Episode 29 Leum is Danns


Episode 29

Similar Content

Browse content similar to Episode 29. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Amanda.

0:00:220:00:24

'Eil sibh deiseil airson Leum 's Danns?

0:00:240:00:27

Math fhein!

0:00:270:00:29

Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:290:00:31

Ach an toiseach gluasad no dha son ur cur ann an sunnd!

0:00:310:00:36

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:370:00:39

Sin sibh.

0:00:390:00:40

Gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:400:00:43

Nise, crub sios mar ball,

0:00:450:00:48

sios beag biodach.

0:00:480:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh.

0:00:510:00:54

Direach mar a bha sibh,

0:00:540:00:56

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:560:01:00

Sin e agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:000:01:03

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoith.

0:01:050:01:09

Gu aon taobh agus gun taobh eile

0:01:090:01:13

's a-rithist gu aon taobh agus gun taobh eile!

0:01:130:01:18

Sin e!

0:01:180:01:19

Wow, 's math a rinn sibh!

0:01:210:01:23

'Eil sibh air ur doigh a-nis.

0:01:230:01:25

Tha?

0:01:250:01:27

Sgoinneil fhein.

0:01:270:01:28

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil

0:01:280:01:31

airson beagan danns a-nise, nach eil?

0:01:310:01:33

Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:340:01:37

Seall tha seacaid shonraichte dhathtach aig John -

0:01:390:01:43

ach carson a tha sin air?

0:01:430:01:45

Saoil cait bheil e fhein 's a sheanair a' dol?

0:01:460:01:49

Bheil fhios agad fhathast?

0:01:490:01:51

De th'aig seanair John an sin?

0:01:530:01:55

Oh, 's i slat a th'ann nach e?

0:01:550:01:58

Tha iad a' dol a dh' iasgach!

0:01:580:02:00

# Mmm

0:02:000:02:03

# Oh

0:02:030:02:04

# Tha slat agam, tha slat agam

0:02:040:02:05

# Tha slat mhor fhad agam

0:02:050:02:07

# Tha slat agam, tha slat agam

0:02:070:02:09

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:02:090:02:11

# Tha slat agam, tha slat agam

0:02:110:02:13

# Tha slat mhor fhad agam

0:02:130:02:14

# Tha slat agam, tha slat agam

0:02:140:02:16

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:02:160:02:18

# Mmm

0:02:180:02:19

# Oh

0:02:200:02:22

# Mmm... #

0:02:220:02:23

Seo a-nis,

0:02:230:02:25

mar a chunnaic sinn 's ann mu iasgach a tha oran an latha 'n-diugh,

0:02:250:02:29

agus fhearr dhuinn a-nise

0:02:290:02:30

gluasadan a chur ris an t-seist a chuala sinn an sin.

0:02:300:02:33

A bheil sibh dol ga mo chuideachadh?

0:02:330:02:35

Tha? Math fhein.

0:02:350:02:37

Nise, ni sinn an t-seist seo da thuras gach uair

0:02:370:02:41

agus saoilidh mi gum biodh e math na gluasadan a bhith beagan

0:02:410:02:44

eadar-dhealaichte gach turas.

0:02:440:02:46

Bheil cuimhn' agaibh air na facail?

0:02:460:02:48

Tha slat agam, tha slat agam Tha slat mhor fhad' agam

0:02:480:02:52

Tha slat agam, tha slat agam Is tha mi dol a dh'iasgach.

0:02:520:02:55

De mu dheidhinn seo son a' chiad uair ma-tha!

0:02:550:02:58

Nach toir sibh a chreidsinn gu bheil slat iasgaich nur laimh

0:02:580:03:01

's tha sibh dol a thilgeil a-mach na loidhne, direach mar seo.

0:03:010:03:05

'S an uairsin slaod air ais an loidhne.

0:03:050:03:08

'S ni sinn sin da thuras oir cha bhi iasgair sam bith

0:03:080:03:12

nach fheuch an loidhne a chur a-mach turas no dha!

0:03:120:03:15

Siuthad a-nis!

0:03:150:03:16

Tha slat agam, tha slat agam

0:03:160:03:18

Tha slat mhor fhad' agam

0:03:180:03:20

Tha slat agam, tha slat agam

0:03:200:03:23

Is tha mi dol a dh'iasgach.

0:03:230:03:24

Sin agad e!

0:03:240:03:26

Agus son an darna turas, de mu dheidhinn seo?

0:03:260:03:29

Bidh sinn fhathast a' tilgeadh na loidhne a-mach,

0:03:290:03:32

ach cuiridh sinn gluasad eile ris.

0:03:320:03:34

Tha cho math dhuinn suil a thoirt air cait an deach an loidhne

0:03:340:03:38

nach eil, direach mar seo.

0:03:380:03:40

Ni sinn iad sin le na facail ma-tha.

0:03:400:03:42

Deiseil?

0:03:420:03:44

Tha slat agam, tha slat agam

0:03:440:03:46

Tha slat mhor fhad' agam

0:03:460:03:48

Tha slat agam, tha slat agam

0:03:480:03:50

Is tha mi dol a dh'iasgach.

