

0:10:210:10:25

ach deanaibh cinnteach gun tig sibhse a Leum 's a Dhanns an ath thuras.

0:10:250:10:29

Chun uairsin leigibh ur n-anail.

0:10:290:10:32

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:460:10:49

E-mail [email protected]

0:10:490:10:52

Download Subtitles

SRT

ASS