Bàta Bidhe gun Bhlas Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Bàta Bidhe gun Bhlas

Similar Content

Browse content similar to Bàta Bidhe gun Bhlas. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo! Oh, tha Lucas ann an cabhag an-diugh!

0:00:330:00:36

Madainn mhath a Mhorag!

0:00:390:00:41

An e feamainn a chunnaic mi aig an Leadaidh NicIosaig?

0:00:410:00:43

Hmmmm, chan eil mi cinnteach mu na fuaimean 'ud.

0:00:450:00:48

Eil sibh a' faicinn na tha siud de dh'fheamainn! Oh....

0:00:480:00:53

co th' ann ach Domhnall Dosach....

0:00:530:00:56

's e toirt slaic air Alasdair bochd mar as abhaist!

0:00:560:01:00

Oh-ho, feamainn an sas san einnsean. Chan eil sin idir math!

0:01:000:01:03

Obh, tha Lucas e fhein air a dhol an sas.

0:01:100:01:12

Ah uill, co chreideadh a leithid...

0:01:370:01:41

tha Seoras 's Sandy air Bata-Bidhe a thoiseachadh!

0:01:410:01:44

Hmmm, de ur beachd?

0:01:440:01:46

Oh, tha cuideigin a' coimhead airson bord...

0:01:460:01:49

ah i fhein a th' ann an te a bhios air an telebhisean.

0:01:490:01:52

De an t-ainm a th' orra?

0:01:520:01:53

Eugh! Oh nach eil sin fhein sgreamhail!

0:02:010:02:05

Chan eil Lucas idir gu math.

0:02:050:02:07

A-nis, Sandy, feuch nach tig sibh a dh'aite sam bith gus am falbh

0:02:070:02:11

am feamainn... Oh creid e!

0:02:110:02:14

Na gabh thusa dragh Lucas,

0:02:230:02:24

a bhalaich - ni Alasdair cinnteach gum bi ceart gu leor.

0:02:240:02:28

An aire dhut fhein MacGuga Aaarrghhh!

0:02:280:02:30

Ooooooh - 'S ann a tha coltas car blasda air a sin.

0:02:360:02:39

Huh? Uh-oh!

0:02:430:02:45

Nach d' tuirt mi riut a Shandy?

0:02:470:02:48

Tha Lucas a' faireachdainn nas fhearr co-dhiu. A-mach leat ma tha!

0:02:540:02:58

Uill 'illean, tha cuisean air a bhith soirbheachail gu ruige seo!

0:03:060:03:11

Seo Lucas air a shlighe. Faiceallach a-nis.

0:03:110:03:13

Mo chreach! Eugh!

0:03:240:03:27

Oh a Sheorais chan e uachdar a tha sin.

0:03:270:03:30

Way-hey, sin thu a Leadaidh!

0:03:360:03:38

Oh chan eil e gus... oh chan urrainn dha...Oh na can rium...

0:03:420:03:47

Eughhhhh feamainn 's buachar a ghuga! Blasda da-riribh!

0:03:470:03:55

'S ann a chord e ris! Eugh chan tiginn-sa na choir!

0:03:550:04:01

Sgoinneil tabhartas dhan a' bhata-teasairginn!

0:04:030:04:06

Huh?

0:04:200:04:23

Oh tha mi tuigsinn a-nis. Aran laver air a dheanamh le feamainn.

0:04:230:04:27

Nis tha sin blasda!

0:04:270:04:31

Subtitles by Red Bee Media

0:04:360:04:39

Download Subtitles

SRT

ASS