0:03:500:03:52

Sin sibh!

0:03:520:03:54

Agus sin agaibh gluasadan na seist.

0:03:540:03:57

De mu dheidhinn fheuchainn leis a' cheol a-nis ma-tha?

0:03:570:04:00

Cuidichidh sin sinn. Deiseil?

0:04:000:04:03

# Tha slat agam, tha slat agam

0:04:080:04:10

# Tha slat mhor fhad' agam

0:04:100:04:12

# Tha slat agam, tha slat agam

0:04:120:04:13

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:04:130:04:15

# Tha slat agam, tha slat agam

0:04:150:04:17

# Tha slat mhor fhad' agam

0:04:170:04:19

# Tha slat agam, tha slat agam

0:04:190:04:20

# Is tha mi dol a dh'iasgach... #

0:04:200:04:23

Seo a-nise, nach sibh a bha math.

0:04:230:04:27

'S gheibh sibh cothrom no dha feuchainn air na gluasadan fhathast

0:04:270:04:30

oir cluinnidh sinn an t- seist gu tric sa program.

0:04:300:04:33

Ach an-drasta barrachd mu iasgach!

0:04:330:04:36

Seo an loidhne aig seanair John airson na slait.

0:04:380:04:40

Feumaidh sin a bhith aige ceart mus teid iad a dh' iasgach.

0:04:420:04:45

Saoil am faigh iad iasg an-diugh?

0:04:460:04:48

Oh uill tha iad a' feuchainn co-dhiu!

0:04:490:04:51

Seall mar a tha iad ga dheanamh.

0:04:530:04:55

As deidh dhaibh an loidhne a shadail a-mach...

0:04:550:04:58

..a' tarraing a-steach na loidhne,

0:05:010:05:03

agus an uairsin ga slaodadh a- steach gu tir!

0:05:030:05:07

Oh seall, tha John air rudeigin a ghlacadh!

0:05:070:05:10

Oh wow 's e iasg a th'ann!

0:05:100:05:12

Oh 's math a rinn thu John!

0:05:140:05:16

Oh 's caomh leam fhin a bhith ag iasgach.

0:05:180:05:21

Gu h-araidh nuair a ghlacas tu iasg mor

0:05:210:05:24

a dh'fhaodas a bhith agad son do dhinneir.

0:05:240:05:26

Co-dhiu de mu dheidhinn a dhol air ais dhan oran

0:05:260:05:30

gus am faigh sinn gluasadan eile a-nise.

0:05:300:05:32

Uill as deidh dhuinn an loidhne a shadail a-mach,

0:05:320:05:35

de ni sinn ma dh'fhairicheas sinn cuideam air an loidhne?

0:05:350:05:38

Feumaidh sinn an loidhne a thoirt a-steach, nach fheum?

0:05:380:05:41

De mu dheidhinn seo 'son gluasad airson an loidhne a tharraing a-steach? Sin sibh.

0:05:410:05:46

Tarraingibh an loidhne.

0:05:460:05:48

Sin a-nis, steach leatha!

0:05:480:05:50

'S direach nuair a tha i gu bhith agaibh,

0:05:500:05:53

feumaidh sibh greim a ghabhail air an loidhne

0:05:530:05:55

's a slaodadh a-steach mar seo.

0:05:550:05:58

Gle mhath.

0:05:580:06:00

'S de na gluasadan eile bhiodh math airson an orain againn?

0:06:000:06:03

Uill, uaireannan chan e iasg a tha thu air a ghlacadh.

0:06:030:06:07

'S e rudeigin eile a th'ann, ach de?

0:06:070:06:10

Co aig a tha fios!

0:06:100:06:12

De mu dheidhinn seo airson sin.

0:06:120:06:15

Co aig a tha fios?

0:06:150:06:17

Agus ma gheibh sinn seann phaidhir bhrogan

0:06:170:06:20

cha bhi sinn idir toilichte am bi?

0:06:200:06:24

Agus sin gluasad eile a bhios math airson an orain againn!

0:06:240:06:27

'S e cur-seachad gle mhath a th'ann a bhith ag iasgach nach e?

0:06:270:06:31

Theid sinn thairis air na gluasadan aon uair eile gus am bi iad agaibh.

0:06:310:06:35

An loidhne a tharraing a-steach.

0:06:360:06:38

Greim a ghabhail air an loidhne 's a slaodadh a-steach mar seo.

0:06:390:06:43

A' faighinn rudeigin annasach air an loidhne agad

0:06:440:06:47

agus a' faighinn seann phaidhir bhrogan 's sinn cho tamailteach.

0:06:470:06:53

Tha gu leor ghluasadan ann an sin dhuinn nach eil!

0:06:530:06:57

Ach nach fhaod sinn a dhol thairis air an t-seist

0:06:570:07:00

aon uair eile mus teid sinn gun oran slan.

0:07:000:07:02

Deiseil?

