Episode 28 Leum is Danns


Episode 28

Similar Content

Browse content similar to Episode 28. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Dol Eoin.

0:00:220:00:24

Ciamar a tha sibh an-diugh?

0:00:240:00:26

Bheil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns?

0:00:260:00:30

Math dha-riribh.

0:00:300:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:35

Tuigainnibh ma tha.

0:00:350:00:37

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:370:00:40

Sin sibh.

0:00:400:00:42

Ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:420:00:45

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:450:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh.

0:00:510:00:55

Direach mar a bha sibh, ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:00:550:01:00

agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:000:01:03

Sin sibh.

0:01:030:01:04

'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:040:01:09

Cumaibh a' dol.

0:01:090:01:11

Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:110:01:14

Sin e! Wow.

0:01:140:01:16

Bheil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. Tha?

0:01:160:01:19

Math fhein.

0:01:190:01:21

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:210:01:25

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:250:01:29

A bheil sibh ag aithneachadh iad seo?

0:01:290:01:31

Feadhainn fhada agus feadhainn chruinn.

0:01:310:01:35

'S e biadh a th'ann ach de an seorsa?

0:01:350:01:38

Ubhlan, orainsearan, bananan.

0:01:380:01:41

Seadh, seo agad measan!

0:01:410:01:44

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:01:440:01:48

# Measan a theid ssssgglloisss

0:01:480:01:51

# Nad lamhan

0:01:510:01:53

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:01:580:02:01

# Measan a theid ssssgglloisss

0:02:010:02:04

# Nad lamhan. #

0:02:040:02:07

Oh, ium, ium, measan.

0:02:070:02:10

Tha torr diofar sheorsaichean measan ann nach eil?

0:02:100:02:14

'S cluinnidh sinn mu grunn dhiubh an-diugh.

0:02:140:02:17

Ach an toiseach feumaidh sinn gluasadan a chur ris an t-seist

0:02:170:02:21

a chuala sinn.

0:02:210:02:23

'Eil cuimhn' agaibh? "Sgluis, Sglois".

0:02:230:02:25

Nach biodh e math seo a dheanamh airson "sgluis, sglois".

0:02:250:02:29

Aon lamh 's an uairsin an te eile. Siuthadaibh.

0:02:290:02:33

"Sgluis, Sglois"

0:02:330:02:35

San uairsin - "Sgluisead i sglois"

0:02:350:02:38

Tha fuaimean uabhasach math san t-seist seo nach eil?

0:02:380:02:42

De bhiodh math airson seo?

0:02:420:02:44

Oh bhiodh deagh bheachd.

0:02:440:02:46

Direach mar seo le ar lamhan.

0:02:460:02:49

"Sgluisead I sglois"

0:02:490:02:52

'S 's i an ath loidhne "Measan a theid ssssgglloisss"

0:02:520:02:56

Saoilidh mi gun dean sinn danns beag gu gach taobh mar seo

0:02:560:03:00

's an uairsin sgluis le ar lamhan.

0:03:000:03:04

"Measan a theid ssssgglloisss"

0:03:040:03:07

Tha e agaibh! Agus mu dheireadh.

0:03:070:03:10

"Nad lamhan".

0:03:100:03:12

Feumaidh sinn ar lamhan a chrathadh

0:03:120:03:14

oir tha measan air a dhol sgluisnar lamhan

0:03:140:03:17

agus an uairsin tog an-airde iad mar seo "nad lamhan."

0:03:170:03:22

Agus sin na gluasadan gu leir airson seist latha an 'n-diugh.

0:03:220:03:27

Cha toir sibh fada gan ionnsachadh idir.

0:03:270:03:30

Nach fheuch sinn a- nise na gluasadan ri ceol.

0:03:300:03:34

Deiseil ma-tha?

0:03:340:03:35

Seo an ceol a' tighinn.

