Episode 27 Leum is Danns


Episode 27

Similar Content

Browse content similar to Episode 27. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Amanda. 'Eil sibh deiseil airson Leum 's Danns?

0:00:220:00:27

Math fhein! Nach danns sibh comhla riumsa ma-tha.

0:00:270:00:31

Ach an toiseach gluasad no dha son ur cur ann an sunnd!

0:00:310:00:36

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:360:00:40

Sin sibh, gairdeanan suas gu h-ard dha na speuran.

0:00:400:00:43

Nise, crub sios mar ball, sios beag biodach.

0:00:450:00:50

Sin air ais suas ard mar chraoibh.

0:00:510:00:55

Direach mar a bha sibh,

0:00:550:00:56

ach an turas-sa le ur gairdeanan sgapte mar gheugan.

0:00:560:01:00

Sin e agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:000:01:04

'S mu dheireadh gluais mar chraoibh anns a' ghaoith.

0:01:050:01:09

Gu aon taobh agus gun taobh eile

0:01:090:01:14

's a-rithist gu aon taobh

0:01:140:01:16

agus gun taobh eile! Sin e!

0:01:160:01:20

Wow 's math a rinn sibh!

0:01:200:01:24

'Eil sibh air ur doigh a-nis? Tha? Sgoinneil fhein.

0:01:240:01:29

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise,

0:01:290:01:32

nach eil?

0:01:320:01:34

Ach cait' an teid sinn a Leum 's a Dhanns an-diugh?

0:01:340:01:38

# Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:02:050:02:07

# 'S a' deanamh an obair-taigh'

0:02:070:02:08

# Nach tig thu gha mo chuideachadh

0:02:080:02:10

# 'S thoir dhomhsa an latha dheth! #

0:02:100:02:15

An obair-taighe ma-tha. 'S abair obair!

0:02:160:02:19

Nise chuala sibh an seist an siud.

0:02:190:02:22

'S de mu dheidhinn a-nise gum faigh sinn gluasadan air a son?

0:02:220:02:25

Deiseil? Ciamar a thoisich i ma-tha?

0:02:250:02:29

Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:02:290:02:31

'S a deanamh an obair-taighe.

0:02:310:02:33

Nach dean sinn seo airson sealltainn gu bheil mamaidh trang.

0:02:330:02:37

Mar seo an toiseach

0:02:370:02:39

agus an uairsin thoiribh a chreidsinn gu bheil sibh a' dustaigeadh.

0:02:390:02:42

Le aon laimh agus an uairsin an laimh eile. Sin e.

0:02:420:02:48

Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh.

0:02:480:02:50

'S a deanamh an obair-taighe.

0:02:500:02:52

Gle mhath. Tha sibh math dha-riribh air dustaigeadh!

0:02:520:02:56

Cumaidh sinn a' dol leis an t-seist a-nis.

0:02:560:02:59

De thuirt Mamaidh ma-tha? Tha sin ceart.

0:02:590:03:03

Nach tig thu ga mo chuideachadh.

0:03:030:03:06

Nis ma tha cuideigin ag iarraidh ort a' thighinn 's cuideachadh

0:03:060:03:10

ni iad mar seo nach dean.

0:03:100:03:11

Nach tig thu gha mo chuideachadh.

0:03:110:03:14

Agus airson crioch a chur air na tha Mamaidh ag radh...

0:03:140:03:17

'S thoir dhomhsa an latha dheth.

0:03:170:03:20

Agus 's i a bhiodh airidh air!

0:03:200:03:23

De ma-tha a dheanadh Mamaidh air la dheth...

0:03:230:03:25

ghabhadh i cuisean air a socair nach gabhadh!

0:03:250:03:28

De mu dheidhinn seo?

0:03:280:03:30

Cas a-mach agus do ghairdean air cul do chinn

0:03:300:03:34

mar gu bheil thu a' sineadh air ais ann an cathair.

0:03:340:03:37

'S thoir dhomhsa an latha dheth!

0:03:370:03:41

Agus sin agad na gluasadan airson na seist ma-tha.

0:03:410:03:44

De mu dheidhinn a-nise gun feuch sinn e leis a' cheol.

0:03:440:03:48

Bhiodh sin na chuideachadh saoilidh mi. Deanaibh deiseil!

0:03:480:03:51

# Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:03:550:03:56

# 'S a' deanamh an obair-taighe

0:03:560:03:58

# Nach tig thu gha mo chuideachadh

0:03:580:04:00

# 'S thoir dhomhsa an latha dheth!

0:04:000:04:05

# Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:04:050:04:07

# 'S a' deanamh an obair-taighe

0:04:070:04:09

# Nach tig thu gha mo chuideachadh

0:04:090:04:11

# 'S thoir dhomhsa an latha dheth! #

0:04:110:04:15

Oh nach robh sin math!

0:04:180:04:20

Agus feuch gun cuimhnich sibh air na gluasadan sin a dheanamh

0:04:200:04:24

gach turas a chluinneas sibh an seist.

0:04:240:04:26

Agus leis gur e an seist am priomh phairt den oran

0:04:260:04:29

bidh cothroman gu leor ann.

0:04:290:04:31

An-drasta ge-ta gheibh sinn a-mach

0:04:310:04:33

mu cuid de na diofar obraichean a tha ri dheanamh san taigh.

0:04:330:04:37

Phew! 'S beag an t-iongnadh gu bheil Mamaidh a' lorg cuideachadh

0:05:240:05:28

agus la dheth fhaighinn!

0:05:280:05:29

Tha an uiread de dhiofar sheorsa obraichean ann nach eil

0:05:290:05:32

agus saoilidh mi gum faigh sinn gluasadan math eile

0:05:320:05:35

airson an orain againn!

