Bogadh Basgaidean nam Balùn Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Bogadh Basgaidean nam Balùn

Similar Content

Browse content similar to Bogadh Basgaidean nam Balùn. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Uill, tha deagh oiteag-mara againn an-seo an-diugh.

0:00:330:00:36

Bidh sin na chuideachadh dhaibhsan a tha gabhail pairt ann an reis mhor nam balunaichean.

0:00:360:00:40

Math fhein!

0:00:400:00:42

Tha e coltach g' eil iad uile deiseil 's deonach.

0:00:440:00:48

Abair sibhse sealladh! Sgoinneil.

0:00:480:00:52

Eireachdail. Miorbh. Obh ach an staid!

0:00:520:00:56

Sin thu a Shandy - deagh theicneolais agad an sin!

0:00:560:01:01

Gu sealladh orm. Tha aird na gaoithe air tionndadh!

0:01:090:01:13

Theid an seideadh a-mach gu muir!

0:01:130:01:16

Obh!

0:01:160:01:18

Ah-ha, steisean a bhat' teasairginn.

0:01:190:01:24

Tha iad uile a' dol an rathad cearr! Tha seo direach uabhasach.

0:01:240:01:28

Sin thu fhein Alasdair!

0:01:330:01:35

Seo am balach dana air a shlighe! Hurray!

0:01:450:01:49

Uill, 's docha gun robh iad glic gu leor.

0:01:540:01:56

Tha an fheadhainn eile ann an cunnart tighinn air tir ann an Ameireagaidh!

0:01:560:02:00

Nach e Lucas a rinn math. 'S Uisdean cuideachd.

0:02:000:02:02

Gu sealladh orm!

0:02:020:02:04

Tha beachd aig Lucas. Chan eil sgot agamsa ge-ta.

0:02:040:02:07

De mur deidhinn fhein?

0:02:070:02:08

Gu de. Oh tha mi tuigsinn. Chan eil.

0:02:150:02:20

Uisdean!

0:02:200:02:22

Whoa! Theab siud a bhith mi-shealbhach!

0:02:220:02:26

Seadh. Tha da bhalun aca a-nis.

0:02:260:02:29

Chan eil feum ann dhaibh a bhith a' smeideadh -

0:02:310:02:34

tha Lucas ro fhad' air falbh bhuapa!

0:02:340:02:36

Waa hee!

0:02:380:02:40

'S docha g' eil e car dorainneach ach 's e fior ghaisgeach

0:02:400:02:42

a th' ann am Poileasman Padruig uaireannan!

0:02:420:02:45

Cho glic ri na cnuic!

0:02:480:02:50

Ni thu a chuis orra Lucas a bhalaich.

0:02:500:02:52

Gu de tha iad ris a-nis? Ah an ropa.

0:02:520:02:56

Sin thu p-fhein!

0:02:560:02:59

'S rinn sibhse math cuideachd fhearaibh!

0:02:590:03:01

Oh mo chreach!

0:03:010:03:04

Sabhailte gu leor.

0:03:070:03:10

Cuiribh dheth an teas neo bidh sibh uile ann an Ameireagaidh an ceart-uair!

0:03:100:03:14

Ann an ainm an t-siabainn.

0:03:140:03:16

Phew!

0:03:190:03:21

Nach ann an sin a tha an sealladh?

0:03:230:03:27

Co idir a dh'fheuchadh dha na speuran san treallaich rud 'ud!

0:03:270:03:32

Ooh!

0:03:320:03:33

Obh, tha an gas air teirigsinn!

0:03:370:03:39

Mach leis a bhalaist.

0:03:390:03:42

Phew! Uill b' e siud an reis.

0:03:430:03:46

Nach do thoisich fiu 's!

0:03:460:03:48

Och 's e truaighe a th' ann gun teagamh.

0:03:580:04:01

Fuirichibh! Tha beachd aig Lucas!

0:04:010:04:05

Saoil gu de?

0:04:050:04:07

Hoigh. Ca deach iad uile?

0:04:070:04:11

Oh nis, sin agaibh beachd air leth!

0:04:130:04:16

Sin thu fhein Lucas. Reis Mhor nam basgaidean fhliuch!

0:04:160:04:22

'S tha an duais airson a bhasgaid luideach ga thoirt do.

0:04:220:04:26

Seoras 's Sandy, ah ah!

0:04:260:04:28

Chi sinn sibh!

0:04:280:04:30

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:520:04:55

Download Subtitles

SRT

ASS