Episode 26 Leum is Danns


Episode 26

Similar Content

Browse content similar to Episode 26. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Hello, is mise Dol Eoin.

0:00:220:00:24

Ciamar a tha sibh an-diugh? Eil sibh deiseil airson beagan Leum 's Danns?

0:00:240:00:29

Math dha-riribh.

0:00:290:00:31

An toiseach ge-ta beagan ghluasadan airson sinn fhin a dhusgadh.

0:00:310:00:35

Tuigainnibh ma tha!

0:00:350:00:37

Cuir do lamhan suas dhan adhar.

0:00:370:00:40

Sin sibh. Ur gairdeanan suas cho ard 's as urrainn dhuibh.

0:00:400:00:45

Nise, crub sios mar ball,

0:00:450:00:48

sios beag biodach.

0:00:480:00:51

Sin air ais suas ard mar chraoibh,

0:00:510:00:55

direach mar a bha sibh

0:00:550:00:56

ach an uair seo ur gairdeanan sgapte mar gheugan

0:00:560:01:00

agus crathaibh ur corragan cuideachd.

0:01:000:01:03

Sin sibh. 'S mu dheireadh toisich a' leum bho thaobh gu taobh.

0:01:030:01:08

Cumaibh a' dol. Beagan a bharrachd leumadaich.

0:01:090:01:13

Sin e! Wow.

0:01:140:01:16

'Eil sibh a' faireachdainn subailte a-nis. Tha? Math fhein.

0:01:160:01:21

Uill saoilidh mi gu bheil sinn deiseil airson beagan danns a-nise.

0:01:210:01:25

Ach cait' an teid sinn a Leum 'sa Dhanns an-diugh?

0:01:250:01:28

# Cluich an giotar 's bual an druma

0:02:070:02:09

# Na h-ionnsramaidean is toigh leinne

0:02:090:02:12

# Trompaid, fidheall, abair fhein ceol

0:02:120:02:14

# Fideag, feadan 's pioban gu leor. #

0:02:140:02:18

Abair fhein diofar fuaimean aig na h-ionnsramaidean ciuil!

0:02:180:02:21

Uill chunnaic sinn torr dhiubh anns an t-seist nach fhaca?

0:02:210:02:24

'S feumaidh sinn a-nis gluasadan a dheanamh airson na seist.

0:02:240:02:27

'Eil sibh dol gam chuideachadh?

0:02:270:02:29

Uill 's i a' chiad loidhne. "Cluich an giotar 's buail an druma."

0:02:290:02:33

Nach toir sinn a chreidsinn gu bheil sinn a' deanamh sin ma-tha.

0:02:330:02:36

Cluichibh an giotar. Direach mar seo.

0:02:360:02:39

Sin sibh agus a-nise, buailibh an druma.

0:02:390:02:43

Cluich an giotar 's buail an druma. Sin gluasad math nach e.

0:02:430:02:49

Nis 's I an ath loidhne, "Na h-ionnsramaidean is tiogh leinne."

0:02:490:02:53

De ur beachd airson seo?

0:02:530:02:55

Oh tha fios agams'

0:02:550:02:56

nuair is toigh leat rudeigin bidh thu a' cur suas do chorrag mhor mar seo.

0:02:560:03:00

Nach dean sinn seo leis gach laimh.

0:03:000:03:03

Na h-ionnsramaidean is toigh leinne. Sin sibh.

0:03:030:03:07

'S a-nis tha ionnsramaidean eile again.

0:03:070:03:10

Trombaid, fidheall, abair fhein ceol.

0:03:100:03:13

Uill a-rithist nach toir sinn a chreidsinn

0:03:130:03:15

gu bheil sinn a' seideadh trombaid agus a' cluich na fidhle.

0:03:150:03:19

"Trombaid, fidheall, abair fhein ceol."

0:03:190:03:22

Agus son an loidhne mu dheireadh, "Fideag, feadain 's pioban gu leor."

0:03:220:03:28

Uill cluichidh sinn iad sin cuideachd fideag, feadan 's pioban gu leor.