0:05:350:05:37

De an obair leis an toisich sinn ma-tha? De? An nigheadaireachd?

0:05:370:05:42

Aye, bhiodh sin math.

0:05:420:05:43

Basgaid lan nigheadaireachd,

0:05:430:05:46

agus crochaidh sinn an t-aodach air an rop.

0:05:460:05:49

De an ath obair ma-tha? De mu dheidhinn na soithichean san t-sinc?

0:05:500:05:55

'S fhearr dhuinn an nighe.

0:05:550:05:57

Sin e, nigh na truinnsearan agus na cupannan.

0:05:570:06:02

Nise tha diofar rudan eile ann a dh'fheumas sinn a chumail glan

0:06:020:06:06

agus a bhiodh math airson gluasadan nach eil?

0:06:060:06:08

De mu dheidhinn an lair an toiseach.

0:06:080:06:11

Ma tha sin feumail air glanadh, de a ni thu? Tha sin ceart.

0:06:110:06:16

Tha thu ga sguabadh le bruis, siuthadaibh sguabaibh an lar.

0:06:160:06:20

Sin e. Agus tha rud eile a dh'fheumas a bhith glan

0:06:220:06:25

ma tha thu dol a dh'fhaicinn a-mach as an taigh.

0:06:250:06:28

Bheil e agaibh? 'S e! Na h-uinneagan.

0:06:280:06:31

Siuthadaibh glanaibh na h-uinneagan leis a' chlobhd.

0:06:310:06:34

Oh tha iad cho salach! Sin agad na gluasadan ma-tha.

0:06:340:06:39

A' crochadh na nigheadaireachd air an rop

0:06:390:06:42

A' nighe nan soithichean

0:06:420:06:44

A' sguabadh an lair

0:06:450:06:48

Agus a' glanadh nan uinneagan.

0:06:480:06:51

Gle mhath. Gluasadan math an sin.

0:06:510:06:55

Nise de mu dheidhinn a dhol thairis air an t-seist aon turas eile

0:06:550:06:59

mus dean sinn an t-oran air fad. Deanaibh deiseil.

0:06:590:07:02

# Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:07:060:07:08

# 'S a' deanamh an obair-taighe

0:07:080:07:10

# Nach tig thu gha mo chuideachadh

0:07:100:07:11

# 'S thoir dhomhsa an latha dheth!

0:07:110:07:16

# Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:07:160:07:19

# 'S a' deanamh an obair-taighe

0:07:190:07:20

# Nach tig thu gha mo chuideachadh

0:07:200:07:22

# 'S thoir dhomhsa an latha dheth! #

0:07:220:07:27

Oh, 's math a rinn sibh cuimhneachadh air.

0:07:290:07:32

Saoilidh mi nach eil air fhagail againn a-nise

0:07:320:07:35

ach feuchainn air an oran slan.

0:07:350:07:38

Deiseil son Mamaidh a' chuideachadh leis an obair taighe?

0:07:380:07:41

# Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:07:540:07:57

# 'S a' deanamh an obair-taigh'

0:07:570:07:59

# Nach tig thu gha mo chuideachadh

0:07:590:08:00

# 'S thoir dhomhsa an latha dheth!

0:08:000:08:05

# Tha nighdearachd sa bhasgaid

0:08:050:08:09

# Thoir na punaichean as a' phreas

0:08:090:08:13

# 'S croch an aodach air an rop

0:08:130:08:16

# Gheibh e crathadh math son greis

0:08:160:08:21

# Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:08:210:08:24

# 'S a' deanamh an obair-taigh'

0:08:240:08:25

# Nach tig thu gha mo chuideachadh

0:08:250:08:27

# 's thoir dhomhsa an latha dheth!

0:08:270:08:32

# Tha soithichean anns an t-sinc

0:08:320:08:36

# Deiseil son an nighe

0:08:360:08:40

# Truinnsearan 's cupannan

0:08:400:08:43

# A bh'againn aig am teatha

0:08:430:08:49

# Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:08:490:08:50

# 'S a' deanamh an obair-taigh'

0:08:500:08:52

# Nach tig thu gha mo chuideachadh

0:08:520:08:54

# 'S thoir dhomhsa an latha dheth!

0:08:540:08:59

# Sguab nis lar a' chidsin

0:08:590:09:02

# Lan phronnagan 's dust

0:09:020:09:06

# Suath clobhd ri na h-uinneagan

0:09:060:09:10

# Tha cho salach ris a' mhuc!

0:09:100:09:15

# Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:09:150:09:17

# 'S a' deanamh an obair-taigh'

0:09:170:09:19

# Nach tig thu gha mo chuideachadh

0:09:190:09:21

# 'S thoir dhomhsa an latha dheth!

0:09:210:09:25

# Tha an t-aodach nise tioram

0:09:360:09:40

# 'S na laighe air a' bhord

0:09:400:09:44

# Deiseil airson iarnaigeadh

0:09:440:09:47

# Sin an obair

0:09:470:09:50

# Nach cord!

0:09:500:09:54

# Thuirt Mamaidh 's i ri dustaigeadh

0:09:540:09:56

# 'S a' deanamh an obair-taigh'

0:09:560:09:58

# Nach tig thu gha mo chuideachadh

0:09:580:10:00

# 'S thoir dhomhsa an latha dheth! #

0:10:000:10:05

Oh tha mi sgith as deidh sin!

0:10:230:10:25

'S math a rinn sibh leis an obair taighe!

0:10:250:10:28

Bha sibh direach air leth! Uill sin sinn son la eile.

0:10:330:10:38

Gus an ath thuras agus an tuilleadh Leum is Danns leigibh ur n-anail.

0:10:380:10:43

Download Subtitles

SRT

ASS