0:03:350:03:37

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:03:400:03:43

# Measan a theid ssssgglloisss

0:03:430:03:46

# Nad lamhan... #

0:03:460:03:48

Sin sibh pein!

0:03:480:03:52

Bheil e agaibh?

0:03:520:03:54

An ire mhath?

0:03:540:03:55

Mur eil buileach fhathast na gabh dragh,

0:03:550:03:58

bidh cothroman gu leor ann fhathast.

0:03:580:04:01

'S i an seist am priomh phairt den oran,

0:04:010:04:03

's leis an sin cluinnidh sinn a-rithist agus a-rithist i.

0:04:030:04:07

An-drasta ge-ta gheibh sinn a- mach barrachd mu mheasan!

0:04:070:04:11

Tha a' chlann seo trang ag ithe measan.

0:04:110:04:15

Faodaidh tu cuid ithe direach mar a tha iad mar ubhal.

0:04:150:04:19

Ach feumaidh tu cuid eile mar banana a rusgadh

0:04:190:04:23

chan eil e furasta ga rusgadh idir!

0:04:230:04:26

An toigh leatsa banana?

0:04:260:04:28

Mmm, tha iad cho blasta nach eil?

0:04:280:04:31

De mu dheidhinn orainsear?

0:04:310:04:34

Feumaidh tu sin a rusgadh cuideachd!

0:04:340:04:37

Oh, tha measan math 's tha iad math dhut.

0:04:370:04:40

Sin na measan ma-tha.

0:04:420:04:44

'S fhearr dhuinn a-nise smaoineachadh air gluasadan eile

0:04:440:04:48

airson a' chorr dhen oran againn.

0:04:480:04:50

Uill anns an oran an-diugh

0:04:500:04:52

tha torr dhe na gluasadan an aon rudanns gach rann.

0:04:520:04:56

'S e a' chiad rud gu bheil gach rann a' toiseachadh le:

0:04:560:04:59

"Nach inns thu dhomhsa De 'm fear as fhearr leat"

0:04:590:05:02

Airson seo de mu dheidhinn gluasad mar seo. Sin e!

0:05:020:05:06

Agus sin an gluasad airson toiseach gach rann ma-tha.

0:05:060:05:10

"Nach inns thu dhomhsa De'm fear as fhearr leat".

0:05:100:05:13

'S an uairsin thathar ag ainmeachadh tri measan.

0:05:130:05:17

Mar eisimpleir: "Oraindsear, Ubhal no tomato."

0:05:170:05:21

Saoilidh mi gun obraicheadh e

0:05:210:05:23

nan cuireadh sinn ar lamhan a- mach mar seo

0:05:230:05:26

airson nam measan.

0:05:260:05:28

De ur beachd? Nach fheuch sinn air? "Oraindsear, Ubhal no tomato".

0:05:280:05:33

Agus bidh an gluasad sin a' nochdadh anns gach rann cuideachd

0:05:330:05:37

is sinn ag ainmeachadh nan diofar measan.

0:05:370:05:40

Tha sibh a' deanamh math.

0:05:400:05:42

De mu dheidhinn aon ghluasad eile ma-tha.

0:05:420:05:45

De mu dheidhinn meas a chuidicheadh sinn le gluasad.

0:05:450:05:49

Tha e agam.

0:05:490:05:50

Banana!

0:05:500:05:51

Smaoinich air a' chruth a th' air banana.

0:05:510:05:54

Tha e direach mar seo.

0:05:540:05:56

Sin agad e!

0:05:560:05:58

Sin ma-tha gluasad no dha eile airson an orain.

0:05:580:06:01

Aig toiseach gach rainn

0:06:010:06:03

"Nach inns thu dhomhsa De'm fear as fhearr leat"

0:06:030:06:07

'S an uairsin na tri measan - "Oraindsear, Ubhal no tomato"

0:06:070:06:12

's mu dheireadh am banana.

0:06:120:06:15

Math dha-riribh.