0:03:280:03:33

Agus sin agad gluasadan na seist.

0:03:330:03:35

Nach fheuch sinn an t-seist leis a' cheol a-nise.

0:03:350:03:38

Bheil cuimhn' agaibh air na gluasadan? Seo e a' tighinn ma-tha.

0:03:380:03:42

# Cluich an giotar 's buail an druma

0:03:450:03:47

# Na h-ionnsramaidean is toigh leinne

0:03:470:03:50

# Trombaid, fidheall, abair fhein ceol

0:03:500:03:52

# Fideag, feadain 's pioban gu leor. #

0:03:520:03:55

Saoilidh mi g'eil i agaibh a-nise,

0:03:570:03:59

ach na gabhaibh dragh mur eil buileach

0:03:590:04:02

oir bidh cothroman gu leor againn a dheanamh

0:04:020:04:04

leis gur e an t-seist am priomh phairt dhen oran.

0:04:040:04:07

'S mar sin bidh sinn ga cluinntinn a-rithist 's a-rithist.

0:04:070:04:10

Ach an-drasta tuilleadh mu ionnsramaidean ciuil.

0:04:100:04:14

Oh chord siud rium! Nach eil ionnsramaidean ciuil math fhein!

0:05:020:05:06

'S tha gluasadan eadar-dhealaichte ann

0:05:060:05:08

airson a bhith gan cluich nach eil!

0:05:080:05:10

Nach fhaigh sinn tuilleadh airson an orain againn ma-tha.

0:05:100:05:13

Nise san t-seist tha sinn mar-tha air a bhith a' cluich a' ghiotair

0:05:130:05:17

agus a' bualadh an druma agus bidh barrachd dhe sin san oran slan.

0:05:170:05:21

De mu dheidhinn seideadh trombaid?

0:05:210:05:24

Bha sin againn cuideachd san t-seistach

0:05:240:05:26

a-rithist ni sinn barrachd dhe san oran slan.

0:05:260:05:29

Siuthadaibh seidibh an trombaid.

0:05:290:05:31

'S de mu dheidhinn seo a dheanamh

0:05:320:05:34

airson faighneach an cluich daoine na h-ionnsramaidean comhla ribh?

0:05:340:05:38

'S abair fhein g'eil an ceol seo math airson danns' nach eil?

0:05:380:05:42

Carson a-reist nach cleachd sinn seo mar ghluasad.

0:05:420:05:46

Ni sinn danns beag timcheall mar seo.

0:05:460:05:49

Nach fheuch sibhse a-nis e?

0:05:510:05:53

Sin sibh pein!

0:05:560:05:57

'S de mun phiob mhoir?

0:05:570:05:59

Uill bidh thu a' cleachdadh do ghairdean mar seo

0:05:590:06:02

airson gaoth a chur dhan phiob mhoir.

0:06:020:06:04

Sin agad e!

0:06:040:06:06

Sin ma-tha na gluasadanair fad airson oran nan ionnsramaidean?

0:06:060:06:09

Seideadh trombaid.

0:06:090:06:12

Ag iarraidh air daoine

0:06:120:06:13

na h-ionnsramaidean a chluich comhla riut.

0:06:130:06:15

A' danns ris a' cheol...

0:06:150:06:17

..agus mu dheireadh a' cluich na pioba moire.

0:06:190:06:22

An duil am bi cuimhn' agaibh orra? Tha mi cinnteach gum bi.

0:06:220:06:26

Ach 's docha gum bu choir dhuinn an t-seist a chur nar cuimhne

0:06:260:06:29

aon uair eile mus cluinn sinn an t-oran slan?

0:06:290:06:33

Deanaibh deiseil ma-tha.

0:06:330:06:34

# Cluich an giotar 's buail an druma

0:06:370:06:40

# Na h-ionnsramaidean is toigh leinne

0:06:400:06:42

# Trombaid, fidheall, abair fhein ceol

0:06:420:06:45

# Fideag, feadain 's pioban gu leor. #

0:06:450:06:48

Sin sibh! Chuimhnich sibh air gun dragh sam bith!

