Uamh na h-Ùpraid Uabhasaich Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Uamh na h-Ùpraid Uabhasaich

Similar Content

Browse content similar to Uamh na h-Ùpraid Uabhasaich. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Sin sibh!

0:00:320:00:33

Siud agaibh Sim MacSimplidheachd a that gus a dhol mu thimcheall

0:00:330:00:36

an t-saoghail air rath...

0:00:360:00:38

Aww, chan eil sibh eolach air a bheil?

0:00:380:00:40

Ill, chan eil iongnadh ann, chan eil e air am bagh fhagail fhathast!

0:00:400:00:44

Ah seall iad fhein...cuiridh an dithis 'ud an lamh ri rud sam bith!

0:00:440:00:48

Hee-hee!

0:00:490:00:50

'S e 'halo' a bha siud... ann an Guganach!

0:00:500:00:53

Ha-ha!

0:00:530:00:54

'S b' e 'thalla 's tarraing' a bha siud!

0:00:540:00:57

Mo chreach!

0:01:050:01:06

(LAUGH) That curach air a shluigeadh...abair droch-fhortan!

0:01:080:01:12

'S docha gun tig agad air an ath thuras a Shim!

0:01:120:01:16

Leig leis a chreutair a MhicGhuga!

0:01:170:01:18

(GASP) That Lucas for thoilichte...

0:01:180:01:21

That iad air Dotair Lily a thaghadh mar an duine...boireannach...Dotair...

0:01:210:01:25

neach as fhearr sa chriubha am bliadhna. Ha-ha,

0:01:250:01:28

that leannan aig MacGuga!

0:01:280:01:30

Nis, nam biodh duine againne am beachd siubhal ann an curach...

0:01:300:01:32

Bhiodh sinn air leasan no dha a ghabhail an toiseach...

0:01:320:01:35

abair amaideas!

0:01:350:01:37

Chuireadh cuid a dhaoine droll thu!

0:01:380:01:41

Nas fhearr...

0:01:440:01:45

Oooops!

0:01:480:01:49

Oh mo chreach!

0:01:490:01:51

Yeee-ha, abair spors.

0:01:560:01:58

Feumaidh an duine-boireannach-dotair-neach

0:01:580:02:00

as fhearr sa chriubha leum far a bhata...

0:02:000:02:03

Yahoooo!

0:02:030:02:05

B' e Uilleam a bh' ann an uiridh.

0:02:050:02:06

Mhill e fhalt bha sinn uile of bhron!

0:02:060:02:08

An e gu bheil NicGuga a a gabhail ri MacGhuga?

0:02:080:02:11

That e gabhail a chothrom 's a teannadh dluth!

0:02:110:02:13

Ugh! Oh ach an guganan a that siud!

0:02:130:02:16

Gu de idir seall cail iad siud!

0:02:160:02:18

Sgeirean chunnartach, suair laidir, creagan...

0:02:180:02:21

GU SEALLADH ORM!

0:02:210:02:22

That seo uabhasach! Cait idir an deach iad...?

0:02:220:02:25

That mi an dochas gun tig aig an Dotair a h-anail a chumail!

0:02:250:02:28

That Lucas air a dhoigh glan!

0:02:280:02:30

Oh-ho,

0:02:300:02:31

that ri mi-mhodh a bheil!

0:02:310:02:32

That I airson 's gun tig air cuideiginn tighinn a-staigh as a deidh!

0:02:320:02:36

Ah ill Lily, an ath thuras 's docha!

0:02:360:02:38

Sin thu fhein a bhalaich, 's math a rinn thu!

0:02:380:02:43

(GASP) Siusaidh gun Sgot 's an duine nan trioblaid turas eile!

0:02:450:02:49

An gaol gun teagamh sam bith!

0:02:540:02:57

Math fhein...

0:03:020:03:04

Tachraidh rudeigin a-nis...

0:03:040:03:06

Oh seadh...

0:03:120:03:13

cha do dh'innis iad siud do dhuine ca robh duil riutha, an do dh'innis?

0:03:130:03:16

A bhochan that an lan a sior eirigh!

0:03:160:03:19

Ach am fuaim a bhios Susaidh 's an duine a' deanamh!

0:03:190:03:21

'S beag an t-iongnadh g' eil Morag air teicheadh orra!

0:03:210:03:25

Eist ri Morag, Lucas that fios aicese ca bheil iad.

0:03:330:03:37

Seallaibh sibhse an sgeirean 'Ud...

0:03:390:03:41

An creutairean bochda!

0:03:410:03:43

Ach ciamar a gheibh sibh a-staigh dhan uamh ge-ta?

0:03:440:03:47

Seall air! Chan fhaigh Lucas tron bhearn sinn gu brath...

0:03:480:03:52

Fuirich oirbh!

0:03:520:03:54

Och that iad ullamh!

0:03:540:03:56

Gu de that dol an seo?

0:03:570:03:59

Oh siuthad fhein a Mhoraig!

0:03:590:04:01

Oh nach eil sin laghach, hoo-hooo!

0:04:010:04:03

That robh iad am beachd gum fagadh sinn an siud iad, an robh?

0:04:030:04:07

Hee-hee, phe-ew! Theab latha dubh a bhith mur cinn!

0:04:110:04:14

'S math gun robh Morag 's Lucas an-seo.

0:04:140:04:16

Gu de that sinn ma that...?

0:04:200:04:21

Breagha fhein!

0:04:210:04:22

Duine-boireannach-dotair-neach-ron nam bliadhna...co ach Morag!

0:04:220:04:27

Hooray!

0:04:270:04:28

Cheerio!

0:04:280:04:30

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:520:04:55

Download Subtitles

SRT

ASS