0:06:150:06:17

Uill tha sinn an ire mhath deiseil airson seinn

0:06:170:06:20

agus danns ris an oran shlan.

0:06:200:06:23

Ach an toiseach cothrom eile a dhol tron t-seist aon uair eile!

0:06:230:06:27

Seo i a' tighinn.

0:06:270:06:28

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:06:310:06:35

# Measan a theid ssssgglloisss

0:06:350:06:38

# Nad lamhan... #

0:06:380:06:40

Tha e agaibh nach eil?

0:06:430:06:45

Chan eil an corr air fhagail a-nise ach na gluasadan air fad

0:06:450:06:49

a chur ris an oran.

0:06:490:06:50

Deanaibh deiseil ma- tha son beagan Leum is Danns le na Measan!

0:06:500:06:54

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:07:060:07:09

# Measan a theid ssssgglloisss

0:07:090:07:12

# Nad lamhan

0:07:120:07:14

# Nach inns thu dhomhsa

0:07:190:07:21

# De 'm fear as fhearr leat

0:07:210:07:23

# Oraindsear, Ubhal No tomato

0:07:230:07:26

# Apricot, no peach, no prune

0:07:260:07:29

# Banana! A theid sgluis nad lamhan.

0:07:290:07:36

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:07:360:07:40

# Measan a theid ssssgglloisss

0:07:400:07:43

# Nad lamhan

0:07:430:07:45

# Nach inns thu dhomhsa

0:07:500:07:52

# De 'm fear as fhearr leat

0:07:520:07:53

# Plum, Pear, Pom nan grainean

0:07:530:07:57

# De-tha-sin, pom nan grainean?

0:07:570:08:00

# An teid esan sgluis nad lamhan?

0:08:000:08:06

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:08:060:08:10

# Measan a theid ssssgglloisss

0:08:100:08:13

# Nad lamhan

0:08:130:08:15

# Nach inns thu dhomhsa

0:08:200:08:22

# De 'm fear as fhearr leat

0:08:220:08:24

# Mango, Sugh lair

0:08:240:08:26

# No cherry

0:08:260:08:27

# Cherry, cherry 's iomadh seorsa berry

0:08:270:08:30

# Geall gun teid iadsan sgluis nad lamhan

0:08:300:08:37

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:08:370:08:40

# Measan a theid ssssgglloisss

0:08:400:08:43

# Nad lamhan

0:08:430:08:46

# O nach inns thu dhomhsa

0:08:500:08:52

# De 'm fear as fhearr leat

0:08:520:08:54

# Lemon, Melon

0:08:540:08:56

# No Buntata

0:08:560:08:57

# Buntata, buntata, ist dha buntata

0:08:570:09:01

# Measan a theid sgluis nad lamhan

0:09:010:09:07

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:09:070:09:11

# Measan a theid ssssgglloisss

0:09:110:09:14

# Nad lamhan

0:09:140:09:16

# Measan a theid ssssgglloisss

0:09:170:09:21

# Nad lamhan

0:09:210:09:23

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:09:240:09:28

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:09:280:09:31

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:09:310:09:34

# Sgluis Sglois Sgluisead i Sglois

0:09:340:09:38

# Sgluis. #

0:09:380:09:40

Oh bha sibh math! Saoilidh mi gun do chord siud ribh.

0:09:450:09:49

Bha sibh uabhasach fhein math an-diugh.

0:09:510:09:55

Tha sibh cho measail air na measain!

0:09:550:09:58

Siud na th'againn dhuibh air Leum 's Danns an-diugh.

0:09:580:10:02

Ach tha mi an dochas gun till sibh comhla rinn an ath thuras.

0:10:020:10:06

An deidh na bha siud de dhanns beagan fois an- drasta,

0:10:060:10:09

leigibh ur n-anail.

0:10:090:10:11

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:170:10:20

E-mail [email protected]

0:10:200:10:23

Download Subtitles

SRT

ASS