0:06:490:06:53

Leis an sin chan eil an corr ri dheanamh

0:06:530:06:55

ach deanamh deiseil airson Leum is Danns le na h-ionnsramaidean ciuil!

0:06:550:07:00

# Cluich an giotar 's bual an druma

0:07:070:07:10

# Na h-ionnsramaidean is toigh leinne

0:07:100:07:12

# Trompaid, fidheall, abair fhein ceol

0:07:120:07:14

# Fideag, feadan 's pioban gu leor

0:07:140:07:18

# Neeou, neeou, neeou

0:07:190:07:22

# Air sreangan giotair

0:07:220:07:24

# Nach cluich sibh'n giotar comhla riumsa

0:07:240:07:28

# Neeou, neeou, neeou

0:07:280:07:32

# Air sreangan giotair

0:07:320:07:33

# Ceol a tha math airson dannsa

0:07:330:07:40

# Cluich an giotar 's bual an druma

0:07:410:07:43

# Na h-ionnsramaidean is toigh leinne

0:07:430:07:46

# Trompaid, fidheall, abair fhein ceol

0:07:460:07:48

# Fideag, feadan 's pioban gu leor

0:07:480:07:51

# Brag, brag, brag

0:07:530:07:54

# Air uachdar an druma

0:07:550:07:58

# Nach cluich sibh'n druma comhla riumsa

0:07:580:08:02

# Brag, brag, brag

0:08:020:08:04

# Air uachdar an druma

0:08:050:08:07

# Ceol a tha math airson dannsa

0:08:070:08:13

# Cluich an giotar 's bual an druma

0:08:150:08:17

# Na h-ionnsramaidean is toigh leinne

0:08:170:08:19

# Trompaid, fidheall, abair fhein ceol

0:08:190:08:22

# Fideag, feadan 's pioban gu leor

0:08:220:08:25

# Seid, seid, seid

0:08:260:08:29

# Air an trombaid

0:08:290:08:32

# Nach seid sibh'n trombaid comhla riumsa

0:08:320:08:36

# Seid, seid, seid

0:08:360:08:39

# Air an trombaid

0:08:390:08:41

# Ceol a tha math airson dannsa

0:08:410:08:47

# Cluich an giotar 's bual an druma

0:08:470:08:51

# Na h-ionnsramaidean is toigh leinne

0:08:510:08:53

# Trompaid, fidheall, abair fhein ceol

0:08:530:08:56

# Fideag, feadan 's pioban gu leor

0:08:560:08:58

# Seinn, seinn, seinn

0:08:590:09:03

# Na piob mhoir

0:09:030:09:05

# Nach seinn sibh phiob mhor comhla riumsa

0:09:050:09:10

# Seinn, seinn, seinn

0:09:100:09:13

# Na piob mhoir

0:09:130:09:14

# Ceol a tha math airson dannsa

0:09:140:09:21

# Cluich an giotar 's bual an druma

0:09:220:09:24

# Na h-ionnsramaidean is toigh leinne

0:09:240:09:27

# Trompaid, fidheall, abair fhein ceol

0:09:270:09:29

# Fideag, feadan 's pioban gu leor

0:09:290:09:32

# Fideag, feadan 's pioban gu leor. #

0:09:320:09:36

Nach sibh a bha math a' cluich ur n-ionnsramaidean an-diugh.

0:09:470:09:52

Dh'aithnich mi gun chord e ribh!

0:09:520:09:53

Sin sibh pein.

0:09:560:09:58

Uill tha an t-am againn falbh a-nis,

0:09:580:10:01

ach nach tig sibh a Leum 's a Dhanns comhla rinn an ath thuras.

0:10:010:10:04

An-drasta ge-ta leigibh ur n-anail.

0:10:040:10:08

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:10:220:10:25

E-mail [email protected]

0:10:250:10:28

Download Subtitles

SRT

ASS