0:07:020:07:04

# Oh

0:07:040:07:05

# Mmm

0:07:050:07:07

# Oh

0:07:070:07:08

# Tha slat agam, tha slat agam

0:07:080:07:10

# Tha slat mhor fhad agam

0:07:100:07:12

# Tha slat agam, tha slat agam

0:07:120:07:13

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:07:130:07:15

# Tha slat agam, tha slat agam

0:07:150:07:17

# Tha slat mhor fhad agam

0:07:170:07:19

# Tha slat agam, tha slat agam

0:07:190:07:20

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:07:200:07:22

# Mmm

0:07:220:07:25

# Oh... #

0:07:250:07:26

Sin a-nis, tha e agaibh.

0:07:260:07:28

Tha mi an dochas gun glac sibh torr nuair a theid sibh a dh'iasgach

0:07:280:07:32

ach an-drasta nach fhaod sibh a thighinn a dh'iasgach comhla rium fhin?

0:07:320:07:36

Eil sibh deiseil 'son feuchainn air an oran air fad ?

0:07:360:07:39

Tha?

0:07:390:07:40

Math dha-riribh!

0:07:400:07:42

# Mmm

0:07:470:07:50

# Oh

0:07:500:07:51

# Mmm

0:07:510:07:53

# Oh

0:07:530:07:54

# Tha slat agam, tha slat agam

0:07:540:07:56

# Tha slat mhor fhad agam

0:07:560:07:57

# Tha slat agam, tha slat agam

0:07:570:07:59

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:07:590:08:01

# Tha slat agam, tha slat agam

0:08:010:08:03

# Tha slat mhor fhad agam

0:08:030:08:04

# Tha slat agam, tha slat agam

0:08:040:08:06

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:08:060:08:08

# Mmm

0:08:090:08:10

# Oh

0:08:100:08:12

# Mmm

0:08:120:08:14

# Oh

0:08:140:08:15

# Sadaidh mise loidhn a-mach

0:08:150:08:18

# Loidhn a-mach, loidhn a-mach

0:08:190:08:21

# Sadaidh mise loidhn a-mach

0:08:220:08:25

# Gus am faigh mi iasg leath'

0:08:260:08:31

# Tha slat agam, tha slat agam

0:08:310:08:33

# Tha slat mhor fhad agam

0:08:330:08:35

# Tha slat agam, tha slat agam

0:08:350:08:36

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:08:360:08:39

# Tha slat agam, tha slat agam

0:08:390:08:40

# Tha slat mhor fhad agam

0:08:400:08:42

# Tha slat agam, tha slat agam

0:08:420:08:44

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:08:440:08:46

# Mmm

0:08:460:08:48

# Oh

0:08:480:08:49

# Mmm

0:08:490:08:51

# Oh

0:08:510:08:53

# Fhuair mi rud, fhuair mi rud

0:08:530:08:55

# Fhuair mi rud air choreigin

0:08:560:08:58

# Fhuair mi rud, fhuair mi rud

0:09:000:09:02

# O, slaodaidh mi gu tir e

0:09:030:09:08

# Tha slat agam, tha slat agam

0:09:080:09:10

# Tha slat mhor fhad agam

0:09:100:09:12

# Tha slat agam, tha slat agam

0:09:120:09:14

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:09:140:09:16

# Tha slat agam, tha slat agam

0:09:160:09:17

# Tha slat mhor fhad agam

0:09:170:09:19

# Tha slat agam, tha slat agam

0:09:190:09:21

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:09:210:09:23

# Mmm

0:09:230:09:25

# Oh

0:09:250:09:27

# Mmm

0:09:270:09:28

# Oh

0:09:280:09:30

# De a th' agam, de a th' agam

0:09:300:09:32

# Saoil de tha seo agam

0:09:330:09:36

# De a th' agam, de a th' agam?

0:09:370:09:40

# Chan eil ach seann phaidhir bhrogan!

0:09:400:09:47

# Tha slat agam, tha slat agam

0:09:470:09:48

# Tha slat mhor fhad agam

0:09:480:09:50

# Tha slat agam, tha slat agam

0:09:500:09:52

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:09:520:09:54

# Tha slat agam, tha slat agam

0:09:540:09:55

# Tha slat mhor fhad agam

0:09:550:09:57

# Tha slat agam, tha slat agam

0:09:570:09:59

# Is tha mi dol a dh'iasgach

0:09:590:10:01

# Mmm

0:10:010:10:03

# Oh

0:10:030:10:05

# Mmm

0:10:050:10:06

# Oh

0:10:060:10:08

# Mmmm. #

0:10:080:10:11

O tha mi ag aithneachadh gu bheil sibh eolach air a bhith ag iasgach,

0:10:170:10:20

bha sibh air leth math.

0:10:200:10:23

Yay!

0:10:230:10:25

Sin sibh pein.

0:10:260:10:28

Uill tha siud gu leor Leum is Danns airson aon latha,

0:10:280:10:31

ach cuimhnichibh a thighinn air ais comhla rinn an ath thuras.

0:10:310:10:35

Chun uairsin, leigibh ur n-anail.

0:10:350:10:37

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:530:10:56

E-mail [email protected]

0:10:560:10:59

Download Subtitles

SRT

ASS