Sàraichte is an Sàs Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Sàraichte is an Sàs

Similar Content

Browse content similar to Sàraichte is an Sàs. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo! That Lucas trang a toirt taing dha an daoine

0:00:310:00:35

a chruinnich airgead airson an bataichean-teasairginn -

0:00:350:00:38

that e gan toirt a-mach air chuairt!

0:00:380:00:39

B' fhearr leam fhin gun robh mi faighinn a chothrom!

0:00:390:00:43

Gu de ann an ainm a t-siabainn?

0:00:430:00:45

Gu de a that am fear 'ud ris?

0:00:450:00:47

Hoigh! 'S ann a that e ag iasgach a bhradain

0:00:470:00:49

ach chan eil sin ceadaichte aig an am seo!

0:00:490:00:53

Chan eil dad a 'sealltainn air an uidheamachd.

0:00:580:01:02

That rudeigin seolta mun duine seo.

0:01:110:01:13

Oh an can rium gu bheil Sandy 's Seoras ris an aon obair?!

0:01:130:01:17

Feumaidh iad siud a bhith an luib a h-uile buaireadh a the' ann!

0:01:170:01:21

Uh-oh!

0:01:240:01:25

HORN BLARES

0:01:250:01:28

-Ah!

-Ah!

0:01:280:01:30

Chan urrainn dha a leithid a dheanamh! Bheir air sguir!

0:01:330:01:36

Oh that e tamailteach nuair a thachras a leithid!

0:01:410:01:44

BEEP-BEEP!

0:01:480:01:50

That mi faicinn g' eil Seumas ri spors.

0:01:540:01:57

Bidh an t-aite gu leir aige of lion....

0:01:580:02:00

That seo direach uabhasach!

0:02:000:02:03

Sin thu fhein a Sheumais! In sin do shuipeir dhut -

0:02:030:02:05

's do Mhorag cuideachd.

0:02:050:02:07

Oh mo chreach - that Lucas gu bhith ann an staing.

0:02:100:02:13

Ma thing am proipeilear aig Lucas an sas anns an lion.

0:02:130:02:17

Oh ho hoooo.

0:02:170:02:18

Lucas - thoir an aire 'ille! Air do shocair!

0:02:180:02:21

Ahh! 'S ann a chaidh thu an greim!

0:02:210:02:23

Ah-ha. Thing aig a h-uile duine air crioch a chur air a chuairt co-dhiu!

0:02:410:02:44

Oooops.

0:02:440:02:46

Oh gu sealladh orm! That an da bhata an sas a-nis!

0:02:470:02:51

Siud thu Alasdair!

0:02:510:02:53

Obh! That iad gu bhith mu an sgeirean.

0:03:040:03:07

Acair - in sin a' chuis!

0:03:080:03:11

Iochd, nach ann ann a that am palaver!

0:03:110:03:13

Siuthad Alasdair, that an gnothach agad 'ille!

0:03:170:03:20

Hmmm, cha chanainn gun robh siud sa phlan aige.

0:03:200:03:25

Abair fuaim uabhasach - chaidh am proipeileir aig Lucas a bhriseadh!

0:03:310:03:35

That mi an dochas g' eil do neart ann a bheir an tuba gu sabhailteachd!

0:03:350:03:38

Siuthad a bhalaich! Sin thu fhein!

0:03:380:03:41

Phew!

0:03:420:03:43

Hoigh, a thrusdair - an smaoinich fiu 's air lion eile a chur a-mach.

0:03:440:03:49

-Co nis that seo?

-Hooray! Luchd-dion an Iasgaireachd a the' ann!

0:03:490:03:52

Chan eil e cho bragail a-nis!

0:03:520:03:55

Math fhein - 's that iad a falbh le an lin cuideachd! Sgoineil!

0:04:010:04:06

Sin Lucas gu doigh turas eile.

0:04:060:04:09

Ha-ha! That Sandy s Seoras iad fhein air proipeileir ur fhaighinn!

0:04:110:04:16

That sin nas fhearr Lucas!

0:04:230:04:27

Cheerie!

0:04:270:04:28

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:360:04:39

Download Subtitles

SRT

ASS